Monday, June 11, 2012

Tiếp 1000 câu trắc nghiệm vật lí 2012


C¢U HáI tr¾c nghiÖm
PhÇn ®iÖn
206. T×m c©u sai. Tõ th«ng xuyªn qua khung d©y dÉn gåm N vßng phô thuéc vµo:
a) Tõ tr­êng  xuyªn qua khung.              b) Gãc hîp bëi  víi .
c) Sè vßng d©y N cña khung                       d) DiÖn tÝch S cña khung.
e) Trong c¸c c©u trªn cã mét c©u sai.
         207. Dßng ®iÖn c¶m øng ch¹y trong m¹ch kÝn khi tõ th«ng  xuyªn qua m¹ch thay ®æi, cã c­êng ®é tøc thêi cho bëi:
a) i =                     b) i = -dt                  c) i = -R
d) i = -                e) i = -.
208. Thêi gian tån t¹i cña dßng ®iÖn c¶m øng xuÊt hiÖn trong m¹ch kÝn.
a) SÏ l©u dµi nÕu ®iÖn trë m¹ch cã gi¸ trÞ nhá.
b) SÏ l©u dµi nÕu ®iÖn trë m¹ch cã gi¸ trÞ lín.
c) SÏ ng¾n nÕu tõ th«ng qua m¹ch ®iÖn cã gi¸ trÞ nhá.
d) SÏ ng¾n nÕu tõ th«ng qua m¹ch ®iÖn cã gi¸ trÞ lín.
e) B»ng thêi gian cã sù biÕn ®æi tõ th«ng qua m¹ch.

       209. Cho mét khung d©y dÉn cã N vßng quay ®Òu víi vËn tèc gãc quanh mét trôc ®Æt c¸ch tõ tr­êng ®Òu . H·y chän c©u ®óng:
a) Hai ®Çu khung cã dßng ®iÖn xoay chiÒu.
b) Tõ th«ng xuyªn qua khung lµ = NBS.
c) SuÊt ®iÖn ®éng c¶m øng xuÊt hiÖn trong khung cïng pha víi tõ th«ng xuyªn qua khung.
d) Hai ®Çu khung chØ xuÊt hiÖn suÊt ®iÖn ®éng xoay chiÒu nÕu khi khung quay cã sù biÕn ®æi tõ th«ng qua khung.
e) TÊt c¶ c¸c c©u trªn ®Òu ®óng.
     210. §iÒu nµo sau ®©y lµ ®óng khi nãi vÒ c­êng ®é dßng ®iÖn vµ hiÖu ®iÖn thÕ tøc thêi:
a) Gi¸ trÞ trung b×nh cña dßng ®iÖn xoay chiÒu trong mét chu kú b»ng kh«ng.
b) Cã thÓ sö dông Ampe kÕ, V«n kÕ khung quay ®Ó ®o c­êng ®é hay hiÖu ®iÖn thÕ tøc thêi.
c) Mäi t¸c dông cña dßng ®iÖn xoay chiÒu ®Òu gièng dßng ®iÖn kh«ng ®æi.
d) Mäi ®iÓm trªn ®o¹n m¹ch kh«ng ph©n nh¸nh cã c­êng ®é dßng ®iÖn nh­ nhau v× h¹t mang ®iÖn chuyÓn ®éng víi vËn tèc ¸nh s¸ng (cì 3 x 108 m/s).
e) Do i vµ u biÕn thiªn cïng tÇn sè nªn khi dßng ®iÖn ®¹t gi¸ trÞ cùc ®¹i th× hiÖu ®iÖn thÕ còng cùc ®¹i.
     211. Dßng ®iÖn xoay chiÒu cã i = 2sin(314t+) (A; s). T×m ph¸t biÓu sai.
a) C­êng ®é cùc ®¹i lµ 2A.     b) TÇn sè dßng ®iÖn lµ 50 Hz.
c) C­êng ®é hiÖu dông lµ .d) Chu kú dßng ®iÖn lµ 0,02s.

     212. §o¹n m¹ch xoay chiÒu chØ cã R, ph¸t biÓu nµo sau ®©y sai.
a) U = RI                      b) P = RI2                     c) u cïng pha víi i
d) I vµ U tu©n theo ®Þnh luËt Om. e) M¹ch cã céng h­ëng ®iÖn.
    213. §o¹n m¹ch xoay chiÒu chØ cã tô ®iÖn C, ph¸t biÓu nµo sau ®©y ®óng.
a) u sím pha so víi i.
b) Dung kh¸ng cña tô tû lÖ víi tÇn sè dßng ®iÖn.
c) U = CI.
d) Tô ®iÖn cho dßng ®iÖn xoay chiÒu ®i qua v× cã sù n¹p vµ phãng ®iÖn liªn tôc cña tô ®iÖn.
e) TÊt c¶ c¸c ph¸t biÓu trªn ®Òu sai.
    214. §o¹n m¹ch xoay chiÒu chØ cã cuén d©y thuÇn c¶m, ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ ®óng:
a) i trÔ pha  so víi u.
b) U = LI.
c) Do hiÖn t­îng tù c¶m nªn trong cuén d©y cã ®iÖn trë phô gäi lµ c¶m kh¸ng.
d) Khi tÇn sè dßng ®iÖn lín th× dßng ®iÖn bÞ c¶n trë nhiÒu.
e) TÊt c¶ c¸c ph¸t biÓu trªn ®Òu ®óng.
         215. §o¹n m¹ch xoay chiÒu cã ®iÖn trë R vµ tô C m¾c nèi tiÕp. §iÒu nµo sau ®©y lµ sai.
a) i trÔ pha so víi u hai ®Çu m¹ch.
b) Tæng trë m¹ch Z =  .
c) C«ng suÊt m¹ch P = RI2.
d) HÖ sè c«ng suÊt m¹ch cã gi¸ trÞ nhá h¬n mét.
e) U= U2R+.U2C
        216. Mét ®Ìn èng chÊn l­u ghi 220V - 50Hz. §iÒu nµo sau ®©y ®óng:
a) §Ìn s¸ng h¬n nÕu m¾c ®Ìn vµo m¹ng ®iÖn 220V - 60Hz.
b) §Ìn tèi h¬n nÕu m¾c ®Ìn vµo m¹ng ®iÖn 220V - 60Hz.
c) §Ìn s¸ng b×nh th­êng v× I phô thuéc U nÕu m¾c vµo m¹ng
®iÖn 220V - 60Hz.
d) §Ìn s¸ng b×nh th­êng nÕu m¾c ®Ìn vµo nguån ®iÖn kh«ng ®æi cã U = 220V.
e) TÊt c¶ c¸c c©u trªn ®Òu sai.
        217) §o¹n m¹ch xoay chiÒu kh«ng ph©n nh¸nh gåm cuén d©y thuÇn c¶m vµ tô ®iÖn. Chän ph¸t biÓu ®óng:
a) §o¹n m¹ch cã céng h­ëng ®iÖn khi Z= ZC.
b) U = U+ UC.
c) U2 =  .
d) C«ng suÊt tiªu thô trªn ®o¹n m¹ch P = UI.
e) u hai ®Çu m¹ch lÖch pha  so víi i, tïy theo gi¸ trÞ ZL vµ ZC
        218. XÐt m¹ch ®iÖn xoay chiÒu R, L, C m¾c nèi tiÕp. Ph¸t biÓu nµo sau ®©y sai:
a) Tæng trë m¹ch chØ phô thuéc vµo R, L vµ C.
b) M¹ch cã tÝnh c¶m kh¸ng nÕu  .L>
c) M¹ch cã tÝnh dung kh¸ng nÕu  . L<
d) u = u+ uL + uC
e) §é lÖch pha cña i so víi u ®­îc tÝnh b»ng c«ng thøc:
.

        219. M¹ch ®iÖn xoay chiÒu R, L, C m¾c nèi tiÕp. Céng h­ëng ®iÖn x¶y ra th×:
a)                            b) Tæng trë m¹ch Z = R.
c) u cïng pha víi i                   d) UL = UC
e) TÊt c¶ c¸c c©u trªn ®Òu ®óng.
        220. M¹ch ®iÖn gåm R, L, C m¾c nèi tiÕp ®Æt vµo . §iÒu nµo sau ®©y ®óng:
a) Dßng ®iÖn xoay chiÒu qua tô C v× tô ®iÖn cho ®iÖn tÝch ch¹y qua kho¶ng gi÷a 2 b¶n tô.
b) Dßng ®iÖn xoay chiÒu trong m¹ch lµ dao ®éng ®iÖn c­ìng bøc do hiÖu ®iÖn thÕ xoay chiÒu ®Æt vµo hai ®Çu m¹ch g©y ra.
c) Khi ZL = ZC th× u vu«ng pha víi i.
d) Khi  th× m¹ch cã tÝnh dung kh¸ng.
e) Khi C t¨ng,  R vµ L gi÷ kh«ng thay ®æi th× U hai ®Çu tô C t¨ng theo.
       221. Khi nãi vÒ ¶nh h­ëng cña ®iÖn trë thuÇn trong m¹ch ®iÖn kh«ng ®æi vµ trong m¹ch ®iÖn xoay chiÒu. Ph¸t biÓu nµo sau ®©y sai:
a) Víi nguån kh«ng ®æi U th× I =
b) T¸c dông cña ®iÖn trë thuÇn gièng nhau ®èi víi  m¹ch ®iÖn kh«ng ®æi vµ m¹ch xoay chiÒu.
c) Víi m¹ch ®iÖn xoay chiÒu th× ®iÖn trë thuÇn R cã gi¸ trÞ t¨ng khi tÇn sè dßng ®iÖn rÊt lín.
d) Víi nguån ®iÖn xoay chiÒu  th× i cïng pha víi u.
e) Trong c¸c ph¸t biÓu trªn cã mét ph¸t biÓu sai.
        222. ¶nh h­ëng cña cuén c¶m trong  m¹ch ®iÖn kh«ng ®æi vµ trong m¹ch ®iÖn xoay chiÒu. Ph¸t biÓu nµo sau ®©y sai:
a) Víi  m¹ch xoay chiÒu, cuén c¶m c¶n trë dßng ®iÖn víi tæng trë:
b) Víi m¹ch xoay chiÒu khi ®é tù c¶m L t¨ng th× I gi¶m.
c) Víi m¹ch xoay chiÒu khi  >>R th× i sím pha h¬n u gãc .
d) Víi nguån ®iÖn kh«ng ®æi cuén c¶m chØ cã t¸c dông nh­ ®iÖn trë thuÇn R.
e) Trong c¸c ph¸t biÓu trªn cã mét ph¸t biÓu sai.
      223. ¶nh h­ëng cña tô ®iÖn C trong m¹ch ®iÖn kh«ng ®æi vµ trong ®o¹n m¹ch xoay chiÒu. Ph¸t  biÓu nµo sau ®©y sai.
a) Dßng ®iÖn kh«ng ®æi kh«ng ®i qua ®­îc ®o¹n m¹ch cã chøa tô ®iÖn.
b) Víi m¹ch xoay chiÒu hiÖu ®iÖn thÕ hai ®Çu tô trÔ pha /2 so víi i.
c) Khi C cã gi¸ trÞ rÊt lín dßng ®iÖn xoay chiÒu qua tô dÔ dµng.
d) §iÖn trë cña tô cã gi¸ trÞ h÷u h¹n ®èi víi dßng ®iÖn xoay chiÒu vµ c« cïng lín ®èi víi dßng ®iÖn kh«ng ®æi.
e) Trong c¸c ph¸t biÓu trªn cã hai ph¸t biÓu sai.
        224. Trong m¹ch ®iÖn xoay chiÒu ®iÖn n¨ng tiªu thô trung b×nh trong mét chu kú phô thuéc vµo:
a) TÇn sè f                                  b) HÖ sè c«ng suÊt cos
c) HiÖu ®iÖn thÕ hiÖu dông U    d) C­êng ®é hiÖu dông I
e) TÊt c¶ c¸c yÕu tè trªn
        225. M¹ch ®iÖn xoay chiÒu nµo sau ®©y kh«ng tiªu thô c«ng suÊt:
a) M¹ch chØ cã L vµ C m¾c nèi tiÕp       b) M¹ch chØ cã R vµ L m¾c nèi tiÕp
c) M¹ch chØ cã R vµ C m¾c nèi tiÕp       d) M¹ch chØ cã R
e) M¹ch gåm R, L, C m¾c nèi tiÕp vµ ZL = ZC.
       226. M¹ch gåm R, L, C m¾c nèi tiÕp vµo u = U0sinft víi R thay ®æi.
c«ng suÊt m¹ch cùc ®¹i khi:
a) R = Z+ Z      b) R = 0   c) R = 2   d) R = 
       227. Lý do ®Ó t¨ng hÖ sè c«ng suÊt coslµ:
a) §Ó m¹ch tiªu thô c«ng suÊt h÷u Ých lín h¬n  b) §Ó c«ng suÊt hao phÝ trªn m¹ch gi¶m
c) §Ó c­êng ®é I qua m¹ch gi¶m                       d) C©u b, c ®óng.
e) C¶ ba c©u a, b, c ®Òu ®óng.
       228. Trong c¸c ph¸t biÓu sau, ph¸t biÓu nµo sai
a) HÖ sè c«ng suÊt cos=1 khi u cïng pha víi i
b) Cuén d©y thuÇn c¶m biÕn ®æi n¨ng l­îng ®iÖn thµnh n¨ng l­îng ®iÖn tr­êng vµ ng­îc l¹i, nªn c«ng suÊt tiªu thô cu¶ cuén d©y b»ng 0.
c) §iÖn trë R tiªu thô n¨ng l­îng ®iÖn d­íi d¹ng nhiÖt.
d) §Ó n©ng cao hÖ sè cos  cña m¹ch cã ®éng c¬ ®iwnj ng­êi ta m¾c nèi tiÕp hoÆc song song víi ®éng c¬ mét tô ®iÖn ®Ó khö bít tÝnh c¶m kh¸ng cña m¹ch.
e) M¹ch R, L, C tiªu thô c«ng suÊt lín nhÊt khi trong m¹ch cã céng h­ëng ®iÖn.
       229. Trong cÊu t¹o m¸y ph¸t ®iÖn xoay chiÒu mét pha, ®iÒu nµo sau ®©y sai:
a) PhÇn c¶m: T¹o tõ tr­êng (Nam ch©m)
b) PhÇn øng: N¬i xuÊt hiÖn ®iÖn ®«ng c¶m øng (khung d©y)
c) Lâi s¾t cña hai phÇn c¶m vµ phÇn øng lµm b»ng c¸c l¸ s¾t máng ghÐp c¸ch ®iÖn víi nhau.
d) §Ó gi¶m vËn tèc quay cña R«to ng­êi ta dïng Stato cã p cÆp cùc
e) Víi m¸y ph¸t ®iÖn lín Stato ph¶i lµ phÇn øng ®Ó dÔ lÊy ®iÖn ra ngoµi h¬n.
      320. Trong c¸c ph¸t biÓu sau, ph¸t biÓu nµo sai trong lý do sö dông réng r·i dßng ®iÖn xoay chiÒu trong thùc tÕ.
a) Dßng ®iÖn xoay chiÒu cã thÓ cung cÊp mét c«ng suÊt l¬n.
b) Dßng ®iÖn xoay chiÒu cã ®Çy ®ñ t¸c dông nh­ dßng ®iÖn mét chiÒu
c) Dßng ®iÖn xoay chiÒu cã thÓ chØnh l­u thµnh dßng ®iÖn mét chiÒu dÔ dµng.
d) Dßng ®iÖn xoay chiÒu cã thÓ t¶i ®i xa víi hao phÝ Ýt.
e) M¸y ph¸t ®iÖn xoay chiÒu cÊu t¹o ®¬n gi¶n h¬n m¸y ph¸t ®iÖn mét chiÒu.
.231. C¸c l¸ s¾t trong lâi c¸c m¸y ph¸t ®iÖn, m¸y biÕn thÕ ph¶i s¾p xÕp nh­ thÕ nµo míi cã t¸c dông gi¶m dßng phuc«.
a) S¾p xÕp däc theo ph­¬ng ph¸p cña ®­êng søc tõ xuÊt hiÖn trong c¸c thiÕt bÞ ®ã.
b) S¾p xÕp vu«ng gãc víi c¸c ®­êng søc tõ xuÊt hiÖn trong c¸c thiÕt bÞ ®ã.
c) M¸y ph¸t ®iÖn s¨p xÕp däc theo ph­¬ng ®­êng søc tõ, cßn m¸y biÕn thÕ th× s¾p xÕp vu«ng gãc ph­¬ng ®­êng søc tõ.
d) S¾p xÕp tïy ý miÔn lµ l¸ thÐp máng vÇ c¸ch ®iÖn víi nhau.
e) M¸y ph¸t ®iÖn s¾p xÕp vu«ng gãc ph­¬ng ®­êng søc, cßn m¸y biÕn thÕ th× s¾p xÕp däc theo ph­¬ng ®­êng søc


      232.Nam ch©m ®iÖn cã tÝnh chÊt nµo sau ®©y:
a) Tõ tÝnh cña lâi s¾t chØ thùc thÕ tån t¹i khi cã dßng ®iÖn qua èng d©y; dßng ®iÖn t¾t th× tõ  tÝnh mÊt.
b) Tõ tÝnh cña lâi s¾t vÉn cßn mét thêi gian dµi sau khi dßng ®iÖn qua èng d©y t¾t.
c) C¸c cùc N, S cña lâi s¾t thay ®æi khi chiÒu dßng ®iÖn thay ®æi.
d) C©u a, b ®óng
e) C©u a, c ®óng.
        233. Trong m¸y ph¸t ®iÖn xoay chiÒu 3 pha, ®iÒu nµo sau ®©y sai:
a) PhÇn c¶m lµ nam ch©m ®iÖn (R«to)
b) PhÇn øng gåm 3 cuén d©y gièng nhau ®Æt lÖch nhau 1200 trªn mét gi¸ trßn (Stato)
c) Khi cùc b¾c ®èi diÖn víi cuén nµo th× suÊt ®iÖn ®éng xuÊt hiÖn trong cuén d©y ®ã ®¹t gi¸ trÞ cùc ®¹i.
d) Do tõ th«ng xuyªn qua cuén d©y lÖch pha nhau 1200 nªn suÊt ®iÖn ®éng trong 3 cuén d©y còng lÖch pha nhau 1200.
e) M¸y ph¸t ®iÖn xoay chiÒu 3 pha t¹o ra 3 dßng ®iÖn mét pha.
       234. Trong c¸ch m¾c m¹ch ®iÖn 3 pha, ®iÒu nµo sau ®©y sai:
a) Trong c¸ch m¾c nµo ta còng cã Ud = Up
b) Trong c¸ch m¾c h×nh sao c¸c t¶i kh«ng cÇn ®èi xøng
c) Trong c¸ch m¾c tam gi¸c c¸c t¶i cÇn ®èi xøng
d) Nhê cã c¸ch m¾c dßng ®iÖn 3 pha nªn ng­êi ta tiÕt kiÖm ®­îc d©y dÉn khi truyÒn t¶i.
e) Trong c¸c c©u trªn cã mét c©u sai.
       235§éng kh«ng ®ång bé b ©ph ho¹t ®éng ®­îc lµ nhê:
a) HiÖn t­îng c¶m øng ®iÖn tõ.  b) Tõ tr­êng quay cña dßng ®iÖn xoay chiÒu 3 pha
c) HiÖn t­îng c¶m øng ®iÖn tõ vµ sö dông tõ tr­êng quay.
d) R«to cña ®éng c¬ lµ R«to ®o¶n m¹ch
e) TÊt c¶ c¸c c©u trªn ®Òu ®óng.
       236. Trong so s¸nh cÊu t¹o m¸y ph¸t ®iÖn xoay chiÒu 3 pha víi ®éng c¬ kh«ng ®ång bé 3 pha, ®iÒu nµo sau ®©y sai.
a) R«to cña ®éng c¬ lµ h×nh trô cã t¸c dông nh­ cuén d©y quÊn trªn lâi thÐp kh¸c R«to cña m¸y ph¸t ®iÖn lµ Nam ch©m ®iÖn.
b) R«to cña ®éng c¬ gièng R«to cña m¸y ph¸t ®iÖn v× cïng lµ cuén d©y quÊn trªn lâi thÐp.
c) Stato cña ®éng c¬ gièng Stato cña m¸y ph¸t ®iÖn v× cïng lµ 3 cuén gi©y gièng nhau ®Æt lÖch nhau 1200 trªn mét gi¸ trßn.
d) Cã thÓ biÕn ®éng c¬ kh«ng ®ång bé 3 pha thµnh m¸y ph¸t ®iÖn 3 pha cïng c¸ch thay R«to trô s¾t b»ng nam ch©m cã cïng trôc quay.
e) Trong c¸c c©u trªn cã mét c©u sai.
      237. "Dßng ®iÖn xoay chiÒu 3 pha lµ hÖ thèng gåm 3 dßng ®iÖn xoay chiÒu mét pha cã…..nh­ng……".Chän c©u ®óng víi ®Þnh nghÜa trªn.
a) Cã cïng tÇn sè nh­ng lÖch pha nhau.    b) Cã cïng biªn ®é nh­ng kh¸c pha
c) Cã cïng biªn ®é nh­ng kh¸c tÇn sè
d) Cã cïng biªn ®é, tÇn sè nh­ng lÖch pha nhau vÒ thêi gian lµ1/3  chu kú.
e) TÊt c¶ ®Òu sai.
      238. §éng  c¬ kh«ng ®ång bé cã ­u ®iÓm lµ:
a) Cã thÓ thay ®æi chiÒu quay dÔ dµng            b) CÊu t¹o ®¬n gi¶n, dÔ chÕ t¹o
c) C¸c momen khë ®éng lín h¬n ®éng c¬ mét chiÒu    d) C©u a, b ®óng
e) C¶ a, b vµ c ®Òu ®óng.
       239. Trong c¸c cÊu t¹o m¸y biÕn thÕ, ph¸t biÓu nµo sau ®©y sai:
a) BiÕn thÕ gåm hai cuén d©y ®ång quÊn trªn lâi b»ng s¾t, cuéc nhiÒu vßng d©y gäi lµ cuén s¬ cÊp, cuén Ýt vßng d©y gäi lµ cuén thø cÊp.
b) Lâi thÐp trong m¸y biÕn thÕ h×nh khïn do nhiÒu l¸ s¾t máng thÐp c¸ch ®iÖn nhau.
c) Sè vßng d©y ®ång trong hai cuén d©y s¬ cÊp vµ thø cÊp kh¸c nhau.
d) Cã thÓ m¾c mét trong hai cuéc d©y vµo m¹ng ®iÖn xoay chiÒu.
e) Trong c¸c c©u trªn cã mét c©u sai.
       240. Khi m¸y biÕn thÕ cã m¹ch thø cÊp hë, ph¸t biÓu nµo sau ®©y sai:
a) HiÖu ®iÖn thÕ tû lÖ víi sè vßng d©y ë mçi ®o¹n.      b) C­êng ®é dßng ®iÖn ë cuén thø cÊp I2 = 0
c) C«ng suÊt tiªu thô trong cuén s¬ cÊp P1 gÇn b»ng 0
d) C«ng suÊt tiªu thô trong cuén thø cÊp P2 gÇn b»ng 0
e) SuÊt ®iÖn ®éng ë cuén thø cÊp tØ lÖ víi sè vßng d©y cuéc thø cÊp.
        241. M¸y biÕn thÕ ®­îc gäi lµ m¸y gi¶m thÕ khi:
a) C¬ s¬ cÊp nhiÒu vßng h¬n cuén thø cÊp
b) C­êng ®é dßng ®iÖn ë cuén s¬ cÊp lín h¬n ë cuén thø cÊp
c) HÖ sè c«ng suÊt n¬i cuén thø cÊp nhá h¬n n¬i cuén s¬ cÊp
d) C«ng suÊt trung b×nh n¬i cuén thø cÊp nhá h¬n c«ng suÊt trung b×nh n¬i cuén s¬ cÊp.
e) Ba c©u a, b vµ d ®óng
        242. M¸y biÕn thÕ cã c«ng dông:
a) T¨ng hay gi¶m c«ng suÊt dßng ®iÖn xoay chiÒu b) Trong truyÒn t¶i ®iÖn n¨ng
c) BiÕn ®æi tÇn sè dßng ®iÖn xoay chiÒu        d)T¹o hiÖu ®iÖn thÕ thÝch hîp víi yªu cÇu
e) C©u b vµ d ®óng
          243. Ng­êi ta cã thÓ th­êng xuyªn m¾c cuén s¬ cÊp cña m¸y biÕn thÕ vµo m¹ng ®iÖn xoay chiÒu v×:
a) §iÖn trë thuÇn cña cuén s¬ cÊp rÊt nhá nªn hao phÝ nhiÖt kh«ng ®¸ng kÓ
b) Dßng ®iÖn trong cuén s¬ cÊp rÊt nhá v× cuén nµy cã c¶m kh¸ng lín khi m¸y biÕn thÕ ch¹y kh«ng t¶i
c) C«ng suÊt vµ hÖ sè c«ng suÊt n¬i cuén thø cÊp b»ng c«ng suÊt vµ hÖ sè c«ng suÊt n¬i cuén s¬ cÊp.
d) C©u a, b ®óng
e) C©u b, c ®óng
          244. Thùc tÕ trong truyÒn t¶i ®iÖn n¨ng ng­êi ta thùc hiÖn:
a) T¹o ra hiÖu ®iÖn thÕ thÝch hîp víi yªu cÇu
b) Gi¶m ®iÖn trë d©y dÉn b»ng c¸ch t¨ng tiÕt diÖn d©y
c) T¨ng c«ng suÊt cÇn truyÒn t¶i lªn nhiÒu lÇn.
d) §iÖn n¨ng t¹o ra ë nhµ m¸y ®­îc t¨ng thÕ råi ®­a ra d©y dÉn ®Ó t¶i ®i. Trªn ®­êng truyÒn t¶i, ®iÖn thÕ ®­îc h¹ dÇn tõng b­íc thÝch hîp víi yªu cÇu.
e) C¶ ba c©u a, b vµ c ®óng
         245. Dßng ®iÖn mét chiÒu cÇn thiÕt v×:
a) C¸c thiÕt bÞ ®iÖn tö ho¹t ®éng ®­îc nhê ®iÖn ¸p mét chiÒu. b) Dïng ®Ó cung cÊp cho ®éng c¬ mét chiÒu
c) Dïng ®Ó m¹ ®iÖn, ®óc ®iÖn    d) C©u b,c ®óng
e) C¶ ba c©u a, b, c ®óng.
         246. HiÖu ®iÖn thÕ hiÖu dông 2 ®Çu m¹ch A, B gåm R = 20 m¾c nèi tiÕp víi tô C = 15,9 F lµ 40V, tÇn sè f = 50Hz. C­êng ®é hiÖu dông qua m¹ch lµ:
a) 1,41 A         b) 1 A              c) 2A               d) 14,1 A                     e) 0,14 A
      247. Cuén d©y cã R0 = 10 ®é tù c¶m L = H ®­îc m¾c vµo hai ®Çu hiÖu ®iÖn thÕ  u = U0sin 100t (V) th× c­êng ®é hiÖu dông cuén d©y lµ I = 2A.
HIÖu ®iÖn thÕ hiÖu dông hai ®Çu cuén d©y lµ:
a) 20 V            b) 28,2 V         c) 28 V            d) 282 V          e) 200,5 V
      248. §o¹n m¹ch xoay chiÒu nh­ h×nh vÏ.
L = 0,318 H            C = 31,8 F          R = 100 
uAB = 200 sin 100 t (V)
Ampe kÕ cã ®iÖn trë rÊt nhá  .V«n kÕ cã ®iÖn trë rÊt lín
Sè chØ cña v«n kÕ lµ Ampe kÕ lµ:
a) 100 V vµ 1,41 A                  b) 0 V vµ 1A                c) 0 V vµ 1,41 A
d) 100 V vµ 1 A                       e) §¸p sè kh¸c
       249. §o¹n m¹ch xoay chiÒu nh­ h×nh vÏ
R= 3    L = 1,27 x 10-2H    C = 318 F      f = 50 Hz
UAM = 10 V, uMB b»ng:
a) 10 V            b) 50 V            c) 2 V              d) 20 V            e) 200 V
       250. §Æt hiÖu ®iÖn thÕ xoay chiÒu
tÇn sè f = 50 Hz vµo 2 ®Çu A, B
ta thÊy (A) chØ 1A. V«n thÕ (V1)
chØ 40 V. BiÕt R = 10 
Sè chØ v«n kÕ (V2) lµ:
a) 10 V            b) 40 V            c) 40          d) 20 V
e) Kh«ng tÝnh ®­îc v× ch­a cã gi¸ trÞ ®iÖn dung C.
       251. Mét ®Ìn èng m¾c vµo m¹ng ®iÖn xoay chiÒu tÇn sè f = 50 Hz,
U = 220 V. BiÕt r»ng ®Ìn chØ s¸ng khi hiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai cùc cña ®Ìn ®¹t gi¸ trÞ U 155 V. Trong mét chu kú thêi gian ®Ìn s¸ng lµ:
a)           b)           c)           d)           e) §¸p sè kh¸c
        252. Khi nèi èng d©y vµo hiÖu ®iÖn thÕ kh«ng ®æi U1 = 25 Vth× cã dßng ®iÖn c­êng ®é I­1 = 2,5 A qua èng d©y. Khi nèi èng d©y vµo hiÖu ®iÖn thÕ xoay chiÒu tÇn sè 50 Hz vµ gi¸ trÞ hiÖu dông 100 V th× c­êng ®é hiÖu dông trong èng d©y lµ I2 = 3 A. R vµ L cã gi¸ trÞ lµ:
a) 10 ; 0,2 H            b) 10 ; 0,1 H            c) 10 ; 0,096 H
d) 10 ; 0,01 H                      e) 10 ; 0,101 H
       253. Tô ®iÖn dung 10 F m¾c vµo m¹ng ®iÖn xoay chiÒu 220 V, f =1000Hz. C­êng ®é hiÖu dông qua tô lµ:
a) 14 A            b) 13,8 A         c) 0,7 A           d) 0,69 A         e) §¸p sè kh¸c.
       254. §o¹n m¹ch gåm R, L vµ C m¾c nèi tiÕp nh­ h×nh vÏ
víi R = 10 ;  Z= 10     ZC = 20 ;   UAB = 20 V;            f = 50 Hz
HiÖu ®iÖn kÕ hiÖu dông hai ®Çu R lµ:
a) 10V  b) 20V            c) 10      d) 20V       e) §¸p sè kh¸c
      255. §o¹n m¹ch nh­ h×nh vÏ
R = 30 ; L = 50 ; ZC = 10 ;
U= 10 V; f = 50 Hz
HiÖu ®iÖn thÕ hiÖu dông hai ®Çu m¹ch lµ:
a) 30 V            b) 50 V            c) 100 V          d)50 V       e) 20 V
       256. §o¹n m¹ch nh­ h×nh vÏ
ZL = 30    ZC = 25 ;      UL=  60 V; f = 50 Hz
HiÖu ®iÖn thÕ hiÖu dông hai ®Çu P, M lµ:
a) 50 V            b) 25 V            c) 25 V      d) 50 V      e) 20 V
         257. §o¹n m¹ch nh­ h×nh vÏ
R = 200 ; ZC = 200 ;    ZL = 200 ; UMP = 200 V; f = 50 HZ
HiÖu ®iÖn thÕ hiÖu dông hai ®Çu P, N lµ:
a) 100 V          b) 141 V          c) 200 V          d) 400 V          e) 200V
        258. §o¹n m¹ch xoay chiÒu gåm R = 40  nèi tiÕp víi cuén d©y thuÇn c¶m L = 0,054 H, tÇn sè dßng ®iÖn f = 50 Hz. §é lÖch pha gi÷a hiÖu ®iÖn thÕ hai ®Çu m¹ch víi dßng ®iÖn qua m¹ch lµ: (cho tg 23= 0,425 )
a) 230               b) 200               c) 300               d) 330               e) 370
          259. §iÖn trë thuÇn 150  vµ tô C = 16 F m¾c nèi tiÕp vµo m¹ng ®iÖn xoay chiÒu U, 50 Hz. §é lÖch pha gi÷a dßng ®iÖn víi hiÖu ®iÖn thÕ hai ®Çu m¹ch lµ:
a) -530              b) 370               c) - 370 d) 530               e) §¸p sè kh¸c
         260. Cuén d©y thuÇn c¶m L = 0,2 H ®­îc m¾c nèi tiÕp víi tô C = 318 F vµo m¹ng ®iÖn xoay chiÒu U, f = 200 Hz. §é lÖch pha gi÷a  hiÖu ®iÖn thÕ víi dßng ®iÖn lµ:
a)                 b) -            c)                      d)                 e) -
          261. Hép kÝn (cã chøa tô C hoÆc cuén d©y thuÇn c¶m L) ®­îc m¾c nèi tiÕp víi ®iÖn trë R = 40 . Khi ®Æt vµo ®o¹n m¹ch xoay chiÒu tÇn sè f = 50 Hzth× hiÖu ®iÖn thÕ sím pha 450 so víi dßng ®iÖn trong m¹ch. §é tõ c¶m L hoÆc ®iÖn dung C cña hép kÝn lµ:
a) 7,96 .10- 4F               b) 0,127 H                               c) 0,1 H
d) 8. 10- 4 F                  e) 1,27H
          262. §o¹n m¹ch  gåm 2 phÇn tö ghÐp nèi tiÕp (hai phÇn tö ®ã cã thÓ lµ R, L hoÆc C) C­êng ®é dßng ®iÖn qua m¹ch vµ hiÖu ®iÖn thÕ ë 2 ®Çu m¹ch lµ:
u = 200 sin 100 t (V)   vµ i = cos 100 t (A)
Hai phÇn tö ®ã lÇn l­ît cã gi¸ trÞ lµ:
a) R = 50 ; L = H                     b) L = H; C = F
c) R = 100 ; C =. 10-4 F;               d) L = H;     C = F
e) L = H ;   R = 100 
263. Hép kÝn ( chøa cuén d©y thuÇn c¶m L hoÆc tô ®iÖn C) m¾c nèi tiÕp ®iÖn trë
R=10 . M¾c ®o¹n m¹ch vµo hiÖu ®iÖn thÕ xoay chiÒu cã tÇn sè f = 50 Hzth× dßng ®iÖn trong m¹ch sím pha /3 so víi hiÖu ®iÖn thÕ hai ®Çu ®äan m¹ch. §é tù c¶m hoÆc ®iÖn dung C b»ng:
a) 1,8. 10-4F                 b) 1,8. 10-3F                 c) 0,055 H
d) 0,06 H                     e) 0,05 H
          264. §o¹n m¹ch gåm 2 phÇn tö m¾c nèi tiÕp. HiÖu ®iÖn thÕ hai ®Çu m¹ch
u = 100sin (314t)Vth× c­¬ng ®é dßng ®iÖn qua m¹ch i=2sin. Hai phÇn tö ®ã lÇn l­ît cã gi¸ trÞ lµ:
a) R = 25 ; L = 0,2 H                 b) R = 50 ; C = 63,6 F
c) C = 31,8 F; L = 0,113 H               d) R = 35,4 ; L = 0,113 H
e) Kh«ng tÝnh ®­îc v× thiÕu d÷ liÖu
         265. Cuén d©y cã ®é tù c¶m L vµ ®iÖn trë thuÇn R = 10  m¾c vµo u = U0 sin 100t  (V). Dßng ®iÖn qua cuén d©y cã c­êng ®é cùc ®¹i 14,14 A vµ trÔ pha  so víi hiÖu ®iÖn thÕ hai ®Çu ®o¹n m¹ch. HiÖu ®iÖn thÕ U0 cùc ®¹i b»ng:
a) 30 V            b) 30 V                  c) 200 V    d) 162,8 V       e) 115,5 V
           266. §o¹n m¹ch xoay chiÒu nh­ h×nh vÏ
R = 20    uAB = U0 sint(V)   Cuén d©y cã ®iÖn trë thuÇn R0 = 0.
Dßng ®iÖn qua cuén d©y s¬m pha /4 so víi uAB vµ trÔ pha so víi uAM. C¶m kh¸ng vµ dung kh¸ng lÇn l­ît b»ng:
a) ZL = 20  ; ZC = 40                    b) ZL = 20  ; ZC = 20 
c) Z= 40  ; ZC = 20                     d) Z= 40  ; ZC = 40 
e) Kh«ng t×m ®­îc ®¸p sè v× thiÕu d÷ liÖu
            267. §o¹n m¹ch nh­ h×nh vÏ
C = 31,8 F; L = H       uAB = 200 sin (100t) (V)
HiÖu ®iÖn thÕ uAM TrÔ pha /6 so víi dßng ®iÖn qua m¹ch vµ dßng ®iÖn qua m¹ch trÔ pha  /3 so víi uMB. §iÖn trë R vµ ®iÖn trë R0 cña cuén d©y cã gi¸ trÞ b»ng:
a) R = 100 ; R0 =         b) R = 100 ; R0 = 50 
c) R = 100 ; R0 = 25                    d) R = 100 ; R= 25 
            268. §o¹n m¹ch nh­ h×nh vÏ
uAB = 100 sin 100 t (V)
Khi K ®ãng, Ampe kÕ (A1) chØ 2A.
Khi K më dßng ®iÖn qua m¹ch lÖch pha /4 so víi hiÖu ®iÖn thÕ hai ®Çu m¹ch. C¸c Ampe kÕ cã ®iÖn trë rÊt nhá. Sè Ampe kÕ (A2) khi K më lµ:
a) 2 A              b) 1 A              c) A           d) 2 A
            269. Cho ®o¹n m¹ch nh­ h×nh vÏ
R0 = 50 ;
uAB = U0 Sin 100 t (V)
BiÕt uAM sím pha 1200 so víi uMB. §é tù c¶m L cã gi¸ trÞ:
a) 0,28 H         b) 0,3 H           c) 0,1 H           d) 0,09 H
e) Kh«ng tÝnh ®­îc v× thiÕu d÷ liÖu.
            270. Cho ®o¹n m¹c nh­ h×nh vÏ
uAB = U0sin 100t (V)
BiÕt uAM sím pha 1350 so víi uMB. Víi R0 = 100  vµ uAB cïng pha víi i. Tô C cã gi¸ trÞ:
a) 15,9         b) 318 F       c)31,8 F       d) 63,6 F
e) Kh«ng tÝnh ®­îc v× thiÕu d÷ liÖu
            271. §o¹n m¹ch nh­ h×nh vÏ
R = 30 ; L = H
i = 2sin100t (A). BiÓu thøc uAB lµ:
a) u = 100sin(100t +) (V)   b) u = 100sin(100t -) (V)
c) u = 100sin (100t +) (V)  d) u = 100sin (100t -) (V)   e; d¹ng kh¸c
272.  M¹ch ®iÖn xoay chiÒu gåm R = 80 nèi tiÕp víi tô C = F.
C­êng ®é dßng ®iÖn qua m¹ch cã d¹ng i = sin (100t +) (A).
BiÓu thøc hiÖu ®iÖn thÕ hai ®Çu m¹ch lµ:
a) u = 100sin (100t +) (V)  b) u = 100sin (100t -) (V)
c) u = 100sin (100t -) (V)          d) u = 100sin (100t +) (V)
e) u = 100sin (100t +) (V)
273. §o¹n m¹ch xoay chiÒu nh­ h×nh vÏ
L = H; C = 31,8F;     R cã gi¸ trÞ x¸c ®Þnh; i = 2sin (100t -) (A)
BiÓu thøc uMB cã d¹ng:
a) uMB = 200sin (100t -) (V)           b) uMB = 600sin (100t +) (V)
c) uMB = 200sin (100t +) (V)         d) uMB = 600sin (100t -) (V)
e) uMB = 200sin (100t -) (V)
274. §o¹n m¹ch nh­ h×nh vÏ
Z= 30; R = 40 ;
Z= 40 ; R= 30 ;
BiÓu thøc dßng ®iÖn qua tô C lµ i = I0 sin 100 t vµ UAM = 100 V.
BiÓu thøc ®iÖn thÕ hai ®Çu cuén d©y lµ:
a) u = 100 sinsin(100t +) (V)                    b) 200sin(100t +) (V)
c) u=100sin(100t -) (V)                                       d) u = 100sin (100t +) (V)

0 comments:

Post a Comment