Wednesday, July 11, 2012

Đề thi cuối kì môn hệ điều hành - Bách Khoa Hà Nội


Đề thi cuối kì môn hệ điều hành - Bách Khoa Hà Nội


Phần Lý thuyết

1. Trình bày cơ chế điều dộ test and set . Giải thích cơ chế , ưu nhược điểm của phương pháp
2.Trình bày tiến trình 5 trạng thái . ưu điểm cảu 5 trạng thái
3.Kĩ thuật phân phối bộ nhớ nào phát sinh hiện tượng phân mảnh ngoại vi . Nhận xét và minh họa
4.Phân biệt sự khác nhau giữa tiến trình và chương trình

Phần Bài tập

Trong thông tin của bảng Root có một phần tử có thông tin như sau – với hệ thống quản lý File FAT 12
56495255532020204558450000000000
000000000000198F0AB5040029A20000

Trong thông tin của bảng FAT1 có 18 bytes đầu có nội dung sau

FF0FFF006FFF00200000A10A000ABAFFF000003

- Tìm tên file tương ứng với phần tử thuộc ROOT ở trên
- Tìm kích thước của file
- Tìm danh sách cluster tạo nên file

1 comment: