Wednesday, July 11, 2012

Giáo trình Cơ Sở dữ liệu MySQL


TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC HUẾ
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
  
  
  
  
  
  
G GI IÁ ÁO O   T TR RÌ ÌN NH H   S SQ QL L  
(Lưu hành nội bộ)
  
  
Biên soạn: Trần Nguyên Phong
  
  
  
  
  
Huế, 2004  Khoa CNTT - Trường ĐHKH Huế  Giáo trình SQL
  
M MỤ ỤC C   L LỤ ỤC C  

MỤC LỤC........................................................................................................................2
LỜI NÓI ĐẦU .................................................................................................................5
CHƯƠNG 1:  .............................................................................7 TỔNG QUAN VỀ SQL
1.1 SQL là ngôn ngữ cơ sở dữ liệu quan hệ ........................................................................... 7
1.2 Vai trò của SQL................................................................................................................ 8
1.3 Tổng quan về cơ sở dữ liệu quan hệ ................................................................................. 9
1.3.1 Mô hình dữ liệu quan hệ ............................................................................................ 9
1.3.2 Bảng (Table) .............................................................................................................. 9
1.3.3 Khoá của bảng ......................................................................................................... 10
1.3.4 Mối quan hệ và khoá ngoài...................................................................................... 11
1.4 Sơ lược về SQL............................................................................................................... 12
1.4.1 Câu lệnh SQL........................................................................................................... 12
1.4.2 Qui tắc sử  dụng tên trong SQL ............................................................................... 14
1.4.3 Kiểu dữ liệu ............................................................................................................. 14
1.4.4 Giá trị NULL ........................................................................................................... 16
1.5 Kết chương...................................................................................................................... 16
CHƯƠNG 2:  ......................................................18 NGÔN NGỮ THAO TÁC DỮ LIỆU
2.1 Truy xuất dữ liệu với câu lệnh SELECT ........................................................................ 18
2.1.1 Mệnh đề FROM....................................................................................................... 19
2.1.2 Danh sách chọn trong câu lệnh SELECT ................................................................ 20
2.1.3 Chỉ định điều kiện truy vấn dữ liệu ......................................................................... 25
2.1.4 Tạo mới bảng dữ liệu từ kết quả của câu lệnh SELECT ......................................... 29
2.1.5 Sắp xếp kết quả truy vấn.......................................................................................... 29
2.1.6 Phép hợp .................................................................................................................. 31
2.1.7 Phép nối ................................................................................................................... 33
2.1.7.1 Sử dụng phép nối .............................................................................................. 34
2.1.7.2 Các loại phép nối .............................................................................................. 36
2.1.7.4 Sử dụng phép nối trong SQL2 .......................................................................... 40
2.1.8 Thống kê dữ liệu với GROUP BY........................................................................... 43
2.1.9 Thống kê dữ liệu với COMPUTE............................................................................ 46
2.1.10 Truy vấn con (Subquery) ....................................................................................... 49
2.2 Bổ sung, cập nhật và xoá dữ liệu.................................................................................... 53
2.2.1 Bổ sung dữ liệu........................................................................................................ 53
2.2.2 Cập nhật dữ liệu....................................................................................................... 54
2.2.3 Xoá dữ liệu............................................................................................................... 56
     Bài tập chương 2 ............................................................................................................. 58
CHƯƠNG 3:  ..................................................69 NGÔN NGỮ ĐỊNH NGHĨA DỮ LIỆU
2   Khoa CNTT - Trường ĐHKH Huế  Giáo trình SQL
3.1 Tạo bảng dữ liệu ............................................................................................................. 69
3.1.1 Ràng buộc CHECK.................................................................................................. 72
3.1.2 Ràng buộc PRIMARY KEY.................................................................................... 74
3.1.3 Ràng buộc UNIQUE................................................................................................ 76
3.1.4 Ràng buộc FOREIGN KEY..................................................................................... 76
3.2 Sửa đổi định nghĩa bảng ................................................................................................. 79
3.3 Xoá bảng......................................................................................................................... 81
3.4 Khung nhìn ..................................................................................................................... 82
3.4.1 Tạo khung nhìn ........................................................................................................ 84
3.4.2 Cập nhật, bổ sung và xoá dữ liệu thông qua khung nhìn......................................... 86
3.4.3 Sửa đổi khung nhìn.................................................................................................. 89
3.4.4 Xoá khung nhìn........................................................................................................ 90
     Bài tập chương 3 ............................................................................................................. 90
CHƯƠNG 4:  ........................................................................96 BẢO MẬT TRONG SQL
4.1 Các khái niệm................................................................................................................. 96
4.2 Cấp phát quyền ............................................................................................................... 97
4.2.1 Cấp phát quyền cho người dùng trên các đối tượng cơ sở dữ liệu .......................... 97
4.2.2 Cấp phát quyền thực thi các câu lệnh ...................................................................... 99
4.3 Thu hồi quyền ............................................................................................................... 100
4.3.1 Thu hồi quyền trên đối tượng cơ sở dữ liệu:.......................................................... 100
4.3.2 Thu hồi quyền thực thi các câu lênh: ..................................................................... 103
CHƯƠNG 5:  .......................................104 THỦ TỤC LƯU TRỮ, HÀM VÀ TRIGGER
5.1 Thủ tục lưu trữ (stored procedure)................................................................................ 104
5.1.1 Các khái niệm........................................................................................................ 104
5.1.2 Tạo thủ tục lưu trữ ................................................................................................. 105
5.1.3 Lời gọi thủ tục lưu trữ............................................................................................ 107
5.1.4 Sử dụng biến trong thủ tục..................................................................................... 107
5.1.5 Giá trị trả về của tham số trong thủ tục lưu trữ...................................................... 108
5.1.6 Tham số với giá trị mặc định ................................................................................. 109
5.1.7 Sửa đổi thủ tục ....................................................................................................... 110
5.2 Hàm do người dùng định nghĩa .................................................................................... 111
5.2.1 Định nghĩa và sử dụng hàm................................................................................... 111
5.2.2 Hàm với giá trị trả về là “dữ liệu kiểu bảng”......................................................... 112
5.3 Trigger .......................................................................................................................... 116
5.3.1 Định nghĩa trigger.................................................................................................. 117
5.3.2 Sử dụng mệnh đề IF UPDATE trong trigger ......................................................... 119
5.3.3 ROLLBACK TRANSACTION và trigger ............................................................ 121
5.3.4 Sử dụng trigger trong trường hợp câu lệnh INSERT, UPDATE và DELETE có tác
động đến nhiều dòng dữ liệu........................................................................................... 122
5.3.4.1 Sử dụng  truy vấn con..................................................................................... 122
5.3.4.2 Sử dụng biến con trỏ....................................................................................... 125
     Bài tập chương 5 ........................................................................................................... 127
CHƯƠNG 6:  ....................................................................................132 GIAO TÁC SQL
6.1 Giao tác và các tính chất của giao tác........................................................................... 132
6.2 Mô hình giao tác  trong SQL ........................................................................................ 133
3   Khoa CNTT - Trường ĐHKH Huế  Giáo trình SQL
6.3 Giao tác lồng nhau ........................................................................................................ 136
PHỤ LỤC.....................................................................................................................138
A. Cơ sở dữ liệu mẫu sử dụng trong giáo trình .................................................................. 138
B. Một số hàm thường sử dụng .......................................................................................... 141
B.1 Các hàm trên dữ liệu kiểu chuỗi .............................................................................. 141
B.2 Các hàm trên dữ liệu kiểu ngày giờ ......................................................................... 143
B.3 Hàm chuyển đổi kiểu ............................................................................................... 144
TÀI LIỆU THAM KHẢO............................................................................................146

4   Khoa CNTT - Trường ĐHKH Huế  Giáo trình SQL
  
L LỜ ỜI I   N NÓ ÓI I   Đ ĐẦ ẦU U  

Ngôn ngữ hỏi có cấu trúc (SQL), có tiền thân là SEQUEL, là một ngôn ngữ
được IBM phát triển và sử dụng trong hệ cơ sở dữ liệu thử nghiệm có tên là System/R
vào năm 1974, chính thức được ANSI/ISO công nhận là một chuẩn ngôn ngữ sử dụng
trong cơ sở dữ liệu quan hệ vào năm 1986. Cho đến hiện nay, SQL đã được sử dụng
phổ biển trong các hệ quản trị cơ sở dữ liệu thương mại và có vai trò quan trọng trong
những hệ thống này. 
Được sự  động viên của các  đồng nghiệp trong Khoa Công nghệ Thông tin
(Trưòng Đại học Khoa học - Đại học Huế), chúng tôi mạnh dạn viết và giới thiệu Giáo
trình SQL đến bạn đọc. Trong giáo trình này, chúng tôi không có tham vọng đề cập đến
mọi khía cạnh của SQL mà chỉ mong muốn rằng đây sẽ là tài liệu tham khảo tương đối
đầy đủ về các câu lệnh thường được sử dụng trong SQL. Giáo trình được chia thành
sáu chương với nội dung như sau:
•  Chương 1 giới thiệu tổng quan về SQL và một số khái cơ bản liên quan đến cơ sở
dữ liệu quan hệ.
•  Chương 2  được dành  để bàn luận  đến các câu lệnh thao tác dữ liệu bao gồm
SELECT, INSERT, UPDATE và DELETE, trong đó tập trung nhiều vào câu lệnh
SELECT.
•  Chương 3 trình bày một số câu lệnh cơ bản được sử dụng trong định nghĩa các đối
tượng cơ sở dữ liệu.
•  Một số vấn  đề liên quan đến bảo mật dữ liệu trong SQL được  đề cập  đến trong
chương 4.
•  Nội dung của chương 5 liên quan đến việc sử dụng thủ tục lưu trữ, hàm và trigger
trong cơ sở dữ liệu.
•  Trong chương cuối cùng, chương 6, chúng  tôi giới thiệu đến bạn đọc một số vấn đề
liên quan đến xử lý giao tác trong SQL
Ngoài sáu chương trên, phần phụ lục ở cuối giáo trình đề cập đến cơ sở dữ liệu
mẫu được sử dụng trong hầu hết các ví dụ và một số hàm thường được sử dụng trong
hệ quản trị SQL Server 2000 để bạn đọc tiện trong việc tra cứu.
So với chuẩn SQL do ANSI/ISO đề xuất, bản thân các hệ quản trị cơ sở dữ liệu
quan hệ thương mại lại có thể có một số thay đổi nào đó; Điều này đôi khi dẫn đến sự
khác biệt, mặc dù không đáng kể, giữa SQL chuẩn và SQL được sử dụng trong các hệ
quản trị cơ sở dữ liệu cụ thể. Trong giáo trình này, chúng tôi chọn hệ quản trị cơ sở dữ
5   Khoa CNTT - Trường ĐHKH Huế  Giáo trình SQL
liệu SQL Server 2000 của hãng Microsoft để sử dụng cho các ví dụ minh hoạ cũng như
lời giải của các bài tập. 
Chúng tôi hi vọng rằng giáo trình này sẽ thực sự có ích đối với bạn đọc. Chúng
tôi rất mong nhận được sự cổ vũ và những ý kiến đóng góp thẳng thắn của các bạn.
Cuối cùng, xin gởi lời cảm ơn đến các thầy cô, đồng nghiệp và các bạn sinh viên
đã động viên và giúp đỡ chúng tôi hoàn thành giáo trình này.

Huế, 2003

Trần Nguyên Phong6   Khoa CNTT - Trường ĐHKH Huế  Giáo trình SQL

C Ch hư ươ ơn ng g   1 1: :  
T TỔ ỔN NG G   Q QU UA AN N   V VỀ Ề   S SQ QL L  

 Ngôn ngữ hỏi có cấu trúc (SQL) và các hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ là một
trong những nền tảng kỹ thuật quan trọng trong công nghiệp máy tính. Cho đến nay, có
thể nói rằng SQL đã được xem là ngôn ngữ chuẩn trong cơ sở dữ liệu. Các hệ quản trị
cơ sở dữ liệu quan hệ thương mại hiện có như Oracle, SQL  Server, Informix, DB2,...
đều chọn SQL làm ngôn ngữ cho sản phẩm của mình
 Vậy thực sự SQL là gì? Tại sao nó lại quan trọng trong các hệ quản trị cơ sở dữ
liệu? SQL có thể làm được những gì và như thế nào? Nó được sử dụng ra sao trong các
hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ? Nội dung của chương này sẽ cung cấp cho chúng ta
cái nhìn tổng quan về SQL và một số vấn đề liên quan.
1.1 SQL là ngôn ngữ cơ sở dữ liệu quan hệ
 SQL,  viết tắt của  Structured Query Language (ngôn ngữ hỏi có cấu trúc), là
công cụ sử dụng để tổ chức, quản lý và truy xuất dữ liệu đuợc lưu trữ trong các cơ sở
dữ liệu. SQL là một hệ thống ngôn ngữ bao gồm tập các câu lệnh sử dụng để tương tác
với cơ sở dữ liệu quan hệ. 
 Tên gọi ngôn ngữ hỏi có cấu trúc phần nào làm chúng ta liên tưởng đến một
công cụ (ngôn ngữ) dùng để truy xuất dữ liệu trong các cơ sở dữ liệu. Thực sự mà nói,
khả năng của SQL vượt xa so với một công cụ truy xuất dữ liệu, mặc dù đây là mục
đích ban đầu khi SQL được xây dựng nên và  truy xuất dữ liệu vẫn còn là một trong
những chức năng quan trọng của nó. SQL được sử dụng để điều khiển tất cả các chức
năng mà một hệ quản trị cơ sở dữ liệu cung cấp cho người dùng bao gồm:
•  Định nghĩa dữ liệu: SQL cung cấp khả năng định nghĩa các cơ sở dữ liệu,
các cấu trúc lưu trữ và tổ chức dữ liệu cũng như mối quan hệ giữa các thành
phần dữ liệu.
•  Truy xuất và thao tác dữ liệu: Với SQL, người dùng có thể dễ dàng thực
hiện các thao tác truy xuất, bổ sung, cập nhật và loại bỏ dữ liệu trong các cơ
sở dữ liệu.
•  Điều khiển truy cập: SQL có thể được sử dụng để cấp phát và kiểm soát các
thao tác của người sử dụng trên dữ liệu, đảm bảo sự an toàn cho cơ sở dữ liệu
7   Khoa CNTT - Trường ĐHKH Huế  Giáo trình SQL
•  Đảm bảo toàn vẹn dữ liệu: SQL định nghĩa các ràng buộc toàn vẹn trong 
cơ sở dữ liệu nhờ đó đảm bảo tính hợp lệ và chính xác của dữ liệu trước các
thao tác cập nhật cũng như các lỗi của hệ thống.
   Như vậy,  có thể nói rằng SQL là một ngôn ngữ hoàn thiện được sử dụng trong
các hệ thống cơ sở dữ liệu và là một thành phần không thể thiếu trong các hệ quản trị
cơ sở dữ liệu. Mặc dù SQL không phải là một ngôn ngữ lập trình như C, C++, Java,...
song các câu lệnh mà SQL cung cấp có thể được nhúng vào trong các ngôn ngữ lập
trình nhằm xây dựng các ứng dụng tương tác với cơ sở dữ liệu.
 Khác với các ngôn ngữ lập trình quen thuộc như C, C++, Java,... SQL là ngôn
ngữ có tính khai báo. Với SQL, người dùng chỉ cần mô tả các yêu cầu cần phải thực
hiện trên cơ sở dữ liệu mà không cần phải chỉ ra cách thức thực hiện các yêu cầu như
thế nào. Chính vì vậy, SQL là ngôn ngữ dễ tiếp cận và dễ sử dụng.
1.2 Vai trò của SQL
 Bản thân SQL không phải là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu, nó không thể tồn tại
độc lập. SQL thực sự là một phần của hệ quản trị cơ sở dữ liệu, nó xuất hiện trong các
hệ quản trị cơ sở dữ liệu với vai trò ngôn ngữ và là công cụ giao tiếp giữa người sử
dụng và hệ quản trị cơ sở dữ liệu. 
 Trong hầu hết các hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ, SQL có những vai trò như
sau:
•  SQL là ngôn ngữ hỏi có tính tương tác: Người sử dụng có thể dễ dàng
thông qua các trình tiện ích để gởi các yêu cầu dưới dạng các câu lệnh SQL
đến cơ sở dữ liệu và nhận kết quả trả về từ cơ sở dữ liệu 
•  SQL là ngôn ngữ lập trình cơ sở dữ liệu: Các lập trình viên có thể nhúng
các câu lệnh SQL vào trong các ngôn ngữ  lập trình để xây dựng nên các
chương trình ứng dụng giao tiếp với cơ sở dữ liệu
•  SQL là ngôn ngữ quản trị cơ sở dữ liệu: Thông qua SQL, người quản trị
cơ sở dữ liệu có thể quản lý được cơ sở dữ liệu, định nghĩa các cấu trúc lưu 
trữ dữ liệu, điều khiển truy cập cơ sở dữ liệu,...
•  SQL là ngôn ngữ cho các hệ thống khách/chủ (client/server): Trong các
hệ thống cơ sở dữ liệu khách/chủ, SQL được sử dụng như là công cụ để giao
tiếp giữa các trình ứng dụng phía máy khách với máy chủ cơ sở dữ liệu.
•  SQL là ngôn ngữ truy cập dữ liệu trên Internet: Cho đến nay, hầu hết các
máy chủ Web cũng như các máy chủ trên Internet sử dụng SQL với vai trò là
ngôn ngữ để tương tác với dữ liệu trong các cơ sở dữ liệu.
•  SQL là ngôn ngữ cơ sở dữ liệu phân tán: Đối với các hệ quản trị cơ sở dữ
liệu phân tán, mỗi một hệ thống sử dụng SQL để giao tiếp với các hệ thống
khác trên mạng, gởi và nhận các yêu cầu truy xuất dữ liệu với nhau.
8   Khoa CNTT - Trường ĐHKH Huế  Giáo trình SQL
•  SQL là ngôn ngữ sử dụng cho các cổng giao tiếp cơ sở dữ liệu: Trong
một hệ thống mạng máy tính với nhiều hệ quản trị cơ sở dữ liệu khác nhau,
SQL thường được sử dụng như là một chuẩn ngôn ngữ để giao tiếp giữa các
hệ quản trị cơ sở dữ liệu.
1.3 Tổng quan về cơ sở dữ liệu quan hệ
1.3.1 Mô hình dữ liệu quan hệ
  Mô hình dữ liệu quan hệ được Codd đề xuất năm 1970 và đến nay trở thành mô
hình được sử dụng phổ biến trong các hệ quản trị cơ sở dữ liệu thương mại. Nói một
cách đơn giản, một cơ sở dữ liệu quan hệ là một cơ sở dữ liệu trong đó tất cả dữ liệu
được tổ chức trong các bảng có mối quan hệ với nhau. Mỗi một bảng bao gồm các
dòng và các cột: mỗi một dòng được gọi là một bản ghi (bộ) và mỗi một cột là một
trường (thuộc tính). 
  Hình 1.1 minh hoạ cho ta thấy được 3 bảng trong một cơ sở dữ liệu
ên, trong cơ sở dữ liệu quan hệ, bảng là đối tượng được sử dụng
Hình 1.1: Các bảng trong một cơ sở dữ liệu
1.3.2 Bảng (Table)
 Như đã nói ở tr
để tổ chức và lưu trữ dữ liệu. Một cơ sở dữ liệu bao gồm nhiều bảng và mỗi bảng được
xác định duy nhất bởi tên bảng. Một bảng bao gồm một tập các dòng và các cột: mỗi
9   Khoa CNTT - Trường ĐHKH Huế  Giáo trình SQL
một dòng trong bảng biểu diễn cho một thực thể (trong hình 1.1, mỗi một dòng trong
bảng SINHVIEN tương ứng với một sinh viên); và mỗi một cột biểu diễn cho một tính
chất của thực thể (chẳng hạn cột NGAYSINH trong bảng SINHVIEN biểu diễn cho
ngày sinh của các sinh viên được lưu trữ trong bảng).
 Như vậy, liên quan đến mỗi một bảng bao gồm các yếu tố sau:
g trong cơ sở dữ
•  rúc của bảng: Tập các cột trong bảng. Mỗi một cột trong bảng được
•   của bảng: Tập các dòng (bản ghi) hiện có trong bảng.
1.3.3 K o
ữ liệu được thiết kế tốt, mỗi một bảng phải có một hoặc một
ác
ể có nhiều tập các cột khác nhau có tính chất của khoá (tức là giá
ị của
gọi là khoá phụ hay là khoá dự tuyển (candidate key/unique key).
•  Tên của bảng: được sử dụng để xác định duy nhất mỗi bản
liệu. 
Cấu  t
xác định bởi một tên cột và phải có một kiểu dữ liệu nào đó (chẳng hạn cột
NGAYSINH trong bảng SINHVIEN  ở hình 1.1 có kiểu là DATETIME).
Kiểu dữ liệu của mỗi cột qui định giá trị dữ liệu có thể được chấp nhận trên
cột đó.
Dữ liệu
h á của bảng
 Trong một cơ sở d
tập các cột mà giá trị dữ liệu của nó xác định duy nhất một dòng trong một tập các
dòng của bảng. Tập một hoặc nhiều cột có tính chất này được gọi là khoá của bảng. 
 Việc chọn khoá của bảng có vai trò quan trọng trong việc thiết kế và cài đặt c
cơ sở dữ liệu quan hệ. Các dòng dữ liệu trong một bảng phải có giá trị khác nhau trên
khoá. Bảng MONHOC trong hình dưới đây có khoá là cột MAMONHOC
Hình 1.2: Bảng MONHOC với khoá chính  là MAMONHOC
 
   Một bảng có th
tr  nó xác định duy nhất một dòng dữ liệu trong bảng). Trong trường hợp này, khoá
được chọn cho bảng được gọi là khoá chính (primary key) và những khoá còn lại được
10   Khoa CNTT - Trường ĐHKH Huế  Giáo trình SQL
1.3.4 Mối quan hệ và khoá ngoài
 Các bảng trong một cơ sở dữ liệu không tồn tại độc lập mà có mối quan hệ mật
n hệ này được thể hiện thông qua ràng buộc giá
A của một dòng (tức là một lớp) trong bảng LOP phải
ược x

gi ảng LOP
và KH
u diễn mối quan hệ giữa các bảng dữ liệu. Một hay một tập các cột trong một
thiết với nhau về mặt dữ liệu. Mối qua
trị dữ liệu xuất hiện ở bảng này phải có xuất hiện trước trong một bảng khác. Mối
quan hệ giữa các bảng trong cơ sở dữ liệu nhằm đàm bảo được tính đúng đắn và hợp lệ
của dữ liệu trong cơ sở dữ liệu.
  Trong hình 1.3, hai bảng LOP và KHOA có mối quan hệ với nhau. Mối quan hệ
này đòi hỏi giá trị cột MAKHO
đ ác định từ cột MAKHOA của bảng KHOA. 
 
B¶ng LOP
Hình 1.3: Mối quan hệ giữa hai bảng LOP và KHOA trong cơ sở dữ liệu
Mối quan hệ giữa các bảng trong một cơ sở dữ liệu thể hiện đúng mối quan h
ữa các thực thể trong thế giới thực. Trong hình 1.3, mối quan hệ giữa hai b
OA không cho phép một lớp nào đó tồn tại mà lại thuộc vào một khoa không có
thật.
 Khái niệm khoá ngoài (Foreign Key) trong cơ sở dữ liệu quan hệ được sử dụng
để biể
bảng mà giá trị của nó được xác định từ khóa chính của một bảng khác được gọi là
khoá ngoài. Trong hình 1.3, cột MAKHOA của bảng LOP được gọi là khoá ngoài của
bảng này, khoá ngoài này tham chiếu  đến khoá chính của bảng KHOA là cột
MAKHOA.


11   Khoa CNTT - Trường ĐHKH Huế  Giáo trình SQL
1.4 Sơ lược về SQL
ồm khoảng 40 câu lệnh. Bảng 1.1 liệt kê danh sách các câu
ng nhất trong số các câu lệnh của SQL. Trong các hệ quản trị
ữ liệu
Truy xuất dữ liệu

E  ữ liệu trong bảng
Định ngh u
  Tạo bảng
  ng
n
ìn
EX
MA  ơ  sở dữ liệu
URE

1.4.1 Câu lệnh SQL
 SQL  chuẩn bao g
lệnh thường được sử dụ
cơ sở dữ liệu khác nhau, mặc dù các câu lệnh đều có cùng dạng và cùng mục đích sử
dụng song mỗi một hệ quản trị cơ sở dữ liệu có thể có một số thay đổi nào đó. Điều
này đôi khi dẫn đến cú pháp chi tiết của các câu lệnh có thể sẽ khác nhau trong các hệ
quản trị cơ cơ sở dữ liệu khác nhau.
Câu lệnh Chức năng
Thao tác d
SELECT
INSERT  Bổ sung dữ liệu
UPDATE Cập nhật dữ liệu
DELETE  Xoá dữ liệu
TRUNCAT Xoá toàn bộ d
ĩa dữ liệ
CREATE TABLE
DROP TABLE  Xoa bảng
ALTER TABLE Sửa đổi bả
CREATE VIEW  Tạo khung nhì
ALTER VIEW  Sửa đổi khung nh
DROP VIEW  Xoá khung nhìn
CREATE IND Tạo chỉ mục
DROP INDEX  Xoá chỉ mục
CREATE SCHE Tạo lược đồ c
DROP SCHEMA  Xoá lược đồ cơ sở dữ liệu
CREATE PROCED Tạo thủ tục lưu trữ
ALTER PROCEDURE  Sửa đổi thủ tục lưư tr
DROP PROCEDURE  Xoá thủ tục lưu trữ
12   Khoa CNTT - Trường ĐHKH Huế  Giáo trình SQL
CREATE FUNCTION  Tạo hàm (do người sử dụng định nghĩa)
  r
er
Điề
Cấp phát quyền cho người sử dụng

Qu ác
Uỷ thác (kết thúc thành công) giao tác
K
ACTION   trong giao tác
Lập
RE  Khai báo biến hoặc định nghĩa con trỏ
y  vấn
  con trỏ)
E  nh SQL 
Bảng 1.1: M ng SQL
  Các câu lện t từ khoá cho biết
hức n
,hodem,ten
ALTER FUNCTION  Sửa đổi hàm
DROP FUNCTION  Xoá hàm
CREATE TRIGGER Tạo trigge
ALTER TRIGGER  Sửa đổi trigg
DROP TRIGGER  Xoá trigger
u khiển truy cập
GRANT
REVOKE Thu hồi quyền từ người sử dụng
ản lý giao t
COMMIT
ROLLBAC Quay lui giao tác
SAVE TRANS Đánh dấu một điểm
 trình 
DECLA
OPEN  Mở một con trỏ để truy xuất kết quả tru
FETCH Đọc một dòng trong kết quả truy vấn (sử dụng
CLOSE  Đóng một con trỏ
EXECUT Thực thi một câu lệ
ột số câu lệnh thông dụng tro
h của SQL đều được bắt đầu bởi các từ lệnh, là mộ
c ăng của câu lệnh (chẳng hạn SELECT, DELETE, COMMIT). Sau từ lệnh là các
mệnh đề của câu lệnh. Mỗi một mệnh đề trong câu lệnh cũng được bắt đầu bởi một từ
khoá (chẳng hạn FROM, WHERE,...).
Ví dụ 1.1: Câu lệnh:
  SELECT masv
   FROM sinhvien
24102’   WHERE malop=’C
13   Khoa CNTT - Trường ĐHKH Huế  Giáo trình SQL
dùng để truy xuất dữ liệu trong bảng SINHVIEN được bắt đầu bởi từ lệnh SELECT,
trong câu lệnh bao gồm hai mệnh đề: mệnh đề FROM chỉ định tên của bảng cần truy
xuất dữ liệu và mệnh đề WHERE chỉ định điều kiện truy vấn dữ liệu.
1.4.2 Qui tắc sử  dụng tên trong SQL
 Các đối tượng trong cơ sở dữ liệu dựa trên SQL được xác định thông qua tên
của đối tượng. Tên của các đối tượng là duy nhất trong mỗi cơ sở dữ liệu. Tên được sử
dụng nhiều nhất trong các truy vấn SQL và được xem là nền tảng trong cơ sở dữ liệu
quan hệ là tên bảng và tên cột.
  Trong các cơ sở dữ liệu lớn với nhiều người sử dụng, khi ta chỉ định tên của một
bảng nào đó trong câu lệnh SQL, hệ quản trị cơ sở dữ liệu hiểu đó là tên của bảng do ta
sở hữu (tức là bảng do ta tạo ra). Thông thường, trong các hệ quản trị cơ sở dữ liệu này
cho phép những người dùng khác nhau tạo ra những bảng trùng tên với nhau mà không
gây ra xung đột về tên. Nếu trong một câu lệnh SQL ta cần chỉ đến một bảng do một
người dùng khác sở hữu (hiển nhiên là phải được phép) thì tên của bảng phải được viết
sau tên của người sở hữu và phân cách với tên người sở hữu bởi dấu chấm:
  tên_người_sở_hữu.tên_bảng
Một số đối tượng cơ sở dữ liệu khác (như khung nhìn, thủ tục, hàm), việc sử dụng tên
cũng tương tự như đối với bảng.
  Ta có thể sử dụng tên cột một cách bình thường trong các câu lệnh SQL bằng
cảch chỉ cần chỉ định tên của cột trong bảng. Tuy nhiên, nếu trong câu lệnh có liên
quan đến hai cột trở lên có cùng tên trong các bảng khác nhau thì bắt buộc phải chỉ
định thêm tên bảng trước tên cột; tên bảng  và tên cột được phân cách nhau bởi dấu
chấm.
Ví dụ: Ví dụ dưới đây minh hoạ cho ta thấy việc sử dụng tên bảng và tên cột trong câu
lệnh SQL
SELECT  masv,hodem,ten,sinhvien.malop,tenlop
FROM dbo.sinhvien,dbo.lop
WHERE sinhvien.malop = lop.malop
1.4.3 Kiểu dữ liệu
   Chuẩn ANSI/ISO SQL cung cấp các kiểu dữ liệu khác nhau để sử dụng trong
các cơ sở dữ liệu dựa trên SQL và  trong ngôn ngữ SQL. Dựa trên cơ sở các kiểu dữ
liệu do chuẩn ANSI/ISO SQL cung cấp, các hệ quản trị cơ sở dữ liệu thương mại hiện
nay có thể sử dụng các dạng dữ liệu khác nhau trong sản phẩm của mình. Bảng 1.2
dưới đây liệt kê một số kiểu dữ liệu thông dụng được sử dụng trong SQL.
Tên kiểu  Mô  tả
CHAR (n)  Kiểu chuỗi với độ dài cố định
14   Khoa CNTT - Trường ĐHKH Huế  Giáo trình SQL
NCHAR (n)  Kiếu chuỗi với độ dài cố định hỗ trợ UNICODE
VARCHAR (n)  Kiểu chuỗi với độ dài chính  xác
NVARCHAR (n)  Kiểu chuỗi với độ dài chính  xác hỗ trợ UNICODE
INTEGER  Số nguyên có giá trị từ -231
 đến 231
 - 1 
INT  Như kiểu Integer
TINYTINT  Số nguyên có giá trị từ 0 đến 255.
SMALLINT  Số nguyên có giá trị từ -215
  đến 215
 – 1
BIGINT  Số nguyên có giá trị từ -263
  đến 263
-1
NUMERIC (p,s)  Kiểu số với độ chính xác cố định.
DECIMAL (p,s)  Tương tự kiểu Numeric
FLOAT  Số thực có giá trị từ -1.79E+308 đến 1.79E+308
REAL  Số thực có giá trị từ -3.40E + 38 đến 3.40E + 38
MONEY  Kiểu tiền tệ
BIT  Kiểu bit (có giá trị 0 hoặc 1)
DATETIME  Kiểu ngày giờ (chính xác đến phần trăm của giây)
SMALLDATETIME  Kiểu ngày giờ (chính xác đến phút)
TIMESTAMP  
BINARY  Dữ liệu nhị phân với độ dài cố định (tối đa 8000 bytes)
VARBINARY  Dữ liệu nhị phân với độ dài chính xác (tối đa 8000 bytes)
IMAGE  Dữ liệu nhị phân với độ dài chính xác (tối đa 2,147,483,647
bytes)
TEXT  Dữ liệu kiếu chuỗi với độ dài lớn (tối đa 2,147,483,647 ký
tự)
NTEXT  Dữ liệu kiếu chuỗi với độ dài lớn và hỗ trợ UNICODE (tối
đa 1,073,741,823 ký tự)
Bảng 1.2: Một số kiểu dữ liệu thông dụng trong SQL
Ví dụ 1.2: Câu lệnh dưới đây định nghĩa bảng với kiểu dữ liệu được qui định cho các
cột trong bảng
CREATE TABLE  NHANVIEN
15   Khoa CNTT - Trường ĐHKH Huế  Giáo trình SQL
(
MANV   NVARCHAR(10)  NOT NULL,
HOTEN NVARCHAR(30)  NOT NULL,
GIOITINH BIT,
NGAYSINH SMALLDATETIME,
NOISINH NCHAR(50),
HSLUONG DECIMAL(4,2),
MADV   INT
)

1.4.4 Giá trị NULL 
 Một cơ sở dữ liệu là sự phản ánh của một hệ thống trong thế giới thực, do đó
các giá trị dữ liệu tồn tại trong cơ sở dữ liệu có thể không xác định được. Một giá trị
không xác định được xuất hiện trong cơ sở dữ liệu có thể do một số nguyên nhân sau:
•  Giá trị đó có tồn tại nhưng không biết.
•  Không xác định được giá trị đó có tồn tại hay không.
•  Tại một thời điểm nào đó giá trị chưa có nhưng rồi có thể sẽ có.
•  Giá trị bị lỗi do tính toán (tràn số, chia cho không,...)
Những giá trị không xác định được biểu diễn trong cơ sở dữ liệu quan hệ bởi
các giá trị NULL. Đây là giá trị đặc biệt và không nên nhầm lẫn với chuỗi rỗng (đối
với dữ liệu kiểu chuỗi) hay giá trị không (đối với giá trị kiểu số). Giá trị NULL đóng
một vai trò quan trọng trong các cơ sở dữ liệu và hầu hết các hệ quản trị cơ sở dữ liệu
quan hệ hiện nay đều hỗ trợ việc sử dụng giá trị này.
1.5 Kết chương
 Như vậy, SQL (viết tắt của Structured Query Language) là hệ thống ngôn ngữ
được sử dụng cho các hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ. Thông qua SQL có thể thực
hiện được các thao tác trên cơ sở dữ liệu như định nghĩa dữ liệu, thao tác dữ liệu, điều
khiển truy cập, quản lý toàn vẹn dữ liệu... SQL là một thành phần quan trọng và không
thể thiếu trong hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ.
 SQL ra đời nhằm sử dụng cho các cơ sở dữ liệu theo mô hình quan hệ. Trong
một cơ sở dữ liệu quan hệ, dữ liệu được tổ chức  và lưu trữ trong các bảng. Mỗi một
bảng là một tập hợp bao gồm  các dòng và các cột; mỗi một dòng là một bản ghi và
mỗi một cột  tương ứng với một trường, tập các tên cột cùng với kiểu dữ liệu và các
tính chất khác tạo nên cấu trúc của bảng, tập các dòng trong bảng chính là dữ liệu của
bảng.
16   Khoa CNTT - Trường ĐHKH Huế  Giáo trình SQL
 Các bảng trong một cơ sở dữ liệu có mối quan hệ với nhau. Các mối quan hệ
được biểu diễn thông qua khoá chính và khoá ngoài của các bảng. Khoá chính của
bảng là tập một hoặc nhiều cột có giá trị duy nhất trong bảng và do đó giá trị của nó
xác định duy nhất một dòng dữ liệu trong bảng. Một khoá ngoài là một tập một hoặc
nhiều cột có giá trị được xác định từ khoá chính của các bảng khác.

_______________________________________


 
17   Khoa CNTT - Trường ĐHKH Huế  Giáo trình SQL

C Ch hư ươ ơn ng g   2 2  
N NG GÔ ÔN N   N NG GỮ Ữ   T TH HA AO O   T TÁ ÁC C   D DỮ Ữ   L LI IỆ ỆU U  

  Đối với đa số người sử dụng, SQL được xem như là công cụ hữu hiệu để thực
hiện các yêu cầu truy vấn và thao tác trên dữ liệu. Trong chương này, ta sẽ bàn luận
đến nhóm các câu lệnh trong SQL được sử dụng cho mục đích này. Nhóm các câu lệnh
này được gọi chung là ngôn ngữ thao tác dữ liệu (DML: Data Manipulation Language)
bao gồm các câu lệnh sau:
•  SELECT: Sử dụng để truy xuất dữ liệu từ môt hoặc nhiều bảng.
•  INSERT: Bổ sung dữ liệu.
•  UPDATE: Cập nhật dữ liệu
•  DELETE: Xoá dữ liệu
Trong số các câu lệnh này, có thể nói SELECT là câu lệnh tương đối phức tạp
và được sử dụng nhiều trong cơ sở dữ liệu. Với câu lệnh này, ta không chỉ thực hiện
các yêu cầu truy xuất dữ liệu  đơn thuần mà còn có thể thực hiện  được các yêu cầu
thống kê dữ liệu phức tạp. Cũng chính vì vậy, phần đầu của chương này sẽ tập trung
tương đối nhiều đến câu lệnh SELECT. Các câu lệnh INSERT, UPDATE và DELETE
được bàn luận đến ở cuối chương
2.1 Truy xuất dữ liệu với câu lệnh SELECT
   Câu lệnh SELECT được sử dụng để truy xuất dữ liệu từ các dòng và các cột của
một hay nhiều bảng, khung nhìn. Câu lệnh này có thể dùng để thực hiện phép chọn (tức
là truy xuất một tập con các dòng trong một hay nhiều bảng), phép chiếu (tức là truy
xuất một tập con các cột trong một hay nhiều bảng) và phép nối (tức là liên kết các
dòng trong hai hay nhiều bảng để truy xuất dữ liệu). Ngoài ra, câu lệnh này còn cung
cấp khả năng thực hiện các thao tác truy vấn và thống kê dữ liệu phức tạp khác.
Cú pháp chung của câu lệnh SELECT có dạng:

   SELECT [ALL | DISTINCT][TOP n] danh_sách_chọn   
     [INTO tên_bảng_mới]
   FROM  danh_sách_bảng/khung_nhìn
   [WHERE     điều_kiện]
   [GROUP BY  danh_sách_cột]
   [HAVING điều_kiện]
18   Khoa CNTT - Trường ĐHKH Huế  Giáo trình SQL
   [ORDER BY  cột_sắp_xếp]
  [COMPUTE  danh_sách_hàm_gộp [BY danh_sách_cột]]

  Điều cần lưu ý đầu tiên đối với câu lệnh này là các thành phần trong câu lệnh
SELECT nếu được sử dụng phải tuân theo đúng thứ tự như trong cú pháp. Nếu không,
câu lệnh sẽ được xem là không hợp lệ.
 Câu  lệnh SELECT được sử dụng để tác động lên các bảng dữ liệu và kết quả
của câu lệnh cũng được hiển thị dưới dạng bảng, tức là một tập hợp các dòng và các
cột (ngoại trừ trường hợp sử dụng câu lệnh SELECT với mệnh đề COMPUTE). 
Ví dụ 2.1: Kết quả của câu lệnh sau đây cho biết mã lớp, tên lớp và hệ đào tạo của các
lớp hiện có
 SELECT malop,tenlop,hedaotao
 FROM lop2.1.1 Mệnh đề FROM
 Mệnh đề FROM trong câu lệnh SELECT được sử dung nhằm chỉ định các bảng
và khung nhìn cần truy xuất dữ liệu. Sau FROM là danh sách tên của các bảng và
khung nhìn tham gia vào truy vấn, tên của các bảng và khung nhìn được phân cách
nhau bởi dấu phẩy.
Ví dụ 2.2: Câu lệnh dưới đây hiển thị danh sách các khoa trong trường
  SELECT * FROM khoa
kết quả câu lệnh như sau:
19   Khoa CNTT - Trường ĐHKH Huế  Giáo trình SQL


Ta có thể sử dụng các bí danh cho các bảng hay khung nhìn trong câu lệnh
SELECT. Bí danh được gán trong mệnh đề FROM bằng cách chỉ định bí danh ngay
sau tên bảng. 
Ví dụ 2.3: câu lệnh sau gán bí danh là  a cho bảng khoa
        SELECT * FROM khoa a
2.1.2 Danh sách chọn trong câu lệnh SELECT
 Danh sách chọn trong câu lệnh SELECT được sử dụng để chỉ định các trường,
các biểu thức cần hiển thị trong các cột của kết quả truy vấn. Các trường, các biểu thức
được chỉ định ngay sau từ khoá SELECT và phân cách nhau bởi dấu phẩy. Sử dụng
danh sách chọn trong câu lệnh SELECT bao gồm các trường hợp sau:
a. Chọn tất cả các cột trong bảng
Khi cần hiển thị tất cả các trường trong các bảng, sử dụng ký tự * trong danh
sách chọn thay vì phải liệt kê danh sách  tất cả các cột.  Trong trường hợp này, các cột
được hiển thị trong kết quả truy vấn sẽ tuân theo thứ tự mà chúng đã được tạo ra khi
bảng được định nghĩa.
Ví dụ 2.4: Câu lệnh
  SELECT * FROM lop
cho kết quả bao như sau:
20   Khoa CNTT - Trường ĐHKH Huế  Giáo trình SQL


b. Tên cột trong danh sách chọn
   Trong trường hợp cần chỉ định cụ thể các cột cần hiển thị trong kết quả truy vấn,
ta chỉ định danh sách các tên cột trong danh sách chọn. Thứ tự của các cột trong kết
quả truy vấn tuân theo thứ tự của các trường trong danh sách chọn. 
Ví dụ 2.5:  Câu lệnh
 SELECT malop,tenlop,namnhaphoc,khoa
 FROM lop
cho biết mã lớp, tên lớp, năm nhập học và khoá của các lớp và có kết quả như sau:

Lưu ý: Nếu truy vấn  được thực hiện trên nhiều bảng/khung nhìn và trong các
bảng/khung nhìn có các trường trùng tên thì tên của những trường này nếu xuất hiện
trong danh sách chọn phải được viết dưới dạng:
  tên_bảng.tên_trường 
Ví dụ 2.6:
  SELECT malop, tenlop, lop.makhoa, tenkhoa
  FROM lop, khoa
  WHERE lop.malop = khoa.makhoa

21   Khoa CNTT - Trường ĐHKH Huế  Giáo trình SQL
c. Thay đổi tiêu đề các cột
Trong kết quả truy vấn, tiêu đề của các cột mặc định sẽ là tên của các trường
tương ứng trong bảng. Tuy nhiên, để các tiêu đề trở nên thân thiện hơn, ta có thể đổi
tên các tiêu đề của các cột. Để đặt tiêu đề cho một cột nào đó, ta sử dụng cách viết:
  tiêu_đề_cột = tên_trường
hoặc    tên_trường AS tiêu_đề_cột
hoặc   tên_trường  tiêu_đề_cột
Ví dụ 2.7: Câu lệnh dưới đây:
   SELECT 'Mã lớp'= malop,tenlop 'Tên lớp',khoa AS 'Khoá'
   FROM lop
cho biết mã lớp, tên lớp và khoá học của các lớp trong trường. Kết quả của câu lệnh
như sau:


d. Sử dụng cấu trúc CASE trong danh sách chọn
 Cấu trúc CASE được sử dụng trong danh sách chọn nhằm thay đổi kết quả của
truy vấn tuỳ thuộc vào các trường hợp khác nhau. Cấu trúc này có cú pháp như sau:
CASE biểu_thức
       WHEN biểu_thức_kiểm_tra THEN kết_quả
      [ ... ] 
      [ELSE kết_quả_của_else] 
   END 
hoặc:
   CASE
      WHEN điều_kiện THEN kết_quả
        [ ... ] 
      [ELSE kết_quả_của_else]
   END
22   Khoa CNTT - Trường ĐHKH Huế  Giáo trình SQL
Ví dụ 2.8:  Để hiển thị mã, họ tên và giới tính (nam hoặc nữ) của các sinh viên, ta sử
dụng câu lệnh
   SELECT masv,hodem,ten,
       CASE gioitinh
            WHEN 1 THEN 'Nam'
            ELSE 'Nữ'
          END AS gioitinh
   FROM sinhvien
hoặc:
   SELECT masv,hodem,ten,
       CASE 
               WHEN gioitinh=1 THEN 'Nam'
            ELSE 'Nữ'
       END AS gioitinh
   FROM sinhvien
Kết quả của hai câu lệnh trên đều có dạng như sau


e. Hằng và biểu thức trong danh sách chọn
  Ngoài danh sách trường, trong danh sách chọn của câu lệnh SELECT còn có thể
sử dụng các biểu thức. Mỗi một biểu thức trong danh sách chọn trở thành một cột trong
kết quả truy vấn.
Ví dụ 2.9: câu lệnh dưới đây cho biết tên và số tiết của các môn học
   SELECT tenmonhoc,sodvht*15 AS sotiet 
   FROM monhoc
23   Khoa CNTT - Trường ĐHKH Huế  Giáo trình SQL

 Nếu trong danh sách chọn có sự xuất hiện của giá trị hằng thì giá trị này sẽ xuât
hiện trong một cột của kết quả truy vấn ở tất cả các dòng
Ví dụ 2.10: Câu lệnh
   SELECT tenmonhoc,'Số tiết: ',sodvht*15 AS sotiet 
   FROM monhoc
cho kết quả như sau:


f. Loại bỏ các dòng dữ liệu trùng nhau trong kết quả truy vấn
 Trong kết quả của truy vấn có thể xuất hiện các dòng dữ liệu trùng nhau. Để loại
bỏ bớt các dòng này, ta chỉ định thêm từ khóa DISTINCT ngay sau từ khoá SELECT.
Ví dụ 2.11: Hai câu lệnh dưới đây
  SELECT khoa FROM lop
và:   
   SELECT DISTINCT khoa FROM lop
có kết quả lần lượt như sau:
24   Khoa CNTT - Trường ĐHKH Huế  Giáo trình SQL
                         

g. Giới hạn số lượng dòng trong kết quả truy vấn
 Kết quả của truy vấn được hiển thị thường sẽ là  tất cả các dòng dữ liệu truy vấn
được. Trong trường hợp cần hạn chế số lượng các dòng xuất hiện trong kết quả truy
vấn, ta chỉ định thêm mệnh đề TOP ngay trước danh sách chọn của câu lệnh SELECT.
Ví dụ 2.12: Câu lệnh dưới đây hiển thị họ tên và ngày sinh của 5 sinh viên đầu tiên
trong danh sách
   SELECT TOP 5 hodem,ten,ngaysinh
   FROM sinhvien  

   Ngoài cách chỉ định cụ số lượng dòng cần hiển thị trong kết quả truy vấn, ta có
thể chỉ định số lượng các dòng cần hiển thị theo tỷ lệ phần trăm bằng cách sử dụng
thêm từ khoá PERCENT như ở ví dụ dưới đây.
Ví dụ 2.13: Câu lệnh dưới đây hiển thị họ tên và ngày sinh của 10% số lượng sinh viên
hiện có trong bảng SINHVIEN
   SELECT TOP 10 PERCENT hodem,ten,ngaysinh
   FROM sinhvien  

2.1.3 Chỉ định điều kiện truy vấn dữ liệu
 Mệnh  đề WHERE trong câu lệnh SELECT được sử dụng nhằm xác định các
điều kiện đối với việc truy xuất dữ liệu. Sau mệnh đề WHERE là một biểu thức logic
và chỉ những dòng dữ liệu nào thoả mãn điều kiện được chỉ định mới được hiển thị
trong kết quả truy vấn. 
Ví dụ 2.14: Câu lệnh dưới đây hiển thị danh sách các môn học có số đơn vị học trình
lớn hơn 3
   SELECT * FROM  monhoc 
   WHERE sodvht>3
25   Khoa CNTT - Trường ĐHKH Huế  Giáo trình SQL
Kết quả của câu lệnh này như sau:

 
Trong mệnh đề WHERE thường sử dụng:
•  Các toán tử kết hợp điều kiện (AND, OR)
•  Các toán tử so sánh
•  Kiểm tra giới hạn của dữ liệu (BETWEEN/ NOT BETWEEN)
•  Danh sách
•  Kiểm tra khuôn dạng dữ liệu.
•  Các giá trị NULL

a. Các toán tử so sánh
Toán tử    ý nghĩa
=  Bằng
>  Lớn hơn
<   Nhỏ hơn
>=  Lớn hơn hoặc bằng
<=  Nhỏ hơn hoặc bằng
<>  Khác
!>  Không lớn hơn
!<  Không nhỏ hơn
Ví dụ 2.15: Câu lệnh:
   SELECT masv,hodem,ten,ngaysinh
   FROM sinhvien
   WHERE (ten='Anh') 
        AND (YEAR(GETDATE())-YEAR(ngaysinh)<=20)
cho biết mã, họ tên và ngày sinh của các sinh viên có tên là Anh và có tuổi nhỏ hơn
hoặc bằng 20.
26   Khoa CNTT - Trường ĐHKH Huế  Giáo trình SQL


b. Kiểm tra giới hạn của dữ liệu
  Để kiểm tra xem giá trị dữ liệu nằm trong (ngoài) một khoảng nào  đó, ta sử
dụng toán tử BETWEEN (NOT BETWEEN) như sau:
Cách sử dụng  Ý nghĩa
giá_trị BETWEEN a AND b   a ≤ giá_trị ≤ b
giá_trị NOT BETWEEN a AND b  (giá_trị < a) AND (giá_trị>b)

Ví dụ 2.16: Câu lệnh dưới đây cho biết họ tên và tuổi của các sinh viên có tên là Bình
và có tuổi nằm trong khoảng từ 20 đến 22
   SELECT hodem,ten,year(getdate())-year(ngaysinh) AS tuoi
   FROM sinhvien
   WHERE ten='Bình' AND 
         YEAR(GETDATE())-YEAR(ngaysinh) BETWEEN 20 AND 22

c. Danh sách (IN và NOT IN)
Từ khoá IN được sử dụng khi ta cần chỉ định điều kiện tìm kiếm dữ liệu cho câu
lệnh SELECT là một danh sách các giá trị. Sau IN (hoặc NOT IN) có thể là một danh
sách các giá trị hoặc là một câu lệnh SELECT khác.
Ví dụ 2.17: Để biết danh sách các môn học có số đơn vị học trình là 2, 4 hoặc 5, thay
vì sử dụng câu lệnh
   SELECT * FROM monhoc
   WHERE sodvht=2 OR sodvht=4 OR sodvht=5
ta có thể sử dụng câu lệnh
   SELECT * FROM monhoc
   WHERE sodvht IN (2,4,5)
   
d. Toán tử LIKE và các ký tự đại diện
   Từ khoá LIKE (NOT LIKE) sử dụng trong câu lệnh SELECT nhằm mô tả
khuôn dạng của dữ liệu cần tìm kiếm. Chúng thường được kết hợp với các ký tự đại
diện sau đây:
27   Khoa CNTT - Trường ĐHKH Huế  Giáo trình SQL
Ký tự đại diện  ý nghĩa
%  Chuỗi ký tự bất kỳ gồm không hoặc nhiều ký tự
_  Ký tự đơn bất kỳ
[]  Ký  tự đơn bất kỳ trong giới hạn được chỉ định (ví dụ
[a-f]) hay một tập (ví dụ [abcdef])
[^]  Ký  tự đơn bất kỳ không nằm trong giới hạn được chỉ
định ( ví dụ [^a-f] hay một tập (ví dụ [^abcdef]).

Ví dụ 2.18: Câu lệnh dưới đây 
   SELECT hodem,ten FROM sinhvien
   WHERE hodem LIKE 'Lê%'
cho biết họ tên của các sinh viên có họ là Lê và có kết quả như sau

Câu lệnh:
   SELECT hodem,ten FROM sinhvien
   WHERE hodem LIKE 'Lê%' AND ten LIKE '[AB]%'  
Có  kết quả  là:


e. Giá trị NULL
Dữ liệu trong một cột cho phép NULL sẽ nhận giá trị NULL trong các trường hợp
sau:
28   Khoa CNTT - Trường ĐHKH Huế  Giáo trình SQL
•  Nếu không có dữ liệu được nhập cho cột và không có mặc định cho cột hay
kiểu dữ liệu trên cột đó.
•  Người sử dụng trực tiếp đưa giá trị NULL vào cho cột đó.
•  Một cột có kiểu dữ liệu là kiểu số sẽ chứa giá trị NULL nếu giá trị được chỉ
định gây tràn số.
Trong mệnh đề WHERE, để kiểm tra giá trị của một cột có giá trị NULL hay không, ta
sử dụng cách viết:
   WHERE  tên_cột  IS NULL
hoặc:
 WHERE tên_cột IS NOT NULL

2.1.4 Tạo mới bảng dữ liệu từ kết quả của câu lệnh SELECT
   Câu lệnh SELECT ... INTO có tác dụng tạo một bảng mới có cấu trúc và dữ liệu
được xác định từ kết quả của truy vấn. Bảng mới được tạo ra sẽ có số cột bằng số cột
được chỉ định trong danh sách chọn và số dòng sẽ là số dòng kết quả của truy vấn
Ví dụ 2.19: Câu lệnh dưới đây truy vấn dữ liệu từ bảng SINHVIEN và tạo một bảng
TUOISV bao gồm các trường HODEM, TEN và TUOI
  SELECT hodem,ten,YEAR(GETDATE())-YEAR(ngaysinh) AS tuoi
  INTO tuoisv
  FROM sinhvien
Lưu ý: Nếu trong danh sách chọn có các biểu thức thì những biểu thức này phải được
đặt tiêu đề.

2.1.5 Sắp xếp kết quả truy vấn 
 Mặc định, các dòng dữ liệu trong kết quả của câu truy vấn tuân theo thứ tự của
chúng trong bảng dữ liệu hoặc được sắp xếp theo chỉ mục (nếu trên bảng có chỉ mục).
Trong trường hợp muốn dữ liệu được sắp xếp theo chiều tăng hoặc giảm của giá trị của
một hoặc nhiều trường, ta sử dụng thêm mệnh  đề ORDER BY trong câu lệnh
SELECT; Sau  ORDER BY là danh sách các cột cần sắp xếp (tối đa là 16 cột). Dữ liệu
được sắp xếp có thể theo chiều tăng (ASC) hoặc giảm (DESC), mặc định là sắp xếp
theo chiều tăng.
Ví dụ 2.20: Câu lệnh dưới đây hiển thị danh sách các môn học và sắp xếp theo chiều
giảm dần của số đơn vị học trình
   SELECT * FROM monhoc 
   ORDER BY sodvht DESC
29   Khoa CNTT - Trường ĐHKH Huế  Giáo trình SQL


Nếu sau ORDER BY có nhiều cột thì việc sắp xếp dữ liệu sẽ được ưu tiên theo thứ tự
từ trái qua phải.
Ví dụ 2.21: Câu lệnh
   SELECT hodem,ten,gioitinh,
          YEAR(GETDATE())-YEAR(ngaysinh) AS tuoi
   FROM sinhvien
   WHERE ten='Bình'
   ORDER BY gioitinh,tuoi
có kết quả là:


   Thay vì chỉ định tên cột sau ORDER BY, ta có thể chỉ định số thứ tự của cột
cấn được sắp xếp. Câu lệnh ở ví dụ trên có thể được viết lại như sau:
   SELECT hodem,ten,gioitinh,
          YEAR(GETDATE())-YEAR(ngaysinh) AS tuoi
   FROM sinhvien
   WHERE ten='Bình'
   ORDER BY 3, 430   Khoa CNTT - Trường ĐHKH Huế  Giáo trình SQL
2.1.6 Phép hợp
 Phép hợp được sử dụng trong trường hợp ta cần gộp kết quả của hai hay nhiều
truy vấn thành một tập kết quả duy nhất. SQL cung cấp toán tử UNION để thực hiện
phép hợp. Cú pháp như sau
  Câu_lệnh_1
 UNION [ALL] Câu_lệnh_2
 [UNION [ALL] Câu_lệnh_3]
 ...
 [UNION [ALL] Câu_lệnh_n]
   [ORDER BY  cột_sắp_xếp]
 [COMPUTE  danh_sách_hàm_gộp [BY danh_sách_cột]]
Trong đó
  Câu_lệnh_1 có dạng
     SELECT  danh_sách_cột   
     [INTO tên_bảng_mới] 
     [FROM danh_sách_bảng|khung_nhìn]
     [WHERE điều_kiện] 
     [GROUP BY danh_sách_cột] 
     [HAVING điều_kiện]
và Câu_lệnh_i (i = 2,..,n) có dạng
     SELECT  danh_sách_cột      
     [FROM danh_sách_bảng|khung_nhìn]
     [WHERE điều_kiện] 
     [GROUP BY danh_sách_cột] 
     [HAVING điều_kiện]
Ví dụ 2.22: Giả sử ta có hai bảng Table1 và Table2 lần lượt như sau:
                 
câu lệnh
  SELECT A,B FROM Table1
   UNION
   SELECT D,E FROM table2
Cho kết quả như sau:
31   Khoa CNTT - Trường ĐHKH Huế  Giáo trình SQL

 Mặc  định, nếu trong các truy vấn thành phần của phép hợp xuất hiện những
dòng dữ liệu giống nhau thì trong kết quả truy vấn chỉ giữ lại một dòng. Nếu muốn giữ
lại các dòng này, ta phải sử dụng thêm từ khoá ALL trong truy vấn thành phần. 
Ví dụ 2.23: Câu lệnh
  SELECT A,B FROM Table1
   UNION ALL
   SELECT D,E FROM table2
Cho kết quả như sau

Khi sử dụng toán tử UNION để thực hiện phép hợp, ta cần chú ý các nguyên tắc sau:
•  Danh sách cột trong các truy vấn thành phần phải có cùng số lượng.
•  Các cột tương ứng trong tất cả các bảng, hoặc tập con bất kỳ các cột được sử
dụng trong bản thân mỗi truy vấn thành phần phải cùng kiểu dữ liệu.
•  Các cột tương ứng trong bản thân từng truy vấn thành phần của một câu lệnh
UNION phải xuất hiện theo thứ tự như nhau. Nguyên nhân là do phép hợp so
sánh các cột  từng cột một theo thứ tự được cho trong mỗi truy vấn.
•  Khi các kiểu dữ liệu khác nhau  được kết hợp với nhau trong câu lệnh
UNION, chúng sẽ được chuyển sang kiểu dữ liệu cao hơn (nếu có thể được).
•  Tiêu đề cột trong kết quả của phép hợp sẽ là tiêu đề cột được chỉ định trong
truy vấn đầu tiên.
32   Khoa CNTT - Trường ĐHKH Huế  Giáo trình SQL
•  Truy vấn thành phần đầu tiên có thể có INTO để tạo mới một bảng từ kết
quả của chính phép hợp.
•  Mệnh đề ORDER BY và COMPUTE dùng để sắp xếp kết quả truy vấn hoặc
tính toán các giá trị thống kê chỉ  được sử dụng  ở cuối câu lệnh UNION.
Chúng không được sử dụng ở trong bất kỳ truy vấn thành phần nào.
•  Mệnh đề GROUP BY và HAVING chỉ có thể được sử dụng trong bản thân
từng truy vấn thành phần. Chúng không được phép sử dụng để tác động lên
kết quả chung của phép hợp.
•  Phép toán UNION có thể được sử dụng bên trong câu lệnh INSERT.
•  Phép toán UNION không được sử dụng trong câu lệnh CREATE VIEW.

2.1.7 Phép nối 
   Khi cần thực hiện một yêu cầu truy vấn dữ liệu từ hai hay nhiều bảng, ta phải sử
dụng đến phép nối. Một câu lệnh nối kết hợp các dòng dữ liệu trong các bảng khác
nhau lại theo một hoặc nhiều điều kiện nào đó và hiển thị chúng trong kết quả truy vấn.
  Xét hai bảng sau đây:
Bảng KHOA

Bảng LOP

Giả sử ta cần biết mã lớp và tên lớp của các lớp thuộc Khoa Công nghệ Thông tin, ta
phải làm như sau:
33   Khoa CNTT - Trường ĐHKH Huế  Giáo trình SQL
•  Chọn ra dòng trong bảng KHOA có tên khoa là Khoa Công nghệ Thông tin,
từ đó xác định được mã khoa (MAKHOA) là DHT02.
•  Tìm kiếm trong bảng LOP những dòng có giá trị trường MAKHOA là
DHT02 (tức là bằng MAKHOA tương ứng trong bảng KHOA) và đưa những
dòng này vào kết quả truy vấnNhư vậy, để thực hiện được yêu cầu truy vấn dữ liệu trên, ta phải thực hiện phép nối
giữa hai bảng KHOA và LOP với điều kiện nối là MAKHOA của KHOA bằng với
MAKHOA của LOP. Câu lệnh sẽ được viết như sau:
   SELECT malop,tenlop
   FROM khoa,lop
   WHERE khoa.makhoa = lop.makhoa AND 
      tenkhoa='Khoa Công nghệ Thông tin'

2.1.7.1 Sử dụng phép nối 
 Phép nối là cơ sở để thực hiện các yêu cầu truy vấn dữ liệu liên quan đến nhiều
bảng. Một câu lệnh nối thực hiện lấy các dòng dữ liệu trong các bảng tham gia truy
vấn, so sánh giá trị của các dòng này trên một hoặc nhiều cột được chỉ định trong điều
kiện nối và kết hợp các dòng thoả mãn điều kiện thành những dòng trong kết quả truy
vấn.
  Để thực hiện được một phép nối, cần phải xác định được những yếu tố sau:
•  Những cột nào cần hiển thị trong kết quả truy vấn
•  Những bảng nào có tham gia vào truy vấn.
•  Điều kiện để thực hiện phép nối giữa các bảng dữ liệu là gì
34   Khoa CNTT - Trường ĐHKH Huế  Giáo trình SQL
   Trong các yếu tố kể trên, việc xác định chính xác điều kiện để thực hiện phép
nối giữa các bảng đóng vai trò quan trọng nhất. Trong đa số các trường hợp, điều kiện
của phép nối được xác định nhờ vào mối quan hệ giữa các bảng cần phải truy xuất dữ
liệu. Thông thường, đó là điều kiện bằng nhau giữa khoá chính và khoá ngoài của hai
bảng có mối quan hệ với nhau. Như vậy, để có thể đưa ra một câu lệnh nối thực hiện
chính xác yêu cầu truy vấn dữ liệu đòi hỏi phải hiểu được mối quan hệ cũng như ý
nghĩa của chúng giữa các bảng dữ liệu.
Danh sách chọn trong phép nối
   Một câu lệnh nối cũng được bắt đầu với từ khóa SELECT. Các cột được chỉ
định tên sau từ khoá SELECT là các cột được hiển thị trong kết quả truy vấn.  Việc sử
dụng tên các cột trong danh sách chọn có thể là:
•  Tên của một số cột nào đó trong các bảng có tham gia vào truy vấn. Nếu tên
cột trong các bảng trùng tên nhau thì tên cột phải được viết dưới dạng 
     tên_bảng.tên_cột
•  Dấu sao (*) được sử dụng trong danh sách chọn khi cần hiển thị tất cả các
cột của các bảng tham gia truy vấn.
•  Trong trường hợp cần hiển thị tất cả các cột của một bảng nào đó, ta sử dụng
cách viết:
     tên_bảng.*

Mệnh đề FROM trong phép nối
 Sau mệnh  đề FROM của câu lệnh nối là danh sách tên các bảng (hay khung
nhìn) tham gia vào truy vấn. Nếu ta sử dụng dấu * trong danh sách chọn thì thứ tự của
các bảng liệt kê sau FROM sẽ ảnh hưởng đến thứ tự các cột được hiển thị trong kết quả
truy vấn. 

Mệnh đề WHERE trong phép nối
   Khi hai hay nhiều bảng được nối với nhau, ta phải chỉ định điều kiện để thực
hiện  phép nối ngay sau mệnh đề WHERE. Điều kiện nối được biểu diễn dưới dạng
biểu thức logic so sánh giá trị dữ liệu giữa các cột của các bảng tham gia truy vấn.
   Các toán tử so sánh dưới đây được sử dụng để xác định điều kiện nối
  Phép toán  Ý nghĩa
  =   Bằng
  >   Lớn hơn
  >=   Lớn hơn hoặc bằng
  <   Nhỏ hơn
35   Khoa CNTT - Trường ĐHKH Huế  Giáo trình SQL
  <=   Nhỏ hơn hoặc bằng
  <>   Khác
  !>   Không lớn hơn
  !<   Không nhỏ hơn

Ví dụ 2.24: Câu lệnh dưới đây hiển thị danh sách các sinh viên với các thông tin: mã
sinh viên, họ và tên, mã lớp, tên lớp và tên khoa
   SELECT masv,hodem,ten,sinhvien.malop,tenlop,tenkhoa
   FROM sinhvien,lop,khoa
   WHERE sinhvien.malop = lop.malop AND
           lop.makhoa=khoa.makhoa
Trong câu lệnh trên, các bảng tham gia vào truy vấn bao gồm SINHVIEN, LOP và
KHOA. Điều kiện để thực hiện phép nối giữa các bảng bao gồm hai điều kiện:
    sinhvien.malop = lop.malop
và      lop.malop = khoa.malop
Điều kiện nối  giữa các bảng trong câu lệnh trên là điều kiện bằng giữa khoá ngoài và
khoá chính của các bảng có mối quan hệ với nhau.  Hay nói cách khác, điều kiện của
phép nối được xác định dựa vào mối quan hệ giữa các bảng trong cơ sở dữ liệu.

2.1.7.2 Các loại phép nối
Phép nối bằng và phép nối tự nhiên
Một phép nối bằng (equi-join) là một phép nối trong đó giá trị của các cột được
sử dụng để nối được so sánh với nhau dựa trên tiêu chuẩn bằng và tất cả các cột trong
các bảng tham gia nối đều được đưa ra trong kết quả.
Ví dụ 2.25: Câu lệnh dưới đây thực hiện phép nối bằng giữa hai bảng LOP và KHOA
   SELECT * 
   FROM lop,khoa
   WHERE lop.makhoa=khoa.makhoa
Trong kết quả của câu lệnh trên, cột makhoa (mã khoa) xuất hiện hai lần trong kết quả
phép nối (cột makhoa của bảng khoa và cột makhoa của bảng lop) và như vậy là không
cần thiết. Ta có thể loại bỏ bớt đi những cột trùng tên trong kết quả truy vấn bằng cách
chỉ định danh sách cột cần được hiển thị trong danh sách chọn của câu lệnh.
 Một dạng đặc biệt của phép nối bằng được sử dụng nhiều là phép nối tự nhiên
(natural-join). Trong phép nối tự nhiên, điều kiện nối giữa hai bảng chính là điều kiện
bằng giữa khoá ngoài và khoá chính của hai bảng; Và trong danh sách chọn của câu
lệnh chỉ giữ lại một cột trong hai cột tham gia vào điều kiện của phép nối
36   Khoa CNTT - Trường ĐHKH Huế  Giáo trình SQL
Ví dụ 2.26: Để thực hiện phép nối tự nhiên, câu lệnh trong ví dụ 2.25 được viết lại như
sau  
   SELECT malop,tenlop,khoa,hedaotao,namnhaphoc,
       siso,lop.makhoa,tenkhoa,dienthoai 
   FROM lop,khoa
   WHERE lop.makhoa=khoa.makhoa
hoặc viết dưới dạng ngắn gọn hơn:
   SELECT lop.*,tenkhoa,dienthoai 
   FROM lop,khoa
   WHERE lop.makhoa=khoa.makhoa

Phép nối với các điều kiện bổ sung
Trong các câu lệnh nối, ngoài điều kiện của phép nối được chỉ định trong mệnh
đề WHERE còn có thể chỉ định các điều kiện tìm kiếm dữ liệu khác (điều kiện chọn).
Thông thường, các  điều kiện này  được kết hợp với điều kiện nối thông qua toán tử
AND.
Ví dụ 2.27: Câu lệnh dưới đây hiển thị họ tên và ngày sinh của các sinh viên Khoa
Công nghệ Thông tin
SELECT hodem,ten,ngaysinh
FROM sinhvien,lop,khoa
WHERE tenkhoa='Khoa Công nghệ Thông tin' AND
     sinhvien.malop = lop.malop AND
     lop.makhoa = khoa.makhoa

Phép tự nối và các bí danh
Phép tự nối là phép nối mà trong đó điều kiện nối được chỉ định liên quan đến
các cột của cùng một bảng. Trong trường hợp này, sẽ có sự xuất hiện tên của cùng một
bảng nhiều lần trong mệnh đề FROM và do đó các bảng cần phải được đặt bí danh.
Ví dụ 2.28: Để biết được họ tên và ngày sinh của các sinh viên có cùng ngày sinh với
sinh viên  Trần Thị Kim Anh, ta phải thực hiện phép tự nối ngay trên chính bảng
sinhvien. Trong câu lệnh nối, bảng  sinhvien  xuất hiện trong mệnh  đề FROM với bí
danh là a và b. Bảng sinhvien với bí danh là a sử dụng để chọn ra sinh viên có họ tên là
Trần Thị Kim Anh  và bảng sinhvien với bí danh là b sử dụng để xác định các sinh viên
trùng ngày sinh với sinh viên Trần Thị Kim Anh. Câu lệnh được viết như sau:
   SELECT b.hodem,b.ten,b.ngaysinh
   FROM sinhvien a, sinhvien b
   WHERE a.hodem='Trần Thị Kim' AND a.ten='Anh' AND 
         a.ngaysinh=b.ngaysinh AND a.masv<>b.masv
37   Khoa CNTT - Trường ĐHKH Huế  Giáo trình SQL

Phép nối không dựa trên tiêu chuẩn bằng
Trong phép nối này,  điều kiện  để thực hiện phép nối giữa các bảng dữ liệu
không phải là điều kiện so sành bằng giữa các cột. Loại phép nối này trong thực tế
thường ít được sử dụng.

Phép nối ngoài (outer-join)
   Trong các phép nối đã đề cập ở trên, chỉ những dòng  có giá trị trong các cột
được chỉ định thoả mãn điều kiện kết nối mới được hiển thị trong kết quả truy vấn, và
được gọi là phép nối trong (inner join) Theo một nghĩa nào đó, những phép nối này
loại bỏ thông tin chứa trong những dòng không thoả mãn điều kiện nối.  Tuy nhiên, đôi
khi ta cũng cần giữ lại những thông tin này bằng cách cho phép những dòng không
thoả mãn điều kiện nối có mặt trong kết quả của phép nối. Để làm điều này, ta có thể
sử dụng phép nối ngoài. 
 SQL cung cấp các loại phép nối ngoài sau đây:
•  Phép nối ngoài trái (ký hiệu: *=): Phép nối này hiển thị trong kết quả truy
vấn tất cả các dòng dữ liệu của bảng nằm bên trái trong điều kiện nối cho dù
những dòng này không thoả mãn điều kiện của phép nối
•  Phép nối ngoài phải (ký hiệu: =*): Phép nối này hiển thị trong kết quả truy
vấn tất cả các dòng dữ liệu của bảng nằm bên phải trong điều kiện nối cho
dù những dòng này không thoả điều kiện của phép nối.
Ví dụ 2.29: Giả sử ta có hai bảng DONVI và NHANVIEN như sau:
Bảng DONVI  Bảng NHANVIEN


Câu lệnh:
   SELECT * 
   FROM nhanvien,donvi
   WHERE nhanvien.madv=donvi.madv
có kết quả là:
38   Khoa CNTT - Trường ĐHKH Huế  Giáo trình SQL
          
Nếu thực hiện phép nối ngoài trái giữa bảng NHANVIEN và bảng DONVI:
   SELECT * 
   FROM nhanvien,donvi
   WHERE nhanvien.madv*=donvi.madv
kết quả của câu lệnh sẽ là:

Và kết quả của phép nối ngoài phải:
   select * 
   from nhanvien,donvi
   where nhanvien.madv=*donvi.madv
như sau:


Phép nối và các giá trị NULL
Nếu trong các cột của các bảng tham gia vào điều kiện của phép nối có các giá
trị NULL thì các giá trị NULL được xem như là không bằng nhau.  
Ví dụ 2.30: Giả sử ta có hai bảng TABLE1 và TABLE2 như sau:
TABLE1    TABLE2
A  B    C  D
1  b1    NULL  d1
NULL  b2    4  d2
4  b3      
39   Khoa CNTT - Trường ĐHKH Huế  Giáo trình SQL
Câu lệnh:
  SELECT * 
   FROM table1, table2
  WHERE A *= C
Có kết quả là:
A  B  C  D
1  b1  NULL  NULL
NULL  b2  NULL  NULL
4  b3  4  d2

2.1.7.4 Sử dụng phép nối trong SQL2
  Ở phần trước đã đề cập đến phương pháp sử dụng phép nối trong và phép nối
ngoài trong truy vấn SQL. Như đã trình bày, điều kiện của phép nối trong câu lệnh
được chỉ định trong mệnh đề WHERE thông qua các biểu thức so sánh giữa các bảng
tham gia truy vấn.
 Chuẩn SQL2 (SQL-92) đưa ra một cách khác để biểu diễn cho phép nối, trong
cách biểu diễn này,  điều kiện của phép nối không  được chỉ  định trong mệnh  đề
WHERE mà được chỉ định ngay trong mệnh đề FROM của câu lệnh. Cách sử dụng
phép nối này cho phép ta biểu diễn phép nối cũng như điều kiện nối được rõ ràng, đặc
biệt là trong trường hợp phép nối được thực hiện trên ba bảng trở lên.

Phép nối trong 
  Điều kiện để thực hiện phép nối trong được chỉ định trong mệnh đề FROM theo
cú pháp như sau:
 tên_bảng_1 [INNER] JOIN tên_bảng_2 ON điều_kiện_nối

Ví dụ 2.31: Để hiển thị họ tên và ngày sinh của các sinh viên lớp Tin K24, thay vì sử
dụng câu lệnh:
   SELECT hodem,ten,ngaysinh
   FROM sinhvien,lop
   WHERE tenlop='Tin K24' AND 
      sinhvien.malop=lop.malop
ta có thể sử dụng câu lệnh như sau:
   SELECT hodem,ten,ngaysinh 
   FROM sinhvien INNER JOIN lop 
        ON sinhvien.malop=lop.malop
   WHERE tenlop='Tin K24'
40   Khoa CNTT - Trường ĐHKH Huế  Giáo trình SQL

Phép nối ngoài
  SQL2 cung cấp các phép nối ngoài sau đây:
•  Phép nối ngoài trái (LEFT OUTER JOIN)
•  Phép nối ngoài phải (RIGHT OUTER JOIN)
•  Phép nối ngoài đầy đủ (FULL OUTER JOIN)
Cũng tương tự như phép nối trong, điều kiện của phép nối ngoài cũng được chỉ định
ngay trong mệnh đề FROM theo cú pháp:
 tên_bảng_1 LEFT|RIGHT|FULL [OUTER] JOIN tên_bảng_2
         ON điều_kiện_nối

Ví dụ 2.32: Giả sử ta có hai bảng dữ liệu như sau:
Bảng DONVI  Bảng NHANVIEN


Phép nối ngoài trái giữa hai bảng NHANVIEN và DONVI  được biểu diễn bởi câu
lệnh:
   SELECT *
   FROM nhanvien LEFT OUTER JOIN donvi 
        ON nhanvien.madv=donvi.madv
có kết quả là:

Câu lệnh:
   SELECT *
   FROM nhanvien RIGHT OUTER JOIN donvi 
        ON nhanvien.madv=donvi.madv
41   Khoa CNTT - Trường ĐHKH Huế  Giáo trình SQL
thực hiện phép nối ngoài phải giữa hai bảng NHANVIEN và DONVI, và có kết quả là:

Nếu phép nối ngoài trái (tương ứng phải) hiển thị trong kết quả truy vấn cả những dòng
dữ liệu không thoả điều kiện nối của bảng bên trái (tương ứng phải) trong phép nối thì
phép nối ngoài đầy đủ hiển thị trong kết quả truy vấn cả những dòng dữ liệu không
thoả điều kiện nối của cả hai bảng tham gia vào phép nối.
Ví dụ 2.33: Với hai bảng NHANVIEN và DONVI như ở trên, câu lệnh
   SELECT *
   FROM nhanvien FULL OUTER JOIN donvi 
        ON nhanvien.madv=donvi.madv
cho kết quả là:


Thực hiện phép nối trên nhiều bảng
 Một đặc điểm nổi bật của SQL2  là cho phép biểu diễn phép nối  trên nhiều
bảng dữ liệu một cách rõ ràng. Thứ tự thực hiện phép nối giữa các bảng được xác định
theo nghĩa kết quả của phép nối này được sử dụng trong một phép nối khác.
Ví dụ 2.34: Câu lệnh dưới đây hiển thị họ tên và ngày sinh của các sinh viên thuộc
Khoa Công nghệ Thông tin
   SELECT hodem,ten,ngaysinh
   FROM (sinhvien INNER JOIN lop 
                  ON sinhvien.malop=lop.malop) 
           INNER JOIN khoa ON lop.makhoa=khoa.makhoa
   WHERE tenkhoa=N'Khoa công nghệ thông tin'
42   Khoa CNTT - Trường ĐHKH Huế  Giáo trình SQL
Trong câu lệnh trên, thứ tự thực hiện phép nối giữa các bảng được chỉ định rõ ràng:
phép nối giữa hai bảng sinhvien và  lop được thực hiện trước và kết quả của phép nối
này lại tiếp tục được nối với bảng khoa.
 
2.1.8 Thống kê dữ liệu với GROUP BY
Ngoài khả năng thực hiện các yêu cầu truy vấn dữ liệu thông thường (chiếu,
chọn, nối,…) như đã đề cập như ở các phần trước, câu lệnh SELECT còn cho phép
thực hiện các thao tác truy vấn và tính toán thống kê trên dữ liệu như: cho biết tổng số
tiết dạy của mỗi giáo viên, điểm trung bình các môn học của mỗi sinh viên,…
 Mệnh đề GROUP BY sử dụng trong câu lệnh SELECT nhằm phân hoạch các
dòng dữ liệu trong bảng thành các nhóm dữ liệu, và trên mỗi nhóm dữ liệu thực hiện
tính toán các giá trị thống kê như tính tổng, tính giá trị trung bình,...
  Các hàm gộp được sử dụng để tính giá trị thống kê cho toàn bảng hoặc trên mỗi
nhóm dữ liệu. Chúng có thể được sử dụng như là các cột trong danh sách chọn của câu
lệnh SELECT hoặc xuất hiện trong mệnh đề HAVING, nhưng không được phép xuất
hiện trong mệnh đề WHERE
 SQL cung cấp các hàm gộp dưới đây:
Hàm gộp  Chức năng
SUM([ALL | DISTINCT] biểu_thức)  Tính tổng các giá trị.
AVG([ALL | DISTINCT] biểu_thức)   Tính trung bình của các giá trị
COUNT([ALL | DISTINCT] biểu_thức)  Đếm số các giá trị trong biểu thức.
COUNT(*)  Đếm số các dòng được chọn.
MAX(biểu_thức)  Tính giá trị lớn nhất
MIN(biểu_thức)  Tính giá trị nhỏ nhất
Trong đó:
•  Hàm SUM và AVG chỉ làm việc với các biểu thức số.
•  Hàm SUM, AVG, COUNT, MIN và MAX bỏ qua các giá trị NULL khi tính
toán.
•  Hàm COUNT(*) không bỏ qua các giá trị NULL.
Mặc định, các hàm gộp thực hiện tính toán thống kê trên toàn bộ dữ liệu. Trong
trường hợp cần loại bỏ bớt các giá trị trùng nhau (chỉ giữ lại một giá trị), ta chỉ định
thêm từ khoá DISTINCT ở trước biểu thức là đối số của hàm.


43   Khoa CNTT - Trường ĐHKH Huế  Giáo trình SQL
Thống kê trên toàn bộ dữ liệu
 Khi cần tính toán giá trị thống kê trên toàn bộ dữ liệu, ta sử dụng các hàm gộp
trong danh sách chọn của câu lệnh SELECT. Trong trường hợp này, trong danh sách
chọn không được sử dụng bất kỳ một tên cột hay biểu thức nào ngoài các hàm gộp.
Ví dụ 2.35: Để thống kê trung bình điểm lần 1 của tất cả các môn học, ta sử dụng câu
lệnh như sau:
   SELECT AVG(diemlan1) 
   FROM diemthi
còn câu lệnh dưới đây cho biết tuổi lớn nhất, tuổi nhỏ nhất và độ tuổi trung bình của tất
cả các sinh viên sinh tại Huế:
   SELECT MAX(YEAR(GETDATE())-YEAR(ngaysinh)),
        MIN(YEAR(GETDATE())-YEAR(ngaysinh)),
       AVG(YEAR(GETDATE())-YEAR(ngaysinh))
   FROM sinhvien
   WHERE noisinh=’Huế’

Thống kê dữ liệu trên các nhóm
 Trong trường hợp cần thực hiện tính toán các giá trị thống kê trên các nhóm dữ
liệu, ta sử dụng mệnh đề GROUP BY để phân hoạch dữ liệu vào trong các nhóm. Các
hàm gộp được sử dụng sẽ thực hiện thao tác tính toán trên mỗi nhóm và cho biết giá trị
thống kê theo các nhóm dữ liệu.
Ví dụ 2.36: Câu lệnh dưới đây cho biết sĩ số (số lượng sinh viên) của mỗi lớp
   SELECT lop.malop,tenlop,COUNT(masv) AS siso
   FROM lop,sinhvien
   WHERE lop.malop=sinhvien.malop
   GROUP BY lop.malop,tenlop
và có kết quả là

còn câu lệnh:
44   Khoa CNTT - Trường ĐHKH Huế  Giáo trình SQL
   SELECT sinhvien.masv,hodem,ten,
          sum(diemlan1*sodvht)/sum(sodvht)
   FROM sinhvien,diemthi,monhoc
   WHERE sinhvien.masv=diemthi.masv AND
          diemthi.mamonhoc=monhoc.mamonhoc
   GROUP BY sinhvien.masv,hodem,ten
cho biết trung bình điểm thi lần 1 các môn học của các sinh viên

Lưu ý: Trong trường hợp danh sách chọn của câu lệnh SELECT có cả các hàm gộp và
những biểu thức không phải là hàm gộp thì những biểu thức này phải có mặt đầy đủ
trong mệnh đề GROUP BY, nếu không câu lệnh sẽ không hợp lệ.
Ví dụ 2.37: Dưới đây là một câu lệnh sai
   SELECT lop.malop,tenlop,COUNT(masv)
   FROM lop,sinhvien
   WHERE lop.malop=sinhvien.malop
   GROUP BY lop.malop
do thiếu trường TENLOP sau mệnh đề GROUP BY.

Chỉ định điều kiện đối với hàm gộp
   Mệnh đề HAVING được sử dụng nhằm chỉ định điều kiện đối với các giá trị
thống kê được sản sinh từ các hàm gộp tương tự như cách thức mệnh đề WHERE thiết
lập các điều kiện cho câu lệnh SELECT. Mệnh đề HAVING thường không thực sự có
nghĩa nếu như không sử dụng kết hợp với mệnh đề GROUP BY. Một điểm khác biệt
giữa HAVING và WHERE là trong điều kiện của WHERE không được có các hàm
gộp trong khi HAVING lại cho phép sử dụng các hàm gộp trong điều kiện của mình. 
Ví dụ 2.38: Để biết trung bình điểm thi lần 1 của các sinh viên có điểm trung bình lớn
hơn hoặc bằng 5, ta sử dụng câu lệnh như sau:
   SELECT sinhvien.masv,hodem,ten,
          SUM(diemlan1*sodvht)/sum(sodvht)
   FROM sinhvien,diemthi,monhoc
   WHERE sinhvien.masv=diemthi.masv AND
          diemthi.mamonhoc=monhoc.mamonhoc
   GROUP BY sinhvien.masv,hodem,ten
   HAVING sum(diemlan1*sodvht)/sum(sodvht)>=545   Khoa CNTT - Trường ĐHKH Huế  Giáo trình SQL
2.1.9 Thống kê dữ liệu với COMPUTE
 Khi  thực hiện thao tác thống kê với GROUP BY, kết quả thống kê (được sản
sinh bởi hàm gộp) xuất hiện dưới một cột trong kết quả truy vấn. Thông qua dạng truy
vấn này, ta biết được giá trị thống kê trên mỗi nhóm dữ liệu nhưng không biết được chi
tiết dữ liệu trên mỗi nhóm
Ví dụ 2.39: Câu lệnh:
   SELECT khoa.makhoa,tenkhoa,COUNT(malop) AS solop
 FROM khoa,lop
 WHERE khoa.makhoa=lop.makhoa
  GROUP BY khoa.makhoa,tenkhoa
cho ta biết được số lượng lớp của mỗi khoa với kết quả như sau:

nhưng cụ thể mỗi khoa bao gồm những lớp nào thì chúng ta không thể biết được trong
kết quả truy vấn trên.

 Mệnh đề COMPUTE sử dụng kết hợp với các hàm gộp (dòng) và ORDER BY
trong câu lệnh SELECT cũng cho chúng ta các kết quả thống kê (của hàm gộp) trên
các nhóm dữ liệu. Điểm khác biệt giữa COMPUTE và GROUP BY là kết quả thống kê
xuất hiện dưới dạng một dòng trong kết quả truy vấn và còn cho chúng ta cả chi tiết về
dữ liệu trong mỗi nhóm. Như vậy, câu lệnh SELECT với COMPUTE cho chúng ta cả
chi tiết dữ liệu và giá trị thống kê trên mỗi nhóm. 
 Mệnh đề COMPUTE …BY có cú pháp như sau:
    COMPUTE hàm_gộp(tên_cột) [,…, hàm_gộp (tên_cột)]
    BY danh_sách_cột
Trong đó:
•  Các hàm gộp có thể sử dụng bao gồm SUM, AVG, MIN, MAX và COUNT.
•  danh_sách_cột: là danh sách cột sử dụng để phân nhóm dữ liệu

Ví dụ 2.40: Câu lệnh dưới đây cho biết danh sách các lớp  của  mỗi khoa và tổng số
các lớp của mỗi khoa:
SELECT khoa.makhoa,tenkhoa,malop,tenlop FROM khoa,lop
 WHERE khoa.makhoa=lop.makhoa
  ORDER BY khoa.makhoa
  COMPUTE COUNT(malop) BY khoa.makhoa
46   Khoa CNTT - Trường ĐHKH Huế  Giáo trình SQL
kết quả của câu lệnh như sau:
MAKHOA   TENKHOA      MALOP TENLOP    
DHT01    Khoa Toán cơ - Tin học   C24101  Toán K24
DHT01    Khoa Toán cơ - Tin học   C25101  Toán K25
DHT01    Khoa Toán cơ - Tin học   C26101  Toán K26
           CNT
3
MAKHOA   TENKHOA      MALOP TENLOP
DHT02  Khoa Công nghệ thông tin   C26102  Tin K26
DHT02    Khoa Công nghệ thông tin   C25102  Tin K25
DHT02  Khoa Công nghệ thông tin   C24102  Tin K24
           CNT
3
MAKHOA   TENKHOA      MALOP TENLOP
DHT03 Khoa Vật lý     C24103  Lý K24
DHT03 Khoa Vật lý     C25103  Lý K25
           CNT
2
MAKHOA   TENKHOA      MALOP TENLOP
DHT05  Khoa Sinh học     C25301  Sinh K25
DHT05  Khoa Sinh học     C24301  Sinh K24
           CNT
2

Khi sử dụng mệnh đề COMPUTE ... BY cần tuân theo các qui tắc dưới đây:
•  Từ khóa DISTINCT không cho phép sử dụng với các hàm gộp dòng
•  Hàm COUNT(*) không được sử dụng trong COMPUTE.
•  Sau COMPUTE có thể sử dụng nhiều hàm gộp, khi đó các hàm phải phân
cách nhau bởi dấu phẩy.
•  Các cột sử dụng trong các hàm gộp xuất hiện trong mệnh đề COMPUTE
phải có mặt trong danh sách chọn.
•  Không sử dụng SELECT INTO trong một câu lệnh SELECT có sử dụng
COMPUTE.
•  Nếu sử dụng mệnh đề COMPUTE ... BY thì cũng phải sử dụng mệnh đề
ORDER BY. Các cột liệt kê trong COMPUTE … BY phải giống hệt hay là
một tập con của những gì  được liệt kê sau ORDER BY. Chúng phải có
cùng thứ tự từ trái qua phải, bắt đầu với cùng một biểu thức và không bỏ
qua bất kỳ một biểu thức nào.
47   Khoa CNTT - Trường ĐHKH Huế  Giáo trình SQL
Chẳng hạn nếu mệnh đề ORDER BY có dạng:
     ORDER BY a, b, c
Thì mệnh đề COMPUTE BY với hàm gộp F trên cột X theo một trong các
cách dưới đây là hợp lệ:
     COMPUTE F(X) BY a, b, c
     COMPUTE F(X) BY a, b
     COMPUTE F(X) BY a
Và các cách sử dụng dưới đây là sai:
     COMPUTE F(X) BY b, c
     COMPUTE F(X) BY a, c
     COMPUTE F(X) BY c
• Phải sử dụng một tên cột hoặc một biểu thức trong mệnh đề ORDER BY, việc
sắp xếp không được thực hiện dựa trên tiêu đề cột.

Trong trường hợp sử dụng COMPUTE mà không có BY thì có thể không cần sử
dụng ORDER BY, khi đó phạm vi tính toán của hàm gộp là trên toàn bộ dữ liệu.
Ví dụ 2.41: Câu lệnh dưới đây hiển thị danh sách các lớp và tổng số lớp hiện có:
   SELECT malop,tenlop,hedaotao
   FROM lop
   ORDER BY makhoa
   COMPUTE COUNT(malop)
kết quả của câu lệnh như sau:
MALOP      TENLOP    HEDAOTAO
C24101     Toán K24   Chính quy
C25101     Toán K25   Chính quy
C26101     Toán K26   Chính quy
C26102     Tin K26    Chính quy
C25102     Tin K25    Chính quy
C24102     Tin K24    Chính quy
C24103     Lý K24    Chính quy
C25103     Lý K25    Chính quy
C25301     Sinh K25   Chính quy
C24301     Sinh K24   Chính quy
CNT
10

 Có  thể thực hiện việc tính toán hàm gộp dòng trên các nhóm lồng nhau bằng
cách sử dụng nhiều mệnh đề COMPUTE … BY trong cùng một câu lệnh SELECT
48   Khoa CNTT - Trường ĐHKH Huế  Giáo trình SQL

Ví dụ 2.42: Câu lệnh:
   SELECT khoa.makhoa,tenkhoa,malop,tenlop FROM khoa,lop
 WHERE khoa.makhoa=lop.makhoa
  ORDER BY khoa.makhoa
  COMPUTE COUNT(malop) BY khoa.makhoa
   COMPUTE COUNT(malop)  
Cho biết danh sách các lớp của mỗi khoa, tổng số lớp theo mỗi khoa và tổng số lớp
hiện có với kết quả như sau:
MAKHOA   TENKHOA      MALOP TENLOP    
DHT01    Khoa Toán cơ - Tin học   C24101  Toán K24
DHT01    Khoa Toán cơ - Tin học   C25101  Toán K25
DHT01    Khoa Toán cơ - Tin học   C26101  Toán K26
           CNT
3
MAKHOA   TENKHOA      MALOP TENLOP
DHT02  Khoa Công nghệ thông tin   C26102  Tin K26
DHT02    Khoa Công nghệ thông tin   C25102  Tin K25
DHT02  Khoa Công nghệ thông tin   C24102  Tin K24
           CNT
3
MAKHOA   TENKHOA      MALOP TENLOP
DHT03 Khoa Vật lý     C24103  Lý K24
DHT03 Khoa Vật lý     C25103  Lý K25
           CNT
2
MAKHOA   TENKHOA      MALOP TENLOP
DHT05  Khoa Sinh học     C25301  Sinh K25
DHT05  Khoa Sinh học     C24301  Sinh K24
           CNT
2
           CNT
          10

2.1.10 Truy vấn con (Subquery)
   Truy vấn con là một câu lệnh SELECT được lồng vào bên trong một câu lệnh
SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE hoặc bên trong một truy vấn con khác. Loại
49   Khoa CNTT - Trường ĐHKH Huế  Giáo trình SQL
truy vấn này được sử dụng để biểu diễn cho những truy vấn trong đó điều kiện truy vấn
dữ liệu cần phải sử dụng đến kết quả của một truy vấn khác. 
  Cú pháp của truy vấn con như sau:
     (SELECT [ALL | DISTINCT] danh_sách_chọn   
     FROM  danh_sách_bảng
     [WHERE     điều_kiện]
     [GROUP BY  danh_sách_cột]
     [HAVING điều_kiện])

Khi sử dụng truy vấn con cần lưu ý một số quy tắc sau:
•  Một truy vấn con phải  được viết trong cặp dấu ngoặc. Trong hầu hết các
trường hợp, một truy vấn con thường phải có kết quả là một cột (tức là chỉ
có duy nhất một cột  trong danh sách chọn).
•  Mệnh đề COMPUTE và ORDER BY không được phép sử dụng trong truy
vấn con.
•  Các tên cột xuất hiện trong truy vấn con có thể là các cột của các bảng trong
truy vấn ngoài.
•  Một truy vấn con thường  được sử dụng làm  điều kiện trong mệnh  đề
WHERE hoặc HAVING của một truy vấn khác.  
•  Nếu truy vấn con trả về đúng một giá trị, nó có thể sử dụng như là một thành
phần bên trong một biểu thức (chẳng hạn xuất hiện trong một phép so sánh
bằng)

Phép so sánh đối với với kết quả truy vấn con
 Kết quả của truy vấn con có thể được sử dụng đề thực hiện phép so sánh số học
với một biểu thức của truy vấn cha. Trong trường hợp này, truy vấn con được sử dụng
dưới dạng:
   WHERE biểu_thức phép_toán_số_học [ANY|ALL]
           (truy_vấn_con)
Trong đó phép toán số học có thể sử dụng bao gồm: =, <>, >, <, >=, <=; Và truy vấn
con phải có kết quả bao gồm đúng một cột.
Ví dụ 2.43: Câu lệnh dưới đây cho biết danh sách các môn học có số đơn vị học trình
lớn hơn hoặc bằng số đơn vị học trình của môn học có mã là TI-001
   SELECT * 
   FROM monhoc
   WHERE sodvht>=(SELECT sodvht 
                  FROM monhoc 
50   Khoa CNTT - Trường ĐHKH Huế  Giáo trình SQL
                  WHERE mamonhoc='TI-001')

   Nếu truy vấn con trả về nhiều hơn một giá trị, việc sử dụng phép so sánh như
trên sẽ không hợp lệ. Trong trường hợp này, sau phép toán so sánh phải sử dụng thêm
lượng từ ALL hoặc ANY. Lượng từ ALL được sử dụng khi cần so sánh giá trị của biểu
thức với tất cả các giá trị trả về trong kết quả của truy vấn con; ngược lai, phép so sánh
với lượng từ ANY có kết quả đúng khi chỉ cần một giá trị bất kỳ nào đó trong kết quả
của truy vấn con thoả mãn điều kiện.

Ví dụ 2.44: Câu lệnh dưới đây cho biết họ tên của những sinh viên lớp Tin K25 sinh
trước tất cả các sinh viên của lớp Toán K25
   SELECT hodem,ten
   FROM sinhvien JOIN lop ON sinhvien.malop=lop.malop
   WHERE tenlop='Tin K25' AND 
     ngaysinh<ALL(SELECT ngaysinh 
             FROM sinhvien JOIN lop
                  ON sinhvien.malop=lop.malop
            WHERE lop.tenlop='Toán K25')
và câu lệnh:
   SELECT hodem,ten
   FROM sinhvien JOIN lop on sinhvien.malop=lop.malop
   WHERE tenlop='Tin K25' AND 
      year(ngaysinh)= ANY(SELECT year(ngaysinh)
                FROM sinhvien JOIN lop 
                   ON sinhvien.malop=lop.malop
                   WHERE lop.tenlop='Toán K25')
cho biết họ tên của những sinh viên lớp Tin K25 có năm sinh trùng với năm sinh của
bất kỳ một sinh viên nào đó của lớp Toán K25.

Sử dụng truy vấn con với toán tử IN
 Khi cần thực hiện phép kiểm tra giá trị của một biểu thức có xuất hiện (không
xuất hiện) trong tập các giá trị của truy vấn con hay không, ta có thể sử dụng toán tử IN
(NOT IN) như sau:
   WHERE biểu_thức [NOT] IN (truy_vấn_con)
Ví dụ 2.45: Để hiển thị họ tên của những sinh viên lớp Tin K25 có năm sinh bằng với
năm sinh của một sinh viên nào đó của lớp Toán K25, thay vì sử dụng câu lệnh như ở
ví dụ trên, ta có thể sử dụng câu lệnh như sau:
   SELECT hodem,ten
51   Khoa CNTT - Trường ĐHKH Huế  Giáo trình SQL
   FROM sinhvien JOIN lop on sinhvien.malop=lop.malop
   WHERE tenlop='Tin K25' AND 
      year(ngaysinh)IN(SELECT year(ngaysinh)
                FROM sinhvien JOIN lop 
                  ON sinhvien.malop=lop.malop
                   WHERE lop.tenlop='Toán K25')

Sử dụng lượng từ EXISTS với truy vấn con
 Lượng từ EXISTS được sử dụng kết hợp với truy vấn con dưới dạng:  
     WHERE [NOT] EXISTS (truy_vấn_con)
để kiểm tra xem một truy vấn con có trả về dòng kết quả nào hay không. Lượng từ
EXISTS (tương ứng NOT EXISTS) trả về giá trị True (tương ứng False) nếu kết quả
của truy vấn con có ít nhất một dòng (tương ứng không có dòng nào). Điều khác biệt
của việc sử dụng EXISTS với hai cách đã nêu ở trên là trong danh sách chọn của truy
vấn con có thể có nhiều hơn hai cột.
Ví dụ 2.46: Câu lệnh dưới đây cho biết họ tên của những sinh viên hiện chưa có điểm
thi của bất kỳ một môn học nào
SELECT hodem,ten
FROM sinhvien
WHERE NOT EXISTS(SELECT masv FROM diemthi
         WHERE diemthi.masv=sinhvien.masv)

Sử dụng truy vấn con với mệnh đề HAVING
   Một truy vấn con có thể được sử dụng trong mệnh đề HAVING của một truy
vấn khác. Trong trường hơp này, kết quả của truy vấn con được sử dụng để tạo nên
điều kiện đối với các hàm gộp.
Ví dụ 2.47: Câu lệnh dưới đây cho biết mã, tên và trung bình điểm lần 1 của các môn
học có trung bình lớn hơn  trung bình điểm lần 1 của tất cả các môn học
   SELECT diemthi.mamonhoc,tenmonhoc,AVG(diemlan1)
   FROM diemthi,monhoc
   WHERE diemthi.mamonhoc=monhoc.mamonhoc
   GROUP BY diemthi.mamonhoc,tenmonhoc
   HAVING AVG(diemlan1)>
       (SELECT AVG(diemlan1) FROM diemthi)


52   Khoa CNTT - Trường ĐHKH Huế  Giáo trình SQL
2.2 Bổ sung, cập nhật và xoá dữ liệu  
  Các câu lệnh thao tác dữ liệu trong SQL không những chỉ sử dụng để truy vấn
dữ liệu mà còn để thay đổi và cập nhật dữ liệu trong cơ sở dữ liệu. So với câu lệnh
SELECT, việc sử dụng các câu lệnh để bổ sung, cập nhật hay xoá dữ liệu đơn giản hơn
nhiều. Trong phần còn lại của chương này sẽ đề cập đến 3 câu lệnh:
•  Lệnh INSERT
•  Lệnh UPDATE
•  Lệnh DELETE

2.2.1 Bổ sung dữ liệu
 Dữ liệu trong các bảng được thể hiện dưới dạng các dòng (bản ghi). Để bổ sung
thêm các dòng dữ liệu vào một bảng, ta sử dụng câu lệnh INSERT. Hầu hết các hệ
quản trị CSDL dựa  trên SQL cung cấp các cách dưới đây để thực hiện thao tác bổ
sung dữ liệu cho bảng:
•  Bổ sung từng dòng dữ liệu với mỗi câu lệnh INSERT. Đây là các sử dụng
thường gặp nhất trong giao tác SQL.
•  Bổ sung nhiều dòng dữ liệu bằng cách truy xuất dữ liệu từ các bảng dữ liệu
khác. 

Bổ sung từng dòng dữ liệu với lệnh INSERT
  Để bổ sung một dòng dữ liệu mới vào bảng, ta sử dụng câu lệnh INSERT với cú
pháp như sau:
  INSERT  INTO tên_bảng[(danh_sách_cột)]
 VALUES(danh_sách_trị) 
Trong câu lệnh INSERT, danh sách cột ngay sau tên bảng không cần thiết phải chỉ
định nếu giá trị các trường của bản ghi mới được chỉ định đầy đủ trong danh sách trị.
Trong trường hợp này, thứ tự các giá trị trong danh sách trị phải bằng với số lượng các
trường của bảng cần bổ sung dữ liệu cũng như phải tuân theo  đúng thứ tự của các
trường như khi bảng được định nghĩa.
Ví dụ 2.48: Câu lệnh dưới đây bổ sung thêm một dòng dữ liệu vào bảng KHOA
  INSERT INTO khoa
 VALUES(‘DHT10’,’Khoa Luật’,’054821135’)

Trong trường hợp chỉ nhập giá  trị cho một số cột trong bảng, ta phải chỉ định
danh sách các cột cần nhập dữ liệu ngay sau tên bảng. Khi  đó, các cột không  được
nhập dữ liệu sẽ nhận giá trị mặc định (nếu có) hoặc nhận giá trị NULL (nếu cột cho
53   Khoa CNTT - Trường ĐHKH Huế  Giáo trình SQL
phép chấp nhận giá trị NULL). Nếu một cột không có giá trị mặc định và không chấp
nhận giá trị NULL mà không đuợc nhập dữ liệu, câu lệnh sẽ bị lỗi.
Ví dụ 2.49: Câu lệnh dưới đây bổ sung một bản ghi mới cho bảng SINHVIEN
   INSERT INTO sinhvien(masv,hodem,ten,gioitinh,malop)
   VALUES(‘0241020008’,‘Nguyễn Công’,’Chính’,1,’C24102’)
câu lệnh trên còn có thể được viết như sau:
   INSERT INTO sinhvien
   VALUES(‘0241020008’,‘Nguyễn Công’,’Chính’,
        NULL,1,NULL,’C24102’)

Bổ sung nhiều dòng dữ liệu từ bảng khác
Một cách sử dụng khác của câu lệnh INSERT được sử dụng để bổ sung nhiều
dòng dữ liệu vào một bảng, các dòng dữ liệu này được lấy từ một bảng khác thông qua
câu lệnh SELECT. Ở cách này, các giá trị dữ liệu được bổ sung vào bảng không được
chỉ định tường minh mà thay vào đó là một câu lệnh SELECT truy vấn dữ liệu từ bảng
khác.
Cú pháp câu lệnh INSERT có dạng như sau:
  INSERT  INTO tên_bảng[(danh_sách_cột)] câu_lệnh_SELECT

Ví dụ 2.50: Giả sử ta có bảng LUUSINHVIEN bao gồm các trường HODEM, TEN,
NGAYSINH. Câu lệnh dưới đây bổ sung vào bảng LUUSINHVIEN  các dòng dữ liệu
có được từ câu truy vấn SELECT:
  INSERT INTO luusinhvien
  SELECT  hodem,ten,ngaysinh 
   FROM sinhvien
  WHERE noisinh like ‘%Huế%’

Khi bổ sung dữ liệu theo cách này cần lưu ý một số điểm sau:
•  Kết quả của câu lệnh SELECT phải có số cột bằng  với số cột được chỉ định
trong bảng đích và phải tương thích về kiểu dữ liệu. 
•  Trong câu lệnh SELECT được sử dụng mệnh đề  COMPUTE ... BY

2.2.2 Cập nhật dữ liệu
   Câu lệnh UPDATE trong SQL được sử dụng để cập nhật dữ liệu trong các bảng.
Câu lệnh này có cú pháp như sau:
     UPDATE tên_bảng
54   Khoa CNTT - Trường ĐHKH Huế  Giáo trình SQL
  SET  tên_cột = biểu_thức
   [, ..., tên_cột_k = biểu_thức_k]
     [FROM  danh_sách_bảng]
     [WHERE điều_kiện]
Sau UPDATE là tên của bảng cần cập nhật dữ liệu. Một câu lệnh UPDATE có thể cập
nhật dữ liệu cho nhiều cột bằng cách chỉ định các danh sách tên cột và biểu thức tương
ứng sau từ khoá SET. Mệnh  đề WHERE trong câu lệnh UPDATE thường  được sử
dụng để chỉ định các dòng dữ liệu chịu tác động của câu lệnh (nếu không chỉ định,
phạm vi tác động của câu lệnh  được hiểu là toàn bộ các dòng trong bảng)

Ví dụ 2.51: Câu lệnh dưới đây cập nhật lại số đơn vị học trình của các môn học có số
đơn vị học trình nhỏ hơn 2
 UPDATE monhoc
  SET sodvht = 3
  WHERE sodvht = 2

Sử dụng cấu trúc CASE trong câu lệnh UPDATE
   Cấu trúc CASE có thể được sử dụng trong biểu thức khi cần phải đưa ra các
quyết định khác nhau về giá trị của biểu thức
Ví dụ 2.52: Giả sử ta có bảng NHATKYPHONG sau đây

Sau khi thực hiện câu lệnh:
  UPDATE nhatkyphong 
   SET tienphong=songay*CASE WHEN loaiphong='A' THEN 100
                  WHEN loaiphong='B' THEN 70
           ELSE 50
               END 
Dữ liệu trong bảng sẽ là:
55   Khoa CNTT - Trường ĐHKH Huế  Giáo trình SQL

Điều kiện cập nhật dữ liệu liên quan đến nhiều bảng
   Mệnh đề FROM trong câu lệnh UPDATE được sử dụng khi cần chỉ định các
điều kiện liên quan đến các bảng khác với bảng cần cập nhật dữ liệu. Trong truờng hợp
này, trong mệnh đề WHERE thường có điều kiện nối giữa các bảng.

Ví dụ 2.53: Giả sử ta có hai bảng MATHANG và NHATKYBANHANG như sau:

Câu lệnh dưới  đây sẽ cập nhật giá trị trường THANHTIEN của bảng
NHATKYBANHANG theo công thức THANHTIEN = SOLUONG × GIA
 UPDATE nhatkybanhang
  SET  thanhtien = soluong*gia
 FROM mathang
  WHERE nhatkybanhang.mahang = mathang.mahang

Câu lệnh UPDATE với truy vấn con
   Tương tự như trong câu lệnh SELECT, truy vấn con có thể được sử dụng trong
mệnh đề WHERE của câu lệnh UPDATE nhằm chỉ định điều kiện đối với các dòng dữ
liệu cần cập nhật dữ liệu.
Ví dụ 2.54: Câu lệnh ở trên có thể được viết như sau:
   UPDATE nhatkybanhang
  SET  thanhtien = soluong*gia
  FROM mathang 
   WHERE mathang.mahang =(SELECT mathang.mahang 
      FROM mathang 
      WHERE mathang.mahang=nhatkybanhang.mahang)
2.2.3 Xoá dữ liệu
  Để xoá dữ liệu trong một bảng, ta sử dụng câu lệnh DELETE. Cú pháp của câu
lệnh này như sau:
  DELETE FROM tên_bảng
 [FROM danh_sách_bảng]
 [WHERE điều_kiện]
56   Khoa CNTT - Trường ĐHKH Huế  Giáo trình SQL
Trong câu lệnh này, tên của bảng cần xoá dữ liệu được chỉ định sau DELETE FROM.
Mệnh đề WHERE trong câu lệnh được sử dụng để chỉ định điều kiện đối với các dòng
dữ liệu cần xoá. Nếu câu lệnh DELETE không có mệnh đề WHERE thì toàn bộ các
dòng dữ liệu trong bảng đều bị xoá.
Ví dụ 2.55: Câu lệnh dưới đây xoá khỏi bảng SINHVIEN những sinh viên sinh tại Huế
  DELETE FROM sinhvien
  WHERE noisinh LIKE ‘%Huế%’

Xoá dữ liệu khi điều kiện liên quan đến nhiều bảng
Nếu điều kiện trong câu lệnh DELETE liên quan đến các bảng không phải là
bảng cần xóa dữ liệu, ta phải sử dụng thêm mệnh đề FROM và sau đó là danh sách tên
các bảng đó. Trong trường hợp này, trong mệnh đề WHERE ta chỉ định thêm điều kiện
nối giữa các bảng
Ví dụ 2.56: Câu lệnh dưới đây xoá ra khỏi bảng SINHVIEN những sinh viên lớp Tin
K24
   DELETE FROM sinhvien
   FROM lop
   WHERE lop.malop=sinhvien.malop AND tenlop='Tin K24'

Sử dụng truy vấn con trong câu lệnh DELETE
   Một câu lệnh SELECT có thể được lồng vào trong mệnh đề WHERE trong câu
lệnh DELETE để làm điều kiện cho câu lệnh tương tự như câu lệnh UPDATE.
Ví dụ 2.57: Câu lệnh dưới đây xoá khỏi bảng LOP những lớp không có sinh viên nào
học
   DELETE FROM lop
   WHERE malop NOT IN (SELECT DISTINCT malop 
         FROM sinhvien)
Xoá toàn bộ dữ liệu trong bảng
 Câu  lệnh DELETE không chỉ định điều kiện đối với các dòng dữ liệu cần xoá
trong mệnh đề WHERE sẽ xoá toàn bộ dữ liệu trong bảng. Thay vì sử dụng câu lệnh
DELETE trong trường hợp này, ta có thể sử dụng câu lệnh TRUNCATE có cú pháp
như sau:
TRUNCATE TABLE tên_bảng
Ví dụ 2.58: Câu lệnh sau xoá toàn bộ dữ liệu trong bảng diemthi:
  DELETE FROM diemthi
có tác dụng tương tự  với câu lệnh
  TRUNCATE TABLE diemthi
57   Khoa CNTT - Trường ĐHKH Huế  Giáo trình SQL

     Bài tập chương 2
Cơ sở dữ liệu dưới đây được sử dụng để quản lý công tác giao hàng trong một
công ty kinh doanh. Các bảng trong cơ sở dữ liệu này được biểu diễn trong sơ đồ dưới
đây:

rong đó:
ảng NHACUNGCAP lưu trữ dữ liệu về các  đối tác cung cấp hàng cho
•  THANG lưu trữ dữ liệu về các mặt hàng hiện có trong công ty. 
hân viên  làm việc trong
•  ACHHANG được sử dụng để lưu giữ thông tin về các khách hàng
của công ty. 

T
•  B
công ty.
Bảng MA
•  Bảng LOAIHANG phân loại các mặt hàng hiện có.
•  Bảng NHANVIEN có dữ liệu là thông tin về các n
công ty.
Bảng KH
58   Khoa CNTT - Trường ĐHKH Huế  Giáo trình SQL
•  Khách hàng  đặt hàng cho công ty thông qua các  đơn  đặt hàng. Thông tin
chung về các đơn đặt hàng được lưu trữ trong bảng DONDATHANG (Mỗi

ITIETDATHANG. Bảng này có quan hệ

Sử dụng c  liệu sau đây:
. 1  Cho biết danh sách các đối tác cung cấp hàng cho công ty.
g ty.
 trong công ty.
ì?
n có
2. 7  ệt Tiến đã cung cấp những mặt hàng nào?
 và địa chỉ của các công ty

đâu?
cơ bản + phụ cấp).
iêu (số tiền phải trả được tính theo công thức
2. 13
2. 15   hàng ngay tại công ty đặt hàng và những
ông ty.
2. 17  Những mặt hàng nào chưa từng được khách hàng đặt mua?
một đơn đặt hàng phải do một nhân viên của công ty lập và do đó bảng này
có quan hệ với bảng NHANVIEN)
Thông tin chi tiết của các đơn đặt hàng (đặt mua mặt hàng gì, số lượng, giá
cả,...) được lưu trữ trong bảng CH
với hai bảng DONDATHANG và MATHANG.
âu lệnh SELECT để viết các yêu cầu truy vấn dữ
2
2. 2  Mã hàng, tên hàng và số lượng của các mặt hàng hiện có trong côn
2. 3  Họ tên và địa chỉ và năm bắt đầu làm việc của các nhân viên
2. 4  Địa chỉ và điện thoại của nhà cung cấp có tên giao dịch VINAMILK  là g
2. 5  Cho biết mã và tên của các mặt hàng có giá lớn hơn 100000 và số lượng hiệ
ít hơn 50.
2. 6  Cho biết mỗi mặt hàng trong công ty do ai cung cấp.
Công ty Vi
2. 8  Loại hàng thực phẩm do những công ty nào cung cấp
đó là gì?
2. 9  Những khách hàng nào (tên giao dịch) đã đặt mua mặt hàng Sữa hộp XYZ của
công ty?
2. 10 Đơn đặt hàng số 1 do ai đặt và do nhân viên nào lập, thời gian và địa điểm giao
hàng là ở
2. 11  Hãy cho biết số tiền lương mà công ty phải trả cho mỗi nhân viên là bao nhiêu
(lương = lương
2. 12  Trong đơn đặt hàng số 3 đặt mua những mặt hàng nào và số tiền mà khách hàng
phải trả cho mỗi mặt hàng là bao nh
SOLUONG×GIABAN – SOLUONG×GIABAN×MUCGIAMGIA/100) 
Hãy cho biết có những khách hàng nào lại chính là đối tác cung cấp hàng của
công ty (tức là có cùng tên giao dịch).
2. 14  Trong công ty có những nhân viên nào có cùng ngày sinh?
Những đơn đặt hàng nào yêu cầu giao
đơn đó là của công ty nào?
2. 16  Cho biết tên công ty,  tên giao dịch, địa chỉ và điện thoại của các khách hàng và
các nhà cung cấp hàng cho c
59   Khoa CNTT - Trường ĐHKH Huế  Giáo trình SQL
2. 18  Những nhân viên nào của công ty chưa từng lập bất kỳ một hoá đơn đặt hàng
nào?
2. 19  Những nhân viên nào của công ty có lương cơ bản cao nhất?
2. 21   năm 2003, những mặt hàng nào chỉ được đặt mua đúng một lần.
n để đặt mua hàng
hân viên
2. 24   số tiền hàng mà cửa hàng thu được trong mỗi tháng của năm 2003
2. 25  c từ mỗi mặt hàng trong năm
2. 26  i mặt hàng mà công ty đã có (tổng số
2. 27  iên nào của công ty bán được số lượng hàng nhiều nhất và số lượng hàng
2. 28  àng được đặt mua ít nhất?
ố tiền mà mỗi đơn
2. 31  loại hàng bao gồm những mặt hàng nào, tổng số lượng
quả được hiển thị dưới dạng bảng, hai cột cột đầu là mã hàng và
ượng hàng bán được mỗi tháng và trong

Sử dụn
2. 33  g  NGAYCHUYENHANG của những bản ghi có
NGAYCHUYENHANG chưa xác  định (NULL) trong bảng DONDATHANG
2. 20  Tổng số tiền mà khách hàng phải trả cho mỗi đơn đặt hàng là bao nhiêu?
Trong
2. 22  Hãy cho biết mỗi một khách hàng đã phải bỏ ra bao nhiêu tiề
của công ty?
2. 23  Mỗi một nhân viên của công ty đã lập  bao nhiêu đơn đặt hàng (nếu n
chưa hề lập một hoá đơn nào thì cho kết quả là 0)
Cho biết tổng
(thời được gian tính theo ngày đặt hàng).
Hãy cho biết tổng số tiền lời mà công ty thu  đượ
2003.
Hãy cho biết tổng số lượng hàng của mỗ
lượng hàng hiện có và đã bán).
Nhân v
bán được của những nhân viên này là bao nhiêu?
Đơn đặt hàng nào có số lượng h
2. 29  Số tiền nhiều nhất mà mỗi khách hàng đã từng bỏ ra để đặt hàng trong các đơn
đặt hàng là bao nhiêu?
2. 30  Mỗi một  đơn đặt hàng đặt mua những mặt hàng nào và tổng s
đặt hàng phải trả là bao nhiêu?
Hãy cho biết mỗi một
hàng của mỗi loại và tổng số lượng của tất cả các mặt hàng hiện có trong công ty
là bao nhiêu?
2. 32  Thống kê xem trong năm 2003, mỗi một mặt hàng trong mỗi tháng và trong cả
năm bán được với số lượng bao nhiêu 
Yêu cầu: Kết
tên hàng, các cột còn lại tương ứng với các tháng từ 1 đến 12 và cả năm. Như
vậy mỗi dòng trong kết quả cho biết số l
cả năm của mỗi mặt hàng. 
g câu lệnh UPDATE để thực hiện các yêu cầu sau:
Cập nhật lại giá trị trườn
bằng với giá trị của trường NGAYDATHANG.
60   Khoa CNTT - Trường ĐHKH Huế  Giáo trình SQL
2. 34  Tăng số lượng hàng của những mặt hàng do công ty VINAMILK cung cấp lên
gấp đôi.
Cập nhật giá trị của trường NOIGIAOHANG tro 2. 35  ng bảng DONDATHANG bằng
 trị trường NOIGIAOHANG bằng NULL).
hải giống nhau.
2. 38  àng nhiều
2. 39  ng nhân viên trong năm 2003 không lập được bất kỳ
2. 40   trong bảng DONDATHANG có thêm trường SOTIEN cho biết số tiền

2. 41  
năm.
 sở dữ liệu.
2. 44  hỏi bảng KHACHHANG những khách hàng hiện không có bất kỳ đơn đặt
ng được

ruy vấn dưới đây sử dụng cú pháp của
QL2. 
 macongty,tencongty,tengiaodich
 
LECT mahang,tenhang,soluong
  r(ngaylamviec) AS namlamviec
địa chỉ của khách hàng đối với những đơn đặt hàng chưa xác định được nơi giao
hàng (giá
2. 36  Cập nhật lại dữ liệu trong bảng KHACHHANG sao cho nếu tên công ty và tên
giao dịch của khách hàng trùng với tên công ty và tên giao dịch của một nhà
cung cấp nào đó thì địa chỉ, điện thoại, fax và e-mail p
2. 37  Tăng lương lên gấp rưỡi cho những nhân viên bán được số lượng hàng nhiều
hơn 100 trong năm 2003.
Tăng phụ cấp lên bằng 50% lương cho những nhân viên bán được h
nhất.
Giảm 25% lương của nhữ
đơn đặt hàng nào.
Giả sử
mà khách hàng phải trả trong mỗi đơn đặt hàng. Hãy tính giá trị cho trường này.
Thực hiện các yêu cầu dưới đây bằng câu lệnh DELETE.
Xoá khỏi bảng NHANVIEN những nhân viên đã làm việc trong công ty quá 40
2. 42  Xoá những đơn đặt hàng trước năm 2000 ra khỏi cơ
2. 43  Xoá khỏi bảng LOAIHANG những loại hàng hiện không có mặt hàng.
Xoá k
hàng nào cho công ty.
2. 45  Xoá khỏi bảng MATHANG những mặt hàng có số lượng bằng 0 và khô
đặt mua trong bất kỳ đơn đặt hàng nào.
# Lời giải:
Các phép nối được sử dụng  trong các  t
S
2.1  SELECT
FROM nhacungcap
2.2  SE
   FROM mathang
2.3 SELECT ho,ten,yea
   FROM nhanvien
61   Khoa CNTT - Trường ĐHKH Huế  Giáo trình SQL
2.4 SELECT diachi,   dienthoai
ch='VINAMILK'
ng<50
cap.macongty,tencongty,tengiaodich
y=nhacungcap.macongty

iến'
  encongty,diachi
athang.maloaihang)
macongty
9
athang.mahang)
sohoadon)

g=khachhang.makhachhang
10  C ,ho,ten,
dondathang 
g.manhanvien
1
N phucap IS NULL THEN 0 
 
    luong
OM  anv n
   FROM nhacungcap
   WHERE tengiaodi
2.5  SELECT mahang,tenhang
   FROM mathang
   WHERE giahang>100000 AND soluo
2.6  SELECT mahang,tenhang,
       nhacung
   FROM mathang INNER JOIN nhacungcap 
     ON mathang.macongt
2.7 SELECT mahang,tenhang 
   FROM mathang INNER JOIN nhacungcap 
     ON mathang.macongty=nhacungcap.macongty
   WHERE tencongty='Việt T
2.8 SELECT DISTINCT nhacungcap.macongty,t
   FROM (loaihang INNER JOIN mathang 
     ON loaihang.maloaihang=m
      INNER JOIN nhacungcap 
     ON mathang.macongty=nhacungcap.
   WHERE tenloaihang='Thực phẩm'
2. SELECT DISTINCT tengiaodich
   FROM ((mathang INNER JOIN chitietdathang 
     ON mathang.mahang=chitietd
     INNER JOIN dondathang 
     ON chitietdathang.sohoadon=dondathang.
     INNER JOIN khachhang 
     ON dondathang.makhachhan
   WHERE tenhang='Sữa hộp'
2. SELE T dondathang.manhanvien
       ngaygiaohang,noigiaohang
   FROM nhanvien INNER JOIN
     ON nhanvien.manhanvien=dondathan
   WHERE sohoadon=1
2.1 SELECT manhanvien,ho,ten,
luongcoban + CASE 
         WHE
      ELSE phucap
       END AS
   FR nh ie
2.12  SELECT a.mahang,tenhang,
62   Khoa CNTT - Trường ĐHKH Huế  Giáo trình SQL
        oluong*giaban*(1- a.s mucgiamgia/100) AS sotien
hang AS a INNER JOIN mathang AS b 

3
  hacungcap 
.tengiaodich
4  LEC .ngaysinh
5
OM  
g.diachi
6  LEC chi,dienthoai
7  ng,tenhang 
(SELECT mahang FROM chitietdathang 
 mahang=mathang.mahang)
8  en,ho,ten 
ERE OT  IST ang 
nhanvien=nhanvien.manhanvien)
9  en,ho,ten,luongcoban
.makhachhang,
y,tengiaodich,
ondathang.makhachhang)

ng.sohoadon
thang.sohoadon
   FROM chitietdat
       ON a.mahang=b.mahang
2.1 SELECT makhachhang,khachhang.tencongty,
       khachhang.tengiaodich
   FROM khachhang INNER JOIN n
     ON khachhang.tengiaodich=nhacungcap
2.1 SE T a.ho,a.ten,b.ho,b.ten,b
   FROM nhanvien a INNER JOIN nhanvien b 
     ON a.ngaysinh=b.ngaysinh AND
         a.manhanvien<>b.manhanvien
2.1 SELECT sohoadon,tencongty,tengiaodich,
       ngaydathang,noigiaohang
   FR dondathang INNER JOIN khachhang
     ON dondathang.noigiaohang=khachhan
2.1 SE T tencongty,tengiaodich,dia
   FROM khachhang
   UNION ALL
   SELECT tencongty,tengiaodich,diachi,dienthoai
   FROM nhacungcap
2.1 SELECT maha
   FROM mathang 
   WHERE NOT EXISTS
            WHERE
2.1 SELECT manhanvi
   FROM nhanvien
   WH  N EX S (SELECT manhanvien FROM dondath
            WHERE ma
2.1 SELECT manhanvi
   FROM nhanvien
   WHERE luongcoban=(SELECT MAX(luongcoban) FROM nhanvien)
2.20  SELECT dondathang.sohoadon,dondathang
       tencongt
        SUM(soluong*giaban-soluong*giaban*mucgiamgia/100)
   FROM (khachhang INNER JOIN dondathang 
     ON khachhang.makhachhang=d
     INNER JOIN chitietdathang
     ON dondathang.sohoadon=chitietdatha
     GROUP BY dondathang.makhachhang,tencongty,
         tengiaodich,donda
63   Khoa CNTT - Trường ĐHKH Huế  Giáo trình SQL
2. SELECT mathang.mahang,tenhang  21
g.sohoadon
UP g
2  encongty,tengiaodich,
giaban*mucgiamgia/100)
ang) 
ang.sohoadon
3  LEC ,COUNT(sohoadon)
4
)
hang 
athang.sohoadon
25
ng*giaban*mucgiamgia/100)-
ER JOIN chitietdathang AS b
 c 
26  C ng,
ng.soluong) IS NULL THEN 0
athang.soluong)
tongsoluong   
   FROM (mathang INNER JOIN chitietdathang 
      ON mathang.mahang=chitietdathang.mahang)
      iNNER JOIN dondathang 
      ON chitietdathang.sohoadon=dondathan
   WHERE YEAR(ngaydathang)=2003
   GRO  BY mathang.mahang,tenhan
   HAVING COUNT(chitietdathang.mahang)=1
2.2 SELECT khachhang.makhachhang,t
       SUM(soluong*giaban-soluong*
   FROM (khachhang INNER JOIN dondathang 
      ON khachhang.makhachhang = dondathang.makhachh
      INNER JOIN chitietdathang
   ON dondathang.sohoadon=chitietdath
   GROUP BY khachhang.makhachhang,tencongty,tengiaodich
2.2 SE T nhanvien.manhanvien,ho,ten
   FROM nhanvien LEFT OUTER JOIN dondathang
  ON nhanvien.manhanvien=dondathang.manhanvien
   GROUP BY nhanvien.manhanvien,ho,ten
2.2 SELECT MONTH(ngaydathang) AS thang,
         SUM(soluong*giaban-soluong*giaban*mucgiamgia/100
   FROM dondathang INNER JOIN chitietdat
       ON dondathang.sohoadon=chitietd
   WHERE year(ngaydathang)=2003
   GROUP BY month(ngaydathang)
2. SELECT c.mahang,tenhang,
    SUM(b.soluong*giaban-b.soluo
    SUM(b.soluong*giahang)
   FROM (dondathang AS a INN
      ON a.sohoadon=b.sohoadon) 
     INNER JOIN mathang AS
      ON b.mahang=c.mahang
   WHERE YEAR(ngaydathang)=2003
   GROUP BY c.mahang,tenhang
2. SELE T mathang.mahang,tenha
       mathang.soluong + 
       CASE 
      WHEN SUM(chitietdatha
   ELSE SUM(chitietd
      END AS
64   Khoa CNTT - Trường ĐHKH Huế  Giáo trình SQL
   FROM mathang LEFT OUTER JOIN chitietdathang
 ON mathang.mahang=chitietdathang.mahang
   GR  BY mathang.mahang,tenhan OUP g,mathang.soluong
7  )
n)
hang.sohoadon
N m(soluong)
dathang.manhanvien)
.sohoadon
28
ohoadon

on=chitietdathang.sohoadon
9
OM  thang 
hang.sohoadon=chitietdathang.sohoadon
0

AS a INNER JOIN chitietdathang AS b 
n
1  ihang,tenloaihang,
aihang
2.2 SELECT nhanvien.manhanvien,ho,ten,sum(soluong
   FROM (nhanvien INNER JOIN dondathang 
      ON nhanvien.manhanvien=dondathang.manhanvie
       INNER JOIN chitietdathang 
      ON dondathang.sohoadon=chitietdat
   GROUP BY nhanvien.manhanvien,ho,ten
   HAVI G sum(soluong)>=ALL(SELECT su
     FROM (nhanvien INNER JOIN dondathang 
    ON nhanvien.manhanvien=don
       INNER JOIN chitietdathang ON
    dondathang.sohoadon=chitietdathang
     GROUP BY nhanvien.manhanvien,ho,ten)
2. SELECT dondathang.sohoadon,SUM(soluong)
   FROM dondathang INNER JOIN chitietdathang 
     ON dondathang.sohoadon=chitietdathang.s
   GROUP BY dondathang.sohoadon
   HAVING sum(soluong)<=ALL(SELECT sum(soluong)
      FROM dondathang INNER JOIN chitietdathang 
     ON dondathang.sohoad
     GROUP BY dondathang.sohoadon)
2.2 SELECT TOP 1 
     SUM(soluong*giaban-soluong*giaban*mucgiamgia/100)
   FR dondathang INNER JOIN chitietda
     ON dondat
   ORDER BY 1 DESC
2.3 SELECT a.sohoadon,b.mahang,tenhang,
    b.soluong*giaban-b.soluong*giaban*mucgiamgia/100
   FROM (dondathang
     ON a.sohoadon = b.sohoadon) 
     INNER JOIN mathang AS c ON b.mahang = c.mahang
   ORDER BY a.sohoadon
   COMPUTE SUM(b.soluong*giaban-
        b.soluong*giaban*mucgiamgia/100) BY a.sohoado
2.3 SELECT loaihang.maloa
       mahang,tenhang,soluong
   FROM loaihang INNER JOIN mathang 
  ON loaihang.maloaihang=mathang.malo
65   Khoa CNTT - Trường ĐHKH Huế  Giáo trình SQL
   ORDER BY loaihang.maloaihang
   COMPUTE SUM(soluong) BY loaihang.maloaihang
2
 b.soluong
AS Thang1,
dathang) WHEN 2 THEN b.soluong

   UM( WHEN 3 THEN b.soluong

   UM( WHEN 4 THEN b.soluong

   UM( WHEN 5 THEN b.soluong

   UM( WHEN 6 THEN b.soluong

   UM( WHEN 7 THEN b.soluong

   UM( WHEN 8 THEN b.soluong

   UM( WHEN 9 THEN b.soluong

   UM( WHEN 10 THEN b.soluong

    UM( WHEN 11 THEN b.soluong

    UM( HEN 12 THEN b.soluong

N b.mahang=c.mahang
3
thang
WHERE ngaychuyenhang IS NULL
   COMPUTE SUM(soluong)
2.3 SELECT b.mahang,tenhang,
       SUM(CASE MONTH(ngaydathang) WHEN 1 THEN
        ELSE 0 END)
        SUM(CASE MONTH(ngay
       ELSE 0 END) AS Thang2,
      S CASE MONTH(ngaydathang)
       ELSE 0 END) AS Thang3,
      S CASE MONTH(ngaydathang)
       ELSE 0 END) AS Thang4,
      S CASE MONTH(ngaydathang)
       ELSE 0 END) AS Thang5,
      S CASE MONTH(ngaydathang)
       ELSE 0 END) AS Thang6,
      S CASE MONTH(ngaydathang)
       ELSE 0 END) AS Thang7,
      S CASE MONTH(ngaydathang)
       ELSE 0 END) AS Thang8,
      S CASE MONTH(ngaydathang)
       ELSE 0 END) AS Thang9,
      S CASE MONTH(ngaydathang)
       ELSE 0 END) AS Thang10,
      S CASE MONTH(ngaydathang)
       ELSE 0 END) AS Thang11,
      S CASE MONTH(ngaydathang) W
       ELSE 0 END) AS Thang12,
        SUM(b.soluong) AS CaNam
   FROM (dondathang AS a INNER JOIN chitietdathang AS b 
      ON a.sohoadon=b.sohoadon)
       INNER JOIN mathang AS c O
   WHERE YEAR(ngaydathang)=1996
   GROUP BY b.mahang,tenhang

2.3 UPDATE dondathang
   SET ngaychuyenhang = ngayda
 
2.34  UPDATE mathang
   SET soluong=soluong*2
66   Khoa CNTT - Trường ĐHKH Huế  Giáo trình SQL
   FROM nhacungcap
   WHERE nhacungcap.macongty=mathang.macongty AND
LK'
5  
akhachhang=khachhang.makhachang AND
L
6  
nhacungcap.dienthoai,
x = nhacungcap.fax,
RE .tencongty AND 
tengiaodich
7
hanvien 
 chitietdathang 
ohoadon=chitietdathang.sohoadon
vien.manhanvien
hanvien
R JOIN chitietdathang 
oadon=chitietdathang.sohoadon
R JOIN chitietdathang 
itietdathang.sohoadon
39
       tencongty='VINAMI
2.3 UPDATE dondathang
   SET noigiaohang=diachi
   FROM khachhang
   WHERE dondathang.m
      noigiaohang IS NUL
2.3 UPDATE khachhang
   SET  khachhang.diachi = nhacungcap.diachi,
     khachhang.dienthoai =
     khachhang.fa
     khachhang.email = nhacungcap.email
   FROM nhacungcap
   WHE  khachhang.tencongty = nhacungcap
      khachhang.tengiaodich = nhacungcap.
2.3 UPDATE nhanvien
   SET luongcoban=luongcoban*1.5
   WHERE manhanvien =
     (SELECT man
    FROM dondathang INNER JOIN
  ON dondathang.s
  WHERE manhanvien=nhan
  GROUP BY manhanvien
     HAVING SUM(soluong)>100)
2.38  UPDATE nhanvien
   SET phucap=luongcoban/2
   WHERE manhanvien IN 
     (SELECT man
    FROM dondathang INNE
  ON dondathang.soh
  GROUP BY manhanvien
  HAVING SUM(soluong)>=ALL
       (SELECT SUM(soluong) 
      FROM dondathang INNE
   ON dondathang.sohoadon=ch
   GROUP BY manhanvien))
2. UPDATE nhanvien
   SET luongcoban=luongcoban*0.85
   WHERE NOT EXISTS (SELECT manhanvien 
67   Khoa CNTT - Trường ĐHKH Huế  Giáo trình SQL
            FROM dondathang
en=nhanvien.manhanvien)
0
T s ien  
hang 
   on=dondathang.sohoadon
 
1
amviec,GETDATE())>40
42  DELETE FROM dondathang
1/2000'
3
T mahang 
 
RE maloaihang=loaihang.maloaihang)
4
ERE OT  IST  FROM dondathang 
)
hang 
ang.mahang)
__________________
       WHERE manhanvi
2.4 UPDATE dondathang
SE ot  =
  (SELECT SUM(soluong*giaban+soluong*giaban*mucgiamgia)
      FROM chitietdat
   WHERE sohoad
   GROUP BY sohoadon)

2.4 DELETE FROM nhanvien
   WHERE DATEDIFF(YY,ngayl
2.
   WHERE ngaydathang<'1/
2.4 DELETE FROM loaihang
   WHERE NOT EXISTS (SELEC
            FROM mathang
            WHE
2.4 DELETE FROM khachhang
   WH  N EX S (SELECT sohoadon
       WHERE makhachhang=khachhang.makhachhang
2.45  DELETE FROM mathang
   WHERE soluong=0 AND 
    NOT EXISTS (SELECT sohoadon
     FROM chitietdat
     WHERE mahang=math

_____________________
68   Khoa CNTT - Trường ĐHKH Huế  Giáo trình SQL

C Ch hư ươ ơn ng g   3 3  
N NG GÔ ÔN N   N NG GỮ Ữ   Đ ĐỊ ỊN NH H   N NG GH HĨ ĨA A   D DỮ Ữ   L LI IỆ ỆU U  

   Các câu lệnh SQL đã đề cập đến trong chương 3 được sử dụng nhằm thực hiện
các thao tác bổ sung, cập nhật, loại bỏ và xem dữ liệu. Nhóm các câu lệnh này được
gọi là ngôn ngữ thao tác dữ liệu (DML). Trong chuơng này, chúng ta sẽ tìm hiểu nhóm
các câu lệnh được sử dụng để định nghĩa và quản lý các đối tượng CSDL như bảng,
khung nhìn, chỉ mục,... và được gọi là ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu (DLL). 
Về cơ bản, ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu bao gồm các lệnh:
•  CREATE: định nghĩa và tạo mới đối tượng CSDL.
•  ALTER: thay đổi định nghĩa của đối tượng CSDL.
•  DROP: Xoá đối tượng CSDL đã có.

3.1 Tạo bảng dữ liệu 
 Như đã nói đến ở chương 1, bảng dữ liệu là cấu trúc có vai trò quan trọng nhất
trong cơ sở dữ liệu quan hệ. Toàn bộ dữ liệu của cơ sở dữ liệu được tổ chức trong các
bảng, những bảng này có thể là những bảng hệ thống được tạo ra khi tạo lập cơ sở dữ
liệu, và cũng có thể là những bảng do người sử dụng định nghĩa.
Hình 3.1 Bảng trong cơ sở dữ liệu quan hệ

Trong các bảng, dữ liệu được tổ chức dưới dạng các dòng và cột. Mỗi một dòng
là một bản ghi duy nhất trong bảng và mỗi một cột là một trường. Các bảng trong cơ sở
69   Khoa CNTT - Trường ĐHKH Huế  Giáo trình SQL
dữ liệu được sử dụng để biểu diễn thông tin, lưu giữ dữ liệu về các đối tượng trong thế
giới thực và/hoặc mối quan hệ giữa các đối tượng. Bảng trong hình 3.1 bao gồm 10 bản
ghi và 4 trường là MAKHOA, TENKHOA, DIENTHOAI và TRUONGKHOA. 
   Câu lệnh CREATE TABLE được sử dụng để định nghĩa một bảng dữ liệu mới
trong cơ sở dữ liệu. Khi định nghĩa một bảng dữ liệu mới, ta cần phải xác định được
các yêu cầu sau đây:
•  Bảng mới  được tạo ra sử dụng với mục  đích gì và có vai trò như thế nào
trong cơ sở dữ liệu.
•  Cấu trúc của bảng bao gồm những trường (cột) nào, mỗi một trường có ý
nghĩa như thế nào trong việc biểu diễn dữ liệu, kiểu dữ liệu của mỗi trường là
gì và trường đó có cho phép nhận giá trị NULL hay không. 
•  Những trường nào sẽ tham gia vào khóa chính của bảng. Bảng có quan hệ
với những bảng khác hay không và nếu có thì quan hệ như thế nào.
•  Trên các trường của bảng có tồn tại những ràng buộc về khuôn dạng, điều
kiện hợp lệ của dữ liệu hay không; nếu có thì sử dụng ở đâu và như thế nào.
Câu lệnh CREATE TABLE có cú pháp như sau
CREATE TABLE tên_bảng
(
   tên_cột   thuộc_tính_cột  các_ràng_buộc
  [,...
  ,tên_cột_n thuộc_tính_cột_n  các_ràng_buộc_cột_n]
  [,các_ràng_buộc_trên_bảng]
 )
Trong đó:
tên_bảng  Tên của bảng cần tạo. Tên phải tuân theo qui tắc định danh và
không được vượt quá 128 ký tự.
tên_cột  Là tên của cột (trường) cần định nghĩa, tên cột phải tuân theo
qui tắc  định danh và không  được trùng nhau trong mỗi một
bảng.  Mỗi một bảng phải có ít nhất một cột. Nếu bảng có nhiều
cột thì định nghĩa của các cột (tên cột, thuộc tính và các ràng
buộc) phải phân cách nhau bởi dấu phẩy.
thuộc_tính_cột  Mỗi một cột trong một bảng ngoài tên cột còn có các thuộc tính
bao gồm:
•  Kiểu dữ liệu của cột. Đây là thuộc tính bắt buộc phải
có đối với mỗi cột.
•  Giá trị mặc định của cột: là giá trị được tự động gán
cho cột nếu như người sử dụng không nhập dữ liệu
70   Khoa CNTT - Trường ĐHKH Huế  Giáo trình SQL
cho cột một cách tường minh. Mỗi một cột chỉ có thể
có nhiều nhất một giá trị mặc định.
•  Cột có tính chất IDENTITY hay không? tức là giá trị
của cột có được tự động tăng mỗi khi có bản ghi mới
được bổ sung hay không. Tính chất này chỉ có thể sử
dụng đối với các trường kiểu số.
•  Cột có chấp nhận giá trị NULL hay không
Ví dụ 3.1: Khai báo dưới đây định nghĩa cột STT có kiểu dữ
liệu là int và cột có tính chất IDENTITY:
   stt INT IDENTITY
hay định nghĩa cột NGAY có kiểu datetime và không cho phép
chấp nhận giá trị NULL:
   ngay DATETIME NOT NULL
và định nghĩa cột SOLUONG kiểu  int và có giá trị mặc định là
0:
   soluong INT DEFAULT (0)
các_ràng_buộc  Các ràng buộc được sử dụng trên mỗi cột hoặc trên bảng nhằm
các mục đích sau:
•  Quy  định khuôn dạng hay giá trị dữ liệu  được cho
phép trên cột (chẳng hạn qui  định tuổi của một học
sinh phải lớn hơn 6 và nhỏ hơn 20, số điện thoại phải
là một chuỗi bao gồm 6 chữ số,...). Những ràng buộc
kiểu này được gọi là ràng buộc CHECK
•  Đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu trong một bảng và toàn
vẹn tham chiếu giữa các bảng trong cơ sở dữ liệu.
Những loại ràng buộc này nhằm  đảm bảo tính  đùng
của dữ liệu như: số chứng minh nhân dân của mỗi một
người phải duy nhất, nếu sinh viên học một lớp nào đó
thì lớp  đó phải tồn tại,... Liên quan  đến những loại
ràng buộc này bao gồm các ràng buộc PRIMARY
KEY (khoá chính), UNIQUE (khóa dự tuyển) và
FOREIGN KEY (khoá ngoài)
Các loại ràng buộc này sẽ  được trình bày chi tiết hơn  ở phần
sau.

71   Khoa CNTT - Trường ĐHKH Huế  Giáo trình SQL
Ví dụ 3.2: Câu lệnh dưới đây định nghĩa bảng NHANVIEN với các trường MANV
(mã nhân viên), HOTEN (họ và tên), NGAYSINH (ngày sinh của nhân viên),
DIENTHOAI (điện thoại) và HSLUONG (hệ số lương)
CREATE TABLE nhanvien
(
manv   NVARCHAR(10)   NOT NULL,
hoten  NVARCHAR(50)   NOT NULL,
ngaysinh DATETIME   NULL,
dienthoai NVARCHAR(10)  NULL,
hsluong  DECIMAL(3,2)   DEFAULT (1.92)
)
   Trong câu  lệnh trên, trường MANV và HOTEN của bảng NHANVIEN không
được NULL (tức là bắt buộc phải có dữ liệu), trường NGAYSINH và DIENTHOAI sẽ
nhận giá trị NULL nếu ta không nhập dữ liệu cho chúng còn trường HSLUONG sẽ
nhận giá trị mặc định là 1.92 nếu không được nhập dữ liệu.
   Nếu ta thực hiện các câu lệnh dưới đây sau khi thực hiện câu lệnh trên để bổ
sung dữ liệu cho bảng NHANVIEN
INSERT INTO nhanvien 
   VALUES('NV01','Le Van A','2/4/75','886963',2.14)
INSERT INTO nhanvien(manv,hoten) 
   VALUES('NV02','Mai Thi B')
INSERT INTO nhanvien(manv,hoten,dienthoai) 
   VALUES('NV03','Tran Thi C','849290')
Ta sẽ có được dữ liệu trong bảng NHANVIEN như sau:

3.1.1 Ràng buộc CHECK
 Ràng buộc CHECK được sử dụng nhằm chỉ định điều kiện hợp lệ đối với dữ
liệu. Mỗi khi có sự thay đổi dữ liệu trên bảng (INSERT, UPDATE), những ràng buộc
này sẽ  được sử dụng nhằm kiểm tra xem dữ liệu mới có hợp lệ hay không. 
 Ràng buộc CHECK được khai báo theo cú pháp như sau:
    [CONSTRAINT tên_ràng_buộc]
    CHECK (điều_kiện) 
72   Khoa CNTT - Trường ĐHKH Huế  Giáo trình SQL
Trong đó, điều_kiện là một biểu thức logic tác động lên cột nhằm qui định giá trị hoặc
khuôn dạng dữ liệu được cho phép. Trên mỗi một bảng cũng như trên mỗi một cột có
thể có nhiều ràng buộc CHECK. 
Ví dụ 3.3: Câu lệnh dưới đây tạo bảng DIEMTOTNGHIEP trong đó qui định giá trị
của cột DIEMVAN và DIEMTOAN phải lớn hơn hoặc bằng 0 và nhỏ hơn hoặc bằng
10.
CREATE TABLE diemtotnghiep
(
hoten    NVARCHAR(30) NOT NULL,
ngaysinh  DATETIME,
diemvan DECIMAL(4,2) 
  CONSTRAINT chk_diemvan 
          CHECK(diemvan>=0 AND diemvan<=10),
diemtoan DECIMAL(4,2)
  CONSTRAINT chk_diemtoan 
          CHECK(diemtoan>=0 AND diemtoan<=10),
)
Như vậy, với định nghĩa như trên của bảng DIEMTOTNGHIEP, các câu lệnh dưới đây
là hợp lệ:
INSERT INTO diemtotnghiep(hoten,diemvan,diemtoan)
     VALUES('Le Thanh Hoang',9.5,2.5)
INSERT INTO diemtotnghiep(hoten,diemvan)
     VALUES('Hoang Thi Mai',2.5)
còn câu lệnh dưới đây là không hợp lệ:
INSERT INTO diemtotnghiep(hoten,diemvan,diemtoan)
     VALUES('Tran Van Hanh',6,10.5)
do cột DIEMTOAN nhận giá trị 10.5 không thoả mãn điều kiện của ràng buộc

Trong ví  dụ trên, các ràng buôc được chỉ định ở phần khai báo của mỗi cột.
Thay vì chỉ định ràng buộc trên mỗi cột, ta có thể chỉ định các ràng buộc ở mức bảng
bằng cách khai báo các ràng buộc sau khi đã khai báo xong các cột trong bảng.
Ví dụ 3.4: Câu lệnh
CREATE TABLE lop
(
malop     NVARCHAR(10)   NOT NULL ,
tenlop     NVARCHAR(30)   NOT NULL ,
khoa     SMALLINT      NULL ,
hedaotao    NVARCHAR(25)   NULL 
73   Khoa CNTT - Trường ĐHKH Huế  Giáo trình SQL
      CONSTRAINT chk_lop_hedaotao
      CHECK (hedaotao IN ('chính quy','tại chức')),
namnhaphoc  INT       NULL 
      CONSTRAINT chk_lop_namnhaphoc
      CHECK (namnhaphoc<=YEAR(GETDATE())),
makhoa     NVARCHAR(5) 
)
có thể được viết lại như sau:
CREATE TABLE lop
(
malop     NVARCHAR(10)   NOT NULL ,
tenlop     NVARCHAR(30)   NOT NULL ,
khoa     SMALLINT      NULL ,
hedaotao    NVARCHAR(25)   NULL, 
namnhaphoc  INT       NULL ,
makhoa     NVARCHAR(5),
CONSTRAINT chk_lop
CHECK (namnhaphoc<=YEAR(GETDATE()) AND 
     hedaotao IN ('chính quy','tại chức'))
   )
   
3.1.2 Ràng buộc PRIMARY KEY
 Ràng buộc PRIMARY KEY được sử dụng để định nghĩa khoá chính của bảng.
Khoá chính của một bảng là một hoặc một tập nhiều cột mà giá trị của chúng là duy
nhất trong bảng. Hay nói cách khác, giá trị của khoá chính sẽ giúp cho ta xác  định
được duy nhất một dòng (bản ghi) trong bảng dữ liệu. Mỗi một bảng chỉ có thể có duy
nhất một khoá chính và bản thân khoá  chính không chấp nhận giá trị NULL. Ràng
buộc PRIMARY KEY là cơ sở cho việc đảm bảo tính toàn vẹn thực thể cũng như toàn
vẹn tham chiếu.
  Để khai báo một ràng buộc PRIMARY KEY, ta sử dụng cú pháp như sau:
  [CONSTRAINT tên_ràng_buộc]
   PRIMARY KEY [(danh_sách_cột)]
Nếu khoá chính của bảng chỉ bao gồm đúng một cột và ràng buộc PRIMARY KEY
được chỉ định ở mức cột, ta không cần thiết phải chỉ định danh sách cột sau từ khoá
PRIMARY KEY. Tuy nhiên, nếu việc khai báo khoá chính được tiến hành ở mức bảng
(sử dụng khi số lượng các cột tham gia vào khoá là từ hai trở lên) thì bắt buộc phải chỉ
định danh sách cột ngay sau từ khóa PRIMARY KEY và tên các cột được phân cách
nhau bởi dấu phẩy.
74   Khoa CNTT - Trường ĐHKH Huế  Giáo trình SQL

Ví dụ 3.5: Câu lệnh dưới đây định nghĩa bảng SINHVIEN với khoá chính là MASV
CREATE TABLE sinhvien
(
masv   NVARCHAR(10)
     CONSTRAINT pk_sinhvien_masv PRIMARY KEY,
hodem  NVARCHAR(25)   NOT NULL ,
ten    NVARCHAR(10)   NOT NULL ,
ngaysinh  DATETIME,
gioitinh  BIT,
noisinh   NVARCHAR(255),
malop   NVARCHAR(10) 

Với bảng vừa được tạo bởi câu lệnh ở trên, nếu ta thực hiện câu lệnh:
   INSERT INTO sinhvien(masv,hodem,ten,gioitinh,malop)
   VALUES('0261010001','Lê Hoàng Phương','Anh',0,'C26101')
một bản ghi mới sẽ được bổ sung vào bảng này. Nhưng nếu ta thực hiện tiếp câu lệnh:
  INSERT INTO sinhvien(masv,hodem,ten,gioitinh,malop)
   VALUES('0261010001','Lê Huy','Đan',1,'C26101')
thì câu lệnh này sẽ bị lỗi do trùng giá trị khoá với bản ghi đã có.

Ví  dụ 3.6: Câu lệnh dưới đây tạo bảng DIEMTHI với khoá chính là tập bao gồm hai
cột MAMONHOC và MASV
CREATE TABLE diemthi
(
mamonhoc  NVARCHAR(10)  NOT NULL ,
masv   NVARCHAR(10)  NOT NULL ,
diemlan1  NUMERIC(4, 2),
diemlan2  NUMERIC(4, 2),
CONSTRAINT pk_diemthi PRIMARY KEY(mamonhoc,masv)
)

Lưu ý: 
•  Mỗi một bảng chỉ có thể có nhiều nhất một ràng buộc PRIMARY KEY.
•  Một khoá chính có thể bao gồm nhiều cột nhưng không vượt quá 16 cột.

75   Khoa CNTT - Trường ĐHKH Huế  Giáo trình SQL
3.1.3 Ràng buộc UNIQUE
 Trên một bảng chỉ có thể có nhiều nhất một khóa chính nhưng có thể có nhiều
cột hoặc tập các cột có tính chất như khoá chính, tức là giá trị của chúng là duy nhất
trong bảng. Tập một hoặc nhiều cột có giá trị duy nhất và không được chọn làm khoá
chính được gọi là khoá phụ (khoá dự tuyển) của bảng. Như vậy, một bảng chỉ có nhiều
nhất một khoá chính nhưng có thể có nhiều khoá phụ.
 Ràng buộc UNIQUE được sử dụng trong câu lệnh CREATE TABLE để định
nghĩa khoá phụ cho bảng và được khai báo theo cú pháp sau đây:
 [CONSTRAINT tên_ràng_buộc]
   UNIQUE [(danh_sách_cột)]

Ví dụ 3.7: Giả sử ta cần định nghĩa bảng LOP với khoá chính là cột MALOP nhưng
đồng thời lại không cho phép các lớp khác nhau được trùng tên lớp với nhau, ta sử
dụng câu lệnh như sau:
CREATE TABLE lop
(
malop     NVARCHAR(10)   NOT NULL,
tenlop     NVARCHAR(30)   NOT NULL,
khoa     SMALLINT      NULL,
hedaotao    NVARCHAR(25)   NULL, 
namnhaphoc  INT       NULL,
makhoa     NVARCHAR(5),
CONSTRAINT pk_lop PRIMARY KEY (malop),
CONSTRAINT unique_lop_tenlop UNIQUE(tenlop)
)

3.1.4 Ràng buộc FOREIGN KEY
 Các bảng trong một cơ sở dữ liệu có mối quan hệ với nhau. Những mối quan hệ
này biểu diễn cho sự quan hệ giữa các đối tượng trong thế giới thực. Về mặt dữ liệu,
những mối quan hệ được đảm bảo thông qua việc đòi hỏi sự có mặt của một giá trị dữ
liệu trong bảng này phải phụ thuộc vào sự tồn tại của giá trị dữ liệu đó ở trong một
bảng khác. 
 Ràng buộc FOREIGN KEY được sử dụng trong định nghĩa bảng dữ liệu nhằm
tạo nên mối quan hệ giữa các bảng trong một cơ sở dữ liệu. Một hay một tập các cột
trong một bảng được gọi là khoá ngoại, tức là có ràng buộc FOREIGN KEY, nếu giá
trị của nó được xác định từ khoá chính (PRIMARY KEY) hoặc khoá phụ (UNIQUE)
của một bảng dữ liệu khác.
76   Khoa CNTT - Trường ĐHKH Huế  Giáo trình SQL
 Hình  dưới  đây cho ta thấy  được mối quan hệ giữa 3 bảng DIEMTHI,
SINHVIEN và MONHOC. Trong bảng DIEMTHI, MASV là khoá ngoài tham chiếu
đến cột MASV của bảng SINHVIEN và MAMONHOC là khoá ngoài tham chiếu đến
cột MAMONHOC của bảng MONHOC.
Hình 3.2 Mối quan hệ giữa các bảng 

Với mối quan hệ được tạo ra như hình trên, hệ quản trị cơ sở dữ liệu sẽ kiểm tra tính
hợp lệ của mỗi bản ghi trong bảng DIEMTHI mỗi khi được bổ sung hay cập nhật. Một
bản ghi bất kỳ trong bảng DIEMTHI chỉ hợp lệ (đảm bảo ràng buộc FOREIGN KEY)
nếu giá trị của cột MASV phải tồn tại trong một bản ghi nào đó của bảng SINHVIEN
và giá trị của cột MAMONHOC phải tồn tại trong một bản ghi nào  đó của bảng
MONHOC.
 Ràng buộc FOREIGN KEY được định nghĩa theo cú pháp dưới đây:
 [CONSTRAINT tên_ràng_buộc]
 FOREIGN KEY [(danh_sách_cột)]
 REFERENCES tên_bảng_tham_chiếu(danh_sách_cột_tham_chiếu)
 [ON DELETE CASCADE | NO ACTION | SET NULL | SET DEFAULT]
 [ON UPDATE CASCADE | NO ACTION | SET NULL | SET DEFAULT]
Việc định nghĩa một ràng buộc FOREIGN KEY bao gồm các yếu tố sau:
77   Khoa CNTT - Trường ĐHKH Huế  Giáo trình SQL
•  Tên cột hoặc danh sách cột của bảng  được  định nghĩa tham gia vào khoá
ngoài.
•  Tên của bảng được tham chiếu bởi khoá ngoài và danh sách các cột được
tham chiếu đến trong bảng tham chiếu.
•  Cách thức xử lý đối với các bản ghi trong bảng được định nghĩa trong trường
hợp các bản ghi  được tham chiếu trong bảng tham chiếu bị xoá (ON
DELETE) hay cập nhật (ON UPDATE). SQL chuẩn đưa ra 4 cách xử lý:
ƒ  CASCADE: Tự động xoá (cập nhật) nếu bản ghi được tham chiếu
bị xoá (cập nhật).
ƒ  NO ACTION: (Mặc  định) Nếu bản ghi trong bảng tham chiếu
đang  được tham chiếu bởi một bản ghi bất kỳ trong bảng  được
định nghĩa thì bàn ghi đó không được phép xoá hoặc cập nhật (đối
với cột được tham chiếu). 
ƒ  SET NULL: Cập nhật lại khoá ngoài của bản ghi thành giá trị
NULL (nếu cột cho phép nhận giá trị NULL).
ƒ  SET DEFAULT: Cập nhật lại khoá ngoài của bản ghi nhận giá trị
mặc định (nếu cột có qui định giá trị mặc định).

Ví dụ 3.8: Câu lệnh dưới đây định nghĩa bảng DIEMTHI với hai khoá ngoài trên cột
MASV và cột MAMONHOC (giả sử hai bảng SINHVIEN và MONHOC đã được định
nghĩa)
CREATE TABLE diemthi
(
mamonhoc  NVARCHAR(10)  NOT NULL ,
masv   NVARCHAR(10)  NOT NULL ,
diemlan1  NUMERIC(4, 2),
diemlan2  NUMERIC(4, 2),
CONSTRAINT pk_diemthi PRIMARY KEY(mamonhoc,masv),
CONSTRAINT fk_diemthi_mamonhoc 
  FOREIGN KEY(mamonhoc) 
  REFERENCES monhoc(mamonhoc) 
     ON DELETE CASCADE  
     ON UPDATE CASCADE,
CONSTRAINT fk_diemthi_masv 
  FOREIGN KEY(masv) 
  REFERENCES sinhvien(masv) 
    ON DELETE CASCADE  
     ON UPDATE CASCADE 
78   Khoa CNTT - Trường ĐHKH Huế  Giáo trình SQL
)

Lưu ý:
•  Cột được tham chiếu trong bảng tham chiếu phải là khoá chính (hoặc là khoá
phụ).
•  Cột được tham chiếu phải có cùng kiểu dữ liệu và độ dài với cột tương ứng
trong khóa ngoài.
•  Bảng tham chiếu phải được định nghĩa trước. Do đó, nếu các bảng có mối
quan hệ vòng, ta có thể không thể  định nghĩa ràng buộc FOREIGN KEY
ngay trong câu lệnh CREATE TABLE mà phải định nghĩa thông qua lệnh
ALTER TABLE.
3.2 Sửa đổi định nghĩa bảng
 Một bảng sau khi đã được định nghĩa bằng câu lệnh CREATE TABLE có thể
được sửa đổi thông qua câu lệnh ALTER TABLE. Câu lệnh này cho phép chúng ta
thực hiện được các thao tác sau:
•  Bổ sung một cột vào bảng.
•  Xoá một cột khỏi bảng.
•  Thay đổi định nghĩa của một cột trong bảng.
•  Xoá bỏ hoặc bổ sung các ràng buộc cho bảng

Cú pháp của câu lệnh ALTER TABLE như sau:
ALTER TABLE tên_bảng
  ADD định_nghĩa_cột |
  ALTER COLUMN tên_cột  kiểu_dữ_liêu [NULL | NOT NULL] |
  DROP COLUMN tên_cột |
  ADD CONSTRAINT tên_ràng_buộc  định_nghĩa_ràng_buộc |
  DROP CONSTRAINT tên_ràng_buộc

Ví dụ 3.9: Các ví dụ dưới đây minh hoạ cho ta cách sử dụng câu lệnh ALTER TABLE
trong các trường hợp.
Giả sử ta có hai bảng DONVI và NHANVIEN với định nghĩa như sau:
CREATE TABLE donvi
(
madv    INT      NOT NULL  PRIMARY KEY,
tendv   NVARCHAR(30)   NOT NULL
79   Khoa CNTT - Trường ĐHKH Huế  Giáo trình SQL
)

CREATE TABLE nhanvien
(
manv   NVARCHAR(10)   NOT NULL,
hoten  NVARCHAR(30)   NOT NULL,
ngaysinh DATETIME,
diachi  CHAR(30)    NOT NULL
)
Bổ sung vào bảng NHANVIEN cột DIENTHOAI với ràng buộc CHECK nhằm qui
định điện thoại của nhân viên là một chuỗi 6 chữ số:
ALTER TABLE nhanvien 
ADD 
  dienthoai NVARCHAR(6) 
  CONSTRAINT chk_nhanvien_dienthoai
  CHECK (dienthoai LIKE '[0-9][0-9][0-9][0-9][0-9][0-9]')
Bổ sung thêm cột MADV vào bảng NHANVIEN:
ALTER TABLE nhanvien
ADD
  madv INT NULL
Định nghĩa lại kiểu dữ liệu của cột DIACHI trong bảng NHANVIEN và cho phép cột
này chấp nhận giá trị NULL:
ALTER TABLE nhanvien
ALTER COLUMN diachi NVARCHAR(100) NULL
Xoá cột ngày sinh khỏi bảng NHANVIEN:
ALTER TABLE nhanvien
DROP COLUMN ngaysinh
Định nghĩa khoá chính (ràng buộc PRIMARY KEY) cho bảng NHANVIEN là cột
MANV:
ALTER TABLE nhanvien
ADD 
   CONSTRAINT pk_nhanvien PRIMARY KEY(manv)
Định nghĩa khoá ngoài cho bảng NHANVIEN trên cột MADV tham chiếu  đến cột
MADV của bảng DONVI:
ALTER TABLE nhanvien
ADD 
   CONSTRAINT fk_nhanvien_madv 
  FOREIGN KEY(madv) REFERENCES donvi(madv)
80   Khoa CNTT - Trường ĐHKH Huế  Giáo trình SQL
  ON DELETE CASCADE 
  ON UPDATE CASCADE
Xoá bỏ ràng buộc kiểm tra số điện thoại của nhân viên
ALTER TABLE nhanvien
DROP CONSTRAINT CHK_NHANVIEN_DIENTHOAI

Lưu ý:
•  Nếu bổ sung thêm một cột vào bảng và trong bảng đã có ít nhất một bản ghi
thì cột mới cần bổ sung phải cho phép chấp nhận giá trị NULL hoặc phải có
giá trị mặc định.
•  Muốn xoá một cột đang được ràng buộc bởi một ràng buộc hoặc đang được
tham chiếu bởi một khoá ngoài, ta phải xoá ràng buộc hoặc khoá ngoài trước
sao cho trên cột không còn bất kỳ một ràng buộc và không còn được tham
chiếu bởi bất kỳ khoá ngoài nào.
•  Nếu bổ sung thêm ràng buộc cho một bảng đã có dữ liệu và ràng buộc cần
bổ sung không được thoả mãn bởi các bản ghi đã có trong bảng thì câu lệnh
ALTER TABLE không thực hiện được.

3.3 Xoá bảng
 Khi một bảng không còn cần thiết , ta có thể xoá nó ra khỏi cơ sở dữ liệu bằng
câu lệnh DROP TABLE. Câu lệnh này cũng đồng thời xoá tất cả những ràng buộc, chỉ
mục, trigger liên quan đến bảng đó. 
 Câu lệnh có cú pháp như sau:
    DROP TABLE tên_bảng
  Trong các hệ quản trị cơ sở dữ liệu, khi  đã xoá một bảng bằng lệnh DROP
TABLE, ta không thể khôi phục lại bảng cũng như dữ liệu của nó. Do đó, cần phải cẩn
thận khi sử dụng câu lệnh này.
 Câu lệnh DROP TABLE không thể thực hiện được nếu bảng cần xoá đang được
tham chiếu bởi một ràng buộc FOREIGN KEY. Trong trường hợp này, ràng buộc
FOREIGN KEY đang tham chiếu hoặc bảng đang tham chiếu đến bảng cần xoá phải
được xoá trước.
 Khi một bảng bị xoá, tất cả các ràng buộc, chỉ mục và trigger liên quan  đến
bảng cũng đồng thời bị xóa theo. Do đó, nếu ta tạo lại bảng thì cũng phải tạo lại các đối
tượng này.
81   Khoa CNTT - Trường ĐHKH Huế  Giáo trình SQL
Ví dụ 3.10: Giả sử cột MADV trong bảng DONVI đang được tham chiếu bởi khoá
ngoài fk_nhanvien_madv trong bảng NHANVIEN. Để xoá bảng DONVI ra khỏi cơ sở
dữ liệu, ta thực hiện hai câu lệnh sau:
Xoá bỏ ràng buộc fk_nhanvien_madv khỏi bảng NHANVIEN:
ALTER TABLE nhanvien
DROP CONSTRAINT fk_nhanvien_madv
Xoá bảng DONVI:
DROP TABLE donvi
3.4 Khung nhìn
 Các bảng trong cơ sở dữ liệu đóng vai trò là các đối tượng tổ chức và lưu trữ dữ
liệu. Như vậy, ta có thể quan sát được dữ liệu trong cơ sở dữ liệu bằng cách thực hiện
các truy vấn trên bảng dữ liệu. Ngoài ra, SQL còn cho phép chúng ta quan sát được dữ
liệu thông qua việc định nghĩa các khung nhìn. 
 Một khung nhìn (view) có thể được xem như là một bảng “ảo” trong cơ sở dữ
liệu có nội dung được định nghĩa thông qua một truy vấn (câu lệnh SELECT). Như
vậy, một khung nhìn trông giống như một bảng với một tên khung nhìn và là một tập
bao gồm các dòng và các cột. Điểm khác biệt giữa khung nhìn và bảng là khung nhìn
không được xem là một cấu trúc lưu trữ dữ liệu tồn tại trong cơ sở dữ liệu. Thực chất
dữ liệu quan sát được trong khung nhìn được lấy từ các bảng thông qua câu lệnh truy
vấn dữ liệu.
 Hình 3.3 dưới đây minh hoạ cho ta thấy khung nhìn có tên DSSV được định
nghĩa thông qua câu lệnh SELECT truy vấn dữ liệu trên hai bảng SINHVIEN và LOP:
SELECT masv,hodem,ten,
     DATEDIFF(YY,ngaysinh,GETDATE()) AS tuoi,tenlop 
FROM sinhvien,lop
WHERE sinhvien.malop=lop.malop
  Khi khung nhìn DSSV đã được định nghĩa, ta có thế sử dụng câu lệnh SELECT
để truy vấn dữ liệu từ khung nhìn như đối với các bảng. Khi trong câu truy vấn xuất
hiện khung nhìn, hệ quản trị cơ sở dữ liệu sẽ dựa vào đinh nghĩa của khung nhìn để
chuyển yêu cầu truy vấn dữ liệu liên quan đến khung nhìn thành yêu cầu tương tự trên
các bảng cơ sở và việc truy vấn dữ liệu được thực hiện bởi yêu cầu tương đương trên
các bảng. 
 Việc sử dụng khung nhìn trong cơ sở dữ liệu đem lại các lợi ích sau đây:
•  Bảo mật dữ liệu: Người sử dụng được cấp phát quyền trên các khung nhìn
với những phần dữ liệu mà người sử dụng được phép. Điều này hạn chế được
phần nào việc người sử dụng truy cập trực tiếp dữ liệu.
82   Khoa CNTT - Trường ĐHKH Huế  Giáo trình SQL
•  Đơn giản hoá các thao tác truy vấn dữ liệu: Một khung nhìn đóng vai trò
như là một đối tượng tập hợp dữ liệu từ nhiều bảng khác nhau vào trong một
“bảng”. Nhờ vào đó, người sử dụng có thể thực hiện các yêu cầu truy vấn dữ
liệu một cách đơn giản từ khung nhìn thay vì phải đưa ra những câu truy vấn
phức tạp.
•  Tập trung và đơn giản hoà dữ liệu: Thông qua khung nhìn ta có thể cung
cấp cho người sử dụng những cấu trúc đơn giản, dễ hiểu hơn về dữ liệu trong
cơ sở  dữ liệu đồng thời giúp cho người sử dụng tập trung hơn trên những
phần dữ liệu cần thiết.
•  Độc lập dữ liệu: Một khung nhìn có thể cho phép người sử dụng có được
cái nhìn về dữ liệu độc lập với cấu trúc của các bảng trong cơ sở dữ liệu cho
dù các bảng cơ sở có bị thay đổi phần nào về cấu trúc.

Hình 3.3 Khung nhìn DSSV với dữ liệu được lấy từ bảng SINHVIEN và LOP
  Tuy nhiên, việc sử dụng khung nhìn  ũng tồn tại một số nhược điểm sau:
n trên
khung nhìn thành những truy vấn trên các bảng cơ sở nên nếu một khung
view DSSV
Table LOP Table SINHVIEN
-

c
•  Do hệ quản trị cơ sở dữ liệu thực hiện việc chuyển  đổi các truy vấ
83   Khoa CNTT - Trường ĐHKH Huế  Giáo trình SQL
nhìn được định nghĩa bởi một truy vấn phức tạp thì sẽ dẫn đến chi phí về mặt
thời gian khi thực hiện truy vấn liên quan đến khung nhìn sẽ lớn.
Mặc dù thông qua khung nhìn có thể thực hiện được thao tác bổ sung và cập
nhật dữ liệu cho bảng cơ sở nhưng chỉ hạn chế đối với những khu

ng nhìn đơn

.4.1 Tạo khung nhìn
được sử dụng để tạo ra khung nhìn và có cú pháp

lệnh dưới đây tạo khung nhìn có tên DSSV từ câu lệnh SELECT truy
à LOP
odem,ten,
      DATEDIFF(YY,ngaysinh,GETDATE()) AS tuoi,tenlop 
và nếu c h


giản. Đối với những khung nhìn phức tạp thì thường không thực hiện được;
hay nói cách khác là dữ liệu trong khung nhìn là chỉ đọc.
3
 Câu  lệnh CREATE VIEW
như sau:
  CREATE VIEW tên_khung_nhìn[(danh_sách_tên_cột)]
  AS
  câu_lệnh_SELECT
Ví dụ 3.11: Câu
vấn dữ liệu từ hai bảng SINHVIEN v
CREATE VIEW dssv
AS
 SELECT masv,h
 
   FROM sinhvien,lop 
   WHERE sinhvien.malop=lop.malop    
 thự iện câu lệnh:
SELECT * FROM dssv
ta có được kết quả như sau:

84   Khoa CNTT - Trường ĐHKH Huế  Giáo trình SQL
 Nếu trong câu lệnh CREATE VIEW, ta không chỉ định danh sách các tên cột 
í dụ trên
i,lop)
SELECT masv,hodem,ten,
GETDATE()),tenlop 
=lop.malop
và câu h:
T * FROM dssv
hư sau:

Khi  tạo khung nhìn với câu lệnh CREATE VIEW, ta cần phải lưu ý một số
ung nhìn và tên cột trong khung nhìn, cũng giống như bảng, phải tuân
•   buộc và tạo chỉ mục cho khung nhìn. 
c sử dụng để
•   của khung nhìn trong các trường hợp sau đây:
cho khung nhìn, tên các cột trong khung nhìn sẽ chính là tiêu đề các cột trong kết quả
của câu lệnh SELECT. Trong trường hợp tên các cột của khung nhìn đươc chỉ định,
chúng phải có cùng số lượng với số lượng cột trong kết quả của câu truy vấn.
Ví dụ 3.12: Câu lệnh dưới đây tạo khung nhìn từ câu truy vấn tương tự như v
nhưng có đặt tên cho các cột trong khung nhìn:
CREATE VIEW dssv(ma,ho,ten,tuo
AS

       DATEDIFF(YY,ngaysinh,
   FROM sinhvien,lop 
   WHERE sinhvien.malop
 lện
  SELEC
trong trường hợp này có kết quả n

 
nguyên tắc sau:
•  Tên kh
theo qui tắc định danh.
Không thể qui định ràng
•  Câu lệnh SELECT với mệnh đề COMPUTE ... BY không đượ
định nghĩa khung nhìn.
Phải đặt tên cho các cột
85   Khoa CNTT - Trường ĐHKH Huế  Giáo trình SQL
ƒ  Trong kết quả của câu lệnh SELECT có ít nhất một cột được sinh
ra bởi một biểu thức (tức là không phải là một tên cột trong bảng
cơ sở) và cột đó không được đặt tiêu đề.
ƒ  Tồn tại hai cột trong kết quả của câu lệnh SELECT có cùng tiêu
đề cột.
Ví dụ 3.13: Câu lệnh dưới đây là câu lệnh sai do cột thứ 4 không xác định được tên cột
CREATE VIEW tuoisinhvien
AS
 SELECT masv,hodem,ten,DATEDIFF(YY,ngaysinh,GETDATE())
   FROM sinhvien  

3.4.2 Cập nhật, bổ sung và xoá dữ liệu thông qua khung nhìn
  Đối với một số khung nhìn, ta có thể tiến hành thực hiện các thao tác cập nhập,
bổ sung và xoá dữ liệu. Thực chất, những thao tác này sẽ được chuyển thành những
thao tác tương tự trên các bảng cơ sở và có tác động đến những bảng cơ sở. 
 Về mặt lý thuyết, để có thể thực hiện thao tác bổ sung, cập nhật và xoá, một
khung nhìn trước tiên phải thoả mãn các điều kiện sau đây:
•  Trong câu lệnh SELECT  định nghĩa khung nhìn không  được sử dụng từ
khoá DISTINCT, TOP, GROUP BY và UNION.
•  Các thành phần xuất hiện trong danh sách chọn của câu lệnh SELECT phải
là các cột trong các bảng cơ sở. Trong danh sách chọn không được chứa các
biểu thức tính toán, các hàm gộp.
   Ngoài những điều kiện trên, các thao tác thay đổi đến dữ liệu thông qua khung
nhìn còn phải đảm bảo thoả mãn các ràng buộc trên các bảng cơ sở, tức là vẫn đảm bảo
tính toàn vẹn dữ liệu. Ví dụ dưới đây sẽ minh hoạ cho ta thấy việc thực hiện các thao
tác bổ sung, cập nhật và xoá dữ liệu thông qua khung nhìn.

Ví dụ 3.14: Xét định nghĩa hai bảng DONVI và NHANVIEN như sau:
CREATE TABLE donvi
(
madv    INT     PRIMARY KEY,
tendv   NVARCHAR(30)  NOT NULL,
dienthoai  NVARCHAR(10)  NULL,
)

CREATE TABLE  nhanvien
(
86   Khoa CNTT - Trường ĐHKH Huế  Giáo trình SQL
manv    NVARCHAR(10)  PRIMARY KEY,
hoten   NVARCHAR(30)  NOT NULL,
ngaysinh   DATETIME   NULL,
diachi  NVARCHAR(50)  NULL,
madv    INT      FOREIGN KEY 
       REFERENCES donvi(madv)
     ON DELETE CASCADE
     ON UPDATE CASCADE
)
Giả sử trong hai bảng này đã có dữ liệu như sau:

Bảng DONVI

Bảng NHANVIEN

Câu lệnh dưới  đây  định nghĩa khung nhìn NV1 cung cấp các thông tin về mã nhân
viên, họ tên và mã đơn vị nhân viên làm việc:
  CREATE VIEW nv1
 AS
    SELECT manv,hoten,madv FROM nhanvien
Nếu ta thực hiện câu lệnh
   INSERT INTO nv1 VALUES('NV04','Le Thi D',1)
Một bản ghi mới sẽ được bổ sung vào bảng NHANVIEN và dữ liệu trong bảng này sẽ
là:
Bản ghi mới
87   Khoa CNTT - Trường ĐHKH Huế  Giáo trình SQL

Thông qua khung nhìn này, ta cũng có thể thực hiện thao tác cập nhật và xoá dữ liệu.
Chẳng hạn, nếu ta thực hiện câu lệnh:
  DELETE FROM nv1 WHERE manv='NV04'
Thì bản ghi tương ứng với nhân viên có mã NV04 sẽ bị xoá khỏi bảng NHANVIEN

 Nếu trong danh sách chọn của câu lệnh SELECT có sự xuất hiện của biểu thức
tính toán đơn giản, thao tác bổ sung dữ liệu thông qua khung nhìn không thể thực hiện
được. Tuy nhiên, trong trường hợp này thao tác cập nhật và xoá dữ liệu vấn có thể có
khả năng thực hiện được (hiển nhiên không thể cập nhật dữ liệu đối với một cột có
được từ một biểu thức tính toán).
Ví dụ 3.15: Xét khung nhìn NV2 được định nghĩa như sau:
CREATE VIEW nv2
AS
  SELECT manv,hoten,YEAR(ngaysinh) AS namsinh,madv 
   FROM nhanvien
Đối với khung nhìn NV2, ta không thể thực hiện thao tác bổ sung dữ liệu nhưng có thể
cập nhật hoặc xoá dữ liệu trên bảng thông qua khung nhìn này. Câu lệnh dưới đây là
không thể thực hiện được trên khung nhìn NV2
   INSERT INTO nv2(manv,hoten,madv) 
   VALUES('NV05','Le Van E',1)
Nhưng câu lệnh:
   UPDATE nv2 SET hoten='Le Thi X' WHERE manv='NV04'
hoặc câu lệnh
   DELETE FROM nv2 WHERE manv='NV04'
lại có thể thực hiện được và có tác động đối với dữ liệu trong bảng NHANVIEN.

 Trong  trường hợp khung nhìn được tạo ra từ một phép nối (trong hoặc ngoài)
trên nhiều bảng, ta có thể thực hiện được thao tác bổ sung hoặc cập nhật dữ liệu nếu
thao tác này chỉ có tác động đến đúng một bảng cơ sở (câu lệnh DELETE không thể
thực hiện được trong trường hợp này).
Ví dụ 3.16: Với khung nhìn được định nghĩa như sau:
CREATE VIEW nv3
AS
 SELECT manv,hoten,ngaysinh,
       diachi,nhanvien.madv AS noilamviec,
       donvi.madv,tendv,dienthoai
88   Khoa CNTT - Trường ĐHKH Huế  Giáo trình SQL
  FROM nhanvien FULL OUTER JOIN donvi 
        ON nhanvien.madv=donvi.madv
Câu lệnh:
INSERT INTO nv3(manv,hoten,noilamviec)
VALUES('NV05','Le Van E',1)
sẽ bổ sung thêm vào bảng NHANVIEN một bản ghi mới. Hoặc câu lệnh:
   INSERT INTO nv3(madv,tendv) VALUES(3,'P. Ke toan')
bổ sung thêm vào bảng DONVI một bản ghi do  cả hai câu lệnh này chỉ có tác động
đến đúng một bảng cơ sở.
Câu lệnh dưới đây không thể thực hiện được do có tác động một lúc đến hai bảng cơ
sở.
INSERT INTO nv3(manv,hoten,noilamviec,madv,tendv)
VALUES('NV05','Le Van E',1,3,'P. Ke toan')

3.4.3 Sửa đổi khung nhìn
 Câu  lệnh ALTER VIEW được sử dụng để định nghĩa lại khung nhìn hiện có
nhưng không làm thay đổi các quyền đã được cấp phát cho người sử dụng trước đó.
Câu lệnh này sử dụng tương tự như câu lệnh CREATE VIEW và có cú pháp như sau:
ALTER VIEW tên_khung_nhìn [(danh_sách_tên_cột)]
AS
  Câu_lệnh_SELECT

Ví dụ 3.17: Ta định nghĩa khung nhìn như sau:
CREATE VIEW viewlop
AS
 SELECT malop,tenlop,tenkhoa
  FROM lop INNER JOIN khoa ON lop.makhoa=khoa.makhoa
  WHERE tenkhoa='Khoa Vật lý’
và có thể định nghĩa lại khung nhìn trên bằng câu lệnh:
ALTER VIEW view_lop
AS
 SELECT malop,tenlop,hedaotao
  FROM lop INNER JOIN khoa ON lop.makhoa=khoa.makhoa
  WHERE tenkhoa='Khoa Công nghệ thông tin'


89   Khoa CNTT - Trường ĐHKH Huế  Giáo trình SQL
3.4.4 Xoá khung nhìn
 Khi một khung nhìn không còn sử dụng, ta có thể xoá nó ra khỏi cơ sở dữ liệu
thông qua câu lệnh:
 DROP VIEW tên_khung_nhìn
Nếu một khung nhìn bị xoá, toàn bộ những quyền đã cấp phát cho người sử dụng trên
khung nhìn  cũng đồng thời bị xoá. Do đó, nếu ta tạo lại khung nhìn thì phải tiến hành
cấp phát lại quyền cho người sử dụng.
Ví dụ 3.18: Câu lệnh dưới đây xoá khung nhìn VIEW_LOP ra khỏi cơ sở dữ liệu
  DROP VIEW view_lop

     Bài tập chương 3
3.1   Sử dụng câu lệnh CREATE TABLE để tạo các bảng trong cơ sở dữ liệu như sơ
đồ dưới đây (bạn tự lựa chọn kiểu dữ liệu cho phù hợp)

90   Khoa CNTT - Trường ĐHKH Huế  Giáo trình SQL
3.2   Bổ sung ràng buộc thiết lập giá trị mặc định bằng 1 cho cột SOLUONG  và bằng
0 cho cột MUCGIAMGIA trong bảng CHITIETDATHANG
3.3   Bổ sung cho bảng DONDATHANG ràng buộc kiểm tra ngày giao hàng và ngày
chuyển hàng phải sau hoặc bằng với ngày đặt hàng.
3.4   Bổ sung ràng buộc cho bảng NHANVIEN để đảm bảo rằng một nhân viên chỉ
có thể làm việc trong công ty khi đủ 18 tuổi và không quá 60 tuổi.
3.5   Với các bảng đã tạo được, câu lệnh:
     DROP TABLE nhacungcap
 có thể thực hiện được không? Tại sao?
3.6   Cho khung nhìn được định nghĩa như sau:
CREATE VIEW view_donhang
AS
SELECT dondathang.sohoadon,makhachhang,manhanvien, 
     ngaydathang,ngaygiaohang,ngaychuyenhang, 
     noigiaohang,mahang,
     giaban,soluong,mucgiamgia
FROM dondathang INNER JOIN chitietdathang
     ON dondathang.sohoadon = chitietdathang.sohoadon
a.  Có thể thông qua khung nhìn này  để bổ sung dữ liệu cho bảng
DONDATHANG được không?
b.  Có thể thông qua khung nhìn này  để bổ sung dữ liệu cho bảng
CHITIETDATHANG được không?
3.7   Với khung nhìn được định nghĩa như sau:
CREATE VIEW view_donhang
AS
SELECT dondathang.sohoadon,makhachhang,manhanvien, 
     ngaydathang,ngaygiaohang,ngaychuyenhang, 
     noigiaohang,mahang,
     giaban*soluong as thanhtien,
       mucgiamgia
FROM dondathang INNER JOIN chitietdathang
ON dondathang.sohoadon = chitietdathang.sohoadon
a.  Có thể thông qua khung nhìn này để xoá hay cập nhật dữ liệu trong bảng
DONDATHANG được không?
b.  Có thể thông qua khung nhìn này  để cập nhật dữ liệu trong bảng
CHITIETDATHANG được không?

91   Khoa CNTT - Trường ĐHKH Huế  Giáo trình SQL
Lời giải
3.1 Tạo các bảng dữ liệu:
CREATE TABLE nhacungcap
(
  macongty    NVARCHAR(10)   NOT NULL
    CONSTRAINT pk_nhacungcap 
      PRIMARY KEY(macongty),
  tencongty   NVARCHAR(40)   NOT NULL,
  tengiaodich   NVARCHAR(30)   NULL,
  diachi     NVARCHAR(60)   NULL,
  dienthoai   NVARCHAR(20)   NULL,
  fax      NVARCHAR(20)   NULL,
  email     NVARCHAR(50)   NULL 
)  

CREATE TABLE loaihang
(
  maloaihang   INT      NOT NULL
    CONSTRAINT pk_loaihang 
      PRIMARY KEY(maloaihang),
  tenloaihang   NVARCHAR(15)   NOT NULL 
)

CREATE TABLE mathang
(
 mahang    NVARCHAR(10)  NOT NULL
    CONSTRAINT pk_mathang 
      PRIMARY KEY(mahang),
  tenhang     NVARCHAR(50)   NOT NULL,
  macongty    NVARCHAR(10)   NULL ,
  maloaihang   INT      NULL ,
 soluong    INT    NULL,
  donvitinh   NVARCHAR(20)   NULL ,
 giahang    MONEY    NULL 
)  

CREATE TABLE nhanvien
(
  manhanvien   NVARCHAR(10)   NOT NULL 
92   Khoa CNTT - Trường ĐHKH Huế  Giáo trình SQL
    CONSTRAINT pk_nhanvien 
      PRIMARY KEY(manhanvien),
  ho       NVARCHAR(20)   NOT NULL ,
  ten      NVARCHAR(10)   NOT NULL ,
  ngaysinh    DATETIME    NULL ,
  ngaylamviec   DATETIME    NULL ,
  diachi     NVARCHAR(50)   NULL ,
  dienthoai   NVARCHAR(15)   NULL ,
  luongcoban   MONEY     NULL ,
 phucap    MONEY    NULL 
)  

CREATE TABLE khachhang
(
  makhachhang  NVARCHAR(10)   NOT NULL 
    CONSTRAINT pk_khachhang 
      PRIMARY KEY(makhachhang),
  tencongty   NVARCHAR(50)   NOT NULL ,
  tengiaodich   NVARCHAR(30)   NOT NULL ,
  diachi     NVARCHAR(50)   NULL ,
  email     NVARCHAR(30)   NULL ,
  dienthoai   NVARCHAR(15)   NULL ,
  fax      NVARCHAR(15)   NULL 
)  

CREATE TABLE dondathang
(
  sohoadon    INT      NOT NULL
    CONSTRAINT pk_dondathang 
      PRIMARY KEY(sohoadon),
  makhachhang  NVARCHAR(10)   NULL ,
  manhanvien   NVARCHAR(10)   NULL ,
  ngaydathang  SMALLDATETIME  NULL ,
  ngaygiaohang   SMALLDATETIME  NULL ,
  ngaychuyenhang SMALLDATETIME  NULL ,
  noigiaohang   NVARCHAR(50)   NULL 
)  

CREATE TABLE chitietdathang
(
93   Khoa CNTT - Trường ĐHKH Huế  Giáo trình SQL
  sohoadon    INT      NOT NULL ,
  mahang     NVARCHAR(10)   NOT NULL ,
  giaban     MONEY     NOT NULL ,
  soluong     SMALLINT    NOT NULL ,
  mucgiamgia   REAL     NOT NULL, 
  CONSTRAINT pk_chitietdathang 
   PRIMARY KEY(sohoadon,mahang)    
)  

Thiết lập mối quan hệ giữa các bảng
ALTER TABLE mathang 
ADD 
 CONSTRAINT fk_mathang_loaihang
  FOREIGN KEY (maloaihang)
 REFERENCES loaihang(maloaihang)
  ON DELETE CASCADE  ON UPDATE CASCADE ,
  CONSTRAINT fk_mathang_nhacungcap 
  FOREIGN KEY (macongty) 
  REFERENCES nhacungcap(macongty) 
  ON DELETE CASCADE  ON UPDATE CASCADE 

ALTER TABLE dondathang 
ADD 
 CONSTRAINT fk_dondathang_khachhang
  FOREIGN KEY (makhachhang) 
  REFERENCES khachhang(makhachhang) 
  ON DELETE CASCADE  ON UPDATE CASCADE ,
  CONSTRAINT fk_dondathang_nhanvien 
  FOREIGN KEY (manhanvien) 
  REFERENCES nhanvien(manhanvien) 
  ON DELETE CASCADE  ON UPDATE CASCADE 

ALTER TABLE chitietdathang 
ADD 
  CONSTRAINT fk_chitiet_dondathang 
  FOREIGN KEY (sohoadon) 
  REFERENCES dondathang(sohoadon) 
  ON DELETE CASCADE  ON UPDATE CASCADE ,
  CONSTRAINT fk_chitiet_mathang 
94   Khoa CNTT - Trường ĐHKH Huế  Giáo trình SQL
  FOREIGN KEY (mahang) 
  REFERENCES mathang(mahang) 
  ON DELETE CASCADE  ON UPDATE CASCADE 
 3.2  ALTER TABLE chitietdathang 
ADD 
    CONSTRAINT df_chitietdathang_soluong 
   DEFAULT(1) FOR soluong,
     CONSTRAINT df_chitietdathang_mucgiamgia 
   DEFAULT(0) FOR Mucgiamgia
3.3   ALTER TABLE dondathang
   ADD 
  CONSTRAINT chk_dondathang_ngay
     CHECK (ngaygiaohang>=ngaydathang AND
             ngaychuyenhang>=ngaydathang)
3.4  ALTER TABLE nhanvien
   ADD 
  CONSTRAINT chk_nhanvien_ngaylamviec
  CHECK (datediff(yy,ngaysinh,ngaylamviec) 
         BETWEEN 18 AND 60)
3.5 Câu lệnh không thực hiện được do bảng cần xoá đang được tham chiếu bởi bảng
MATHANG
3.6   a. Không.        b. Không
3.7 a.Có thể cập nhật nhưng không thể xoá    b. Có thể được

_______________________________________
95   Khoa CNTT - Trường ĐHKH Huế  Giáo trình SQL

C Ch hư ươ ơn ng g   4 4  
B BẢ ẢO O   M MẬ ẬT T   T TR RO ON NG G   S SQ QL L  

4.1 Các khái niệm 
 Bảo mật là một trong những yếu tố đóng vai trò quan trọng đối với sự sống còn
của cơ sở dữ liệu. Hầu hết các hệ quản trị cơ sở dữ liệu thương mại hiện nay đều cung
cấp khả năng bảo mật cơ sở dữ liệu với những chức năng như:
•  Cấp phát quyền truy cập cơ  sở dữ liệu cho người dùng và các nhóm người
dùng, phát hiện và ngăn chặn những thao tác trái phép của người sử dụng
trên cơ sở dữ liệu.
•  Cấp phát quyền sử dụng các câu lệnh, các đối tượng cơ sở dữ liệu đối với
người dùng. 
•  Thu hồi (huỷ bỏ) quyền của người dùng.
Bảo mật dữ liệu trong SQL được thực hiện dựa trên ba khái niệm chính sau đây:
•  Người dùng cơ sở dữ liệu (Database user): Là đối tượng sử dụng cơ sở dữ
liệu, thực thi các thao tác trên cơ sở dữ liệu như tạo bảng, truy xuất dữ liệu,...
Mỗi một người dùng trong cơ sở dữ liệu được xác định thông qua tên người
dùng (User ID). Một tập nhiều người dùng có thể được tổ chức trong một
nhóm và được gọi là nhóm người dùng (User Group). Chính sách bảo mật cơ
sở dữ liệu có thể  được áp dụng cho mỗi người dùng hoặc cho các nhóm
người dùng.
•  Các đối tượng cơ sở dữ liệu (Database objects): Tập hợp các đối tượng,
các cấu trúc lưu trữ được sử dụng trong cơ sở dữ liệu như bảng, khung nhìn,
thủ tục, hàm  được gọi là các  đối tượng cơ  sở dữ liệu. Đây là những  đối
tượng cần được bảo vệ trong chính sách bảo mật của cơ sở dữ liệu.
•  Đặc quyền (Privileges): Là tập những thao tác  được cấp phát cho người
dùng trên các đối tượng cơ sở dữ liệu. Chằng hạn một người dùng có thể truy
xuất dữ liệu trên một bảng bằng câu lệnh SELECT nhưng có thể không thể
thực hiện các câu lệnh INSERT, UPDATE hay DELETE trên bảng đó. 
   SQL cung cấp hai câu lệnh cho phép chúng ta thiết lập các chính sách bảo mật
trong cơ sở dữ liệu:
96   Khoa CNTT - Trường ĐHKH Huế  Giáo trình SQL
•  Lệnh GRANT: Sử dụng để cấp phát quyền cho người sử dụng trên các đối
tượng cơ sở dữ liệu hoặc quyền sử dụng các câu lệnh SQL trong cơ sở dữ
liệu.
•  Lệnh REVOKE: Được sử dụng để thu hồi quyền đối với người sử dụng.

4.2 Cấp phát quyền
 Câu  lệnh GRANT được sử dụng để cấp phát quyền cho người dùng hay nhóm
người dùng trên các đối tượng cơ sở dữ liệu. Câu lệnh này thường được sử dụng trong
các trường hợp sau:
•  Người sở hữu  đối tượng cơ sở dữ liệu muốn cho phép người dùng khác
quyền sử dụng những đối tượng mà anh ta đang sở hữu.
•  Người sở hữu cơ sở dữ liệu cấp phát quyền thực thi các câu lệnh (như
CREATE TABLE, CREATE VIEW,...) cho những người dùng khác.

4.2.1 Cấp phát quyền cho người dùng trên các đối tượng cơ sở dữ liệu
 Chỉ có người sở hữu cơ sở dữ liệu hoặc người sở hữu đối tượng cơ sở dữ liệu
mới có thể cấp phát quyền cho người dùng trên các đối tượng cơ sở dữ liệu. Câu lệnh
GRANT trong trường hợp này có cú pháp như sau:
GRANT ALL [PRIVILEGES]| các_quyền_cấp_phát 
   [(danh_sách_cột)] ON tên_bảng | tên_khung_nhìn 
   |ON tên_bảng | tên_khung_nhìn [(danh_sách_cột)] 
   |ON tên_thủ_tục
   |ON tên_hàm
TO danh_sách_người_dùng | nhóm_người_dùng
[WITH GRANT OPTION ] 
Trong đó:
ALL [PRIVILEGES]  Cấp phát tất cả các quyền cho người dùng trên  đối
tượng cơ sở dữ liệu được chỉ định. Các quyền có thể
cấp phát cho người dùng bao gồm:
•  Đối với bảng, khung nhìn, và hàm trả về dữ
liệu kiểu bảng: SELECT, INSERT, DELETE,
UPDATE và REFERENCES.
•  Đối với cột trong bảng, khung nhìn:
SELECT và UPDATE.
•  Đối với thủ tục lưu trữ và hàm vô hướng:
97   Khoa CNTT - Trường ĐHKH Huế  Giáo trình SQL
EXECUTE.
Trong các quyền  được  đề cập  đến  ở trên, quyền
REFERENCES  được sử dụng nhằm cho phép tạo
khóa ngoài tham chiếu đến bảng cấp phát.
các_quyền_cấp_phát  Danh sách các quyền cần cấp phát cho người dùng
trên đối tượng cơ sở dữ liệu được chỉ định. Các quyền
được phân cách nhau bởi dấu phẩy
tên_bảng|tên_khung_nhìn  Tên của bảng hoặc khung nhìn cần cấp phát quyền.
danh_sách_cột  Danh sách các cột của bảng hoặc khung nhìn cần cấp
phát quyền.
tên_thủ_tục  Tên của thủ tục được cấp phát cho người dùng.
tên_hàm  Tên hàm (do người dùng  định nghĩa)  được cấp phát
quyền.
danh_sách_người_dùng  Danh sách tên người dùng nhận quyền được cấp phát.
Tên của các người dùng được phân cách nhau bởi dấu
phẩy.
WITH GRANT OPTION  Cho phép người dùng chuyển tiếp quyền cho người
dùng khác.
Các ví dụ dưới đây sẽ minh hoạ cho ta cách sử dụng câu lệnh GRANT để cấp phát
quyền cho người dùng trên các đối tượng cơ sở dữ liệu.
Ví dụ 4.1: Cấp phát cho người dùng có tên  thuchanh quyền thực thi các câu lệnh
SELECT, INSERT và UPDATE trên bảng LOP
GRANT SELECT,INSERT,UPDATE
ON lop
TO thuchanh
Cho phép người dùng thuchanh quyền xem họ tên và ngày sinh của các sinh viên (cột
HODEM,TEN và NGAYSINH của bảng SINHVIEN)
GRANT SELECT 
(hodem,ten,ngaysinh) ON sinhvien
TO thuchanh
hoặc:
GRANT SELECT 
ON sinhvien(hodem,ten,ngaysinh)
TO thuchanh
98   Khoa CNTT - Trường ĐHKH Huế  Giáo trình SQL
Với quyền được cấp phát như trên, người dùng thuchanh có thể thực hiện câu lệnh sau
trên bảng SINHVIEN
SELECT hoden,ten,ngaysinh 
FROM sinhvien
Nhưng câu lệnh dưới đây lại không thể thực hiện được
  SELECT * FROM sinhvien
Trong trường hợp cần cấp phát tất cả các quyền có thể thực hiện được trên đối tượng
cơ sở dữ liệu cho người dùng, thay vì liệt kê các câu lệnh, ta chỉ cần sử dụng từ khoá
ALL PRIVILEGES (từ khóa PRIVILEGES có thể không cần chỉ định). Câu lệnh dưới
đây cấp phát cho người dùng  thuchanh các quyền SELECT, INSERT, UPDATE,
DELETE VÀ REFERENCES  trên bảng DIEMTHI
  GRANT ALL 
   ON DIEMTHI 
   TO thuchanh

Khi ta cấp phát quyền nào đó cho một người dùng trên một đối tượng cơ sở dữ
liệu, người dùng đó có thể thực thi câu lệnh được cho phép trên đối tượng đã cấp phát.
Tuy nhiên, người dùng đó không có quyền cấp phát những quyền mà mình được phép
cho những người sử dụng khác.Trong một số trường hợp, khi ta cấp phát quyền cho
một người dùng nào  đó, ta có thể cho phép người  đó chuyển tiếp quyền cho người
dùng khác bằng cách chỉ  định tuỳ chọn WITH GRANT OPTION trong câu lệnh
GRANT.
Ví dụ 4.2: Cho phép người dùng  thuchanh quyền xem dữ liệu trên bảng SINHVIEN
đồng thời có thể chuyển tiếp quyền này cho người dùng khác
GRANT SELECT 
ON sinhvien 
TO thuchanh 
WITH GRANT OPTION

4.2.2 Cấp phát quyền thực thi các câu lệnh
 Ngoài chức năng cấp phát quyền cho người sử dụng trên các đối tượng cơ sở dữ
liệu, câu lệnh GRANT còn có thể sử dụng để cấp phát cho người sử dụng một số quyền
trên hệ quản trị cơ sở dữ liệu hoặc cơ sở dữ liệu. Những quyền có thể cấp phát trong
trường hợp này bao gồm:
•  Tạo cơ sở dữ liệu: CREATE DATEBASE.
•  Tạo bảng: CREATE RULE
•  Tạo khung nhìn: CREATE VIEW
99   Khoa CNTT - Trường ĐHKH Huế  Giáo trình SQL
•  Tạo thủ tục lưu trữ: CREATE PROCEDURE
•  Tạo hàm: CREATE FUNCTION
•  Sao lưu cơ sở dữ liệu: BACKUP DATABASE

Câu lệnh GRANT sử dụng trong trường hợp này có cú pháp như sau:
GRANT  ALL | danh_sách_câu_lênh 
TO danh_sách_người_dùng 

Ví dụ 4.3:  Để cấp phát quyền tạo bảng và khung nhìn cho người dùng có tên là
thuchanh, ta sử dụng câu lệnh như sau:
GRANT CREATE TABLE,CREATE VIEW 
TO thuchanh

Với câu lệnh GRANT, ta có thể cho phép người sử dụng tạo các đối tượng cơ sở
dữ liệu trong cơ sở dữ liệu. Đối tượng cơ sở dữ liệu do người dùng nào tạo ra sẽ do
người đó sở hữu và do đó người này có quyền cho người dùng khác sử dụng đối tượng
và cũng có thể xóa bỏ (DROP) đối tượng do mình tạo ra.
Khác với trường hợp sử dụng câu lệnh GRANT  để cấp phát quyền trên  đối
tượng cơ sở dữ liệu, câu lệnh GRANT trong trường hợp này không thể sử dụng tuỳ
chọn WITH GRANT OPTION, tức là người dùng không thể chuyển tiếp  được các
quyền thực thi các câu lệnh đã được cấp phát.
4.3 Thu hồi quyền
 Câu lệnh REVOKE được sử dụng để thu hồi quyền đã được cấp phát cho người
dùng. Tương ứng với câu lệnh GRANT, câu lệnh REVOKE được sử dụng trong hai
trường hợp:
•  Thu hồi quyền đã cấp phát cho người dùng trên các đối tượng cơ sở dữ liệu.
•  Thu hồi quyền thực thi các câu lệnh trên cơ sở dữ liệu đã cấp phát cho người
dùng.
4.3.1 Thu hồi quyền trên đối tượng cơ sở dữ liệu:
  Cú pháp câu lệnh REVOKE sử dụng  để thu hồi quyền  đã cấp phát trên  đối
tượng cơ sở dữ liệu có cú pháp như sau:
REVOKE [GRANT OPTION FOR]
       ALL [PRIVILEGES]| các_quyền_cần_thu_hồi
[(danh_sách_cột)] ON tên_bảng | tên_khung_nhìn
|ON tên_bảng | tên_khung_nhìn [(danh_sách_cột)]
100   Khoa CNTT - Trường ĐHKH Huế  Giáo trình SQL
|ON tên_thủ_tục 
|ON tên_hàm 
FROM danh_sách_người_dùng
[CASCADE]

 Câu  lệnh REVOKE có thể sử dụng để thu hồi một số quyền đã cấp phát cho
người dùng hoặc là thu hồi tất cả các quyền (ALL PRIVILEGES). 

Ví dụ 4.4: Thu hồi quyền thực thi lệnh INSERT trên bảng LOP đối với người dùng
thuchanh.
REVOKE INSERT
ON lop
FROM thuchanh
Giả  sử người dùng  thuchanh  đã  được cấp phát quyền xem dữ liệu trên các cột
HODEM, TEN và NGAYSINH của bảng SINHVIEN, câu lệnh dưới  đây sẽ thu hồi
quyền đã cấp phát trên cột NGAYSINH (chỉ cho phép xem dữ liệu trên cột HODEM
và TEN)
 REVOKE SELECT
 ON sinhvien(ngaysinh)
 FROM thuchanh

  Khi ta sử dụng câu lệnh REVOKE để thu hồi quyền trên một đối tượng cơ sở dữ
liêu từ một người dùng náo đó, chỉ những quyền mà ta đã cấp phát trước đó mới được
thu hồi, những quyền mà người dùng này được cho phép bởi những người dùng khác
vẫn còn có hiệu lực. Nói cách khác, nếu hai người dùng khác nhau cấp phát cùng các
quyền trên cùng một đối tượng cơ sở dữ liệu cho một người dùng khác, sau đó người
thu nhất thu hồi lại quyền đã cấp phát thì những quyền mà người dùng thứ hai cấp phát
vẫn có hiệu lực.
Ví dụ 4.5: Giả sử trong cơ sở dữ liệu ta có 3 người dùng là A, B và C. A và B đều có
quyền sử dụng và cấp phát quyền trên bảng R.  A thực hiện lệnh sau để cấp phát quyền
xem dữ liệu trên bảng R cho C:
    GRANT SELECT 
     ON R TO C
và B cấp phát quyền xem và bổ sung dữ liệu trên bảng R cho C bằng câu lệnh:
  GRANT SELECT, INSERT
  ON R TO C
Như vậy, C có quyền xem và bổ sung dữ liệu trên bảng R. Bây giờ, nếu B thực hiện
lệnh:
101   Khoa CNTT - Trường ĐHKH Huế  Giáo trình SQL
  REVOKE SELECT, INSERT
  ON R FROM C
Người dùng C sẽ không còn quyền bổ sung dữ liệu trên bảng R nhưng vẫn có thể xem
được dữ liệu của bảng này (quyền này do A cấp cho C và vẫn còn hiệu lực).

 Nếu ta đã cấp phát quyền cho người dùng nào đó bằng câu lệnh GRANT với tuỳ
chọn WITH GRANT OPTION thì khi thu hồi quyền bằng câu lệnh REVOKE phải chỉ
định tuỳ chọn CASCADE. Trong trường hợp này, các quyền  được chuyển tiếp cho
những người dùng khác cũng đồng thời được thu hồi.
Ví dụ 4.6: Ta cấp phát cho người dùng A trên bảng R với câu lệnh GRANT như sau:
 GRANT SELECT
  ON R TO A
  WITH GRANT OPTION
sau đó người dùng A lại cấp phát cho người dùng B quyền xem dữ liệu trên R với câu
lệnh:
 GRANT SELECT
  ON R TO B
Nếu muốn thu hồi quyền đã cấp phát cho người dùng A, ta sử dụng câu lệnh REVOKE
như sau:
REVOKE SELECT 
ON NHANVIEN 
FROM A CASCADE
Câu lệnh trên sẽ đồng thời thu hồi quyền mà A đã cấp cho B và như vậy cả A và B đều
không thể xem được dữ liệu trên bảng R.

 Trong  trường hợp cần thu hồi các quyền  đã  được chuyển tiếp và khả năng
chuyển tiếp các quyền  đối với những người  đã  được cấp phát quyền với tuỳ chọn
WITH GRANT OPTION, trong câu lệnh REVOKE ta chỉ  định mệnh  đề GRANT
OPTION FOR. 
Ví dụ 4.7: Trong ví dụ trên, nếu ta thay câu lệnh:
REVOKE SELECT 
ON NHANVIEN 
FROM A CASCADE
bởi câu lệnh:
REVOKE GRANT OPTION FOR SELECT 
ON NHANVIEN 
FROM A CASCADE
102   Khoa CNTT - Trường ĐHKH Huế  Giáo trình SQL
Thì B sẽ không còn quyền xem dữ liệu trên bảng R đồng thời A  không thể chuyển tiếp
quyền mà ta đã cấp phát cho những người dùng khác (tuy nhiên A vẫn còn quyền xem
dữ liệu trên bảng R). 

4.3.2 Thu hồi quyền thực thi các câu lênh:
 Việc thu hồi quyền thực thi các câu lệnh trên cơ sở dữ liệu (CREATE
DATABASE, CREATE TABLE, CREATE VIEW,...) được thực hiện đơn giản với câu
lệnh REVOKE có cú pháp:
REVOKE ALL | các_câu_lệnh_cần_thu_hồi
FROM danh_sách_người_dùng 

Ví dụ 4.8: Để không cho phép người dùng thuchanh thực hiện lệnh CREATE TABLE
trên cơ sở dữ liệu, ta sử dụng câu lệnh:
   REVOKE CREATE TABLE 
   FROM thuchanh

_______________________________________
103   Khoa CNTT - Trường ĐHKH Huế  Giáo trình SQL
  
C Ch hư ươ ơn ng g   5 5  
T TH HỦ Ủ   T TỤ ỤC C   L LƯ ƯU U   T TR RỮ Ữ, ,   H HÀ ÀM M   V VÀ À   T TR RI IG GG GE ER R  

5.1 Thủ tục lưu trữ (stored procedure)
5.1.1 Các khái niệm
 Như đã đề cập ở các chương trước, SQL được thiết kế và cài đặt như là một
ngôn ngữ để thực hiện các thao tác trên cơ sở dữ liệu như tạo lập các cấu trúc trong cơ
sở dữ liệu, bổ sung, cập nhật, xoá và truy vấn dữ liệu trong cơ sở dữ liệu. Các câu lệnh
SQL được người sử dụng viết và yêu cầu hệ quản trị cơ sở dữ liệu thực hiện theo chế
độ tương tác.
  Các câu lệnh SQL có thể được nhúng vào trong các ngôn ngữ lập trình, thông
qua đó chuỗi các thao tác trên cơ sở dữ liệu được xác định và thực thi nhờ vào các câu
lệnh, các cấu trúc điều khiển của bản thân ngôn ngữ lập trình được sử dụng.
 Với thủ tục lưu trữ, một phần nào đó khả năng của ngôn ngữ lập trình được đưa
vào trong ngôn ngữ SQL. Một thủ tục là một đối tượng trong cơ sở dữ liệu bao gồm
một tập nhiều câu lệnh SQL được nhóm lại với nhau thành một nhóm với những khả
năng sau:
•  Các cấu trúc điều khiển (IF, WHILE, FOR) có thể được sử dụng trong thủ
tục.
•  Bên trong thủ tục lưu trữ có thể sử dụng các biến như trong ngôn ngữ lập
trình nhằm lưu giữ  các giá trị tính toán được, các giá trị được truy xuất được
từ cơ sở dữ liệu. 
•  Một tập các câu lệnh SQL được kết hợp lại với nhau thành một khối lệnh
bên trong một thủ tục. Một thủ tục có thể nhận các tham số truyền vào cũng
như có thể trả về các giá trị thông qua các tham số (như trong các ngôn ngữ
lập trình). Khi một thủ tục lưu trữ đã được định nghĩa, nó có thể được gọi
thông qua tên thủ tục, nhận các tham số truyền vào, thực thi các câu lệnh
SQL bên trong thủ tục và có thể trả về các giá trị sau khi thực hiện xong.
   Sử dụng các thủ tục lưu trữ trong cơ sở dữ liệu sẽ giúp tăng hiệu năng của cơ sở
dữ liệu, mang lại các lợi ích sau:
•  Đơn giản hoá các thao tác trên cơ sở dữ liệu nhờ vào khả năng module hoá
các thao tác này.
104   Khoa CNTT - Trường ĐHKH Huế  Giáo trình SQL
•  Thủ tục lưu trữ được phân tích, tối ưu khi tạo ra nên việc thực thi chúng
nhanh hơn nhiều so với việc phải thực hiện một tập rời rạc các câu lệnh SQL
tương đương theo cách thông thường.
•  Thủ tục lưu trữ cho phép chúng ta thực hiện cùng một yêu cầu bằng một câu
lệnh đơn giản thay vì phải sử dụng nhiều dòng lệnh SQL. Điều này sẽ làm
giảm thiểu sự lưu thông trên mạng.
•  Thay vì cấp phát quyền trực tiếp cho người sử dụng trên các câu lệnh SQL
và trên các đối tượng cơ sở dữ liệu, ta có thể cấp phát quyền cho người sử
dụng thông qua các thủ tục lưu trữ, nhờ đó tăng khả năng bảo mật đối với hệ
thống.

5.1.2 Tạo thủ tục lưu trữ
 Thủ tục lưu trữ được tạo bởi câu lệnh CREATE PROCEDURE với cú pháp như
sau:

CREATE PROCEDURE tên_thủ_tục [(danh_sách_tham_số)]
[WITH RECOMPILE|ENCRYPTION|RECOMPILE,ENCRYPTION] 
AS
 Các_câu_lệnh_của_thủ_tục

Trong đó:
tên_thủ_tục  Tên của thủ tục cần tạo. Tên phải tuân theo qui tắc
định danh và không được vượt quá 128 ký tự.
danh_sách_tham_số  Các tham số của thủ tục được khai báo ngay sau tên
thủ tục và nếu thủ tục có nhiều tham số thì các khai
báo phân cách nhau bởi dấu phẩy. Khai báo của
mỗi một tham số tối thiểu phải bao gồm hai phần:
•  tên tham số được bắt đầu bởi dấu @.
•  kiểu dữ liệu của tham số
Ví dụ:  
     @mamonhoc  nvarchar(10)
RECOMPILE  Thông thường, thủ tục sẽ được phân tích, tối ưu và
dịch sẵn  ở lần gọi  đầu tiên. Nếu tuỳ chọn WITH
RECOMPILE được chỉ định, thủ tục sẽ được dịch
lại mỗi khi được gọi.
105   Khoa CNTT - Trường ĐHKH Huế  Giáo trình SQL
ENCRYPTION  Thủ tục sẽ  được mã hoá nếu tuỳ chọn WITH
ENCRYPTION được chỉ định. Nếu thủ tục đã được
mã hoá, ta không thể xem  được nội dung của thủ
tục. 
các_câu_lệnh_của_thủ_tục Tập hợp các câu lệnh sử dụng trong nội dung thủ
tục. Các câu lệnh này có thể đặt trong cặp từ khoá
BEGIN...END hoặc có thể không.

Ví dụ 5.1: Giả sử ta cần thực hiện một chuỗi các thao tác như sau trên cơ sở dữ liệu
1.  Bổ sung thêm môn học  cơ sở dữ liệu có mã TI-005 và số  đơn vị học
trình là 5 vào bảng MONHOC
2.  Lên danh sách nhập điểm thi môn cơ sở dữ liệu cho các sinh viên học
lớp có mã C24102 (tức là bổ sung thêm vào bảng DIEMTHI các bản ghi
với cột MAMONHOC nhận giá trị TI-005, cột MASV nhận giá trị lần
lượt là mã các sinh viên học lớp có mã  C24105  và các cột  điểm là
NULL).
Nếu thực hiện yêu cầu trên thông qua các câu lệnh SQL như thông thường, ta phải thực
thi hai câu lệnh như sau:
INSERT INTO MONHOC 
   VALUES('TI-005','Cơ sở dữ liệu',5)

INSERT INTO DIEMTHI(MAMONHOC,MASV)
       SELECT ‘TI-005’,MASV
       FROM SINHVIEN
       WHERE MALOP='C24102'
Thay vì phải sử dụng hai câu lệnh như trên, ta có thể định nghĩa môt thủ tục lưu trữ với
các tham số vào là @mamonhoc, @tenmonhoc, @sodvht và @malop như sau:
CREATE PROC sp_LenDanhSachDiem(
       @mamonhoc    NVARCHAR(10),
        @tenmonhoc NVARCHAR(50),
        @sodvht    SMALLINT,  
        @malop   NVARCHAR(10))
AS
 BEGIN
  INSERT INTO monhoc
      VALUES(@mamonhoc,@tenmonhoc,@sodvht)

  INSERT INTO diemthi(mamonhoc,masv)
106   Khoa CNTT - Trường ĐHKH Huế  Giáo trình SQL
     SELECT @mamonhoc,masv
   FROM sinhvien
   WHERE malop=@malop
 END
Khi thủ tục trên đã được tạo ra, ta có thể thực hiện được hai yêu cầu đặt ra ở trên  một
cách đơn giản thông qua lòi gọi thủ tục:
   sp_LenDanhSachDiem 'TI-005','Cơ sở dữ liệu',5,'C24102'

5.1.3 Lời gọi thủ tục lưu trữ
 Như đã thấy ở ví dụ ở trên, khi một thủ tục lưu trữ đã được tạo ra, ta có thể yêu
cầu hệ quản trị cơ sở dữ liệu thực thi thủ tục bằng lời gọi thủ tục có dạng:
      tên_thủ_tục  [danh_sách_các_đối_số]
Số lượng các đối số cũng như thứ tự của chúng phải phù hợp với số lượng và thứ tự
của các tham số  khi định nghĩa thủ tục. 
   Trong trường hợp lời gọi thủ tục được thực hiện bên trong một thủ tục khác, bên
trong một trigger hay kết hợp với các câu lệnh SQL khác, ta sử dụng cú pháp như sau:
  EXECUTE tên_thủ_tục  [danh_sách_các_đối_số]
   Thứ tự của các đối số được truyền cho thủ tục có thể không cần phải tuân theo
thứ tự của các tham số như khi định nghĩa thủ tục nếu tất cả các đối số được viết dưới
dạng:
    @tên_tham_số  = giá_trị

Ví dụ 5.2: Lời gọi thủ tục ở ví dụ trên có thể viết như sau:
sp_LenDanhSachDiem  @malop='C24102',
    @tenmonhoc='Cơ sở dữ liệu',
    @mamonhoc='TI-005',
    @sodvht=5 
5.1.4 Sử dụng biến trong thủ tục
 Ngoài những tham số được truyền cho thủ tục, bên trong thủ tục còn có thể sử
dụng các biến nhằm lưu giữ các giá trị tính toán được hoặc truy xuất được từ cơ sở dữ
liệu. Các biến trong thủ tục được khai báo bằng từ khoá DECLARE theo cú pháp như
sau:
     DECLARE  @tên_biến  kiểu_dữ_liệu
 Tên biến phải bắt đầu bởi ký tự @ và tuân theo qui tắc về định danh. Ví dụ dưới
đây minh hoạ việc sử dụng biến trong thủ tục

107   Khoa CNTT - Trường ĐHKH Huế  Giáo trình SQL
Ví dụ 5.3: Trong định nghĩa của thủ tục dưới đây sử dung các biến chứa các giá trị truy
xuất được từ cơ sở dữ liệu.
CREATE PROCEDURE sp_Vidu(
     @malop1 NVARCHAR(10),
     @malop2 NVARCHAR(10))
AS
  DECLARE @tenlop1 NVARCHAR(30)
  DECLARE @namnhaphoc1 INT
  DECLARE @tenlop2 NVARCHAR(30)   
  DECLARE @namnhaphoc2 INT
 
 SELECT @tenlop1=tenlop,
    @namnhaphoc1=namnhaphoc
  FROM lop WHERE malop=@malop1
  
 SELECT @tenlop2=tenlop,
      @namnhaphoc2=namnhaphoc 
  FROM lop WHERE malop=@malop2

  PRINT @tenlop1+' nhap hoc nam '+str(@namnhaphoc1)
  print @tenlop2+' nhap hoc nam '+str(@namnhaphoc2)

 IF @namnhaphoc1=@namnhaphoc2
  PRINT 'Hai lớp nhập học cùng năm'
 ELSE
  PRINT 'Hai lớp nhập học khác năm'   

5.1.5 Giá trị trả về của tham số trong thủ tục lưu trữ
  Trong các ví dụ trước, nếu đối số truyền cho thủ tục khi có lời gọi đến thủ tục là
biến, những thay đổi giá trị của biền trong thủ tục sẽ không được giữ lại khi kết thúc
quá trình thực hiện thủ tục.

Ví dụ 5.4: Xét câu lệnh sau đây
  CREATE PROCEDURE sp_Conghaiso(@a  INT,@b INT, @c INT)
 AS
  SELECT @c=@a+@b
Nếu sau khi đã tạo thủ tục với câu lệnh trên, ta thực thi một tập các câu lệnh như sau:
DECLARE @tong INT
108   Khoa CNTT - Trường ĐHKH Huế  Giáo trình SQL
SELECT @tong=0
EXECUTE sp_Conghaiso 100,200,@tong
SELECT @tong
Câu lệnh “SELECT @tong” cuối cùng trong loạt các câu lệnh trên sẽ cho kết quả là: 0

 Trong trường hợp cần phải giữ lại giá trị của đối số sau khi kết thúc thủ tục, ta
phải khai báo tham số của thủ tục theo cú pháp như sau:
  @tên_tham_số  kiểu_dữ_liệu  OUTPUT
hoặc:
  @tên_tham_số  kiểu_dữ_liệu  OUT    
và trong lời gọi thủ tục, sau đối số được truyền cho thủ tục, ta cũng phải chỉ định thêm
từ khoá OUTPUT (hoặc OUT)

Ví dụ 5.5: Ta định nghĩa lại thủ tục ở ví dụ 5.4 như sau:
  CREATE PROCEDURE sp_Conghaiso(
         @a   INT,
         @b   INT, 
         @c   INT OUTPUT)
 AS
  SELECT @c=@a+@b
và thực hiện lời gọi thủ tục trong một tập các câu lệnh như sau:
DECLARE @tong INT
SELECT @tong=0
EXECUTE sp_Conghaiso 100,200,@tong OUTPUT
SELECT @tong
thì câu lệnh “SELECT @tong” sẽ cho kết quả là: 300

5.1.6 Tham số với giá trị mặc định
  Các tham số được khai báo trong thủ tục có thể nhận các giá trị mặc định. Giá
trị mặc định sẽ được gán cho tham số trong  trường hợp không truyền đối số cho tham
số khi có lời gọi đến thủ tục. 
 Tham số với giá  trị mặc định được khai báo theo cú pháp như sau:
  @tên_tham_số  kiểu_dữ_liệu  =  giá_trị_mặc_định

Ví dụ 5.6: Trong câu lệnh dưới đây:
CREATE PROC sp_TestDefault(
109   Khoa CNTT - Trường ĐHKH Huế  Giáo trình SQL
          @tenlop NVARCHAR(30)=NULL,
          @noisinh NVARCHAR(100)='Huế')
AS
 BEGIN
    IF @tenlop IS NULL
   SELECT hodem,ten 
      FROM sinhvien INNER JOIN lop 
      ON sinhvien.malop=lop.malop
   WHERE noisinh=@noisinh
  ELSE
   SELECT hodem,ten 
      FROM sinhvien INNER JOIN lop 
      ON sinhvien.malop=lop.malop
   WHERE noisinh=@noisinh AND
        tenlop=@tenlop
 END
thủ tục  sp_TestDefault  được định nghĩa với tham số @tenlop có giá trị mặc  định là
NULL và tham số @noisinh có giá trị mặc định là Huế. Với thủ tục được định nghĩa
như trên, ta có thể thực hiện các lời gọi với các mục đích khác nhau như sau:
•  Cho biết họ tên của các sinh viên sinh tại Huế:
      sp_testdefault
•  Cho biết họ tên của các sinh viên lớp Tin K24 sinh tại Huế:
      sp_testdefault @tenlop='Tin K24'
•  Cho biết họ tên của các sinh viên sinh tại Nghệ An:
      sp_testDefault @noisinh=N'Nghệ An'
•  Cho biết họ tên của các sinh viên lớp Tin K26 sinh tại Đà Nẵng:
      sp_testdefault @tenlop='Tin K26',@noisinh='Đà Nẵng'

5.1.7 Sửa đổi thủ tục
 Khi một thủ tục đã được tạo ra, ta có thể tiến hành định nghĩa lại thủ tục đó bằng
câu lệnh ALTER PROCEDURE có cú pháp như sau:

ALTER PROCEDURE tên_thủ_tục [(danh_sách_tham_số)]
[WITH RECOMPILE|ENCRYPTION|RECOMPILE,ENCRYPTION] 
AS
   Các_câu_lệnh_Của_thủ_tục

110   Khoa CNTT - Trường ĐHKH Huế  Giáo trình SQL
Câu lệnh này sử dụng tương tự như câu lệnh CREATE PROCEDURE. Việc sửa đổi lại
một thủ tục đã có không làm thay đổi đến các quyền đã cấp phát trên thủ tục cũng như
không tác động đến các thủ tục khác hay trigger phụ thuộc vào thủ tục này.

5.1.8 Xoá thủ tục
  Để xoá một thủ tục  đã có, ta sử dụng câu lệnh DROP PROCEDURE với cú
pháp như sau:
  DROP PROCEDURE tên_thủ_tục
Khi xoá một thủ tục, tất cả các quyền đã cấp cho người sử dụng trên thủ tục đó cũng
đồng thời bị xoá bỏ. Do đó, nếu tạo lại thủ tục, ta phải tiến hành cấp phát lại các quyền
trên thủ tục đó. 

5.2 Hàm do người dùng định nghĩa
 Hàm là đối tượng cơ sở dữ liệu tương tự như thủ tục. Điểm khác biệt giữa hàm
và thủ tục là hàm trả về một giá trị thông qua tên hàm còn thủ tục thì không. Điều này
cho phép ta sử dụng hàm như là một thành phần của một biêu thức (chẳng hạn trong
danh sách chọn của câu lệnh SELECT).
 Ngoài những hàm do hệ quản trị cơ sở dữ liệu cung cấp sẵn, người sử dụng có
thể định nghĩa thêm các hàm nhằm phục vụ cho mục đích riêng của mình. 
5.2.1 Định nghĩa và sử dụng hàm
 Hàm được định nghĩa thông qua câu lệnh CREATE FUNCTION với cú pháp
như sau:

CREATE FUNCTION tên_hàm ([danh_sách_tham_số])  
RETURNS (kiểu_trả_về_của_hàm)
AS  
BEGIN 
   các_câu_lệnh_của_hàm 
END

Ví dụ 5.7: Câu lệnh dưới đây định nghĩa hàm tính ngày trong tuần (thứ trong tuần) của
một giá trị kiểu ngày
CREATE FUNCTION thu(@ngay DATETIME)
RETURNS NVARCHAR(10)
AS
 BEGIN
111   Khoa CNTT - Trường ĐHKH Huế  Giáo trình SQL
  DECLARE @st NVARCHAR(10)
  SELECT @st=CASE DATEPART(DW,@ngay)
     WHEN 1 THEN 'Chu nhật'
     WHEN 2 THEN 'Thứ hai'
     WHEN 3 THEN 'Thứ ba'
     WHEN 4 THEN 'Thứ tư'
     WHEN 5 THEN 'Thứ năm'
     WHEN 6 THEN 'Thứ sáu'
     ELSE 'Thứ bảy'
       END  
    RETURN (@st)  /* Trị trả về của hàm */
 END

 Một hàm khi đã được định nghĩa có thể được sử dụng như các hàm do hệ quản
trị cơ sở dữ liệu cung cấp (thông thường trước tên hàm ta phải chỉ định thêm tên của
người sở hữu hàm)

Ví dụ 5.8: Câu lệnh SELECT dưới đây sử dụng hàm đã được định nghĩa ở ví dụ trước:
SELECT masv,hodem,ten,dbo.thu(ngaysinh),ngaysinh
FROM sinhvien 
WHERE malop=’C24102’
có kết quả là:

5.2.2 Hàm với giá trị trả về là “dữ liệu kiểu bảng”
 Ta đã biết được chức năng cũng như sự tiện lợi của việc sử dụng các khung nhìn
trong cơ sở dữ liệu. Tuy nhiên, nếu cần phải sử dụng các tham số trong khung nhìn
(chẳng hạn các tham số trong mệnh đề WHERE của câu lệnh SELECT) thì ta lại không
thể thực hiện được. Điều này phần nào đó làm giảm tính linh hoạt trong việc sử dụng
khung nhìn.
112   Khoa CNTT - Trường ĐHKH Huế  Giáo trình SQL

Ví dụ 5.9: Xét khung nhìn được định nghĩa như sau:
CREATE VIEW  sinhvien_k25
AS
  SELECT masv,hodem,ten,ngaysinh 
   FROM sinhvien INNER JOIN lop 
     ON sinhvien.malop=lop.malop
 WHERE khoa=25
với khung nhìn trên, thông qua câu lệnh:
  SELECT * FROM sinhvien_K25
ta có thể biết được danh sách các sinh viên khoá 25 một cách dễ dàng nhưng rõ ràng
không thể thông qua khung nhìn này để biết được danh sách sinh viên các khoá khác
do không thể sử dụng điều kiện có dạng KHOA = @thamso trong mệnh đề WHERE
của câu lệnh SELECT được.

 Nhược điểm trên của khung nhìn có thể khắc phục bằng cách sử dụng hàm với
giá trị trả về dưới dạng bảng và được gọi là hàm nội tuyến (inline function). Việc sử
dụng hàm loại này cung cấp khả năng như khung nhìn nhưng cho phép chúng ta sử
dụng được các tham số và nhờ đó tính linh hoạt sẽ cao hơn.
 Một hàm nội tuyến được định nghĩa bởi câu lệnh CREATE TABLE với cú pháp
như sau:

CREATE FUNCTION tên_hàm ([danh_sách_tham_số])
RETURNS TABLE 
AS   
   RETURN (câu_lệnh_select)

Cú pháp của hàm nội tuyến phải tuân theo các qui tắc sau:
•  Kiểu trả về của hàm phải được chỉ định bởi mệnh đề RETURNS TABLE.
•  Trong phần thân của hàm chỉ có duy nhất một câu lệnh RETURN xác định
giá trị trả về của hàm thông qua duy nhất một câu lệnh SELECT. Ngoài ra,
không sử dụng bất kỳ câu lệnh nào khác trong phần thân của hàm.

Ví dụ 5.10: Ta định nghĩa hàm  func_XemSV như sau:
CREATE FUNCTION func_XemSV(@khoa SMALLINT)
RETURNS TABLE
AS
113   Khoa CNTT - Trường ĐHKH Huế  Giáo trình SQL
  RETURN(SELECT masv,hodem,ten,ngaysinh 
      FROM sinhvien INNER JOIN lop
              ON sinhvien.malop=lop.malop  
      WHERE khoa=@khoa)
hàm trên nhận tham số đầu vào là khóa của sinh viên cần xem và giá trị trả về của hàm
là tập các dòng dữ liệu cho biết thông tin về các sinh viên của khoá đó. Các hàm trả về
giá trị dưới dạng bảng được sử dụng như là các bảng hay khung nhìn trong các câu
lệnh SQL. 
Với hàm được định nghĩa như trên, để biết danh sách các sinh viên khoá 25,  ta sử
dụng câu lệnh như sau:
  SELECT * FROM dbo.func_XemSV(25)
còn câu lệnh dưới đây cho ta biết được danh sách sinh viên khoá 26
  SELECT * FROM dbo.func_XemSV(26)

  Đối với hàm nội tuyến, phần thân của hàm chỉ cho phép sự xuất hiện duy nhất
của câu lệnh RETURN. Trong trường hợp cần phải sử dụng đến nhiều câu lệnh trong
phần thân của hàm, ta sử dụng cú pháp như sau để định nghĩa hàm:

CREATE FUNCTION tên_hàm([danh_sách_tham_số])
RETURNS @biến_bảng TABLE định_nghĩa_bảng
AS 
  BEGIN 
    các_câu_lệnh_trong_thân_hàm 
    RETURN
  END

 Khi định nghĩa hàm dạng này cần lưu ý một số điểm sau:
•  Cấu trúc của bảng trả về bởi hàm  được xác  định dựa vào  định nghĩa của
bảng trong mệnh  đề RETURNS. Biến @biến_bảng trong mệnh  đề
RETURNS có phạm vi sử dụng trong hàm và được sử dụng như là một tên
bảng.
•  Câu lệnh RETURN trong thân hàm không chỉ định giá trị trả về. Giá trị trả
về của hàm chính là các dòng dữ liệu trong bảng có tên là @biếnbảng được
định nghĩa trong mệnh đề RETURNS 
   Cũng tương tự như hàm nội tuyến, dạng hàm này cũng được sử dụng trong các
câu lệnh SQL với vai trò như bảng hay khung nhìn. Ví dụ dưới đây minh hoạ cách sử
dụng dạng hàm này trong SQL.

114   Khoa CNTT - Trường ĐHKH Huế  Giáo trình SQL
Ví dụ 5.11: Ta định nghĩa hàm func_TongSV như sau:
CREATE FUNCTION Func_Tongsv(@khoa SMALLINT)
RETURNS @bangthongke TABLE
 (
  makhoa    NVARCHAR(5),
  tenkhoa   NVARCHAR(50),
  tongsosv  INT
 )
AS
 BEGIN
  IF @khoa=0 
   INSERT INTO @bangthongke
   SELECT khoa.makhoa,tenkhoa,COUNT(masv)
      FROM (khoa INNER JOIN lop 
               ON khoa.makhoa=lop.makhoa) 
                          INNER JOIN sinhvien
         on lop.malop=sinhvien.malop
   GROUP BY khoa.makhoa,tenkhoa
  ELSE
   INSERT INTO @bangthongke
   SELECT khoa.makhoa,tenkhoa,COUNT(masv)
      FROM (khoa INNER JOIN lop 
               ON khoa.makhoa=lop.makhoa) 
                          INNER JOIN sinhvien
         ON lop.malop=sinhvien.malop
   WHERE khoa=@khoa
   GROUP BY khoa.makhoa,tenkhoa
  RETURN /*Trả kết quả về cho hàm*/
 END
Với hàm được định nghĩa như trên, câu lệnh:
  SELECT * FROM dbo.func_TongSV(25)
Sẽ cho kết quả thống kê tổng số sinh viên khoá 25 của mỗi khoa:

115   Khoa CNTT - Trường ĐHKH Huế  Giáo trình SQL

Còn câu lệnh:
  SELECT * FROM dbo.func_TongSV(0)
Cho ta biết tổng số sinh viên hiện có (tất cả các khoá) của mỗi khoa:

5.3 Trigger
 Trong chương 4, ta đã biết các ràng buộc được sử dụng để đảm bảo tính toàn
vẹn dữ liệu trong cơ sở dữ liệu. Một đối tượng khác cũng thường được sử dụng trong
các cơ sở dữ liệu cũng với mục đích này là các trigger. Cũng tương tự như thủ tục lưu
trữ, một trigger là một đối tượng chứa một tập các câu lệnh SQL và tập các câu lệnh
này sẽ được thực thi khi trigger được gọi. Điểm khác biệt giữa thủ tục lưu trữ và trigger
là: các thủ tục lưu trữ được thực thi khi người sử dụng có lời gọi đến chúng còn các
trigger lại được “gọi” tự động khi xảy ra những giao tác làm thay đổi dữ liệu trong các
bảng.
 Mỗi một trigger được tạo ra và gắn liền với một bảng nào đó trong cơ sở dữ
liệu. Khi dữ liệu trong bảng bị thay đổi (tức là khi bảng chịu tác động của các câu lệnh
INSERT, UPDATE hay DELETE) thì trigger sẽ được tự đông kích hoạt. 
 Sử dụng trigger một cách hợp lý trong cơ sở dữ liệu sẽ có tác động rất lớn trong
việc tăng hiệu năng của cơ sở dữ liệu. Các  trigger thực sự hữu dụng với những khả
năng sau:
•  Một trigger có thể nhận biết, ngăn chặn và huỷ bỏ được những thao tác làm
thay đổi trái phép dữ liệu trong cơ sở dữ liệu.
•  Các thao tác trên dữ liệu (xoá, cập nhật và bổ sung) có thể được trigger phát
hiện ra và tự động thực hiện một loạt các thao tác khác trên cơ sở dữ liệu
nhằm đảm bảo tính hợp lệ của dữ liệu.
116   Khoa CNTT - Trường ĐHKH Huế  Giáo trình SQL
•  Thông qua trigger, ta có thể tạo và kiểm tra được những mối quan hệ phức
tạp hơn giữa các bảng trong cơ sở dữ liệu mà bản thân các ràng buộc không
thể thực hiện được.

5.3.1 Định nghĩa trigger
 Một trigger là một đối tượng gắn liền với một bảng và được tự động kích hoạt
khi xảy ra những giao tác làm thay đổi dữ liệu trong bảng. Định nghĩa một trigger bao
gồm các yếu tố sau:
•  Trigger sẽ được áp dụng đối với bảng nào?
•  Trigger được kích hoạt khi câu lệnh nào được thực thi trên bảng: INSERT,
UPDATE, DELETE?
•  Trigger sẽ làm gì khi được kích hoạt?

   Câu  lệnh CREATE TRIGGER  được sử dụng  để  đinh nghĩa trigger và có cú
pháp như sau:
CREATE TRIGGER tên_trigger
ON tên_bảng
FOR {[INSERT][,][UPDATE][,][DELETE]}
 AS
  [IF UPDATE(tên_cột)
      [AND UPDATE(tên_cột)|OR UPDATE(tên_cột)]
     ...] 
  các_câu_lệnh_của_trigger

Ví dụ 5.12: Ta định nghĩa các bảng như sau:
Bảng MATHANG lưu trữ dữ liệu về các mặt hàng:
CREATE TABLE mathang
(
mahang NVARCHAR(5) PRIMARY KEY,   /*mã hàng*/
tenhang NVARCHAR(50) NOT NULL,   /*tên hàng*/
soluong INT,   /*số lượng hàng hiện có*/
)
Bảng NHATKYBANHANG lưu trữ thông tin về các lần bán hàng
CREATE TABLE  nhatkybanhang
(
  stt   INT IDENTITY PRIMARY KEY,
 ngay  DATETIME,  /*ngày bán hàng*/
117   Khoa CNTT - Trường ĐHKH Huế  Giáo trình SQL
  nguoimua NVARCHAR(30), /*tên người mua hàng*/
 mahang  NVARCHAR(5)   /*mã mặt hàng được bán*/
       FOREIGN KEY REFERENCES mathang(mahang),
 soluong  INT,   /*giá bán hàng*/
 giaban  MONEY  /*số lượng hàng được bán*/ 
)
Câu lệnh dưới đây định nghĩa trigger  trg_nhatkybanhang_insert. Trigger này có chức
năng tự động giảm số lượng hàng hiện có khi một mặt hàng nào đó được bán (tức là
khi câu lệnh INSERT được thực thi trên bảng NHATKYBANHANG).
CREATE TRIGGER trg_nhatkybanhang_insert
ON nhatkybanhang
FOR INSERT
AS
    UPDATE mathang 
    SET mathang.soluong=mathang.soluong-inserted.soluong
    FROM mathang INNER JOIN inserted 
                  ON mathang.mahang=inserted.mahang
Với trigger vừa tạo ở trên, nếu dữ liệu trong bảng MATHANG là:

thì sau khi ta thực hiện câu lênh:
INSERT INTO nhatkybanhang
     (ngay,nguoimua,mahang,soluong,giaban)
VALUES('5/5/2004','Tran Ngoc Thanh','H1',10,5200)
dữ liệu trong bảng MATHANG sẽ như sau:

Trong câu lệnh CREATE TRIGGER ở ví dụ trên, sau mệnh đề ON là tên của
bảng mà trigger cần tạo sẽ tác động đến. Mệnh đề tiếp theo chỉ định câu lệnh sẽ kích
hoạt trigger (FOR INSERT). Ngoài INSERT, ta còn có thể chỉ  định UPDATE hoặc
DELETE cho mệnh  đề này, hoặc có thể kết hợp chúng lại với nhau. Phần thân của
trigger nằm sau từ khoá AS bao gồm các câu lệnh mà trigger sẽ thực thi khi được kích
hoạt.
118   Khoa CNTT - Trường ĐHKH Huế  Giáo trình SQL
Chuẩn SQL định nghĩa hai bảng logic INSERTED và DELETED để sử dụng
trong các trigger. Cấu trúc của hai bảng này tương tự như cấu trúc của bảng mà trigger
tác động. Dữ liệu trong hai bảng này tuỳ thuộc vào câu lệnh tác động lên bảng làm kích
hoạt trigger; cụ thể trong các trường hợp sau:
•  Khi câu lệnh DELETE được thực thi trên bảng, các dòng dữ liệu bị xoá sẽ
được sao chép vào trong bảng DELETED. Bảng INSERTED trong trường
hợp này không có dữ liệu.
•  Dữ liệu trong bảng INSERTED sẽ là dòng dữ liệu được bổ sung vào bảng
gây nên sự kích hoạt  đối với trigger bằng câu lệnh INSERT. Bảng
DELETED trong trường hợp này không có dữ liệu.
•  Khi câu lệnh UPDATE được thực thi trên bảng, các dòng dữ liệu cũ chịu sự
tác động của câu lệnh sẽ được sao chép vào bảng DELETED, còn trong bảng
INSERTED sẽ là các dòng sau khi đã được cập nhật.

5.3.2 Sử dụng mệnh đề IF UPDATE trong trigger
 Thay vì chỉ định một trigger được kích hoạt trên một bảng, ta có thể chỉ định
trigger được kích hoạt và thực hiện những thao tác cụ thể khi việc thay đổi dữ liệu chỉ
liên quan đến một số cột nhất định nào đó của cột. Trong trường hợp này, ta sử dụng
mệnh đề IF UPDATE trong trigger. IF UPDATE không sử dụng được đối với câu lệnh
DELETE.
Ví dụ 5.13: Xét lại ví dụ với hai bảng MATHANG và NHATKYBANHANG, trigger
dưới đây được kích hoạt khi ta tiến hành cập nhật cột SOLUONG cho một bản ghi của
bảng NHATKYBANHANG (lưu ý là chỉ cập nhật đúng một bản ghi)
CREATE TRIGGER trg_nhatkybanhang_update_soluong
ON nhatkybanhang
FOR UPDATE
AS
IF UPDATE(soluong)
  UPDATE mathang 
  SET mathang.soluong = mathang.soluong – 
    (inserted.soluong-deleted.soluong)
  FROM (deleted INNER JOIN inserted ON 
    deleted.stt = inserted.stt) INNER JOIN mathang
      ON mathang.mahang = deleted.mahang
Với trigger ở ví dụ trên, câu lệnh:
UPDATE nhatkybanhang 
SET soluong=soluong+20 
WHERE stt=1
119   Khoa CNTT - Trường ĐHKH Huế  Giáo trình SQL
sẽ kích hoạt trigger  ứng với mệnh  đề IF UPDATE (soluong) và câu lệnh UPDATE
trong trigger sẽ được thực thi. Tuy nhiên câu lệnh:
UPDATE nhatkybanhang 
SET nguoimua='Mai Hữu Toàn' 
WHERE stt=3
lại không kích hoạt trigger này.

 Mệnh đề IF UPDATE có thể xuất hiện nhiều lần trong phần thân của trigger.
Khi đó, mệnh đề IF UPDATE nào đúng thì phần câu lệnh của mệnh đề đó sẽ được thực
thi khi trigger được kích hoạt.
Ví dụ 5.14: Giả sử ta định nghĩa bảng R như sau:
CREATE TABLE R
(
 A  INT,
 B  INT,
 C  INT
)
và trigger trg_R_update cho bảng R:
CREATE TRIGGER trg_R_test
ON R
FOR UPDATE
AS
 IF UPDATE(A)
  Print 'A updated'
 IF UPDATE(C)
  Print 'C updated'
Câu lệnh:
   UPDATE R SET A=100 WHERE A=1
sẽ kích hoạt trigger và cho kết  quả là:
 A updated
và câu lệnh:
UPDATE R SET C=100 WHERE C=2
cũng kích hoạt trigger và cho kết quả là:
 C updated
còn câu lệnh:
UPDATE R SET B=100 WHERE B=3
hiển nhiên sẽ không kích hoạt trigger
120   Khoa CNTT - Trường ĐHKH Huế  Giáo trình SQL

5.3.3 ROLLBACK TRANSACTION và trigger
 Một trigger có khả năng nhận biết được sự thay đổi về mặt dữ liệu trên bảng dữ
liệu, từ đó có thể phát hiện và huỷ bỏ những thao tác không đảm bảo tính toàn vẹn dữ
liệu. Trong một trigger, để huỷ bỏ tác dụng của câu lệnh làm kích hoạt trigger, ta sử
dụng câu lệnh(1)
:
     ROLLBACK TRANSACTION
Ví dụ 5.15: Nếu trên bảng MATHANG, ta tạo một trigger như sau:
CREATE TRIGGER trg_mathang_delete
ON mathang
FOR DELETE 
AS
 ROLLBACK TRANSACTION
Thì câu lệnh DELETE sẽ không thể có tác dụng đối với bảng MATHANG. Hay nói
cách khác, ta không thể xoá được dữ liệu trong bảng.

Ví dụ 5.16: Trigger dưới đây được kích hoạt khi câu lệnh INSERT được sử dụng để bổ
sung một bản ghi mới cho bảng NHATKYBANHANG. Trong trigger này kiểm tra
điều kiện hợp lệ của dữ liệu là số lượng hàng bán ra phải nhỏ hơn hoặc bằng số lượng
hàng hiện có. Nếu điều kiện này không thoả mãn thì huỷ bỏ thao tác bổ sung dữ liệu.
CREATE TRIGGER trg_nhatkybanhang_insert
ON NHATKYBANHANG
FOR INSERT
AS
   DECLARE @sl_co int  /* Số lượng hàng hiện có */
   DECLARE @sl_ban int /* Số lượng hàng được bán */
   DECLARE @mahang nvarchar(5) /* Mã hàng được bán */

   SELECT @mahang=mahang,@sl_ban=soluong 
   FROM inserted

   SELECT @sl_co = soluong 
   FROM mathang where mahang=@mahang

   /*Nếu số lượng hàng hiện có nhỏ hơn số lượng bán 
     thì huỷ bỏ thao tác bổ sung dữ liệu */
                                                
(1)
 Cách sử dụng và ý nghĩa của câu lệnh ROLLBACK TRANSACTION được bàn luận chi tiết ở chương 6.
121   Khoa CNTT - Trường ĐHKH Huế  Giáo trình SQL
   IF @sl_co<@sl_ban       
     ROLLBACK TRANSACTION
   /* Nếu dữ liệu hợp lệ 
     thì giảm số lượng hàng hiện có */
   ELSE
      UPDATE mathang 
      SET soluong=soluong-@sl_ban
      WHERE mahang=@mahang

5.3.4 Sử dụng trigger trong trường hợp câu lệnh INSERT, UPDATE và
DELETE có tác động đến nhiều dòng dữ liệu
   Trong các ví dụ trước, các trigger chỉ thực sự hoạt động đúng mục đích khi các
câu lệnh kích hoạt trigger chỉ có tác dụng đối với đúng một dòng dữ liêu. Ta có thể
nhận thấy là câu lệnh UPDATE và DELETE thường có tác dụng trên nhiều dòng, câu
lệnh INSERT mặc dù ít rơi vào trường hợp này nhưng không phải là không gặp; đó là
khi ta sử dụng  câu lệnh có dạng INSERT INTO ... SELECT ... Vậy làm thế nào để
trigger hoạt động đúng trong trường hợp những câu lệnh có tác động lên nhiều dòng dữ
liệu? 
   Có hai giải pháp có thể sử dụng đối với vấn đề này:
•  Sử dụng truy vấn con.
•  Sử dụng biến con trỏ.

5.3.4.1 Sử dụng  truy vấn con
Ta hình dung vấn đề này và cách khắc phục qua ví dụ dưới đây:
Ví dụ 5.17: Ta xét lại trường hợp của hai bảng MATHANG và NHATKYBANHANG
như sơ đồ dưới đây:
122   Khoa CNTT - Trường ĐHKH Huế  Giáo trình SQL

Trigger dưới đây cập nhật lại số lượng hàng của bảng MATHANG khi câu lệnh
UPDATE được sử dụng để cập nhật cột SOLUONG của bảng NHATKYBANHANG.
CREATE TRIGGER trg_nhatkybanhang_update_soluong
ON nhatkybanhang
FOR UPDATE
AS
IF UPDATE(soluong)
  UPDATE mathang 
  SET mathang.soluong = mathang.soluong – 
    (inserted.soluong-deleted.soluong)
  FROM (deleted INNER JOIN inserted ON 
    deleted.stt = inserted.stt) INNER JOIN mathang
      ON mathang.mahang = deleted.mahang
Với trigger được định nghĩa như trên, nếu thực hiện câu lệnh:
UPDATE nhatkybanhang 
SET soluong = soluong + 10 
WHERE stt = 1
thì dữ liệu trong hai bảng MATHANG và NHATKYBANHANG sẽ là:Bảng MATHANG  Bảng NHATKYBANHANG
Tức là số lượng của mặt hàng có mã H1 đã được giảm đi 10. Nhưng nếu thực hiện tiếp
câu lệnh:
   UPDATE nhatkybanhang 
   SET soluong=soluong + 5 
   WHERE mahang='H2'
dữ liệu trong hai bảng sau khi câu lệnh thực hiện xong sẽ như sau:
123   Khoa CNTT - Trường ĐHKH Huế  Giáo trình SQL


Bảng MATHANG  Bảng NHATKYBANHANG
Ta có thể nhận thấy số lượng của mặt hàng có mã H2 còn lại 40 (giảm đi 5) trong khi
đúng ra phải là 35 (tức là phải giảm 10). Như vậy, trigger ở trên không hoạt động đúng
trong trường hợp này.
  Để khắc phục lỗi gặp phải như trên, ta định nghĩa lại trigger như sau:
CREATE TRIGGER trg_nhatkybanhang_update_soluong
ON nhatkybanhang
FOR UPDATE
AS
IF UPDATE(soluong)
  UPDATE mathang 
  SET mathang.soluong = mathang.soluong -  
      (SELECT SUM(inserted.soluong-deleted.soluong)
      FROM inserted INNER JOIN deleted 
                  ON inserted.stt=deleted.stt
      WHERE inserted.mahang = mathang.mahang)
  WHERE mathang.mahang IN (SELECT mahang 
         FROM inserted)
hoặc:
CREATE TRIGGER trg_nhatkybanhang_update_soluong
ON nhatkybanhang
FOR UPDATE
AS
IF UPDATE(soluong)
/* Nếu số lượng dòng được cập nhật bằng 1 */
 IF @@ROWCOUNT = 1
 BEGIN 
   UPDATE mathang 
   SET mathang.soluong = mathang.soluong – 
     (inserted.soluong-deleted.soluong)
   FROM (deleted INNER JOIN inserted ON 
    deleted.stt = inserted.stt) INNER JOIN mathang
      ON mathang.mahang = deleted.mahang
124   Khoa CNTT - Trường ĐHKH Huế  Giáo trình SQL
  END 
 ELSE
  BEGIN
    UPDATE mathang 
    SET mathang.soluong = mathang.soluong -  
      (SELECT SUM(inserted.soluong-deleted.soluong)
      FROM inserted INNER JOIN deleted 
                  ON inserted.stt=deleted.stt
      WHERE inserted.mahang = mathang.mahang)
    WHERE mathang.mahang IN (SELECT mahang 
         FROM inserted)
  END

5.3.4.2 Sử dụng biến con trỏ
 Một cách khác để khắc phục lỗi xảy ra như trong ví dụ 5.17 là sử dụng con trỏ
để duyệt qua các dòng dữ liệu và kiểm tra trên từng dòng. Tuy nhiên, sử dụng biến con
trỏ trong trigger là giải pháp nên chọn trong trường hợp thực sự cần thiết.
 Một biến con trỏ được sử dụng để duyệt qua các dòng dữ liệu trong kết quả của
một truy vấn và được khai báo theo cú pháp như sau:
DECLARE tên_con_trỏ  CURSOR
FOR câu_lệnh_SELECT
Trong đó câu lệnh SELECT phải có kết quả dưới dạng bảng. Tức là trong câu lệnh
không sử dụng mệnh đề COMPUTE và INTO.
  Để mở một biến con trỏ ta sử dụng câu lệnh:
 OPEN tên_con_trỏ
  Để sử dụng biến con trỏ duyệt qua các dòng dữ liệu của truy vấn, ta sử dụng câu
lệnh FETCH. Giá trị của biến trạng thái @@FETCH_STATUS bằng không nếu chưa
duyệt hết các dòng trong kết quả truy vấn.
 Câu lệnh FETCH có cú pháp như sau:
FETCH [[NEXT|PRIOR|FIST|LAST] FROM] tên_con_trỏ
[INTO danh_sách_biến ] 
Trong  đó các biến trong danh sách biến  được sử dụng  để chứa các giá trị của các
trường ứng với dòng dữ liệu mà con trỏ trỏ đến. Số lượng các biến phải bằng với số
lượng các cột của kết quả truy vấn trong câu lệnh DECLARE CURSOR.
 
Ví dụ 5.18: Tập các câu lệnh trong ví dụ dưới đây minh hoạ cách sử dụng biến con trỏ
để duyệt qua các dòng trong kết quả của câu lệnh SELECT
125   Khoa CNTT - Trường ĐHKH Huế  Giáo trình SQL
DECLARE contro CURSOR 
      FOR SELECT mahang,tenhang,soluong FROM mathang
OPEN contro
DECLARE @mahang  NVARCHAR(10)
DECLARE @tenhang NVARCHAR(10)
DECLARE @soluong INT
/*Bắt đầu duyệt qua các dòng trong kết quả truy vấn*/
FETCH NEXT FROM contro 
      INTO @mahang,@tenhang,@soluong
WHILE @@FETCH_STATUS=0
 BEGIN
  PRINT 'Ma hang:'+@mahang
  PRINT 'Ten hang:'+@tenhang
  PRINT 'So luong:'+STR(@soluong)
    FETCH NEXT FROM contro 
           INTO @mahang,@tenhang,@soluong
 END
/*Đóng con trỏ và giải phóng vùng nhớ*/
CLOSE contro
DEALLOCATE contro

Ví dụ 5.19: Trigger dưới đây là một cách giải quyết khác của trường hợp được đề cập
ở ví dụ 5.17
CREATE TRIGGER trg_nhatkybanhang_update_soluong
ON nhatkybanhang
FOR UPDATE
AS
IF UPDATE(soluong)
BEGIN
DECLARE @mahang NVARCHAR(10)
  DECLARE @soluong INT

  DECLARE contro CURSOR FOR 
     SELECT inserted.mahang,
         inserted.soluong-deleted.soluong AS soluong
    FROM inserted INNER JOIN deleted 
        ON inserted.stt=deleted.stt

 OPEN contro
126   Khoa CNTT - Trường ĐHKH Huế  Giáo trình SQL
  FETCH NEXT FROM contro INTO @mahang,@soluong
 WHILE @@FETCH_STATUS=0
    BEGIN
    UPDATE mathang SET soluong=soluong-@soluong
  WHERE mahang=@mahang
    FETCH NEXT FROM contro INTO @mahang,@soluong
    END
 CLOSE contro
   DEALLOCATE contro
END 
END 

     Bài tập chương 5

Dựa trên cơ sở dữ liệu ở bài tập chương 2, thực hiện các yêu cầu sau:
5.1  Tạo thủ tục lưu trữ để thông qua thủ tục này có thể bổ sung thêm một bản ghi mới
cho bảng MATHANG (thủ tục phải thực hiện kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu cần
bổ sung: không trùng khoá chính và đảm bảo toàn vẹn tham chiếu)
5.2  Tạo thủ tục lưu trữ có chức năng thống kê tổng số lượng hàng bán được của một
mặt hàng có mã bất kỳ (mã mặt hàng cần thống kê là tham số của thủ tục).
5.3  Viết hàm trả về một bảng trong đó cho biết tổng số lượng hàng bán được của mỗi
mặt hàng. Sử dụng hàm này để thống kê xem tổng số lượng hàng (hiện có và đã
bán) của mỗi mặt hàng là bao nhiêu.
5.4  Viết trigger cho bảng CHITIETDATHANG theo yêu cầu sau:
•  Khi một bản ghi mới được bổ sung vào bảng này thì giảm số lượng hàng
hiện có nếu số lượng hàng hiện có lớn hơn hoặc bằng số lượng hàng được
bán ra. Ngược lại thì huỷ bỏ thao tác bổ sung.
•  Khi cập nhật lại số lượng hàng được bán, kiểm tra số lượng hàng được
cập nhật lại có phù hợp hay không (số lượng hàng bán ra không  được
vượt quá số lượng hàng hiện có và không được nhỏ hơn 1). Nếu dữ liệu
hợp lệ thì giảm (hoặc tăng) số lượng hàng hiện có trong công ty, ngược
lại thì huỷ bỏ thao tác cập nhật.
5.5  Viết trigger cho bảng CHITIETDATHANG để sao cho chỉ chấp nhận giá hàng
bán ra phải nhỏ hơn hoặc bằng giá gốc (giá của mặt hàng trong bảng
MATHANG)

127   Khoa CNTT - Trường ĐHKH Huế  Giáo trình SQL
5.6  Để quản lý các bản tin trong một Website, người ta sử dụng hai bảng sau:
Bảng LOAIBANTIN (loại bản tin)
CREATE TABLE loaibantin
(
  maphanloai   INT      NOT NULL 
PRIMARY KEY,
  tenphanloai  NVARCHAR(100)  NOT NULL ,
 bantinmoinhat  INT    DEFAULT(0) 

Bảng BANTIN (bản tin)
CREATE TABLE bantin
 (
 maso   INT      NOT NULL 
      PRIMARY KEY,
  ngayduatin   DATETIME    NULL ,
  tieude     NVARCHAR(200)  NULL ,
 noidung     NTEXT  NULL ,
  maphanloai   INT      NULL
    FOREIGN KEY 
      REFERENCES loaibantin(maphanloai)

Trong bảng LOAIBANTIN, giá trị cột BANTINMOINHAT cho biết mã số của
bản tin thuộc loại tương ứng mới nhất (được bổ sung sau cùng).
Hãy viết các trigger cho bảng BANTIN sao cho:
•  Khi một bản tin mới được bổ sung, cập nhật lại cột BANTINMOINHAT
của dòng tương ứng với loại bản tin vừa bổ sung.
•  Khi một bản tin bị xoá, cập nhật lại giá trị của cột BANTINMOINHAT
trong bảng LOAIBANTIN của dòng ứng với loại bản tin vừa xóa là mã số
của bản tin trước đó (dựa  vào ngày đưa tin). Nếu không còn bản tin nào
cùng loại thì giá trị của cột này bằng 0.
•  Khi cập nhật lại mã số của một bản tin và nếu đó là bản tin mới nhất thì
cập nhật lại giá trị cột BANTINMOINHAT là mã số mới.

# Lời giải:

5.1   CREATE PROCEDURE sp_insert_mathang(
   @mahang   NVARCHAR(10),
128   Khoa CNTT - Trường ĐHKH Huế  Giáo trình SQL
   @tenhang   NVARCHAR(50),
   @macongty  NVARCHAR(10) = NULL,
   @maloaihang  INT = NULL,
   @soluong   INT = 0,
   @donvitinh NVARCHAR(20) = NULL,
   @giahang  money = 0)
   AS
      IF NOT EXISTS(SELECT mahang FROM mathang 
                     WHERE mahang=@mahang)
         IF (@macongty IS NULL OR EXISTS(SELECT macongty
        FROM nhacungcap 
       WHERE macongty=@macongty))
                AND
            (@maloaihang IS NULL OR 
       EXISTS(SELECT maloaihang FROM loaihang
            WHERE maloaihang=@maloaihang))    
    INSERT INTO mathang 
      VALUES(@mahang,@tenhang,
         @macongty,@maloaihang,
         @soluong,@donvitinh,@giahang)
5.2   CREATE PROCEDURE sp_thongkebanhang(@mahang NVARCHAR(10))
   AS
     SELECT mathang.mahang,tenhang,
            SUM(chitietdathang.soluong) AS tongsoluong
     FROM mathang LEFT OUTER JOIN chitietdathang 
     ON mathang.mahang=chitietdathang.mahang
     WHERE mathang.mahang=@mahang
     GROUP BY mathang.mahang,tenhang
5.3   Định nghĩa hàm:
   CREATE FUNCTION func_banhang()
   RETURNS TABLE
   AS
   RETURN (SELECT mathang.mahang,tenhang,
   CASE 
        WHEN sum(chitietdathang.soluong) IS NULL THEN 0
    ELSE sum(chitietdathang.soluong)
       END AS tongsl
       FROM mathang LEFT OUTER JOIN chitietdathang
         ON mathang.mahang = chitietdathang.mahang
129   Khoa CNTT - Trường ĐHKH Huế  Giáo trình SQL
       GROUP BY mathang.mahang,tenhang)
Sử dụng hàm đã định nghĩa:
   SELECT a.mahang,a.tenhang,soluong+tongsl
   FROM mathang AS a INNER JOIN dbo.func_banhang() AS b 
  ON a.mahang=b.mahang  
5.4   CREATE TRIGGER trg_chitietdathang_insert
   ON chitietdathang
   FOR INSERT 
   AS
 BEGIN
  DECLARE @mahang NVARCHAR(100)
  DECLARE @soluongban INT
  DECLARE @soluongcon INT
  SELECT @mahang=mahang,@soluongban=soluong 
     FROM inserted
    SELECT @soluongcon=soluong FROM mathang 
     WHERE mahang=@mahang
  IF @soluongcon>=@soluongban
   UPDATE mathang SET soluong=soluong-@soluongban
   WHERE mahang=@mahang
  ELSE
   ROLLBACK TRANSACTION  
 END

   CREATE TRIGGER trg_chitietdathang_update_soluong
   ON chitietdathang
 FOR UPDATE
   AS
   IF UPDATE(soluong)
 BEGIN
    IF EXISTS(SELECT sohoadon FROM inserted WHERE soluong<0)
   ROLLBACK TRANSACTION
    ELSE    
      BEGIN
     UPDATE mathang 
   SET soluong=soluong-
     (SELECT SUM(inserted.soluong-deleted.soluong)
       FROM inserted INNER JOIN deleted 
           ON inserted.sohoadon=deleted.sohoadon AND
130   Khoa CNTT - Trường ĐHKH Huế  Giáo trình SQL
                 
               inserted.mahang=deleted.mahang
    WHERE inserted.mahang=mathang.mahang
    GROUP BY inserted.mahang)
     WHERE mahang IN (SELECT DISTINCT mahang 
              FROM inserted)
     IF EXISTS(SELECT mahang FROM mathang 
       WHERE soluong<0)
   ROLLBACK TRANSACTION
  END
 END      
5.5   CREATE TRIGGER trg_chitietdathang_giaban
   ON chitietdathang
   FOR INSERT,UPDATE
   AS
 IF UPDATE(giaban)
    IF EXISTS(SELECT inserted.mahang 
             FROM mathang INNER JOIN inserted  
        ON mathang.mahang=inserted.mahang
    WHERE mathang.giahang>inserted.giaban)
     ROLLBACK TRANSACTION

_______________________________________


131   Khoa CNTT - Trường ĐHKH Huế  Giáo trình SQL
  
C Ch hư ươ ơn ng g   6 6  
G GI IA AO O   T TÁ ÁC C   S SQ QL L  

 
6.1 Giao tác và các tính chất của giao tác
 Một giao tác (transaction) là một chuỗi một hoặc nhiều câu lệnh SQL được kết
hợp lại với nhau thành một khối công việc. Các câu lệnh SQL xuất hiện trong giao tác
thường có mối quan hệ tương đối mật thiết với nhau và thực hiện các thao tác độc lập.
Việc kết hợp các câu lệnh lại với nhau trong một giao tác nhằm đảm bảo tính toàn vẹn
dữ liệu và khả năng phục hồi dữ liệu. Trong một giao tác, các câu lệnh có thể độc lập
với nhau nhưng tất cả các câu lệnh trong một  giao tác đòi hỏi hoặc phải thực thi trọn
vẹn hoặc không một câu lệnh nào được thực thi. 
 Các cơ sở dữ liệu sử dụng nhật ký giao tác (transaction log) để ghi lại các thay
đổi mà giao tác tạo ra trên cơ sở dữ liệu và  thông qua đó có thể phục hồi dữ liệu trong
trường hợp gặp lỗi hay hệ thống có sự cố.
 Một giao tác đòi hỏi phải có được bồn tính chất sau đây:
•  Tính nguyên tử (Atomicity): Mọi thay đổi về mặt dữ liệu hoặc phải được
thực hiện trọn vẹn khi giao tác thực hiện thành công hoặc không có bất kỳ sự
thay đổi nào về dữ liệu  xảy ra nếu giao tác không thực hiện được trọn vẹn.
Nói cách khác, tác dụng của các câu lệnh trong một giao tác phải như là một
câu lệnh đơn.
•  Tính nhất quán (Consistency): Tính nhất quan đòi hỏi sau khi giao tác kết
thúc, cho dù là thành công hay bị lỗi, tất cả dữ liệu phải ở trạng thái nhất
quán (tức là sự toàn vẹn dữ liệu phải luôn được bảo toàn).
•  Tính độc lập (Isolation): Tính độc lập của giao tác có nghĩa là tác dụng của
mỗi một giao tác phải giống như khi chỉ mình nó được thực hiện trên chính
hệ thống  đó. Nói cách khác, một giao tác khi  được thực thi  đồng thời với
những giao tác khác trên cùng hệ thống không chịu bất kỳ sự ảnh hưởng nào
của các giao tác đó. 
•  Tính bền vững (Durability): Sau khi một giao tác đã thực hiện thành công,
mọi tác dụng mà nó đã tạo ra phải tồn tại bền vững trong cơ sở dữ liệu, cho
dù là hệ thống có bị lỗi đi chăng nữa.

132   Khoa CNTT - Trường ĐHKH Huế  Giáo trình SQL
SELECT
INSERT
UPDATE
DELETE
UPDATE
SELECT
INSERT
UPDATE
DELETE
SELECT
INSERT
UPDATE
Lçi ch−¬ng
tr×nh!
Lçi phÇn cøng!
ROLLBACK
ROLLBACK
Tr¹ng th¸i CSDL
tr−íc khi giao t¸c
tiÕn hµnh
Tr¹ng th¸i CSDL
sau khi giao t¸c
tiÕn hµnh
Giao t¸c

Hình 6.1: Giao tác SQL

6.2 Mô hình giao tác  trong SQL
  Giao tác SQL được định nghĩa dựa trên các câu lệnh xử lý giao tác sau đây:
•  BEGIN TRANSACTION: Bắt đầu một giao tác
•  SAVE TRANSACTION: Đánh dấu một vị trí trong giao tác (gọi là  điểm
đánh dấu).
•  ROLLBACK TRANSACTION: Quay lui trở lại đầu giao tác hoặc một điểm
đánh dấu trước đó trong giao tác.
•  COMMIT TRANSACTION: Đánh dấu điểm kết thúc một giao tác. Khi câu
lệnh này thực thi  cũng có nghĩa là giao tác đã thực hiện thành công. 
•  ROLLBACK [WORK]: Quay lui trở lại đầu giao tác.
•  COMMIT [WORK]: Đánh dấu kết thúc giao tác.
Một giao tác trong SQL được bắt đấu bởi câu lệnh BEGIN TRANSACTION.
Câu lệnh này đánh dấu điểm bắt đầu của một giao tác và có cú pháp như sau:
  BEGIN TRANSACTION  [tên_giao_tác] 
Một giao tác sẽ kết thúc trong các trường hợp sau:
133   Khoa CNTT - Trường ĐHKH Huế  Giáo trình SQL
•  Câu lệnh COMMIT TRANSACTION (hoặc COMMIT WORK) được thực
thi. Câu lệnh này báo hiệu sự kết thúc thành công của một giao tác. Sau câu
lệnh này, một giao tác mới sẽ được bắt đầu.
•  Khi câu lệnh ROLLBACK TRANSACTION (hoặc ROLLBACK WORK)
được thực thi để huỷ bỏ một giao tác và đưa cơ  sở dữ liệu về trạng thái như
trước khi giao tác bắt  đầu. Một giao tác mới sẽ bắt  đầu sau khi câu lệnh
ROLLBACK được thực thi.
•  Một giao tác cũng sẽ kết thúc nếu trong quá trình thực hiện gặp lỗi (chẩng
hạn hệ thống gặp lỗi, kết nối mạng bị “đứt”,...). Trong trường hợp này, hệ
thống sẽ tự động phục hồi lại trạng thái cơ sở dữ liệu như trước khi giao tác
bắt đầu (tương tự như khi câu lệnh ROLLBACK được thực thi để huỷ bỏ một
giao tác). Tuy nhiên, trong trường hợp này sẽ không có giao tác mới được bắt
đầu.

Ví dụ 6.1: Giao tác dưới đây kết thúc do lệnh ROLLBACK TRANSACTION và mọi
thay đổi vể mặt dữ liệu mà giao tác đã thực hiện (UPDATE) đều không có tác dụng.
BEGIN TRANSACTION giaotac1
UPDATE monhoc SET sodvht=4 WHERE sodvht=3
UPDATE diemthi SET diemlan2=0 WHERE diemlan2 IS NULL
ROLLBACK TRANSACTION giaotac1
còn giao tác dưới đây kết thúc bởi lệnh COMMIT và thực hiện thành công việc cập
nhật dữ liệu trên các bảng MONHOC và DIEMTHI. 
BEGIN TRANSACTION giaotac2
UPDATE monhoc SET sodvht=4 WHERE sodvht=3
UPDATE diemthi SET diemlan2=0 WHERE diemlan2 IS NULL
COMMIT TRANSACTION giaotac2

 Câu lệnh:
  SAVE TRANSACTION tên_điểm_dánh_dấu
được sử dụng để đánh dấu một vị trí trong giao tác. Khi câu lệnh này được thực thi,
trạng thái của cơ sở dữ liệu tại thời điểm đó sẽ được ghi lại trong nhật ký giao tác.
Trong quá trình thực thi giao tác có thể quay trở lại một điểm đánh dấu bằng cách sử
dụng câu lệnh:
     ROLLBACK TRANSACTION tên_điểm_đánh_dấu
Trong trường hợp này, những thay đổi về mặt dữ liệu mà giao tác đã thực hiện từ điểm
đánh dấu đến trước khi câu lệnh ROLLBACK được triệu gọi sẽ bị huỷ bỏ. Giao tác sẽ
được tiếp tục với trạng thái cơ sở dữ liệu có được tại điểm đánh dấu . Hình 6.2 mô tả
cho ta thấy hoạt động  của một giao tác có sử dụng các điểm đánh dấu:
134   Khoa CNTT - Trường ĐHKH Huế  Giáo trình SQL

BEGIN TRANSACTION trans_example
INSERT
Tr¹ng th¸i CSDL
tr−íc khi giao t¸c
tiÕn hµnh
Tr¹ng th¸i CSDL
sau khi giao t¸c
tiÕn hµnh
UPDATE
SAVE TRANSACTION a
UPDATE
SAVE TRANSACTION b
INSERT
UPDATE
ROLLBACK TRANSACTION b
UPDATE
SELECT
COMMIT TRANSACTION
Tr¹ng th¸i CSDL
t¹i ®iÓm ®¸nh dÊu a
Tr¹ng th¸i CSDL
t¹i ®iÓm ®¸nh dÊu b
Giao t¸c:
B¾t ®Çu bëi lÖnh
BEGIN
TRANSACTION
vµ kÕt thóc bëi
lÖnh COMMIT
TRANSACTION
Hình 6.2: Hoạt động của một giao tác

  Sau khi câu lệnh ROLLBACK TRANSACTION được sử dụng để quay lui lại
một điểm đánh dấu trong giao tác, giao tác vẫn được tiếp tục với các câu lệnh sau đó.
Nhưng nếu câu lệnh này được sử dụng để quay lui lại đầu giao tác (tức là huỷ bỏ giao
tác), giao tác sẽ kết thúc và do đó câu lệnh COMMIT TRANSACTION trong trường
hợp này sẽ gặp lỗi. 
Ví dụ 6.2:  Câu lệnh COMMIT TRANSACTION trong giao tác dưới  đây kết thúc
thành công một giao tác  
BEGIN TRANSACTION giaotac3
UPDATE diemthi SET diemlan2=0 WHERE diemlan2 IS NULL
135   Khoa CNTT - Trường ĐHKH Huế  Giáo trình SQL
SAVE TRANSACTION a
UPDATE monhoc SET sodvht=4 WHERE sodvht=3
ROLLBACK TRANSACTION a
UPDATE monhoc SET sodvht=2 WHERE sodvht=3
COMMIT TRANSACTION giaotac3
và trong ví dụ dưới đây, câu lệnh COMMIT  TRANSACTION gặp lỗi:
BEGIN TRANSACTION giaotac4
UPDATE diemthi SET diemlan2=0 WHERE diemlan2 IS NULL
SAVE TRANSACTION a
UPDATE monhoc SET sodvht=4 WHERE sodvht=3
ROLLBACK TRANSACTION giaotac4
UPDATE monhoc SET sodvht=2 WHERE sodvht=3
COMMIT TRANSACTION giaotac4
6.3 Giao tác lồng nhau
  Các giao tác trong SQL có thể  được lồng vào nhau theo từng cấp. Điều này
thường gặp đối với các giao tác trong các thủ tục lưu trữ được gọi hoặc từ một tiến
trình trong một giao tác khác.
 Ví dụ dưới đây minh hoạ cho ta trường hợp các giao tác lồng nhau.
Ví dụ 6.3: Ta định nghĩa bảng T như sau:
CREATE TABLE T
(
 A  INT  PRIMARY KEY,
 B  INT
)
và thủ tục sp_TransEx:
CREATE PROC sp_TranEx(@a INT,@b INT)
AS
BEGIN
  BEGIN TRANSACTION T1
  IF NOT EXISTS (SELECT * FROM T WHERE A=@A )
    INSERT INTO T VALUES(@A,@B)
  IF NOT EXISTS (SELECT * FROM T WHERE A=@A+1)
    INSERT INTO T VALUES(@A+1,@B+1)
  COMMIT TRANSACTION T1
END
Lời gọi đến thủ tuch sp_TransEx được thực hiện trong một giao tác khác như sau:
BEGIN TRANSACTION T3
136   Khoa CNTT - Trường ĐHKH Huế  Giáo trình SQL
  EXECUTE sp_tranex 10,20
ROLLBACK TRANSACTION T3
Trong giao tác trên, câu lệnh ROLLBACK TRANSACTION T3 huỷ bỏ giao tác và do đó
tác dụng của lời gọi thủ tục  trong giao tác không  còn tác dụng,  tức là không có dòng
dữ liệu nào mới được bổ sung vào bảng T (cho dù giao tác T1 trong thủ tục sp_tranex
đã thực hiện thành công với lệnh COMMIT TRANSACTION T1).
  Ta xét tiếp một trường hợp của một giao tác khác trong đó có lời gọi đến thủ tục
sp_tranex như sau:
   BEGIN TRANSACTION
  EXECUTE sp_tranex 20,40
  SAVE TRANSACTION a
  EXECUTE sp_tranex 30,60
  ROLLBACK TRANSACTION a
  EXECUTE sp_tranex 40,80
   COMMIT TRANSACTION
sau khi giao tác trên thực hiện xong, dữ liệu trong bảng T sẽ là:
A     B   
20   40
21   41
40   80
41   81 
Như vậy, tác dụng của lời gọi thủ tục sp_tranex 30,60  trong giao tác đã bị huỷ bỏ
bởi câu lệnh ROLLBACK TRANSACTION trong giao tác. 
 Như đã thấy trong ví dụ trên, khi các giao tác SQL được lồng vào nhau, giao tác
ngoài cùng nhất là giao tác có vai trò quyết định. Nếu giao tác ngoài cùng nhất được uỷ
thác (commit) thì các giao tác được lồng bên trong cũng đồng thời uỷ thác; Và nếu
giao tác ngoài cùng nhất thực hiện lệnh ROLLBACK thì những giao tác lồng bên trong
cũng chịu tác động của câu lệnh này (cho dù những giao tác lồng bên trong đã thực
hiện lệnh COMMIT TRANSACTION).

_______________________________________
137   Khoa CNTT - Trường ĐHKH Huế  Giáo trình SQL

P PH HỤ Ụ   L LỤ ỤC C  

A. Cơ sở dữ liệu mẫu sử dụng trong giáo trình
  Trong toàn bộ nội dung giáo trình, hầu hết các ví dụ được dựa  trên cơ sở dữ
liệu mẫu được mô tả dưới đây. Cơ sở dữ liệu này được cài đặt trong hệ quản trị cơ sở
dữ liệu SQL Server 2000 và được sử dụng để quản lý sinh viên và điểm thi của sinh
viên trong một trường đại học. Để tiện cho việc tra cứu và kiểm chứng đối với các ví
dụ, trong phần đầu của phụ lục chúng tôi giới thiệu sơ qua về cơ sở dữ liệu này.
 Cơ sở dữ liệu bao gồm các bảng sau đây:
•  Bảng KHOA lưu trữ dữ liệu về các khoa hiện có ở trong trường
•  Bảng LOP bao gồm dữ liệu về các lớp trong trường
•  Bảng SINHVIEN  được sử dụng  để lưu trữ dữ liệu về các sinh viên trong
trường.
•  Bảng MONHOC bao gồm  các môn học (học phần) được giảng dạy trong
trường
•  Bảng DIEMTHI với dữ liệu cho biết điểm thi kết thúc môn học của các sinh
viên
Mối quan hệ  giữa các bảng được thể hiện qua sơ đồ dưới đây138   Khoa CNTT - Trường ĐHKH Huế  Giáo trình SQL
Các bảng trong cơ sở dữ liệu, mối quan hệ giữa chúng và một số ràng buộc được cài
đặt như sau:
CREATE TABLE khoa
(
makhoa     NVARCHAR(5)   NOT NULL 
   CONSTRAINT pk_khoa PRIMARY KEY,
tenkhoa     NVARCHAR(50)   NOT NULL ,
dienthoai   NVARCHAR(15)   NULL   
)

CREATE TABLE lop  
(
malop      NVARCHAR(10)  NOT NULL 
       CONSTRAINT pk_lop  PRIMARY KEY,
tenlop      NVARCHAR(30)  NULL ,
khoa      SMALLINT    NULL ,
hedaotao    NVARCHAR(25)  NULL ,
namnhaphoc    INT      NULL ,
siso     INT    NULL ,
makhoa      NVARCHAR(5)  NULL 


CREATE TABLE sinhvien  
(
masv      NVARCHAR(10)  NOT NULL 
   CONSTRAINT pk_sinhvien PRIMARY KEY,
hodem      NVARCHAR(25)  NOT NULL ,
ten      NVARCHAR(10)  NOT NULL ,
ngaysinh    SMALLDATETIME  NULL ,
gioitinh   BIT    NULL ,
noisinh     NVARCHAR(100)  NULL ,
malop      NVARCHAR(10)  NULL 
)

CREATE TABLE  monhoc  
(
mamonhoc    NVARCHAR(10)  NOT NULL 
   CONSTRAINT pk_monhoc PRIMARY KEY,
tenmonhoc    NVARCHAR(50)  NOT NULL ,
139   Khoa CNTT - Trường ĐHKH Huế  Giáo trình SQL
sodvht      SMALLINT    NOT NULL 
)

CREATE TABLE diemthi  
(
mamonhoc    NVARCHAR(10)  NOT NULL ,
masv      NVARCHAR(10)  NOT NULL ,
diemlan1    NUMERIC(5, 2)  NULL ,
diemlan2    NUMERIC(5, 2)  NULL,
CONSTRAINT pk_diemthi PRIMARY KEY(mamonhoc,masv) 
)

ALTER TABLE  lop  
ADD 
  CONSTRAINT fk_lop_khoa  
  FOREIGN KEY(makhoa) 
  REFERENCES khoa(makhoa) 
  ON DELETE CASCADE  
  ON UPDATE CASCADE 

ALTER TABLE sinhvien  
ADD 
  CONSTRAINT fk_sinhvien_lop  
  FOREIGN KEY (malop) 
  REFERENCES lop(malop) 
  ON DELETE CASCADE  
  ON UPDATE CASCADE 

ALTER TABLE diemthi  
ADD 
  CONSTRAINT fk_diemthi_monhoc  
  FOREIGN KEY (mamonhoc) 
  REFERENCES monhoc(mamonhoc) 
  ON DELETE CASCADE  
  ON UPDATE CASCADE,

  CONSTRAINT fk_diemthi_sinhvien  
  FOREIGN KEY (masv) 
  REFERENCES sinhvien(masv) 
  ON DELETE CASCADE  
140   Khoa CNTT - Trường ĐHKH Huế  Giáo trình SQL
  ON UPDATE CASCADE 

ALTER TABLE monhoc
ADD
 CONSTRAINT chk_monhoc_sodht
  CHECK(sodvht>0 and sodvht<=5)

ALTER TABLE diemthi 
ADD
 CONSTRAINT chk_diemthi_diemlan1
  CHECK (diemlan1>=0 and diemlan1<=10),
 CONSTRAINT chk_diemthi_diemlan2
  CHECK (diemlan2>=0 and diemlan2<=10)

B. Một số hàm thường sử dụng
 Mặc dù trong SQL chuẩn không cung cấp cụ thể các nhưng trong các hệ quản trị
cơ sở dữ liệu luôn cung cấp cho người sử dụng các hàm cài sẵn (hay còn gọi là các
hàm của hệ thống). Trong phần này, chúng tôi cung cấp một số hàm thường được sử
dụng trong SQL Server để tiện cho việc tra cứu và sử dụng trong thực hành
B.1 Các hàm trên dữ liệu kiểu chuỗi 
Hàm ASCII
  ASCII(string)
 Hàm trả về mã ASCII của ký tự đầu tiên bên trái của chuỗi đối số
Hàm CHAR
 CHAR(ascii_code)
 Hàm trả về ký tự có mã ASCII tương ứng với đối số
Hàm CHARINDEX
 CHARINDEX(string1,string2[,start])
 Hàm trả về vị trí đầu tiên tính từ vị trí start tại đó chuỗi string1 xuất hiện trong
chuỗi string2.
Hàm LEFT
 LEFT(string,number)
  Hàm trích ra number ký tự từ chuỗi string tính từ phía bên trái
Hàm LEN
 LEN(string)
141   Khoa CNTT - Trường ĐHKH Huế  Giáo trình SQL
 Hàm trả về độ dài của chuỗi string.
Hàm LOWER
 LOWER(string)
  Hàm có chức năng chuyển chuỗi string thành chữ thường, kết quả được trả về
cho hàm
Hàm LTRIM
 LTRIM(string)
 Cắt bỏ các khoảng trắng thừa bên trái chuỗi string
Hàm NCHAR
 NCHAR(code_number)
 Hàm trả về ký tự UNICODE có mã được chỉ định
Hàm REPLACE
 REPLACE(string1,string2,string3)
 Hàm trả về một chuỗi có được bằng cách thay thế các chuỗi string2 trong chuỗi
string1 bởi chuỗi string3.
Hàm REVERSE
 REVERSE(string)
 Hàm trả về chuỗi đảo ngược của chuỗi string.
Hàm RIGHT
 RIGHT(string, number)
   Hàm trích ra number ký tự từ chuỗi string tính từ phía bên phải.
Hàm RTRIM
 RTRIM(string)
 Cắt bỏ các khoảng trắng thừa bên phải của chuỗi string.
Hàm SPACE
 SPACE(number)
 Hàm trả về một chuỗi với number khoảng trắng.
Hàm STR
  STR(number [,length [,decimal]])
 Chuyển giá trị kiểu số number thành chuỗi
Hàm SUBSTRING
  SUBSTRING(string, m, n)
  Trích ra từ n ký tự từ chuỗi string bắt đầu từ ký tự thứ m.
Hàm UNICODE
142   Khoa CNTT - Trường ĐHKH Huế  Giáo trình SQL
 UNICODE(UnicodeString)
 Hàm trả về mã UNICODE của ký tự đầu tiên bên trái của chuỗi UnicodeString.
Hàm UPPER
 UPPER(string)
 Chuyển chuỗi string thành chữ hoa

B.2 Các hàm trên dữ liệu kiểu ngày giờ
Hàm DATEADD
   DATEADD(datepart, number, date)
Hàm trả về một giá trị kiểu DateTime bằng cách cộng thêm một khoảng giá trị
là number vào ngày date được chỉ định. Trong đó, datepart là tham số chỉ định thành
phần sẽ được cộng đối với giá trị date bao gồm:

Datepart   Viết tắt
year   yy, yyyy
quarter   qq, q
month  mm, m
dayofyear   dy, y
day    dd, d
week   wk, ww
hour   hh
minute   mi, n
second   ss, s
millisecond ms   
Hàm DATEDIFF
  DATEDIFF(datepart, startdate, enddate)
 Hàm  trả về khoảng thời gian giữa hai giá trị kiểu này được chỉ định tuỳ thuộc
vào tham số datepart 
Hàm DATEPART
     DATEPART(datepart, date)
 Hàm trả về một số nguyên được trích ra từ thành phần (được chỉ định bởi tham
số partdate) trong giá trị kiểu ngày được chỉ định.
Hàm GETDATE
  GETDATE()
Hàm trả về ngày hiện tại
Hàm DAY, MONTH, YEAR
143   Khoa CNTT - Trường ĐHKH Huế  Giáo trình SQL
  DAY(date), MONTH(date), YEAR(date)
 Hàm trả về giá trị ngày (tháng hoặc năm) của giá trị kiểu ngày được chỉ định.

B.3 Hàm chuyển đổi kiểu
Hàm CAST
  CAST (biểu_thức AS kiểu_dữ_liệu)
 Chuyển đổi giá trị của biểu thức sang kiểu được chỉ định
Hàm CONVERT
  CONVERT(kiểu_dữ_liệu, biểu_thức [,kiểu_chuyển_đổi])
  Hàm có chức năng chuyển đổi giá trị của biểu thức sang kiểu dữ liệu được chỉ
định. Tham số kiểu_chuyển_đổi là một giá trị số thường được sử dụng khi chuyển đổi
giá trị kiểu ngày sang kiểu chuỗi nhằm qui định khuôn dạng dữ liệu được hiển thị và
được qui định như sau:
Năm 2 chữ số  Năm 4 chữ số  Khuôn dạng dữ liệu
  0 hoặc 100  mon dd yyyy hh:mi AM (PM)
1  101  mm/dd/yy
2  102  yy.mm.dd
3  103  dd/mm/yy
4  104  dd.mm.yy
5  105  dd-mm-yy
6  106  dd mon yy
7  107  Mon dd, yy
8  108  hh:mm:ss
  9 hoặc 109  mon dd yyyy hh:mi:ss:mmmAM (PM)
10  110  mm-dd-yy
11  111  yy/mm/dd
12  112  yymmdd
  13 hoặc 113  dd mon yyyy hh:mm:ss:mmm(24h)
14  114  hh:mi:ss:mmm(24h)
144   Khoa CNTT - Trường ĐHKH Huế  Giáo trình SQL
  20 hoặc 120  yyyy-mm-dd hh:mi:ss(24h)
  21 hoặc 121  yyyy-mm-dd hh:mi:ss.mmm(24h)
  126  yyyy-mm-dd Thh:mm:ss:mmm(no spaces)
  130  dd mon yyyy hh:mi:ss:mmmAM
  131  dd/mm/yy hh:mi:ss:mmmAM
Ví dụ: Câu lênh:
SELECT hodem,ten,
     CONVERT(NVARCHAR(20),ngaysinh,101) AS ngaysinh
FROM sinhvien
cho kết quả là:

_______________________________________

145   Khoa CNTT - Trường ĐHKH Huế  Giáo trình SQL

T TÀ ÀI I   L LI IỆ ỆU U   T TH HA AM M   K KH HẢ ẢO O  

1.  James R, Groff, Paul N.Weinberg, SQL: The Complete Reference, McGraw-
Hill/Osborne, 2002.
2.  Diana Lorentz, SQL Reference, Oracle Corporation, 2001.
3.  Marcilina S. Garcia, Jamie Reding, Edward Whalen, Steve Adrien DeLuca, SQL
Server 2000 Administrator’s Companion, Microsoft Press, 2000.
4.  C. J. Date, Hugh Darwen, A Guide to the SQL Standard, Addison-Wesley
Publishing, 1992.

146

0 comments:

Post a Comment