Monday, June 11, 2012

1000 câu hỏi trắc nghiệm ôn thi đại học 2012


C©u hái tr¾c nghiÖm phÇn c¬ häc

¨ dao ®éng

1. Dao ®éng lµ chuyÓn ®éng:
a. cã quü ®¹o lµ ®­êng th¼ng.
b. ®­îc lÆp l¹i nh­ cò sau mét kho¶ng thêi gian nhÊt ®Þnh.
c. LÆp ®i, lÆp l¹i nhiÒu lÇn quanh mét ®iÓm cè ®Þnh.
d, Qua l¹i quanh mét vÞ trÝ bÊt kú vµ cã giíi h¹n trong kh«ng gian.
2. ChuyÓn ®éng nµo sau ®©y lµ dao ®éng tuÇn hoµn:
a, ChuyÓn ®éng ®Òu trªn ®­êng trßn.                          b, ChuyÓn ®éng cña m¸u trong c¬ thÓ
c, ChuyÓn ®éng cña qu¶ l¾c ®ång hå.                         d, Sù dung cña c©y ®µn.
3. Dao ®éng tù do ®iÒu hßa lµ dao ®éng cã:
a, Täa ®é lµ hµm c« sin cña thêi gian.            
b, Tr¹ng th¸i chuyÓn ®éng lÆp l¹i nh­ cò sau nh÷ng kho¶ng thêi gian b»ng nhau.
c, VËn tèc lín nhÊt khi ë ly ®é cùc ®¹i.
d, N¨ng l­îng dao ®éng tØ lÖ víi biªn ®é.
4. Chu kú dao ®éng lµ kho¶ng thêi gian:
a, NhÊt ®Þnh ®Ó tr¹ng th¸i dao ®éng ®­îc lÆp l¹i nh­ cò.
b, Gi÷a 2 lÇn liªn tiÕp vËt dao ®éng qua cïng 1 vÞ trÝ.
c, VËt ®i hÕt 1 ®o¹n ®­êng b»ng quü ®¹o.
d, Ng¾n nhÊt ®Ó tr¹ng th¸i dao ®éng ®­îc lÆp l¹i nh­ cò.
5, TÇn sè dao ®éng lµ:
a, Gãc mµ b¸n kÝnh nèi vËt dao ®éng víi 1 ®iÓm cè ®Þnh quÐt ®­îc trong 1s.
b, Sè dao ®éng thùc hiÖn trong 1 kho¶ng thêi gian.
c, Sè chu kú lµm ®­îc trong 1 thêi gian.
d, Sè tr¹ng th¸i dao ®éng lÆp l¹i nh­ cò trong 1 ®¬n vÞ thêi gian.
6. §Ó duy tr× dao ®éng cña 1 c¬ hÖ ta ph¶i:
a, Bæ xung n¨ng l­îng ®Ó bï vµo phÇn n¨ng l­îng mÊt ®i do ma s¸t.
b, Lµm nh½n, b«i tr¬n ®Ó gi¶m ma s¸t.
c, T¸c dông lªn hÖ 1 ngo¹i lùc tuÇn hoµn.
d, Cho hÖ dao ®éng víi biªn ®é nhá ®Ó gi¶m ma s¸t.
e, C©u a vµ c ®Òu ®óng.
7. H×nh bªn lµ ®å thÞ vËn tèc cña 1 vËt dao ®éng ®iÒu hßa.
Biªn ®é vµ pha ban ®Çu cña dao ®éng:
a/ 3,14 cm; 0 rad                                  b/ 6,68 cm;  rad
c/ 3 cm; p rad                           d/ 4 cm; - p rad
e, 2 cm; - p rad
8. Khi nãi vÒ dao ®éng c­ìng bøc, c©u nµo sau ®©y sai:
a, Dao ®éng d­íi t¸c dông cña ngo¹i lùc tuÇn hoµn.
b, TÇn sè dao ®éng b»ng tÇn sè cña ngo¹i lùc.
c, Biªn ®é dao ®éng phô thuéc vµo tÇn sè cña ngo¹i lùc.
d, Dao ®éng theo quy luËt hµm sin cña thêi gian.
e, TÇn sè ngo¹i lùc t¨ng th× biªn ®é dao ®éng gi¶m.
9. §èi víi 1 dao ®éng ®iÒu hßa th× nhËn ®Þnh nµo sau ®©y sai:
a, Li ®é b»ng kh«ng khi vËn tèc b»ng kh«ng.            
b, VËn tèc b»ng kh«ng khi thÕ n¨ng cùc ®¹i.
c, Li ®é cùc ®¹i khi lùc håi phôc cã c­êng ®é lín nhÊt.
d, VËn tèc cùc ®¹i khi thÕ n¨ng cùc tiÓu.
e, Li ®é b»ng kh«ng khi gia tèc b»ng kh«ng.
10. Khi 1 vËt dao ®éng ®iÒu hßa ®i tõ vÞ trÝ c©n b»ng ®Õn biªn ®iÓm th×
a, Li ®é gi¶m dÇn                                 b, §éng n¨ng t¨ng dÇn                        c, VËn tèc t¨ng dÇn
d, ThÕ n¨ng gi¶m dÇn              e, §éng n¨ng vµ thÕ n¨ng chuyÓn hãa cho nhau
11. BiÕt c¸c ®¹i l­îng A, w, j cña 1 dao ®éng ®iÒu hßa cña 1 vËt ta x¸c ®Þnh ®­îc:

a, Quü ®¹o dao ®éng                                                    b, C¸ch kÝch th­íc dao ®éng
c, Chu kú vµ tr¹ng th¸i dao ®éng                                 d, VÞ trÝ vµ chiÒu khëi hµnh.
e, Li ®é vµ vËn tèc cña vËt t¹i 1 thêi ®iÓm x¸c ®Þnh.
12. Ph¸t biÓu nµo sai khi nãi vÒ sù céng h­ëng:
a, Khi cã céng h­ëng th× biªn ®é dao ®éng t¨ng nhanh ®Õn 1 gi¸ trÞ cùc ®¹i.
b, øng dông ®Ó chÕ t¹o sè kÕ dïng ®Ó ®o tÇn sè dao ®éng riªng cña 1 hÖ c¬.
c, X¶y ra khi tÇn sè ngo¹i lùc b»ng tÇn sè riªng cña hÖ.
d, Biªn ®é lóc céng h­ëng cµng lín khi ma s¸t cïng nhá.
e, C¸c c©u trªn, cã c©u sai.
13. H×nh bªn m« t¶ quü ®¹o cña 1 vËt dao ®éng
®iÒu hßa. T lµ chu kú cña dao ®éng. Thêi gian
®i tõ B’:
a, §Õn B råi vÒ B’ lµ 2T.                                  b, §Õn B lµ T/2                                    c, §Õn O lµ T/6
d, §Õn M lµ T/8                                               e, §Õn B råi trë vÒ O lµ 3T/5   
14. XÐt 1 dao ®éng ®iÒu hßa. H·y chän ph¸t biÓu ®óng:
a, ThÕ n¨ng vµ ®éng n¨ng vu«ng pha.                         b, Li ®é vµ gia tèc ®ång pha.
c, VËn tèc vµ li ®é vu«ng pha.                                     d, Gia tèc vµ vËn tèc ®ång pha.
e, C©u a vµ d ®Òu ®óng.
15. VËt dao ®éng ®iÒu hßa víi ph­¬ng tr×nh: x= 4sin (cm,s) th× quü ®¹o , chu kú vµ pha ban ®Çu lÇn l­ît lµ:
a/ 8 cm; 1s;     rad             b/ 4sin; 1s;  - rad               c/ 8 cm; 2s;    rad
d/ 8 cm; 2s;      rad                        e/  4 cm; 1s;   - rad
16. §å thÞ cña 1 vËt dao ®éng ®iÒu hßa cã d¹ng nh­
h×nh vÏ. Biªn ®é, tÇn sè gãc vaqf pha ban ®Çu lÇn
l­ît lµ:
a/ 8 cm; p rad/s;   rad                       b/ 4cm; p rad/s;  0 rad              c/ 4cm; 2p rad/s;  0 rad
d/ 8 cm; 2p rad/s;  p rad                       e/ 4 cm; p rad/s;  -p rad
17. VËt dao ®éng ®iÒu hßa cã ph­¬ng tr×nh x = Asin . Thêi gian ng¾n nhÊt kÓ tõ
lóc b¾t ®Çu dao ®éng ®Õn lóc vËt cã li ®é x= - lµ:
a,                             b/                             c/                             d/                           e/
18. Mét chÊt ®iÓm chuyÓn ®éng trªn ®o¹n th¼ng cã täa ®é vµ gia tèc liªn hÖ víi nhau bëi biÓu thøc:
a = - 25x  ( cm/s2 )
Chu kú vµ tÇn sè gãc cña chÊt ®iÓm lµ:
a/ 1,256 s; 25 rad/s                                          b/ 1 s ;  5 rad/s                         c/ 2 s ;   5 rad/s
d/ 1,256 s ; 5 rad/s                                           e/ 1,789 s ; 5rad/s
19. Mét vËt dao ®éng ®iÒu hßa cã ph­¬ng tr×nh:
x = 2sin  ( cm,s )
Li ®é vµ vËn tèc cña vËt lóc t = 0,25 s lµ:
a/ 1cm; 2p cm                                b/ 1,5cm; p cm                               c/ 0,5cm;  cm
d/ 1cm; p cm                            e/ C¸c trÞ sè kh¸c.
20. Mét vËt dao ®éng ®iÒu hßa víi ph­¬ng tr×nh:
x = 5sin 20t ( cm,s ).
VËn tèc cùc ®¹i vµ gia tèc cùc ®¹i cña vËt lµ:
a/ 10 m/s; 200 m/s2                              b/ 10 m/s; 2 m/s2                      c/ 100 m/s; 200 m/s2   
d/ 1 m/s; 20 m/s2                                  e/ 0,1 m/s; 20 m/s2      
21. Cho 2 dao ®éng:                x1= Asinwt
                                                x2= Asin
H·y chän c©u ®óng :
a, x1 vµ x2 ®ång pha                 b, x1 vµ x2 vu«ng pha               c, x1 vµ x2 nghÞch pha
d, x1 trÔ pha h¬n x2                              e, C©u b vµ d ®óng.
22. Cho 2 dao ®éng     x1= Asin
                                                x2= Asin
Dao ®éng tæng hîp cã biªn ®é a víi:
a, a= 0              b, a= 2A                       c, 0 < a<A                    d, A< a<2A          e,Gi¸ trÞ kh¸c
23. Cho 2 dao ®éng:    x1 = Asin
                                                x2 = Asin
Biªn ®é vµ pha ban ®Çu cña dao ®éng tæng hîp :  
a, A ;                   b, A               c, 2A ; 0                    d, A ;                  e, A ;
24. VËt dao ®éng ®iÒu hßa cã ph­¬ng tr×nh:
x = 4sinpt ( cm, s )
VËn tèc trung b×nh trong 1 chu kú lµ:
a, 4 cm/s                      b, 4p cm/s                    c, 8 cm/s                      d, 8p cm/s                    e, 6 cm/s.
25. VËt dao ®éng ®iÒu hßa cã ph­¬ng tr×nh:
                        x = 6sin2pt ( cm, s )
VËn tèc trung b×nh trªn ®o¹n OM lµ:
a, 4,5 cm/s                   b, 18 cm/s                    c, 20 cm/s                    d, 10 cm/s                    e, 16cm/s
26. §Ó dao ®éng tæng hîp cña 2 dao ®éng
                        x1 = A1sin ( w1t + j1 )
                     x2 = A2sin ( w2t + j2 )
lµ 1 dao ®éng ®iÒu hßa th× nh÷ng yÕu tè nµo sau ®©y ph¶i ®­îc tháa:
a, x1 vµ x2 cïng ph­¬ng                                   b, A1 = A2                                c, w1 = w2                    
d, j1 = j2 = h»ng sè                             e, C¸c c©u a, b, d
27. VËt dao ®éng ®iÒu hßa cã ph­¬ng tr×nh:
x = 4sin  ( cm, s )
Li ®é vµ chiÒu chuyÓn ®éng lóc ban ®Çu cña vËt:
a, 2 cm, theo chiÒu ©m.                                                            b, 2 cm, theo chiÒu d­¬ng.           
c, 0 cm, theo chiÒu ©m.                                                            d, 4 cm, theo chiÒu d­¬ng.
e, 2 cm, theo chiÒu d­¬ng.
28. VËt dao ®éng ®iÒu hßa cã ph­¬ng tr×nh:
x = 5sin      ( cm, s )
VËt qua vÞ trÝ c©n b»ng lÇn thø 3 vµo thêi ®iÓm:
a/ 4,5 s                         b/ 2 s                c/ 6 s                d/ 2,4 s                         e/ 1,6 s
29. VËt dao ®éng ®iÒu hßa cã ph­¬ng tr×nh:
x = 4sin   ( cm, s )
VËt ®Õn biªn ®iÓm d­¬ng B ( +4 ) lÇn thø 5 vµo thêi ®iÓm:
a/4,5 s                          b/ 2,5 s                         c/ 0,5 s                         d/ 2 s                e/ 1,5 s.
30. VËt dao ®éng ®iÒu hßa cã ph­¬ng tr×nh: 
x = 6sinpt   ( cm, s )
Thêi gian vËt ®i tõ vÞ trÝ c©n b»ng ®Õn lóc qua ®iÓm M ( xM = 3 cm ) lÇn thø 5 lµ:
a,  s                        b,  s                          c,  s                         d,  s                        e,  s
31. Mét vËt cã dao ®éng ®iÒu hßa víi chu kú T = 2s. Thêi gian ng¾n nhÊt ®Ó vËt ®i tõ ®iÓm M cã li ®é x = +  ®Õn biªn ®iÓm d­¬ng B ( +A ) lµ:
a/ 0,25 s                       b/   s                       c/  s                          d/ 0,35 s                       e/ 0,75 s
32. Cho 2 dao ®éng:                x1 = sin     ( cm, s )
                                                            x2 = 3sin            ( cm, s )
Dao ®éng tæng hîp cã biªn ®é vµ pha ban ®Çu lµ:
a/ 3 cm;   rad                 b/ 2 cm;   -  rad                          c/  cm;    rad
d/ 2 cm;   rad                  e/   2 cm;   rad 
33. Cho 2 dao ®éng:                x1 = sin        ( cm, s )
                                                            x2 = 4sin       ( cm, s )
Dao ®éng tæng hîp cã ph­¬ng tr×nh:
a, x = 4sin     ( cm, s )                             b, x = 8sin     ( cm, s )
c, x = 4sin     ( cm, s )                                    d, x = 8sin     ( cm, s )
e, x = 4sin     ( cm, s )
34. Cho 2 dao ®éng:                x1 = sin2pt       ( cm, s )
                                                            x2 = 3cos ( 2pt )      ( cm, s )
Biªn ®é vµ pha ban ®Çu cña dao ®éng tæng hîp:
a/ 2 cm ;    rad               b/ ( 3 +  ) cm ;   0 rad                           c/  3 cm ;   rad
d/ 2 cm ;  -  rad              e/ 2 cm ;    rad
35. Dao ®éng tæng hîp cña 2 dao ®éng:          x1 = 5sin                                                                  x2 = 10sin  cã ph­¬ng tr×nh:
a, 15sin                       b, 10sin                       c, 5sin
d, 5sin                         e, Ph­¬ng tr×nh kh¸c.
36. Mét khèi thñy ng©n khèi l­îng riªng r = 13,6 g/cm3,
dao ®éng trong èng ch÷ U, tiÕt diÖn ®Òu S = 5 cm2 ( lÊy
g = 10 m/s2 ) khi mùc thñy ng©n ë 2 èng lÖch nhau 1 ®o¹n
d = 2 cm th× lùc håi phôc cã c­êng ®é:
a/ 2 N                                       b/ 2,54 N                                 c/ 1,52 N                    
d/ 1,36 N                                e/ 1 N
37. Hai dao ®éng x1 vµ x2 cã ®å thÞ nh­ h×nh vÏ. H·y t×m
ph¸t biÓu ®óng:
a, x1 vµ x2  vu«ng pha                           b, x1 vµ x2  ®ång pha
c, x1 vµ x2  nghÞch pha                          d, x1 trÔ pha h¬n x2  
e, C¸c c©u a vµ d ®Òu ®óng.
38.  Cho 2 dao ®éng x1 vµ x2 cã ®å thÞ nh­ h×nh vÏ. Dao
®éng tæng hîp cña x1 vµ x2 cã ph­¬ng tr×nh:
a, x = 5 sinpt            ( cm, s )
b, x = 5 sin       ( cm, s )
c, x = 5 sin ( cm, s )           d, x = 10 sin( cm, s )           e, x = 0
¨ con l¾c lß xo
39. Con l¾c lß xo ®é cøng k, khèi l­îng m treo th¼ng ®øng. Khi khèi m ë vÞ trÝ c©n b»ng th×:
a, Hîp lùc t¸c dông lªn m b»ng kh«ng.                                   b, Lùc håi phôc F = mg
c, §é gi·n cña lß xo: V =                          d, Lùc ®µn håi F®h = 0                       e, C©u a vµ c ®óng
40. Con l¾c lß xo treo th¼ng ®øng, dao ®éng víi biªn ®é A. Lùc ®µn håi cña lß xo sÏ:
a, Cùc ®¹i ë biªn ®iÓm d­¬ng                                      b, Cùc ®¹i ë biªn ®iÓm ©m
c, Nhá nhÊt ë vÞ trÝ thÊp nhÊt                                        d, Lín nhÊt ë vÞ trÝ thÊp nhÊt
e, C©u a vµ b ®óng.
41. Con l¾c lß xo dao ®éng ngang. ë vÞ trÝ c©n b»ng th×:
a,ThÕ n¨ng cùc ®¹i                      b,§éng n¨ng cùc tiÓu                      c,§é gi·n cña lß xo lµ
d, Lùc ®µn håi cña lß xo nhá nhÊt                                            e, Gia tèc cùc ®¹i
42. Chu kú dao ®éng cña con l¾c lß xo phô thuéc vµo:
a, Sù kÝch thÝch dao ®éng                                                             b, ChiÒu dµi tù nhiªn cña lß xo
c, §é cøng cña lß xo vµ khèi l­îng cña vËt                     d, Khèi l­îng vµ ®é cao cña con l¾c
e, ChiÒu dµi tù nhiªn vµ ®é cøng cña lß xo.
43.NÕu ®é cøng t¨ng gÊp 2, khèi l­îng t¨ng gÊp 4 th× chu kú cña con l¾c lß xo sÏ:
a, T¨ng gÊp 2                           b, Gi¶m gÊp 2                          c, Kh«ng thay ®æi
d, T¨ng gÊp 8                           e, §¸p sè kh¸c.
44. Khi treo 1 träng vËt P = 1,5 N v µo lß xo cã ®é cøng 100 N/m th× lß xo cã 1 thÕ n¨ng

®µn håi lµ:
a/ 0,01125 J                      b/ 0,225                  c/ 0,0075 J                    d/ 0,2 J                       e, 0,3186 J
45. Mét con l¾c lß xo khèi l­îng m = 125g, ®é cøng k = 50 N ( lÊy p = 3,14 ) chu kú cña con l¾c lµ:
a/ 31,4 s                         b/ 3,14 s                       c/ 0,314 s                        d/ 2 s                         e/ 0,333 s
46. Con l¾c lß xo lµm 15 dao ®éng mÊt 7,5 s. Chu kú dao ®éng lµ:
a/ 0,5 s             b/ 0,2 s             c/ 1 s                      d/ 1,25 s                         e/  0,75 s
47. Con l¾c lß xo cã tÇn sè lµ 2Hz, khèi l­îng 100g ( lÊy p2 = 10 ). §é cøng cña lß xo lµ:
a, 16 N/m                     b, 100 N/m                  c, 160 N/m                   d, 200 N/m                  e, 250 N/m
48. Khi treo vËt m vµo ®Çu 1 lß xo, lß xo gi·n ra thªm 10 cm ( l©ý g = 10 m/s2 ). Chu kú dao ®éng cña vËt lµ:                       
 a/ 0,314 s                        b/ 0.15 s                       c/ 1 s                            d/ 7 s                            e, 5 s
49. Mét con l¾c lß xo ®é cøng k. NÕu mang khèi m1 th× cã chu kú lµ 3s. NÕu mang khèi m2 th× cã chu kú lµ 4s. NÕu mang ®ång thêi 2 khèi m1 vµ m2 th× cã chu kú lµ:
a, 25 s                  b, 3,5 s                         c, 1 s                            d, 7 s                            e, 5 s
50. Con l¾c lß xo cã ®é cøng k = 10 N/m, khèi l­îng 100g ®­îc treo th¼ng ®øng, kÐo con l¾c lÖch khái vÞ trÝ c©n b»ng 1 ®o¹n 4 cm råi bu«ng nhÑ. Gia tèc cùc ®¹i cña vËt nÆng:
a, 4 m/s2                       b, 6 m/s2                      c, 2 m/s2                       d, 5 m/s2                      e, 1 m/s2
51. Con l¾c lß xo khèi l­îng m = 500g dao ®éng víi ph­¬ng tr×nh x= 4sin10t ( cm, s ). Vµo thêi ®iÓm t = . Lùc t¸c dông vµo vËt cã c­êng ®é:
a, 2 N                           b, 1 N                          c, 4 n                           d, 5 N                          e, 3 N
52. Con l¾c lß xo cã ®é cøng 25 N/m, dao ®éng víi quü ®¹o 20 cm. N¨ng l­îng toµn phÇn lµ:
a/ 1,1 J             b/ 0,25 J                       c/ 0,31 J                       d/ 0,125 J                     e/ 0,175 J
53. Con l¾c lß xo cã ®é cøng 100 N/m, dao ®éng víi biªn ®é 4 cm.ë li ®é x= 2 cm, ®éng n¨ng cña nã lµ:
a/ o,65 J                       b/ 0,05 J                       c/ 0,001 J                     d/ 0,006 J                     e/ 0,002 J
54. Mét con l¾c lß xo dao ®éng víi quü ®¹o 10 cm. Khi ®éng n¨ng b»ng 3 lÇn thÕ n¨ng, con l¾c cã li ®é:
a/ ± 2 cm                      b/  ± 2,5 cm                 c/  ± 3 cm                     d/  ± 4 cm                    e/  ± 1,5 cm
55. Con l¾c lß xo cã ®é cøng k= 80 N/m. Khi c¸ch vÞ trÝ c©n b»ng 2,5 cm, con l¾c cã thÕ n¨ng:
a/ 5 . 10-3 J                   b/ 25 . 10-3 J                 c/ 2 . 10-3 J                   d/ 4 . 10-3 J                   e/ 3 . 10-3 J
56. Con l¾c lß xo treo th¼ng ®øng cã ph­¬ng tr×nh dao ®éng:
x = Asin ( wt + p )
con l¾c khëi hµnh ë vÞ trÝ:
a, Cao nhÊt                               b, ThÊp nhÊt                             c, C©n b»ng theo chiÒu d­¬ng
d, C©n b»ng theo chiÒu ©m                                          e, C©u c vµ d ®Òu ®óng
57. Khi ®i qua vÞ trÝ c©n b»ng, hßn bi cña 1 con l¾c lß xo cã vËn tèc 10 cm/s. Lóc t = 0, hßn bi ë biªn ®iÓm B’ (xB’ = - A ) vµ cã gia tèc 25 cm/s2. Biªn ®é vµ pha ban ®Çu cña con l¾c lµ:
a/ 5 cm ; - p/2 rad                                b/ 4 cm ; 0 rad                         c/ 6 cm ; + p/2 rad
d/ 2 cm ;  p rad                                    e, 4 cm ; - p/2 rad
58. Con l¾c lß xo cã khèi l­îng m = 1 kg, ®é cøng k = 100 N/m biªn ®é dao ®éng lµ 5 cm. ë li ®é x = 3 cm, con l¾c cã vËn tèc:
a, 40 cm/s                    b, 16 cm/s                    c, 160 cm/s                  d, 2o cm/s                    e, 50 cm/s.


0 comments:

Post a Comment