Monday, June 11, 2012

1000 đề thi thử đại học (tiếp)


59. Mét con l¾c lß xo dao ®éng víi biªn ®é 6 cm. Lóc t = 0, con l¾c qua ®iÓm m cã li ®é x= 3cm theo chiÒu d­¬ng víi gia tèc cm/s2. Ph­¬ng tr×nh dao ®éng cña con l¾c lµ:
a, x = 6 sin 9t     ( cm, s )                                                         b, x = 6 sin ( 3t -  )       ( cm, s )                   
c, x = 6 sin ()       ( cm, s )                                             d, x = 6 sin ( 3t + )       ( cm, s )
e, x = 6 sin (3t + )     ( cm, s )
60. Con l¾c lß xo dao ®éng víi biªn ®é A. Thêi gian ng¾n nhÊt ®Ó hßn bi ®i tõ vÞ trÝ c©n b»ng ®Õn ®iÓm M cã li ®é x = A lµ 0,25 s. Chu kú cña con l¾c:
a/ 1 s                            b/ 1,5 s                         c/ 0,5 s                         d/ 2 s                e/ 2,5 s 
61. Con l¾c lß xo cã khèi l­îng m = 0,5 kg, ®é cøng 50 N/m, biªn ®é 4 cm. Lóc t = 0, con l¾c ®i qua ®iÓm M theo chiÒu d­¬ng vµ cã thÕ n¨ng lµ 10- 2 J. Ph­¬ng tr×nh dao ®éng cña con l¾c lµ:
a, x = 4sin ( t +  )   ( cm, s )                                     b, x = 4sin ( 10t +  )   ( cm, s )
c, x = 4sin ( 10t +  )  ( cm, s )                                d, x = 4sin 10t      ( cm, s )
e, x = 4sin ( 100t +  )   ( cm, s )
62. Con l¾c lß xo cã ®é cøng k = 10 N/m, vËt nÆng m = 100g. KÐo vËt nÆng lÖch khái vÞ trÝ c©n b»ng 1 ®o¹n 3  cm råi truyÒn cho nã 1 vËn tèc b»ng 30 cm/s theo chiÒu d­¬ng quü ®¹o. Ph­¬ng tr×nh dao ®éng cña con l¾c:
a, x = 6sin10t   ( cm, s )                                                           b, x = 6sin ( 5t +  )    ( cm, s )
c, x = 6sin (t - )   ( cm, s )                                      d, x = 6sin ( 10t -  )    ( cm, s )
e, §¸p sè kh¸c.
63. Khi mang vËt m, 1 lß xo gi·n xuèng 1 ®o¹n 10 cm. Lóc t = 0, vËt ®øng yªn, truyÒn cho nã 1 vËn tèc 40 cm/s theo chiÒu ©m quü ®¹o. Ph­¬ng tr×nh dao ®éng cña hÖ vËt vµ lß xo: ( lÊy g = 10 m/s2 )
a, x = 4sin ( 10t + p )   ( cm, s )                                                b, x = 2sin ( 10t + p )   ( cm, s )
c, x = 4sin10t                ( cm, s )                                              d, x = 4sin ( t -  )       ( cm, s )
e, C¸c c©u a, b, c ®Òu ®óng.
64. Con l¾c lß xo cã khèi l­îng m = 100 g, ®é cøng k = 36 N/m. §éng n¨ng vµ thÕ n¨ng cña nã biÕn thiªn ®iÒu hßa víi tÇn sè: ( lÊy p2 = 10 )
a, 6 Hz             b, 3 Hz             c, 1 Hz                        d, 12 Hz                       e, 4 Hz
65. Mét con l¾c lß xo dao ®éng víi biªn ®é A = 8 cm, Chu kú T = 0,5 s, khèi l­îng qu¶ nÆng m = 0,4 kg. Lùc håi phôc cùc ®¹i lµ:
a/ 4 N                           b/ 5,12 N                        c/ 5 N                        d/ 0,512 n                    e/ 6 N  
66. Con l¾c lß xo cã ®é cøng k = 90 N/m khèi l­îng
m = 800g ®­îc ®Æt n»m ngang. Mét viªn ®¹n khèi
l­îng m = 100g bay víi vËn tèc v0 = 18 m/s, däc theo
 trôc lß xo, ®Õn c¾m chÆt vµo M. Biªn ®é vµ tÇn sè gãc dao ®éng cña con l¾c lµ:
a/ 2 cm ; 10 rad/s                                 b/ 4 cm ; 4 rad/s                                   c/ 4 cm ; 25 rad/s          
d/ 5 cm ; 2 rad/s                                   e/ 6 cm ; 2 rad/s
67. Con l¾c lß xo cã khèi l­îng m = 1 kg gåm 2 lß
xo cã ®é cøng k1 = 96 N/m vµ k2 = 192 N/m ghÐp l¹i
víi nhau nh­ h×nh vÏ. Chu kú dao ®éng cña con l¾c:
a, ps                 b, s              c, s               d, s              e, s  
68. Hai lß xo L1vµ L2 cã ®é cøng lµ 16 N/,m vµ 25 N/m.
Mét ®Çu cña L1 g»n chÆt vµo O1; mét ®Çu cña L2 g¾n chÆt
vµo O2, 2 ®Çu cßn l¹i cña 2 lß xo ®Æt tiÕp xóc voµi vËt nÆng
m = 1 kg nh­ h×nh vÏ. ë vÞ trÝ c©n b»ng, c¸c lß xo kh«ng biÕn d¹ng. Chu kú dao ®éng cña hÖ lµ: ( lÊy p = 3,14 )
a/ 1,4 s                b/ 2 s             c/ 1,5 s                        d/ 2,5 s                        e, 1,7 s
69. Hai con l¾c lß xo cã cïng khèi l­îng m, ®é cøng k1 vµ k2, cã chu kú t­¬ng øng lµ 0,3s vµ 0,4s. GhÐp nèi tiÕp 2 lß xo cña 2 con l¾c trªn råi g¾n vËt m. Khi ®ã chu kú cña con l¾c míi lµ:
a/ 0,7 s             b/ 0,35 s                       c/ 0,5 s             d/ 1 s                            e/ 0,1 s
70. Con l¾c lß xo ®é cøng k = 46 N/m mang vËt nÆng cã d¹ng
h×nh trô ®øng, tiÕt diÖn th¼ng S = 4 cm2. Khi dao ®éng, 1 phÇn
ch×m trong n­íc, khèi l­îng riªng cña n­íc a = 1 g/cm3. ë li ®é 2 cm
lùc håi phôc cã ®é lín:  g = 10 m/s2 )
a, 4 N                           b, 2 N              c, 3 N                           d, 5 N                          e, 1 N
71. Con l¾c lß xo cã khèi l­îng m = 100g, gåm 2 lß xo cã ®é cøng k1 = 6 N/m ghÐo song song víi nhau. Chu kú cñ© con l¾c lµ:
a/ 3,14 s                       b/ 0,16 s                       c/ 0,2 s             d/ 0,55 s                       e, 0,314 s
72. VËt m khi g¾n vµo lß xo cã ®é cøng k th× cã chu kú
dao ®éng lµ 3 s. c¾t lß xo lµm 3 phÇn b»ng nhau råi g»n
 l¹i víi m nh­ h×nh vÏ. Chu kú dao ®éng míi cña vËt:
a/ 2 s                            b/ 1 s                            c/ 1,5 s
d/ 4 s                            e/ 2,5 s
73. Mét lß xo cã ®ä cøng k, ®­îc c¾t lµm 2 ®o¹n cã chiÒu dµi lµ l1 vµ l2 víi l1 = 2l2. ®é cøng cña 2 lß xo lµ
a/ 2k ; 1k                     b/ 1,5k ; 3k                    c/ 4k ; 2k                   d, 4k ; 3k                     e, 3k ; 2 k
74. Mét con l¾c lß xo cã ®é cøng k, chu kú 0,5s. C¾t lß
xo thµnh 2 ®o¹n b»ng nhau råi ghÐp l¹i nh­ h×nh vÏ.
Chu kú dao ®éng lµ:
a/ 0,25 s                         b/ 1 s              c/ 2 s
d/ 0,75 s                         e, 0,35 s
75. Gi¶ sö biªn ®é dao ®éng kh«ng ®æi. Khi khèi l­îng cña hßn bi cña con l¾c lß xo t¨ng th×:
a, §éng n¨ng t¨ng                        b, ThÕ n¨ng gi¶m                c, C¬ n¨ng toµn phÇn kh«ng ®æi
d, Lùc håi phôc t¨ng         e, C¸c c©u a, b, c ®Òu ®óng
76. Cho hÖ dao ®éng nh­ h×nh vÏ, bá qua khèi l­îng vµ
rßng räc lß xo. VËt m1 = 1kg; m2= 2kg, lß xo cã ®é cøng
k = 300 N/m. Chu kú dao ®éng:
a/ 0,628 s                          b/ 1,597 s                   c/ 6,28 s
d/ 0,314 s                          e/ 0,565 s
77. Treo con l¾c lß xo cã ®é cøng k =  120 N/m vµo thang m¸y. Ban ®Çu, thang m¸y vµ con l¾c ®øng yªn, lùc c¨ng cña lß xo lµ 6N cho thang m¸y r¬i tù do th× con l¾c dao ®éng víi biªn ®é:
a, 4 cm          b, 5 cm           c, 2 cm                   d, 4 cm                    e, kh«ng dao ®éng
¨con l¾c ®¬n
78. Dao ®éng cña con l¾c ®ång hå lµ:
a, Dao ®éng tù do                              b, Dao ®éng c­ìng bøc                  c, Sù tù dao ®éng
d, Dao ®éng t¾t dÇn                 e, Mét nhËn ®Þnh kh¸c
79. Con l¾c ®¬n chØ dao ®éng ®iÒu hßa khi biªn ®é gãc dao ®éng lµ gãc nhá v× khi ®ã:
a/ Lùc c¶n cña m«i tr­êng nhá, dao ®éng ®­îc duy tr×.
b/ Lùc håi phôc tØ lÖ víi li ®é.
c/ Quü ®¹o cña con l¾c cã thÓ xem nh­ ®äan th¼ng.   
d/ Sù thay ®æi ®é cao trong qu¸ tr×nh dao ®éng kh«ng ®¸ng kÓ, träng lùc xem nh­ kh«ng ®æi.
e, C¸c c©u trªn ®Òu ®óng.
80. Khi con l¾c ®¬n ®i tõ vÞ trÝ c©n b»ng ®Õn vÞ trÝ cao nhÊt theo chiÒu d­¬ng, nhËn ®Þnh nµo sau ®©y sai:
a, Li ®é gãc t¨ng.                                      b, VËn tèc gi¶m.                                  c, Gia tèc t¨ng.
d, Lùc c¨ng d©y t¨ng.                   e, Lùc håi phôc t¨ng.         
81. ThÕ n¨ng cña con l¾c ®¬n phô thuéc vµo:
a, ChiÒu dµi d©y treo.                                                                b, Khèi l­îng vËt nÆng.
c, Gia tèc träng tr­êng n¬i lµm thÝ nghiÖm.
d, Li ®é cña con l¾c.                                                                e, TÊt c¶ c¸c c©u trªn.            
82. NÕu biªn ®é dao ®éng kh«ng ®æi, khi ®­a con l¾c ®¬n lªn cao th× thÕ n¨ng cùc ®¹i sÏ:
a, T¨ng v× ®é cao t¨ng.
b, Kh«ng ®æi v× thÕ n¨ng cùc ®¹i chØ phô thuéc vµo ®é cao cña biªn ®iÓm so v¬Ý vÞ trÝ c©n b»ng.
c, Gi¶m v× gia tèc träng tr­êng gi¶m.
d, Kh«ng ®æi v× ®é gi¶m cña gia tèc träng tr­êng bï trõ víi sù t¨ng cña ®é cao.
e, C©u b vµ d ®Òu ®óng.
83. Chu kú cña con l¾c ®¬n phô thuéc vµo:
a, ChiÒu dµi d©y treo.                                          b, Biªn ®é dao ®éng vµ khèi l­îng con l¾c.
c, Gia tèc träng tr­êng t¹i n¬i dao ®éng.            d, Khèi l­îng con l¾c vµ chiÒu ®µ d©y treo
e, C©u a vµ c.
84. Khi chiÒu dµi con l¾c ®¬n t¨ng gÊp 4 lÇn th× tÇn sè cña nã sÏ:
a,  Gi¶m 2 lÇn.                         b, T¨ng 2 lÇn.                          c, T¨ng 4 lÇn
D, Gi¶m 4 lÇn.                         e, Kh«ng thay ®æi.
85. Mét con l¾c ®¬n cã chu kú 1s khi dao ®éng ë n¬i cã g = p2 m/s2. ChiÒu dµi con l¾c lµ:
a, 50 cm                       b, 25 cm                      c, 100cm                      d, 60 cm                      e, 20 cm.
86. Con l¾c ®¬n chiÒu dµi 1m, thùc hiÖn 10 dao ®éng mÊt 20s ( lÊy p = 3,14 ). Gia tèc träng tr­êng t¹i n¬i thÝ nghiÖm:
a/ 10 m/s2                b/ 9,86 m/s2                  c/ 9,80 m/s2                 d/ 9,78 m/s2                     e/ 9,10 m/s2
87. Con l¾c ®¬n cã chiÒu dµi 64 cm, dao ®éng ë n¬i cã g = p2 m/s2. Chu kú vµ tÇn sècña nã lµ:
a/ 2 s ; 0,5 Hz                           b/ 1,6 s ; 1 Hz                          c/ 1,5 s ; 0,625 Hz       
d/ 1,6 s ; 0,625 Hz                               e, 1 s ; 1 Hz                 
88.Mét con l¾c ®¬n cã chu kú 2s. NÕu t¨ng chiÒu dµi cña nã lªn thªm 21 cm th× chu kú dao ®éng lµ 2,2 s. ChiÒu dµi ban ®Çu cña con l¾c lµ:
a/ 2 m                          b/ 1,5 m                           c/ 1 m                              d/ 2,5 m          e/ 1,8 m
89. Hai con l¾c ®¬n chiÒu dµi l1 vµ l2 cã chu kú t­¬ng øng lµ T1 = 0,6 s, T2 = 0,8 s. Con l¾c ®¬n chiÒu dµi l = l1 + l sÏ cã chu kú t¹i n¬i ®ã:                    
a/ 2 s                          b/ 1,5 s                   c/ 0,75 s                           d/ 1,25 s          e/ 1 s.
90. HiÖu chiÒu dµi d©y treo cña 2 con l¾c lµ 28 cm. Trong cïng thêi gian, con l¾c thø nhÊt lµm ®­îc 6 dao ®éng, con l¾c thø  hai lµm ®­îc 8 dao ®éng. ChiÒu dµi d©y treo cña chóng lµ:
a/ 36 cm ; 64 cm                                      b/ 48 cm ; 76 cm                              c/ 20 cm ; 48 cm
d/ 50 cm ; 78 cm                                      e/ 30 cm ; 58 cm     
91. Ph­¬ng tr×nh dao ®éng cña 1 con l¾c ®¬n, khèi l­îng 500g:
s = 10sin4t    ( cm, s )
Lóc t =  , ®éng n¨ng cña con l¾c:
a/ 0,1 J             b/ 0,02 J                       c/ 0,01 J                       d/ 0,05 J                       e/ 0,15 J
92. Con l¾c ®¬n dao ®éng t¹i n¬i cã g = 10 m/s2 víi biªn ®é gãc 0,1 rad. Khi qua vÞ trÝ c©n b»ng, cã vËn tèc 50 cm/s. ChiÒu dµi d©y treo:
a/ 2 m                          b/ 2,5 m                       c/ 1,5 m                       d/ 1m                           e/ 0,5m
93. Con l¾c ®¬n chiÒu dµi 1m, khèi l­îng 200g, dao ®éng víi biªn ®é gãc 0,15 rad t¹i n¬i cã g = 10 m/s2 . ë li ®é gãc b»ng  biªn ®é, con l¾c cã ®éng n¨ng:
a/ 352 . 10- 4 J                          b/ 625  . 10- 4 J                         c/ 255 . 10- 4 J
d/ 125 . 10- 4 J                          e/ 10- 2 J
94. Con l¾c ®¬n gâ gi©y trong thang m¸y ®øng yªn. Cho thang m¸y ®i lªn chËm dÇn ®Òu th× chu kú dao ®éng sÏ:
a, Kh«ng ®æi v× gia tèc träng tr­êng kh«ng ®æi.
b, Lín h¬n 2s v× gia tèc hiÖu dông gi¶m.
c, Kh«ng ®æi v× chu kú kh«ng phô thuéc ®é cao.
d, Nhá h¬n 2s v× gia tèc hiÖu dông t¨ng.
e, C©u a vµ c ®Òu ®óng.
95. Con l¾c ®¬n gåm 1 vËt cã träng l­îng 4 N. ChiÒu dµi d©y treo 1,2m dao ®éng víi biªn ®é nhá. T¹i li ®é a = 0,05 rad, con l¾c cã thÕ n¨ng:
a/ 10- 3 J                 b/ 4 . 10- 3 J              c/ 12 . 10- 3 J              d/ 3 . 10- 3 J                 e/ 6 10- 3 J
96. Con l¾c ®¬n cã khèi l­îng m = 200g, khi thùc hiÖn dao ®éng nhá víi biªn ®é s0= 4cm th× cã chu kú ps. C¬ n¨ng cña con l¾c:
a/ 94 . 10- 5 J                   b/ 10- 3 J                c/ 35 . . 10- 5 J              d/ 26 . 10- 5 J                e/ 22 . 10- 5 J
97. Con l¾c ®¬n dao ®éng ®iÒu hßa víi biªn ®é gãc a0 = 0,15 rad. Khi ®éng n¨ng b»ng 3 lÇn thÕ n¨ng, con l¾c cã li ®é:
a/ ± 0,01 rad                b/ ± 0,05 rad    c/ ± 0,75 rad    d/ ± 0,035 rad      e/ ± 0,025 rad
98. Con l¾c dao ®éng ®iÒu hßa, cã chiÒu dµi 1m , khèi l­îng 100g, khi qua vÞ trÝ c©n b»ng cã ®éng n¨ng lµ 2 . 10- 4 J ( lÊy g = 10 m/s2 ). Biªn ®é gãc cña dao ®éng lµ:
a/ 0,01 rad                   b/ 0,02 rad                   c/ 0,1 rad                     d/ 0,15 rad                   e/ 0,05 rad
99. Con l¾c ®¬n cã chiÒu dµi l = 2, 45m, dao ®éng ë n¬i cã g = 9,8 m/s2. KÐo lÖch con l¾c 1 cung dµi 4 cm råi bu«ng nhÑ. Chän gèc thêi gian lµ lóc bu«ng tay. Ph­¬ng tr×nh dao ®éng lµ:
a, s = 4sin ( t +  )   ( cm, s )                                      b, s = 4sin (  p )   ( cm, s )
c, s = 4sin (   )   ( cm, s )                                                d, s = 4sin 2t    ( cm, s )
e, s = 4sin (  p )   ( cm, s )
100. Con l¾c ®¬n cã ph­¬ng tr×nh dao ®éng a = 0, 15 sinpt ( rad, s ). Thêi gian ng¾n nhÊt ®Ó con l¾c ®i tõ ®iÓm M cã li ®é a = 0,075 rad ®Õn vÞ trÝ cao nhÊt:
a,  s                          b,  s                         c,  s             d,  s                          e,  s 
101. Con l¾c ®¬n cã chiÒu dµi l = 1,6 m dao ®éng ë n¬i cã g = 10 m/s2 víi biªn ®é gãc 0,1 rad, con l¾c cã vËn tèc:
a, 30 cm/s                    b, 40cm/s                     c, 25 cm/s                    d, 12 cm/s                    e, 32 cm/s
102. T¹i vÞ trÝ c©n b»ng, con l¾c ®¬n cã vËn tèc 100 cm/s. §é cao cùc ®¹i cña con l¾c: (lÊy g = 10 m/s2 )
a, 2 cm             b, 5 cm                        c, 4 cm             d, 2,5 cm                     e, 3 cm
103. Con l¾c ®¬n cã chiÒu dµi 1m, dao ®éng ë n¬i cã g = 9,61 m/s2 víi biªn ®é gãc a0= 600. VËn tèc cùc ®¹i cña con l¾c:  ( lÊy p = 3,1 )
a/ 310 cm/s                  b/  400 cm/s                 c/ 200 cm/s                  d/ 150 cm/s                  e/ 250 cm/s
104. con l¾c ®¬n cã chu kú 2s khi dao ®éng ë n¬i cã g = p2= 10 m/s2, víi biªn ®é 60. VËn tèc cña con l¾c t¹i li ®é gãc 30 lµ:
a/ 28,8 cm/s                 b/ 30 cm/s                    c/ 20 cm/s                    d/ 40 cm/s                    e/ 25,2 cm/s
105. Con l¾c ®¬n cã chiÒu dµi l = 0,64 m, daol ®éng ®iÒu hßa ë n¬i g = p2= m/s2. Lóc t= 0 con l¾c qua vÞ trÝ c©n b»ng theo chiÒu d­¬ng quü ®¹o víi vËn tèc 0,4 m/s. Sau 2s, vËn tèc cña con l¾c lµ:
a, 10 cm/s                    b, 28 cm/s                    c, 30 cm/s                    d, 25 cm/s                    e, 56 cm/s
106. Con l¾c ®¬n chiÒu dµi 4m, dao ®éng ë n¬i cã g = 10 m/s2. Tõ vÞ trÝ c©n b»ng, cung cÊp cho con l¾c 1 vËn tèc 20 m/s theo ph­¬ng ngang. Li ®é cùc ®¹i cña con l¾c:
a, 300                           b, 450                           c, 900                           d, 750                           e, 600
107. Con l¾c cã chu kú 2s, khi qua vÞ trÝ c©n b»ng, d©y treo v­íng vµo 1 c©y ®inh ®Æt c¸ch ®iÓm treo 1 ®o¹n b»ng  chiÒu dµi con l¾c. Chu kú dao ®éng míi cña con l¾c lµ:
a/ 1,85 s                       b/ 1 s                            c/ 1,25 s                       d/ 1,67 s                       e/ 1,86 s
108. Con l¾c ®¬n gåm vËt nÆng cã träng l­îng 2N, dao ®éng víi biªn ®é gãc a0 = 0,1 rad. Lùc c¨ng d©y nhá nhÊt lµ:
a/ 2 N                           b/ 1,5 N                       c/ 1,99 N                      d/ 1,65 N                     e/ 1,05 N
109. Con l¾c ®¬n cã khèi l­îng m = 500g, dao ®éng ë n¬i cã g = 10 m/s2 víi biªn ®é gãc a = 0,1 rad. Lùc c¨ng d©y khi con l¾c ë vÞ trÝ c©n b»ng lµ:
a/ 5,05 N                      b/ 6,75 N                     c/ 4,32 N                      d/ 4 N                          e/ 3,8 N
110. Con l¾c ®¬n cã khèi l­îng 200g, dao ®éng ë n¬i cã g = 10 m/s2. T¹i vÞ trÝ cao nhÊt, lùc c¨ng d©y cã c­êng ®é 1 N. Biªn ®é gãc dao ®éng lµ:
a, 100                           b, 250                           c, 600                           d, 450                           e, 300
111. Con l¾c cã träng l­îng 1,5 N, dao ®éng víi biªn ®é gãc a0 = 600. Lùc c¾ng d©y t¹i vÞ trÝ c©n b»ng lµ:
a, 2 N                           b, 4 N                          c, 5 N                           d, 3 N                          e, 1 N.
112. T×m phÐp tÝnh sai:
a/ ( 1,004 )2 » 1,008                         b/ ( 0,998 )3 » 1,006                            c/  » 0,001
d/  » 1,004                                       e/  » 0,998
113. Mét d©y kim lo¹i cã hÖ sè në dµi lµ 2.10- 5, ë nhiÖt ®é 300C d©y dµi 0,5m. Khi nhiÖt ®é t¨ng lªn 400C th× ®é biÕn thiªn chiÒu dµi:
a/ 10- 5 m                      b/ 10- 3 m                      c/ 2.10- 4 m                   d/ 4.10- 5 m                   e/ 10- 4 m
114. Mét con l¾c ®¬n cã hÖ sè në dµi d©y treo lµ 2.10- 5. ë 00C cã c hu kú 2s. ë 200C chu kú con l¾c:
a/ 1,994 s                     b/ 2,0005 s                   c/ 2,001 s                     d/ 2,1 s             e/ 2,0004 s
115. Con l¾c ®¬n gâ gi©y ë nhiÖt ®é 100C ( T = 2s ). HÖ sè në dµi d©y treo lµ 2.10- 5. Chu kú cña con l¾c ë 400C:
a/ 2,0006 s                   b/ 2,0001 s                   c/ 1,9993 s                   d/ 2,005 s                     e/ 2,009 s
116. Con l¾c ®¬n cã hÖ sè në dµi d©y treo lµ 1,7.10- 5. Khi nhiÖt ®é t¨ng 4oC th× chu kú sÏ:
a, T¨ng 6.10- 4 s                                   b, Gi¶m 10- 5 s                          c, T¨ng 6,8.10- 5 s
d, Gi¶m 2.10- 4 s                                   e, §¸p sè kh¸c.
117. §ång hå con l¾c ch¹y ®óng ë 19oC, hÖ sè në dµi d©y treo con l¾c lµ 5.10- 5. Khi nhiÖt ®é t¨ng lªn ®Õn 27oC th× sau 1 ngµy ®ªm, ®ång hå sÏ ch¹y:
a/ TrÔ 17,28 s                                       b/ Sím 20 s                                          c/ TrÔ 18 s       
d/ Sím 16,28 s                                     e/ TrÔ 30,5 s.
118. D©y treo cña con l¾c ®ång hå cã hÖ sè në dµi lµ 2.10- 5. Mçi 1 ngµy ®ªm ®ång hå ch¹y trÔ 10s. §Ó ®ång hå ch¹y ®óng ( T = 2s ) th× nhiÖt ®é ph¶i:
a/ T¨ng 11,5oC                         b/ Gi¶m 20oC                           c/ Gi¶m 10oC
d/ Gi¶m 11,5oC                                    e/ T¨ng 11oC
119. Khi ®­a con l¾c ®¬n lªn cao th× chu kú sÏ:
a, T¨ng v× chu kú tØ lÖ nghÞch víi gia tèc träng tr­êng.
b, T¨ng v× gia tèc träng tr­êng gi¶m.
c, Gi¶m v× gia tèc träng tr­êng t¨ng.
d, Kh«ng ®æi v× chu kú kh«ng phô thuéc ®é cao.
e, C¸c c©u a vµ b ®Òu ®óng.
120. Gia tèc träng tr­êng ë ®é cao 8 km so víi gia tèc träng tr­êng ë mÆt ®Êt sÏ: ( b¸n kÝnh tr¸i ®Êt lµ 6400 km )
a/ T¨ng 0,995 lÇn                                 b/ Gi¶m 0,996 lÇn                                c/ Gi¶m 0,9975 lÇn
d/ Gi¶m 0,001 lÇn                                e/ Gi¶m 0,005 lÇn.
121. Con l¾c ®¬n gâ gi©y ë mÆt ®Êt. §­a con l¾c lªn ®é cao 8 km. §é biÕn thiªn chu kú lµ:
a/ 0,002 s                     b/ 0,0015 s                   c/ 0,001 s                     d/ 0,0002 s                   e/ 0,0025 s
122. §ång hå con l¾c ch¹y ®óng ë mÆt ®Êt ( To  = 2s ). Khi ®­a lªn ®é cao 3,2 km, trong 1 ngµy ®ªm ®ång hå ch¹y:
a/ TrÔ 43,2s                  b/ Sím 43,2s    c/ TrÔ 45,5s                  d/ Sím 40s                   e/ TrÔ 30s
123. §ång hå qu¶ l¾c ch¹y ®óng ë mÆt ®Êt. Khi ®­a ®ång hå lªn ®é cao h th× sau 1 ngµy ®ªm,  ®ång hå ch¹y trÔ 20s. §é cao h lµ:
a/ 1,5 km                     b/ 2 km                        c/ 2,5 km                     d/ 3,2 km                     e/ 1,48 km
124. §ång hå qu¶ l¾c ch¹y ®óng t¹i mÆt ®Êt ë nhiÖt ®é 29oC, hÖ sè dµi d©y treo lµ 2.10- 5.
Khi ®­a lªn ®é cao h = 4 km, ®ång hå vÉn ch¹y ®óng. NhiÖt ®é ë ®é cao h:
a, 8oC                           b, 4oC                           c, 0oC                           d, 3oC                           e, 2oC
125. D©y treo cña con l¾c ®ång hå cã hÖ sè në dµi 2.10- 5.§ång hå ch¹y ®óng t¹i mÆt ®Êt ë nhiÖt ®é 17oC. §­a con l¾c lªn ®é cao 3,2 km, ë nhiÖt ®é 7oC. Trong 1 ngµy ®ªm ®ång hå ch¹y:
a/ Sím 34,56s     b/ TrÔ 3,456s               c/ Sím 35s                  d/ TrÔ 34,56s   e/ Sím 40s
126. Con l¾c ®¬n khèi l­îng riªng 2 g/cm3 gâ gi©y trong ch©n kh«ng. Cho con l¾c dao ®éng trong kh«ng khÝ cã khèi l­îng riªng a = 1,2.10- 3 g/cm3. §é biÕn thiªn chu kú lµ:
a/ 2.10- 4s                     b/ 2,5s              c/ 3.10- 4s                     d/ 4.10- 4s                     e/ 1,5.10- 9s
127. Con l¾c ®¬n gâ gi©y trong thang m¸y ®øng yªn. Cho thang m¸y r¬i tù do th× chu kú con l¾c lµ:
a/ 1s                      b/ 2,5s                     c/ 2,001s                      d/ 1,92s                        e/ Mét ®¸p sè kh¸c
128. Con l¾c ®¬n gâ gi©y trong thang m¸y ®øng yªn ( lÊy g = 10 cm/s2 ). Cho thang m¸y ®i xuèng chËm dÇn ®Òu víi gia tèc a = 0,1 m/s2 th× chu kú dao ®éng lµ:
a/ 1,99s                        b/ 1,5s              c/ 2,01s                        d/ 1,8s              e/ 1,65s
129. Con l¾c gâ gi©y trong thang m¸y ®i lªn chËm dÇn ®Òu víi gia tèc a = 0,2 m/s2 ( lÊy g = 10 m/s2 ) khi thang m¸y chuyÓn ®éng®Òu th× chu kú lµ:
a/ 1,8s              b/ 2,1s              c/ 1,7s              d/ 2,5s              e/ 1,98s
130. Con l¾c ®¬n trong thang m¸y ®øng yªn cã chu kú T. Khi thang m¸y chuyÓn ®éng, chu kú con l¾c lµ T’. NÕu T< T’ th× thang m¸y sÏ chuyÓn ®éng:
a, §i lªn nhanh dÇn ®Òu.                                                          b, §i lªn chËm dÇn ®Òu.                     
c, §i xuèng chËm dÇn ®Òu.                                          d, §i xuèng nhanh dÇn ®Òu.
e, C©u b vµ c ®Òu ®óng.
131. Qu¶ cÇu cña 1 con l¾c ®¬n mang ®iÖn tÝch ©m. Khi ®­a con l¾c vµo vïng ®iÖn tr­êng ®Òu th× chu kú dao ®éng gi¶m. H­íng cña ®iÖn tr­êng lµ:
a, Th¼ng ®øng xuèng d­íi.                                         b, N»m ngang tõ ph¶i qua tr¸i.
c, Th¼ng ®øng lªn trªn.                                                            d, N»m ngang tõ tr¸i qua ph¶i.
e, C¸c c©u trªn ®Òu sai.
132. Con lo¾c ®¬n cã khèi l­îng 100g, dao ®éng ë n¬i cã g = 10 m/s2, khi con l¾c chÞu t¸c dông cña lùc  kh«ng ®æi, h­íng tõ trªn xuèng th× chu kú dao ®éng gi¶m ®i 75%. §é lín cña lùc  lµ:
a, 15 N             b, 5 N                          c, 20 N             d, 10 N                        e, 25 N
133. Mét con l¾c ®¬n gâ trong « t« ®øng yªn. Khi « t« chuyÓn ®éng nhanh dÇn ®Òu trªn tr­êng ngang th× chu kú lµ 1,5s. ë vÞ trÝ c©n b»ng míi, d©y treo hîp víi ph­¬ng ®øng 1 gãc:
a/ 60o                           b/ 30o                           c/ 45o                           d/ 90o                           e/ 75o
134. Mét con l¾c ®¬n cã chu kú 2s khi dao ®éng ë n¬i cã g = 10 m/s2. NÕu treo con l¾c vµo xe chuyÓn ®éng nhanh dÇn ®Òu víi gia tèc 10 m/s2 th× chu kú dao ®éng lµ:
a/ 1,5s              b/ 1,98s                        c/ s             d/ s                        e/ 1,65s
135. Con l¾c ®¬n chiÒu dµi l = 1m ®­îc treo vµo ®iÓm
 O trªn 1 bøc t­êng nghiªng1 gãc ao so víi ph­¬ng ®øng.
KÐo lÖch con l¾c so víi ph­¬ng ®øng 1 gãc 2ao råi bu«ng
nhÑ ( 2ao lµ gãc nhá ). BiÕt g = p2 m/s2 vµ va ch¹m lµ tuyÖt
®èi ®µn håi. Chu kú dao ®éng lµ:
a/ s                           b/ 2s                             c/ 1,5s              d/ s                           e/ s
136. Gi¶ sö khi ®i qua vÞ trÝ c©n b»ng th× d©y treo con l¾c bÞ ®øt. Quü ®¹o cña vËt nÆng lµ mét:
a, Hyperbol                                                      b, Parabol                                                         c, elip  
d, §­êng trßn                                      e, §­êng th¼ng
137. Mét viªn ®¹n khèi l­îng mo = 100g bay theo ph­¬ng ngang víi vËn tèc vo = 20 m/s ®Õn c¾m dÝnh vµo qu¶ cÇu cña 1 con l¾c ®¬n khèi l­îng m = 900g ®ang ®øng yªn. N¨ng l­îng dao ®éng cña con l¾c lµ:
a, 1 J                            b, 4 J                            c, 2 J                            d, 5 J                            e, 3 J
138. Mét con l¾c ®¬n chiÒu dµi l = 1 m, §iÓm treo c¸ch mÆt ®Êt 1 kho¶ng d = 1,5m dao ®éng víi biªn ®é gãc ao = 0,1 rad. NÕu t¹i vÞ trÝ c©n b»ng d©y treo bÞ ®øt. Khi ch¹m ®Êt, vËt nÆng c¸ch ®­êng th¼ng ®øng ®i qua vÞ trÝ c©n b»ng 1 ®o¹n lµ:
a, 15 cm                       b, 20 cm                      c, 10 cm                       d, 25 cm                      e, 30 cm
139. Cho con l¾c ®¬n L cã chu kú h¬i lín h¬n 2s dao ®éng song song tr­íc 1 con l¾c ®¬n Lo gâ gi©y. Thêi gian gi÷a 2 lÇn trïng phïng thø nhÊt vµ thø n¨m lµ 28 phót 40 gi©y. Chu kú cña L lµ:
a/ 1,995s                      b/ 2,01s                        c/ 2,002s                      d/ 2,009s                      e/ 2,05s
140.     Cho con l¾c ®¬n L cã chu kú 1,98 s, dao ®éng song song tr­íc 1 con l¾c ®¬n Lo gâ gi©y. Thêi gian gi÷a 2 lÇn liªn tiÕp 2 con l¾c cïng qua vÞ trÝ c©n b»ng lµ:
a, 100s             b, 99s                           c, 101s             d, 150s             e, 50s
141. Dïng c¸c chíp s¸ng tuÇn hoµn chu kú 2s ®Ó chiÕu s¸ng 1 con l¾c ®¬n ®ang dao ®éng. Ta thÊy, con l¾c dao ®éng víi chu kú 30 phót víi chiÒu dao ®éng biÓu kiÕn cïng chiÒu dao ®éng thËt. Chu kú cña con l¾c lµ:
a/ 1,998s                      b/ 2,001s                      c/ 1,978s                      d/ 2,005s                      e/ 1.991s
142. Hai con l¾c ®¬n cã khèi l­îng b»ng nhau, chiÒu
dµi l1 vµ l2 víi l1 = 2l2 = 1m. ë vÞ trÝ c©n b»ng, 2 viªn
bi tiÕp xóc nhau. KÐo l1 lÖch 1 gãc nhá råi bu«ng nhÑ.
Thêi gian gi÷a lÇn va ch¹m thø nhÊt vµ thø ba: ( lÊy g = p2 m/s2 )
a/ 1,5s                          b/ 1,65s                                    c/ 1,9s
d/ 1,71s                                    e/ 1,35s
                       
c©u hái phÇn sãng c¬ häc
143. Sãng c¬ häc lµ:
a, Sù lan truyÒn vËt chÊt trong kh«ng.             
b, Sù lan truyÒn vËt chÊt trong m«i tr­êng ®µn håi.
c, Lµ nh÷ng dao ®éng ®µn håilan truyÒn trong m«i tr­êng vËt chÊt theo thêi gian.
d, TÊt c¶ c¸c c©u trªn ®Òu ®óng.
144. Sãng ngang truyÒn ®­îc tr­¬ng c¸c m«i tr­êng:
a, R¾n                                      b, Láng                                    c, MÆt tho¸ng chÊt láng
d, khÝ                                       e, C©u a, b ®óng.
145. Sãng däc truyÒn ®­îc trong c¸c m«i tr­êng:
a, R¾n                                                              b, Láng                                                c, KhÝ              
d, C©u a, b ®óng                                              e, C¶ 3 c©u a, b, c ®Òu ®óng.
146. T×m c©u sai trong c¸c ®Þnh nghÜa sau:
a, Sãng ngang lµ sãng cã ph­¬ng dao ®éng trïng víi ph­¬ng truyÒn sãng.
b, Sãng däc lµ sãng cã ph­¬ng dao ®éng trïng víi ph­¬ng truyÒn sãng.
c, Sãng ©m lµ sãng däc.
d, Sãng truyÒn trªn mÆt n­íc lµ sãng ngang.
e, Trong c¸c c©u trªn cã 1 c©u sai.
147. T×m c©u ®óng trong c¸c ®Þnh nghÜa sau:
a, B­íc sãng lµ kho¶ng c¸ch gi÷a 2 ®iÓm gÇn nhau nhÊt trªn cïng 1 ph­¬ng truyÒn vµ dao ®éng cïng pha víi nhau.
b, B­íc sãng lµ qu·ng ®­êng sãng truyÒn ®i ®­îc trong 1 chu kú.
c, Nh÷ng ®iÓm dao ®éng ng­îc pha nhau trªn cïng 1 ph­¬ng truyÒn sãng c¸ch nhau nöa b­íc sãng.
d, C©u a, b ®óng.                                                                                
e, C¶ 3 c©u a, b, c ®Òu ®óng.
148. Qu¸ tr×nh truyÒn sãng lµ qu¸ tr×nh truyÒn n¨ng l­îng v×:
a, N¨ng l­îng sãng tØ lÖ víi biªn ®é dao ®éng.
b, Cµng xa nguån biªn ®é sãng cµng gi¶m.
c, Khi sãng truyÒn ®Õn 1 ®iÓm, phÇn tö vËt chÊt n¬i nµy ®ang ®øng yªn sÏ dao ®éng, nghÜa lµ nã ®· nhËn ®­îc n¨ng l­îng.
d, C©u a, c ®óng.                                                                                            
e, C¶ 3 c©u a, b ,c ®óng.
149. VËn tèc sãng phô thuéc:
a, B¶n chÊt m«i tr­êng truyÒn sãng.                                                    b, N¨ng l­îng sãng.
c, TÇn sè sãng.                                    d, H×nh d¹ng sãng.                              e, TÊt c¶ c¸c yÕu tè trªn.
150. VËn tèc sãng lµ:
a, VËn tèc truyÒn pha dao ®éng.                                 
b, Qu·ng ®­êng sãng truyÒn ®i ®­îc trong 1 ®¬n vÞ thêi gian.
c, Qu·ng ®­êng sãng truyÒn trong 1 chu kú.
d, C©u a, b ®óng.                                                                    
e, C©u b, c ®óng.
151. C¸c ®¹i l­îng ®Æc tr­ng cho sãng lµ:
a, B­íc sãng                                                    b, TÇn sè                                              c, VËn tèc       
d, N¨ng l­îng                                      e, TÊt c¶ c¸c ®¹i l­îng trªn.
152. Sãng ©m lµ sãng cã:
a, TÇn sè tõ 16 kHz ®Õn 20 kHz.                      b, TÇn sè tõ 20 kHz ®Õn 19 kHz.
c, TÇn sè lín h¬n 20.000 Hz.               d, Ph­¬ng dao ®éng trïng víi ph­¬ng truyÒn sãng.
e, ChØ truyÒn ®­îc trong kh«ng khÝ.
153. Trong sù truyÒn ©m vµ vËn tèc ©m, t×m c©u sai:
a, Sãng ©m truyÒn ®­îc trong c¸c m«i tr­êng r¾n, láng vµ khÝ.
b, VËn tèc ©m phô thuéc tÝnh ®µn håi vµ mËt ®é cña m«i tr­êng.
c, VËn tèc ©m thay ®æi theo nhiÖt ®é.
d, Sãng ©m kh«ng truyÒn ®­îc trong ch©n kh«ng.
e, Trong c¸c c©u trªn cã 1 c©u sai.
154. Trong c¸c kÕt luËn sau, t×m kÕt luËn sai:
a, ¢m s¾c lµ 1 ®Æc tÝnh sinh lý cña ©m phô thuéc vµo ®Æc tÝnh vËt lý lµ tÇn sè vµ biªn ®é.
b, §é cao lµ ®Æc tÝnh sinh lý cña ©m phô thuéc vµo ®Æc tÝnh vËt lý lµ tÇn sè vµ n¨ng l­îng ©m.
c, §é to cña ©m lµ ®Æc tÝnh sinh lý cña ©m phô thuéc vµo c­êng ®é vµ tÇn sè ©m.
d, Nh¹c ©m lµ nh÷ng ©m cã tÇn sè x¸c ®Þnh. T¹p ©m lµ nh÷ng ©m kh«ng cã tÇn sè x¸c ®Þnh.
e, VÒ ®Æc tÝnh vËt lý, sãng ©m, sãng siªu ©m, sãng h¹ ©m kh«ng kh¸c g× c¸c sãng c¬ häc kh¸c.
155. Trong c¸c ®Þnh nghÜa sau, ®Þnh nghÜa nµo sai:
a, Chu kú sãng lµ chu kú dao ®éng chung cña c¸c phÇn tö vËt chÊt cã sãng truyÒn qua vµ b»ng chu kú dao ®éng cña nguån sãng.
b, Biªn ®é sãng t¹i 1 ®iÓm lµ biªn ®é chung cña c¸c phÇn tö vËt chÊt cã sãng truyÒn qua vµ b»ng biªn ®é cña nguån sãng.
c, Sãng kÕt hîp lµ c¸c sãng t¹o ra bëi c¸c nguån kÕt hîp. Nguån kÕt hîp lµ c¸c nguån cã cïng tÇn sè, cïng pha hoÆc cã ®é lÖch pha kh«ng ®æi.
d, B­íc sãng lµ qu·ng ®­êng sãng lan truyÒn trong 1 chu kú.
e, Sãng dõng lµ sù dao thoa cña 2 sãng tíi vµ sãng ph¶n x¹, kÕt qu¶ lµ trªn ph­¬ng truyÒn sãng cã nh÷ng nót vµ bông sãng cè ®Þnh.
156. Sãng t¹i nguån A cã d¹ng u = asinwt th× ph­¬ng tr×nh dao ®éng t¹i M trªn ph­¬ng truyÒn sãng c¸ch A ®o¹n d cã d¹ng:
a, u = asin ( wt +  )                         b, u = asin2pft                          c, u = asin (  )
d, u = asin ( 2pft - )            e, u = asin ( wt - )
157. Sãng t¹i A, B cã d¹ng u = asinwt. XÐt ®iÓm M c¸ch A ®o¹n d1, c¸ch B ®o¹n d2. §é lÖch pha cña 2 dao ®éng tõ A vµ tõ B ®Õn M t¹i M lµ:
a, Δφ =                                                            b, Δφ = 
c , Δφ =                                                           d , Δφ =            
e, , Δφ =  víi d = ê2 - d1 ê
158. Hai sãng cïng pha khi:
a, Δφ = 2kπ       ( k = 0; 1; 2...)                                               b, Δφ = ( 2k + 1 )π       ( k = 0; 1; 2...)
c, Δφ = ( k +    ( k = 0; 1; 2...)                             d, Δφ = ( 2k - 1 )π   ( k = 0; 1; 2...)
e, Δφ = ( k - π )     ( k = 0; 1; 2...)
159. C¸c ®iÓm ®øng yªn trong vïng giao thoa tháa ®iÒu kiÖn:
a, êd2 - dê= ( 2k + 1 ) λ          ( k =  0;1; 2.... )                        b, êd2 - dê= ( k +  ) λ          (k = 0; 1....)
c, êd2 - dê=    λ   (k = 0; 1....)                              d, êd2 - dê= (2k + )   (k = 0; 1....)
b,  êd2 - dê= ( k + 1 )            (k = 0; 1....)
160. Biªn ®é giao ®éng t¹i mét ®iÓm trong vïng giao thoa c¸ch 2 nguån kho¶ng d1, dlµ:
a, A = 2acosπ                                   b, 2acosπ                               C, 2acos2π
D, 2acos2π                                     e, 2acosπ 
161. Hai nguån sãng A, B cã ph­¬ng tr×nh u = asinwt t¹i giao thoa. XÐt ®iÓm M trong vïng giao thoa c¸ch A ®o¹n d1, c¸ch B ®o¹n d2. §Ó biªn ®é sãng t¹i M b»ng 2a th×:
a, êd2 - dê=  2k                               b, êd2 - dê=  (2k + 1)                                  c, êd2 - dê=   
d, êd2 - dê=                                  e, êd2 - dê=  ( 2k + 1) 
162. Khi sãng gÆp vËt c¶n cè ®Þnh th×:
a, Biªn ®é vµ chu kú thay ®æi.                  b, Biªn ®é thay ®æi.                             c, Pha thay ®æi.
d, Chu kú vµ pha thay ®æi.                        e, Chu kú thay ®æi.
163. Ph¸t biÓu nµo sau ®©y sai khi nãi vÒ sãng dõng.
a, Sãng cã c¸c nót vµ c¸c bông cè ®Þnh trong kh«ng gian gäi lµ sãng dõng.
b, Kho¶ng c¸ch gi÷a 2 nót liªn tiÕp b»ng .
c, Sãng dõng lµ sù giao thoa cña 2 sãng kÕt hîp cïng tÇn sè vµ ng­îc pha nhau.
d, Sãng dõng chØ x¶y ra trªn c¸c sîi d©y ®µn håi.
e, §iÒu kiÖn ®Ó cã sãng dõng ®èi víi sîi d©y ®µn håi cã 2 ®Çu cè ®Þnh lµ:l=k(k=1;2;3...)
164. Sîi d©y dµi OA = l, víi A cè ®Þnh vµ ®Çu O dao ®éng víi ph­¬ng tr×nh u = asinwt. Ph­¬ng tr×nh sãng t¹i A g©y ra bëi sãng ph¶n x¹ lµ:
a, uA = - asin (wt - )              b, uA = - asin w(t - )             c, uA = - asin2π(ft - )
d, uA = - asin2πf(t - )                 e, uA = - asin2π(ft - )
165. Møc c­êng ®é ©m ®­îc tÝnh b»ng c«ng thøc:
a, L(B) = 10                                    b, L(B) =                                 c, L(B) = 
d, L(B) =                                         e, L(B) = 10
166. VËn tèc ©m trong n­íc lµ 1500m, trong kh«ng khÝ lµ 330 m/s. Khi ©m truyÒn tõ kh«ng khÝ vµo n­íc, b­íc sãng cña nã thay ®æi:
a/ 4 lÇn             b/ 5 lÇn                       c/ 4,5 lÇn                      d/ 4,55 lÇn                   e/ 4,4 lÇn
167. Mét ng­êi quan s¸t mét chiÕc phao trªn mÆt biÓn thÊy nã nh« lªn cao 8 lÇn trong 21 gi©y vµ ®o ®­îc kho¶ng c¸ch gi÷a 2 ®Ønh sãng liªn tiÕp lµ 3 m. VËn tèc truyÒn sãng trªn mÆt biÓn lµ:
a/ 0,5 m/s                       b/ 1 m/s                      c/ 3 m/s                        d/ 2 m/s                        e/ 2,5 m/s
168. Ng­êi ta t¹o ®­îc 1 nguån sãng ©m tÇn sè 612 Hz trong n­íc, vËn tèc ©m trong n­íc lµ 1530 m/s. Kho¶ng c¸ch gi÷a 2 ®iÓm gÇn nhau nhÊt dao ®éng ng­îc pha b»ng:
a/ 1,25m                        b/ 2m                         c/ 3m                           d/ 2,5m                        e/ 5m
169. Ng­êi ta gâ vµo 1 thanh thÐp dµi ®Ó t¹o ©m. Trªn thanh thÐp ng­êi ta thÊy 2 ®iÓm gÇn nhau nhÊt dao ®éng cïng pha b»ng 8m. VËn tèc ©m trong thÐp lµ 5000 m/s. TÇn sè ©m ph¸t ra b»ng:
a, 250 Hz                     b, 500 Hz                     c, 1300 Hz                   d, 625 Hz                     e, 600 Hz
170. Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c ngän sãng biÓn b»ng 5m. Khi chiÕc can« ®i ng­îc chiÒu sãng th× tÇn sè va ch¹m cña sãng vµo thµnh can« b»ng 4 Hz; cßn khi can« ®i xu«i chiÒu ( vËn tèc can« kh«ng ®æi ) th× tÇn sè va ch¹m cña sãng vµo thµnh can« b»ng 2 Hz. VËn tèc cña can« lµ:
a,10m/s                    b, 8m/s                        c,5m/s                       d,15m/s                          e, §¸p sè kh¸c
171. Hai ®iÓm trªn cïng 1 ph­¬ng truyÒn sãng c¸ch nguån 3,1m vµ 3,35m. TÇn sè ©m lµ 680 Hz, vËn tèc ©m trong khÝ lµ 340 m/s. §é lÖch pha cña sãng ©m t¹i 2 ®iÓm ®ã b»ng:
a,                             b, π                             c,                             d, 2π                           e, 4π
172. Mét ng­êi ®øng ë gÇn 1 ch©n nói b¾n 1 ph¸t sóng vµo sau 8s th× nghe thÊy tiÕng vang tõ nói väng l¹i. BiÕt vËn tèc ©m trong kh«ng khÝ lµ 340m. Kho¶ng c¸ch tõ ch©n nói ®Õn ng­êi ®ã lµ:
a/ 1200m                     b/ 2720m                     c/ 1369m                     d/ 680m                       e/ 906,7m
173. Mét ng­êi gâ 1 nh¸t bóa trªn ®­êng s¾t vµ c¸ch ®ã1056m cã mét ng­êi ¸p tai vµo ®­êng s¾t vµ nghe thÊy tiÕng gâ sím h¬n 3 gi©y so víi tiÕng gâ nghe trong kh«ng khÝ. VËn tèc ©m trong kh«ng khÝ lµ 330 m/s. VËn tèc ©m trong ®­êng s¾t lµ:
a, 5200m/s                                           b, 5100m/s                                           c, 5300m/s                  
d, 5280m/s                                           e, §¸p sè kh¸c.
174. Mét c¸i cßi tÇm cã 30 lç, quay víi vËn tèc n = 600 vßng/phót. VËn tèc truyÒn sãng ©m lµ 340 m/s. B­íc sãng cña ©m mµ cßi ph¸t ra lµ:
a/ 3,3 m                       b/ 1,3 m                       c/ 1,2 m                       d/ 3,1 m                       e/ 1,13 m.
175. Ph­¬ng tr×nh sãng truyÒn däc theo sîi d©y lµ:
u = sin2π   ( cm, s )
Biªn ®é, chu kú, b­íc sãng vµ vËn tèc sãng lÇn l­ît lµ:
a, A = 0; T = 1s; λ =20cm; v = 20cm/s                                 b, A=1cm ; T=2s; λ=20cm; v =40cm/s
c, A = 0; T = 2s; λ =10cm; v =20cm/s                      d,A=1cm;T=3,14s;λ=20cm;v= 6,4cm/s
e, §¸p sè kh¸c.
176. Cho sãng lan truyÒn däc theo 1 ®­êng th¼ng. Mét ®iÓm c¸ch xa nguån b»ng b­íc sãng, ë thêi ®iÓm b»ng chu kú th× cã ®é dÞch chuyÓn b»ng 5cm. Biªn ®é dao ®éng b»ng:
a/ 5,8cm                     b/ 7,1cm                          c/ 10cm                      d/ 8cm                   e,§¸p sè kh¸c
177. Ph­¬ng tr×nh sãng truyÒn trªn sîi d©y lµ:
u = 2sin( 2pt - πd )     ( cm, s )
T¹i t = 1s; d = 0,5cm; ®é dÞch chuyÓn u b»ng:
a/ 2cm              b/ 1cm             c/ - 1cm                       d/ - 2cm                       e/ 0,5cm
178. Nguån A dao ®éng ®iÒu hßa theo ph­¬ng tr×nh u = asin100πt. C¸c dao ®éng lan truyÒn víi vËn tèc 10 m/s. Ph­¬ng tr×nh dao ®éng t¹i M c¸ch A ®o¹n 0,3m lµ:
a, u = asin( 100πt - 0,3)                          b, u = asin( 100πt - )            c, u = - asin( 100πt )
d, u = - asin( 100πt + )                       e, u = asin100π(t + 0,3)       
179. T¹i A ph­¬ng tr×nh sãng cã d¹ng: u = 2sin( 2pt + ).
Sãng truyÒn cã b­íc sãng λ = 0,4m. Ph­¬ng tr×nh sãng t¹i M tõ A truyÒn ®Õn, c¸ch A 10cm lµ:
a, u = 2sin( 2pt + ).                  b, u = 2sin( 2pt - ).                          c, u = 2sin( 2pt + 3).
d, u = 2sin( 2pt - 3 ).                            e, u = 2sin( 2pt - ).
180. Dao ®éng t¹i A cã ph­¬ng tr×nh u = asin ( 4pt -  ). VËn tèc sãng truyÒn b»ng 2m/s. BiÕt sãng truyÒn tõ N ®Õn A vµ N c¸ch A 1/6m. Ph­¬ng tr×nh dao ®éng t¹i N lµ:
a, u = asin ( 4pt -  ).                            b, u = asin ( 4pt -  ).                        c, u = asin ( 4pt +  ).
d, u = asin ( 4pt -  ).                              e, D¹ng kh¸c.
181. Trªn ©m thoa cã g¾n 1 mÉu d©y thÐp nhá uèn thµnh h×nh ch÷ U. ¢m thoa dao ®éng víi tÇn sè 440 Hz. §Æt ©m thoa sao cho 2 ®Çu Ch÷ U ch¹m vµo mÆt n­íc t¹i 2 ®iÓm A vµ B. Khi ®ã cã 2 hÖ sãng trßn cïng biªn ®é a = 2 mm lan ra víi vËn tèc 88 cm/s. T¹i ®iÓm M c¸ch A ®o¹n 3,3 cm vµ c¸ch B ®o¹n 6,7 cm cã biªn ®é vµ pha ban ®Çu b»ng: ( biÕt pha ban ®Çu t¹i A vµ B b»ng kh«ng )
a/ A = 4 mm; φ =                    b/ A = - 4 mm; φ = 0                           c/A = 2 mm; φ = 
d/ A = - 4mm; φ = -                            e/ A = - 2mm; φ = 2p
182. Ng­êi ta t¹o t¹i A, b 2 nguån sãng gièng nhau. B­íc sãng λ = 10 cm, t¹i M c¸ch A 25cm vµ c¸ch B 5cm cã biªn ®é:
a, a                               b, 2a                            c,                             d, - 2a                          e, 0
183. T¹i 2 ®iÓm S1, S2 trªn mÆt n­íc ng­êi ta thùc hiÖn 2 dao ®éng kÕt hîp cã cïng biªn ®é 2 mm, tÇn sè 20 Hz. VËn tèc truyÒn sãng b»ng 2 m/s. Dao ®éng t¹i ®iÓm M c¸ch A 28cm vµ c¸ch B 38cm cã biªn ®é b»ng:
a, 0                              b, 2 mm                       c, 4 mm                       d, 1 mm                       e, 2,8 mm
184. Trªn bÒ mÆt cña 1 chÊt láng cã 2 nguån  ph¸t sãng c¬ O1 vµ O2 thùc hiÖn c¸c dao ®éng ®iÒu hßa cïng tÇn sè 125 Hz, cïng biªn ®é a = 2 mm, cïng pha ban ®Çu b»ng 0. VËn tèc truyÒn sãng b»ng 30 cm/s. Biªn ®é vµ pha ban ®Çu cña ®iÓm M c¸ch A 2,45cm vµ c¸ch B 2,61cm lµ:
a/ A= 2mm; φ = - 20p              b/ A= 2mm; φ = - 21p             c/ A= 2mm; φ = - 21,08p
d/ A= 4mm; φ = 18p                e/ A= 4mm; φ = 21,08p
185. Ng­êi ta t¹o sãng kÕt hîp t¹i 2 ®iÓm A, B trªn mÆt n­íc. A vµ B c¸ch nhau 16 cm. TÇn sè dao ®éng t¹i A b»ng 8 Hz; vËn tèc truyÒn sãng lµ 12 cm/s. Gi÷a A, B cã sè ®iÓm dao ®éng víi biªn ®é cùc ®¹i lµ:
a, 19 ®iÓm                    b. 23 ®iÓm                   c, 21 ®iÓm                    d, 11 ®iÓm                   e, 15 diÓm
186. Hai ®iÓm A, B c¸ch nhau 8m cã 2 nguån cïng ph¸t sãng ©m tÇn sè 412,5 Hz. ¢m truyÒn trong kh«ng khÝ víi vËn tèc 330 m/s. Gi÷a A , B ( kh«ng kÓ A, B ) sè ®iÓm cã ©m to cùc ®¹i lµ:
a, 19 ®iÓm                    b, 17 ®iÓm                   c, 21 ®iÓm                    d, 23 ®iÓm                   e, 11 ®iÓm
187. Gièng ®Ò 186. Gi÷a A, B sè ®iÓm kh«ng nghe ®­îc ©m lµ:
a, 18 ®iÓm                    b, 16 ®iÓm                   c, 20 ®iÓm                    d, 10 ®iÓm                   e, 12 ®iÓm
188. Trong thÝ nghiÖm vÒ giao thoa sãng trªn mÆt n­íc 2 nguån kÕt hîp A, B dao ®éng víi tÇn sè 13 Hz. T¹i ®iÓm M c¸ch A 19cm; c¸ch B 21cm sãng cã biªn ®é cùc ®¹i. Gi÷a M vµ ®­êng trung trùc cña A, B kh«ng cã cùc ®¹i kh¸c. VËn tèc truyÒn sãng trªn mÆt n­íc lµ:
a, 22 cm/s                    b, 20 cm/s                    c, 24 cm/s                    d, 26 cm/s                    e, 13 cm/s
189. T¹i 2 ®iÓm A, B trªn mÆt tho¸ng 1 chÊt láng, ng­êi ta t¹o 2 sãng kÕt hîp tÇn sè 20 Hz, vËn tèc truyÒn sãng b»ng 4 m/s. C¸c ®iÓm ®øng yªn trªn mÆt tho¸ng cã kho¶ng c¸ch d1 vµ d2 ®Õn A vµ B tháa hÖ thøc:
a, d2 - d1 = 5( 2k + 1)   ( cm )                                       b, d2 - d1 = 2(2k + 1)   ( cm )
c, d2 - d1 = 10 k    ( cm )                                                          d, d2 - d1 = 10( 2k + 1)   ( cm )
e, d2 - d1 = 5( k + 1)   ( cm )    
190. Sãng kÕt hîp ®­îc t¹o ra t¹i 2 ®iÓm S1 vµ S2. Ph­¬ng tr×nh dao ®éng t¹i A vµ B lµ: u=sin20pt. VËn tèc truyÒn cña sãng b»ng 60 cm/s. Ph­¬ng tr×nh sãng t¹i M c¸ch S1 ®o¹n d1 = 5 cm vµ c¸ch S2 ®o¹n d2 = 8 cm lµ:
a, u= 2sin ( 20pt -  )                                           b, u= 2sin ( 20pt -  )         
c, u= 2sin ( 20pt - 4,5p )                          d, u= 2sin ( 20pt +  )                    e, uM = 0
191. Dïng ©m thoa cã tÇn sè dao ®éng b»ng 440 Hz t¹i dao thoa trªn mÆt n­íc gi÷a 2 ®iÓm A, B víi AB = 4 cm. VËn tèc truyÒn sãng 88 cm/s. Sè gîn sãng quan s¸t ®­îc trªn ®o¹n th¼ng AB lµ:
a, 41 gîn sãng                                     b, 39 gîn sãng                         c, 37 gîn sãng
d, 19 gîn sãng                                     e, 21 gîn sãng.
Chó ý: sè gîn sãng trªn ®o¹n A, B kh«ng tÝnh ®Õn 2 ®iÓm A vµ B.
192. Trong thÝ nghiÖm vÒ giao thoa sãng trªn mÆt n­íc 2 nguån kÕt hîp A, B dao ®éng víi tÇn sè 16 Hz. T¹i ®iÓm M c¸ch nguån A, B nh÷ng kho¶ng d1 = 30 cm, d2 = 25,5 cm sãng cã biªn ®é cùc ®¹i. Gi÷a M vµ ®­êng trung trùc cña AB cã 2 d·y c¸c cùc ®¹i kh¸c. VËn tèc truyÒn sãng trªn mÆt n­íc lµ:
a, 36 cm/s                    b, 24 cm/s                    c, 18 cm/s                    d, 12 cm/s               e,§¸p sè kh¸c.
193. Trªn d©y cã sãng dõng, víi tÇn sè dao ®éng lµ 10 Hz, kho¶ng c¸ch gi÷a 2 nót kÕ cËn lµ 5 cm. VËn tèc truyÒn sãng trªn ®ay lµ:
a, 5 cm/s                      b, 50 cm/s                    c, 100 cm/s                  d, 10 cm/s                    e, 20 cm/s.
194. Sîi d©y cã sãng dõng, vËn tèc truyÒn sãng trªn d©y lµ 200 cm/s, tÇn sè dao ®éng lµ 50 Hz. Kho¶ng c¸ch gi÷a 1 bông vµ 1 nót kÕ cËn lµ:
a, 4 cm             b, 2 cm                        c, 1 cm             d, 40 cm                      e, 10 cm.
195. D©y dµi 1m, trªn d©y cã sãng dõng. Ng­êi ta thÊy ë 2 ®Çu lµ nót vµ trªn d©y cã thªn 3 nót kh¸c. TÇn sè dao ®éng lµ 80 Hz. VËn tèc truyÒn sãng trªn d©y lµ:
a, 40 m/s                      b, 40 cm/s                    c, 20 m/s                      d, 20 cm/s                    e, 10 m/s
196. Trong thÝ nghiÖm Melde, sîi d©y cã m = 2,5 g/m ®­îc c¨ng bëi lùc F = 1 N vµ dao ®éng víi tÇn sè 40 Hz. Muèn d©y rung thµnh 3 mói th× ®é dµi d©y lµ:
a/ 1,5m                        b/ 0,5m                        c/ 0,8m                        d/ 1m               e, §¸p sè kh¸c.
197. Trong thÝ nghiÖm Melde vÒ sãng dõng, d©u dao ®éng víi tÇn sè 10 Hz, d©y dµi 2 m. Lùc c¨ng d©y b»ng 10 N. D©y rung thµnh 2 mói. Khèi l­îng 1 ®¬n vÞ chiÒu dµi d©y lµ:
a/ 25g                          b/ 20g                          c/ 5g                            d/ 50g                          e/ 2,5g
198. D©y AB n»m ngang dµi 1,5m, ®Çu B cè ®Þnh cßn ®Çu A ®­îc cho dao ®éng víi tÇn sè 40 Hz. VËn tèc truyÒn sãng trªn d©y lµ 20 m/s. Trªn d©y cã sãng dõng. Sè bông sãng trªn d©y lµ:
a, 7                              b, 3                           c, 6                              d, 8                           e, §¸p sè kh¸c
199. Mét sîi d©y c¨ng th¼ng n»m ngang dµi 1,2m cã khèi l­îng 3,6g. Lùc c¨ng d©y b»ng 19,2 n. Mét ®Çu d©y cè ®Þnh, ®Çu cßn l¹i buéc vµo nh¸nh ©m thoa cã tÇn sè 200 Hz. Nh¸nh ©m thoa cïng ph­¬ng víi d©y. Sè mói trªn d©y lµ:
a, 3 mói                       b, 6 mói                       c, 9 mói                       d, 2 mói                       e, 4 mói
200. D©y AB dµi 2,25 m, trªn d©y cã sãng dõng. VËn tèc truyÒn sãng trªn d©y lµ 30 m/s, tÇn sè d©y rung lµ 30 Hz. Sè bông trªn d©y lµ:
a, 9 bông                                             b, 7 bông                                             c, 5 bông                    
d, 11 bông                                           e, §¸p sè kh¸c.
201. §Æt 1 ©m thoa trªn miÖng cña 1 èng khÝ h×nh trô AB,
mùc n­íc ë ®Çu B vµ chiÒu dµi AB thay ®æi ®­îc ( h×nh vÏ ).
 Khi ©m thoa dao ®éng vµ Ab = lo = 13 cm, ta nghe ®­îc ©m
to nhÊt ( lo øng víi chiÒu dµi èng AB ng¾n nhÊt ®Ó nghe ®­îc
©m to nhÊt ). VËn tèc truyÒn ©m lµ 340 m/s. TÇn sè dao ®éng
 cña ©m thoa lµ:
a, 650 Hz                     b, 653,85 Hz                c, 635,75 Hz
d, 1307,7 Hz                e, §¸p sè kh¸c.
202. §Ò gièng c©u 201 nh­ng khi AB = l = 65 cm ng­êi ta l¹i thÊy ë A ©m to nhÊt. Sè bông sãng trong phÇn gi÷a 2 ®Çu A, B cña èng lµ:
a, 2 bông sãng                         b, 1 bông sãng                         c, 5 bông sãng
d, 4 bông sãng                         e, 3 bông sãng
            §Ò chung cho c©u 203, 204, 205.
            T¹i 1 ®iÓm A n»m c¸ch xa 1 nguån ©m N ( coi nh­ nguån ®iÓm ) 1 kho¶ng NA = 1m; møc c­êng ®é ©m lµ LA = 90 dB. BiÕt ng­ìng nghe cña ©m ®ã lµ Io = 10 - 10 W/m2.
203. C­êng ®é ©m IA cña ©m t¹i A lµ:
a/ 1 W/m2.                    b/ 0,1 W/m2.                c/ 0,2 W/m2.                 d/ 10 W/m2.                 e/ 2 W/m2.
204. XÐt ®iÓm B n»m trªn ®­êng NA vµ c¸ch N kho¶ng NB = 10 m. C­êng ®é ©m t¹i B lµ:
a, 10 - 2 W/m2.                          b, 9 ´ 10 - 2 W/m2.                                c, 9 ´ 10 - 3 W/m2.
d, 10 - 3 W/m2.                          e, §¸p sè kh¸c.
205. Coi nguån ©m N nh­ 1 nguån ®¼ng h­íng ( ph¸t ©m nh­ nhau theo mäi h­íng ). C«ng suÊt ph¸t ©m cña nguån N lµ:
a/ 1,26 W                      b/ 2 W             c/ 2,5 W                 d/ 1,52 W        e/ §¸p sè kh¸c.                  

                                   


0 comments:

Post a Comment